Головна

Обробка даних і аналіз результатів

  1.  A) Перший ряд бази даних містить неповторювані імена полів.
  2.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  3.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  4.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  5.  B. Поняття про регресійного аналізу
  6.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  7.  ETOM-аналіз

1. Обчисліть за формулою (11.4) питомі заряди ізотопів уг-лерода, неону, урану і невідомого хімічного елемента і запиши-ті отримані значення до відповідних таблиць.

2. Використовуючи довідкові матеріали з фізики і хімії, визна-діліть табличні значення питомих зарядів досліджених Ізотов-пов і порівняйте їх з отриманими результатами в досвіді.

3. Побудуйте графік залежності часу прольоту ізотопів в камері мас-спектрометра від їх швидкості і зробіть висновки по ре-зультатами аналізу цього графіка.

4. Проведіть оцінку похибок проведених вимірювань.

Примітка: атомна одиниця маси (а. Е. М.) = 1,660 10 27 кг. елементарний заряд е = 1,602 10 19 Кл.

Контрольні питання

1. Як визначається напрямок дії сили Лоренца?

2. Чому сила Лоренца не робить роботи?

3 Як буде рухатися заряджена частинка в магнітному полі, якщо кут між векторами B и v менше / 2?

4. Іони двох ізотопів з масами m и m2 , Що мають однаковий-вий заряд і пройшли в електричному полі однакову прискорює різниця потенціалів, влітають в магнітне по-ле перпендикулярно силовим лініям магнітного поля. Най-дитя відношення радіусів кіл, якими рухатимуться іони в магнітному полі.

5. Визначте, у скільки разів зміниться радіус кола, по якій заряджена частинка рухається в однорідному магніт-ном поле, якщо її кінетичну енергію збільшити в n раз?

6. Визначте питома заряд іона, який в мас-спектро-метрі робить один оборот за 628 мкс в однорідному маг-нітних поле з індукцією 50 мТл.7. Пучок іонів, влітають в вакуумну камеру мас-спектро-метра перпендикулярно силовим лініям однорідного магніт-ного поля, розщеплюється (рис. 11.2). Визначте, яка траек-торію відповідає:

а) більшого імпульсу, якщо іони мають однакові заряди, але різні імпульси; б) більшого заряду, якщо частинки мають однакові импуль-си, але різні заряди?

Мал. 11.2. Траєкторія руху іонів

8. Два електрона рухаються в одному і тому ж однорідному маг-нітних поле по орбітах з радіусами R1, R2 (R1 R2). Порівняй-ті їх кутові швидкості.

9. У однорідному магнітному полі рухаються по колах протон і -частинка, маючи рівні кінетичні енергії. Ка-кая з цих частинок буде мати орбітальний магнітний мо-мент і період обертання більше і у скільки разів?

10. Заряджена частинка влетіла в однорідне магнітне поле під кутом / 2 між векторами B и v . Визначте, від-особисто чи від нуля тангенціальна і нормальна складаю щие прискорення частинки?

11. Заряджена частинка летить прямолінійно і рівномірно в од-нородности електромагнітному полі, представленому суперпо-зіціей взаємно перпендикулярних електричних (напря-жённостью Е) І магнітних (індукцією В) Полів. Знайдіть швидкість руху частинки.

12. Заряджена частинка обертається в однорідному магнітному полі з індукцією В по колу радіуса R. Паралельно маг-нітних полю порушується електричне поле напружено-стю Е. Визначте, скільки часу має діяти електричне поле, щоб кінетична енергія частинки зросла в два рази?

 Методика і порядок вимірювань |  Короткі відомості з теорії

 Обробка даних і аналіз результатів |  Короткі відомості з теорії |  Методика і порядок вимірювань |  Установчі значення фізичних параметрів для проведення експериментів |  Обробка даних і аналіз результатів |  Методика і порядок вимірювань |  результати вимірювань |  Обробка даних і аналіз результатів |  Короткі відомості з теорії |  Методика і порядок вимірювань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати