На головну

Характеристика МСП в провідних країнах

  1.  Amp; 31. Види режимів майна подружжя та їх загальна характеристика.
  2.  ATP У XXI СТОЛІТТІ: Загальна характеристика ракурсі РЕГІОНАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ
  3.  I. Загальна характеристика підприємства
  4.  I. ХАРАКТЕРИСТИКА
  5.  I. ХАРАКТЕРИСТИКА
  6.  II. Загальна характеристика навчального предмета
  7.  II.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
 Країна  КолічествоМСП, тис.од.  КолічествоМСП на 1000жітелей  Зайнято в МСП, млн. чол.  Частка МСПв загальної чісленностізанятих,%  Частка МСПв ВВП,%
 Великобританія  13.6  50-53
 Німеччина  18.5  50-52
 Італія  16.8  57-60
 Франція  15.2  55-62
 країни ЄС  63-67
 США  74.2  70.2  50-52
 Японія  49.6  39.5  52-55
 Росія  5.65  8.3  10-11

Джерело: Ресурсний центр малого підприємництва: http://data.rbc.ru

За даними ресурсного центру підприємництва, найбільша кількість МСП працює в США (19,3 млн. Од.) І в країнах Євросоюзу (15,8 млн.ед.). За показником «кількість МСП на 1000 жителів» виділяються США (74,2), Італія (68), Японія (49,6). Частка МСП у ВВП становить понад 50% у всіх спостережуваних країнах. У порівнянні з Росією кількість МСП більше в США - в 22,8 рази; в ЄС - в 18,7 рази; в тому числі в Німеччині - в 2,7 рази; в Японії - в 7,6 рази.

Вивчення стану та розвитку підприємництва в США, Німеччині, Японії дозволило виявити причини таких успіхів у забезпеченні економічного прогресу в цих країнах.

Загальновизнаним лідером у розвитку малого підприємництва вважається США. Це пояснюється, перш за все, державною політикою США, спрямованої на забезпечення свободи підприємництва в поєднанні зі справедливою конкуренцією і підтримкою малого підприємництва. Ще в 1953 році створено Вищий орган з проведення цієї політики - Адміністрація малого бізнесу (SBA), діяльність якого спрямована на стимулювання технологічних інновацій в малому бізнесі; сприяння при виконанні НДДКР; допомога при комерціалізації науково-технічних досягнень за результатами НДДКР, виконаних по федеральних замовленнях; навчання, консультування, інформаційну підтримку персоналу; захист інтересів малого бізнесу.

Особливе значення в США надається розвитку інноваційного підприємництва. Малі підприємства включають в кваліфікаційний перелік фірм, які працюють в інноваційній сфері для задоволення національних потреб в спеціальних дослідженнях і розробках. Активно реалізуються програми підтримки інноваційного малого бізнесу:

- The Small Business Innovation Research Program: дозволяє отримувати нізкопроцентниє кредити на створення малого інноваційного підприємства, для впровадження ідей, що розробляються в університетах. При успішному впровадженні нового продукту на ринок виділяється комерційний кредит до 5 млн.доларів, що дає можливість організувати масове виробництво;

- Програма з розповсюдження технологій малого бізнесу.

Реалізується президентська програма підтримки малого бізнесу з метою «надати додатковий імпульс розвитку цього важливого сегмента цивільної та військової економіки». Програма передбачає [2]:

- Збільшення прямої фінансової допомоги малому підприємництву і створення найбільшого в світі фонду урядових грантів;

- Зниження рівня податків або ліквідацію деяких з них; спрощення розрахунків з державою;

- Формування відкритої і доступної системи отримання урядових контрактів. Великі контракти, передбачено розбивати на більш дрібні замовлення з тим, щоб забезпечити їх доступність МСП.

Діє програма взаємодії держави, інвестиційних великих компаній і малого бізнесу. Держава виступає в ролі кредитора інвестиційних компаній або гаранта кредитів, що надаються МП. Компаніям компенсують витрати при наданні допомоги підопічним МП. Завдяки цьому щорічно створюється до 500 тис. Робочих місць; близько 70% малих інноваційних фірм продовжують діяти після 3 років з моменту отримання стартового кредиту; бюджетні витрати окупаються багаторазово, забезпечуючи до 65% венчурного фінансування [2].

Підприємництво в Японії сформувалося під впливом чинників творчого освоєння зарубіжного досвіду (перш за все американського) і збереження національних традицій. Розвитку підприємництва в Японії сприяють:

- Політика держави щодо приватного бізнесу;

- Система цінностей суспільства, яка психологічно заохочує і підтримує дух індивідуальної ініціативи, прагнення до незалежності, здатність досягати успіху за рахунок особистих якостей в психології людей.

Створена національна система підтримки і розвитку МСП. Розробником стратегії розвитку економіки країни є Міністерство економіки, торгівлі і промисловості Японії (METI). Урядом Японії та METI вживаються заходи з оздоровлення економіки, розвитку МСП, особливо в сфері наукоємних і високотехнологічних виробництв, які забезпечують збільшення експортного потенціалу країни. МСП розглядається як джерело динамічного розвитку національної економіки. Пріоритетними напрямками розвитку МСП є підтримка інноваційних та венчурних підприємств, підвищення стійкості для зростання конкурентоспроможності на світових ринках [4].

Уряд Японії постійно надає законодавчу, організаційну, технічну та фінансову підтримку сектору МСП. Потужну підтримку МСП надають приватні організації, університети, дослідницькі інститути і громадські організації. Так, фінансова підтримка МСП приватними кредитно-фінансовими організаціями майже в 9 разів перевищує державну підтримку. Реалізацією інноваційних проектів займається Центр з ризикового підприємництва, надає пільгові кредити малим підприємствам [3].

Німеччина законодавчо закріпила принципи самостійного підприємництва, забезпечення справедливих умов і високого рівня конкуренції. Уряд втручається в економічний процес тільки тоді, коли підприємництво не в змозі належним чином пристосуватися до існуючих або нових умов діяльності і суспільних вимог або усунути недоліки економічного розвитку. Зусилля держави спрямовані на створення і збереження більшої кількості продуктивних, що динамічно розвиваються МСП. Антимонопольне законодавство перешкоджає окремим суб'єктам домінувати на ринку. Проводиться політика соціальної справедливості і соціальних гарантій, що спирається на податкове законодавство, а також законодавство зі страхування, підтримки сім'ї, захисту прав трудящих.

Пріоритет віддається самостійності підприємств, а не державну підтримку. Неефективні підприємства і галузі, які не в змозі адаптуватися до мінливих ринкових умов, повинні піти з ринку. Прийняті заходи спрямовані переважно на вирішення проблем, що виникають з приводу неефективності МСП, а їх невеликих розмірів в порівнянні з великим бізнесом. Полегшується, наприклад, доступ МСП до ринків капіталів і нових технологій.

Основні функції з розвитку малого підприємництва зосереджені в Промислово-торговельних палатах, членами яких повинні бути всі промислові малі і середні підприємства.

Державні програми сприяння розвитку малого бізнесу в Німеччині, як і в інших розвинених країнах, передбачають пріоритетну підтримку наукомістких галузей виробництва. Сформована інфраструктура підтримки малого інноваційного бізнесу: технологічні центри, дослідні інститути, консультаційні пункти, комісія стимулювання технологічного трансферту та навіть спеціальна транспортна мережа.

Уряд Німеччини надає пільги для отримання кредиту для розвитку малого підприємництва для:

- Підприємців МСБ, зайнятих в сфері наукових розробок;

- Підприємств, що розробляють проекти для збереження і поліпшення умов навколишнього середовища і піклуються про екологічну ситуацію;

- Малих підприємств, що беруть участь в поліпшенні розвитку слаборозвинених з економічної точки зору районів країни;

- Підприємців, зайнятих в житловому будівництві;

- Малих підприємств, які розробляють проекти в галузі поліпшення умов виробництва.

Кожен громадянин країни, який бажає організувати власний бізнес, може отримати пільговий кредит в розмірі до 50 тис. Євро під низькі відсотки на тривалі терміни з твердої процентною ставкою і погашенням за планом, складеним ще до укладення кредитного договору.

Державна підтримка МСБ в Німеччині спрямована на забезпечення інвестиційної активності. Надаються технології, економічна інформація, фінансування з державного бюджету економічних і технічних консультацій і заходів з навчання та підвищення кваліфікації співробітників і керівників МСП.

Таким чином, вивчення моделі підприємництва в таких розвинених країнах як США, Японія, Німеччина, дозволило виявити його орієнтованість на високі технології, інвестиційну активність, що забезпечуються підтримкою з боку держави і суспільства. Реалізується модель нарощування державної підтримки малого бізнесу, забезпечення здорового конкурентного середовища, взаємодії великого і малого бізнесу, з тим, щоб в кінцевому підсумку досягти високих технологій задоволення потреб суспільства.

Список літератури

1. Михайлов А. Г .., Блінов А. О., шафтом Р. М. Інноваційний розвиток малого підприємництва. М .: Справа, 2008.

2. Державна політика США щодо підприємництва та малого бізнесу. http://www.nisse.ru/business.

3. www.giac.ru

4. www.libertystory.net Кн .: Маестро буму. Уроки Японії (Зб. Ст.). - Челябінськ: Соціум, 2003. С. 75-100. Пер. з англ. А. В. Фільчука.

УДК 330.59-048.78 (470.57)

ХАРАСОВА Д. Ф., ГАЗЕТДІНОВА М. М.

Уфимський державний університет економіки і сервісу (м Уфа)

МОЖЛИВОСТІ І МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ

ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Рівень життя є однією з найважливіших соціально-економічних категорій, яка характеризує структуру потреб людини і можли-ності їх задоволення. Підвищення якості життя розглядається як соціальний проект, спрямований на збільшення можливостей людей вирішувати свої проблеми і домагатися особистого успіху. [3]

Актуальність теми полягає в тому, що рівень і якість життя населення характеризують добробут населення і визначають положення країни в цілому. Чим вище якість життя населення, тим більше розвинена економіка регіону і країни.

Можна виділити чотири рівня життя населення:

- Достаток (користування благами, що забезпечують всебічний розвиток людини);

- Нормальний рівень (раціональне споживання, яке забезпечує людині відновлення його фізичних та інтелектуальних сил);

- Бідність (споживання благ на рівні збереження працездатності як нижчої межі відтворення робочої сили);

- Злидні (мінімально допустимий за біологічними критеріями набір благ і послуг, споживання яких лише дозволяє підтримувати життєздатність людини).

Зростання рівня життя створить можливості і матеріальну базу для поліпшення якості життя, яка виступає узагальнюючою характеристикою соціально-економічних результатів розвитку суспільства і включає середню тривалість життя, рівень захворюваності, умови і охорону праці, доступність інформації, забезпечення прав людини, і т.д.

У ринковій економіці найважливішими складовими рівня життя стають ступінь соціальної захищеності населення, свобода вибору людини, поліпшення соціального середовища, культурні національні та релігійні відносини.

Рівень життя характеризується за допомогою таких показників, як:

- Середньомісячна нарахована заробітна плата працюючих в економіці;

- Грошові доходи в середньому на душу населення на місяць;

- Середній розмір призначених пенсій;

- Прожитковий мінімум в середньому на душу населення на місяць;

- Чисельність населення з грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму;

- Співвідношення з прожитковим мінімумом середньодушових доходів, середньомісячної нарахованої заробітної плати, середнього розміру призначеної місячної пенсії;

- Співвідношення грошових доходів 10% найбільш і 10% найменш забезпеченого населення.

Підвищення рівня і якості життя населення є пріоритетним завданням соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан.

У Республіці Башкортостан одним з головних пріоритетів соціальної політики була і залишається державна підтримка сім'ї, материнства, батьківства і дитинства. З метою підвищення рівня матеріального забезпечення сімей з дітьми з 1 січня 2012 року на 6% підвищено розміри окремих видів допомог, які виплачуються за рахунок коштів федерального і республіканського бюджетів. У порівнянні з 1 півріччям 2011 року видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми зросли на 41,1 млн. Рублів, у тому числі з федерального бюджету - на 37 млн.рублів, з бюджету республіки (на виплату допомоги по догляду за дитиною-інвалідів) - на 4,1 млн.рублів.

Таблиця

  Основні причини дефіциту фахівців і кваліфікованих кадрів |  Основні показники рівня життя населення РБ

 Чисельність малих підприємств з 2004 по 2011 роки |  Тенденція зміни кількості малих підприємств в РБ |  Чисельність працівників, заміщали посади цивільних і муніципальних службовців в РБ, і укомплектованість цих посад на 2010-2012 рр. |  Цивільних і муніципальних службовців у 2012 році |  прожиткового мінімуму |  МУП «Уфаводоканал» за 2010-2012 рр., Тис. Руб. |  На 2013-2014 рр., Тис.руб. |  Темп зростання ВВП країн АСЕАН |  Зростання комерційних послуг за категоріями і по регіонах 1990-2011 |  Розподіл чисельності зайнятих в економіці за рівнем освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати