Головна

РОБОЧА навчальна програма 10 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Особливості й основні напрямки державного регулювання перехідної економіки України.

Роль фінансової системи в регулюванні виробництва. Сутність і структура фінансової системи. Фінанси суспільства, їхня сутність і функції. Суб'єкти фінансових відносин: господарюючі суб'єкти, населення і держава. Фінансова політика держави.

Державний бюджет, роль у розподілі і перерозподілі національного доходу. Функції бюджету. Бюджетна система. Доходи і витрати бюджету, їхня структура в економічному зростанні виробництва. Бюджетний дефіцит. Способи фінансування бюджетного дефіциту. Державний борг. Внутрішній і зовнішній державний борг.

Податки як економічна база й інструмент фінансової політики держави. Типізація податків по методу стягування і використання. Прямі і непрямі податки. Крива Лаффера. Податкова система, принципи побудови.

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика держави і її роль у державному регулюванні економічних процесів. Дискреційний і автоматичний типи фіскальної політики. Система вмонтованих стабілізаторів економіки. Механізм реалізації фіскальної політики в перехідній економіці України.

Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва. Механізм грошово-кредитного регулювання.

Соціальна політика держави в умовах дії ринкового механізму формування доходів. Номінальний і реальний доходи. Функціональний і персональний розподіл доходів. Диференціація доходів: причини і фактори. Вимір диференціації доходів і оцінка їхніх глобальних тенденцій.

Розподіл особистих доходів. Сімейні доходи: джерела формування, використання. Мінімальний і оптимальний споживчий бюджет. Рівень життя. Система показників оцінки рівня життя і бідності. Державний перерозподіл доходів: концепції, цілі й інструменти. Економічна ефективність і рівність.

Система соціального захисту населення України в перехідний період до ринкової економіки: декларації, реальний зміст і наслідки.

Навчальні цілі

1. Навести перелік суспільно-економічних проблем, вирішення яких неможливе без механізмів державного регулювання.

2. З'ясувати необхідність державного втручання в економіку і його природу.

3. Охарактеризувати засоби державного регулювання ринку, запропоновані різними економічними школами.

4. Визначити характер державного регулювання і уяснити соціально-економічні функції держави.

5. Розкрити сутність та ефективність основних сучасних напрямів, методів, засобів та інструментів державного регулювання економіки.

6. Визначити сутність фінансової системи, державних фінансів і бюджетної системи.

7. З'ясувати напрями бюджетних видатків і проаналізувати їхню структуру.

8. Назвати причини дефіциту державного бюджету і визначити заходи щодо зниження бюджетного дефіциту.

9. Проаналізувати вплив державного боргу та дефіциту бюджету на економіку.

10. Проаналізувати систему оподаткування. Визначити відмінність між прямими і непрямими податками.

11. Пояснити зміст і цілі фіскальної політики, розкрити її роль у процесі стабілізації економіки.

12. З'ясувати сутність процесу антициклічного регулювання.

13. Показати методи і проблеми грошово-кредитної політики.

14. Розкрити сутність процесу антимонопольного регулювання.

15. Проаналізувати участь держави у перерозподілі доходів. Звернути увагу на методи усунення соціальної диференціації реальних доходів населення.

16. Проаналізувати систему соціального захисту населення в умовах розвинутої ринкової економіки та ринкової трансформації національної економічної системи.

Основні терміни і поняття

Вади ринку. Державне регулювання економіки (ДРЕ). Цілі ДРЕ. Основні економічні функції держави. Напрями ДРЕ. Методи ДРЕ. Засоби та інструменти ДРЕ. Державний сектор економіки. Державна власність. Державне підприємництво. Антимонопольна політика. Державний вплив на ціни і тарифи. Трансфертні платежі. Суспільні блага. Фінансова система. Фінансова політика. Державні фінанси. Бюджетний дефіцит. Державний борг. Бюджетна система. Бюджетна політика. Податкова політика. Податкова система. Об'єкти оподаткування. Суб'єкти оподаткування. Одиниця оподаткування. Прямі податки. Непрямі податки. Акцизи. Мито. Додана вартість. Податкова ставка. Прогресивна ставка. Пропорційна ставка. Регресивна ставка. Неоподатковуваний мінімум. Крива Лаффера. Фіскальна політика. Дискреційна фіскальна політика. Недискреційна фіскальна політика. «Вбудовані» стабілізатори. Грошово-кредитна (монетарна) політика. Інструменти грошово-кредитної політики. Грошова емісія. Сеньйораж. Обов'язкові резерви. Надлишкові резерви. Резервна політика. Облікова політика. Дисконтна (облікова) ставка. Операції на відкритому ринку. Валютна політика. Політика «дешевих грошей». Політика «дорогих грошей». Дохід. Політика перерозподілу доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині. Функціональний та індивідуальний розподіл доходів. Прожитковий мінімум. Межа бідності. Рівень бідності. Споживчий кошик. Соціальна політика. Соціальний захист. Соціальні гарантії.

 

Тести

Державне регулювання економіки. Економічні функції держави

1. Що означає в економіці принцип «laissez faire»?

а) захист ринку від монополій;

б) поділ праці;

в) надання ринку максимальної свободи, доводячи до мінімуму роль держави.

2. Які з наведених ознак не є ознаками чистого ринку?

а) приватна власність;

б) конкуренція;

в) суспільний інтерес як основний мотив поведінки;

г) обмежена роль держави.

3. Свобода вибору не означає, що:

а) власники економічних ресурсів і грошового капіталу можуть використовувати їх на свій розсуд;

б) працівники можуть займатися будь-яким видом діяльності, на який вони здатні;

в) споживачі вільні у межах своїх грошових доходів купувати товари й послуги в такому наборі, котрий вони вважають прийнятним для задоволення своїх потреб;

г) держава може вибирати серед виробників тих, котрі спроможнi найповніше задовольняти суспільнi потреби і примушувати їх діяти у певних сферах.

4. Відмінною особливістю централiзовано-планової економічної системи є:

а) директивне визначення державою основних параметрів діяльності підприємств;

б) планування господарської діяльності підприємствами;

в) державне регулювання економіки;

г) правильно вказане у п. а, б;

д) правильно вказане у п. б, в.

5. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б) поєднання натурального та товарного виробництва;

в) наявність ринкового та державного регулювання економіки без переважання одного з них;

г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементіву технологічному способі виробництва.

6. Для змішаної економіки не властиві:

а) вільна (чиста) конкуренція;

б) ринкове регулювання;

в) державне регулювання економіки;

г) планування на мікрорівні;

д) правильно вказане у п. а, г.

7. Система змішаної економіки сформувалася в основному у:

а) ХVIII ст.;

б) ХVIII-ХІХ ст.;

в) ХІХ ст.,

г) ХX ст.

8. Що таке «невидима рука» в економічному аналізі А. Смiта?

а) намагання максимізувати прибуток;

б) малопомітна роль держави в економіці;

в) науково-технічна революція;

г) ринкове регулювання.

9. Для економіки розвинутих країн світу характерним сьогоднi є:

а) незначна роль держави;

б) пошук оптимального поєднання ринкового та державного регулювання економіки;

в) істотне зростання економічної ролі держави;

г) досить швидке просування до економічної моделі класичного типу.

10. Необхідними елементами загальних «правил економічної гри» є:

а) єдине господарське законодавство, спільна грошова та фінансова система;

б) єдине господарське законодавство стійка валюта, спільна фінансова система;

в) стабільне господарське . законодавство, загальна система економічних кордонів, наявність загального економічного центру, невисокий рівень інфляції;

г) єдине господарське законодавство, спільна грошова система, загальна система економічних кордонів, наявність єдиного уявлення про ефективну економічну політику держави;

д) правильна відповідь не названа.

11. Нині частка державного сектора в національному продукті України становить:

а) понад 75%;

б) понад 50%;

в) менше 50%;

г) до 25%.

12. Економічне вчення, що відстоює лiберальні методи державного регулювання економіки:

а) меркантилізм;

б) класична економічна теорія;

в) кейнсіанство;

г) теорія соціального ринкового господарства;

д) правильно вказане у п. б, г.

13. Економічна система, в якій держава здійснює макроекономічне регулювання:

а) централізовано-планова економіка;

б) змішана економіка;

в) мiкроекономiка;

г) правильно вказане у п. а, б, в;

д) правильно вказане у п. а, б.

14. Які фактори нашого часу викликають необхідність державного втручання в економіку?

а) ринок породжує монополію, а томунеобхідний захист конкуренції;

б) неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності;

в) ринковий механізм не може забезпечити достатню зацікавленість бізнесу у виробництві певних товарів іпослуг;

г) правильно вказане у п. а, б;

д) правильно вказане у п. а, б, в;

е) правильно вказане у п. а, в.

15. Необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є:

а) переважання державної власності над приватною;

б) переважання державного капіталу в енергетиці, на транспорті, у банківській сфері;

в) відпрацьована система законодавчої i виконавчої влади;

г) участь країни у міжнародному поділі праці;

д) правильно вказане у п. в, г;

е) правильно вказане у п. б, в, г.

16. Економічними функціями держави в сучасних суспільних системах не можна вважати:

а) захист конкуренції;

б) забезпечення доходів певних верств населення;

в) стабілізацію економіки;

г) перерозподіл доходів;

д) гарантування певного мінімуму доходу кожному працездатному членові суспільства;

е) правильна відповідь не названа.

17. Побічні (зовнішнi) ефекти в економіці - це:

а) переміщення деяких вигод або витрат, пов'язаних із виробництвом або споживанням певних товарів, до суб'єктів, якi не є їх безпосередніми продавцями або покупцями;

б) шкідливий вплив виробництва на природне середовище через недостатньо ефективну систему технологічного захисту;

в) елементи несумлінної конкуренції у підприємницькiй діяльності, що шкодять покупцям певних товарів чи послуг;

г) у цілому позитивні новi нормативнi документи держави, які, однак, через певні обставини, вносять i деякі негативні моменти в господарську діяльність економічних суб'єктів;

д) правильно вказане у п. б, в, г;

е) правильна відповідь не названа.

18. Стабілізаційна макроекономічна функція держави спрямована насамперед на:

а) усунення інфляції;

б) стійке зростання обсягiв національного виробництва;

в) збільшення державних інвестицій;

г) забезпечення абсолютної зайнятості трудових ресурсів;

д) розвиток малого бізнесу.

19. До основних ознак суспільних (державних) благ не належать:

а) неподільність;

б) можливість користування, минаючи безпосередню оплату;

в) оплачуються державою;

г) рішення про оплату приймаються, як правило, iндивідуально;

д) правильна відповiдь не названа;

е) правильно вказане у п. в, г.

20. Який показник логічно зайвий у наведеному переліку?

а) податки;

б) стабілізаційна політика;

в) антимонопольна політика;

г) кредитно-грошове регулювання,

д) ліцензування;

е) маркетинг.

21. Держава у системі змiшаної економіки:

а) використовує тільки методи непрямого (економічного) впливу на поведінку економічних суб'єктів;

б) держава використовує методи прямого (адміністративного) і непрямого впливу наповедінку економічних суб'єктів;

в) держава прагне позбавитися методів адміністративного регулювання поведінки економічних суб'єктів;

г) держава може обійтись без методів адміністративного регулювання поведінки економічних суб'єктів, i до цього треба прагнути;

д) правильно вказане у п. б, г.

22. Серед перелічених характеристик виділіть ту, яка властива не лише методам прямого державного регулювання економіки:

а) обов'язковiсть для всіх суб'єктів господарювання;

б) чітке визначення поведінки суб'єктів господарювання у тих чи інших

умовах;

в) вплив на поведінку суб'єктів економіки через формування загальноекономічного середовища;

г) правильна відповідь не названа.

23. Найсуттєвішою рисою непрямого державного регулювання економіки є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб'єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіцi через співробiтництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб'єктів;

г) прийняття державних документів, які носять рекомендацiйний характер і не є обов'язковими для виконання.

24. Держава у системі змішаної економіки:

а) використовує лише методи непрямого (економічного) впливу на поведінку економічних суб'єктів;

б) застосовує методи прямого (адміністративного) та непрямого впливу на поведінку економічних суб'єктів;

в) прагне позбавитися методів адміністративного регулювання поведінки економічних суб'єктів;

г) може обійтися без методiв адміністративного регулювання поведінки економічних суб'єктів, і до цього треба прагнути;

д) правильно вказане у п. б, в.

25. До прикладів прямого державного регулювання економіки не відноситься:

а) встановлення мінімальної заробiтної плати;

б) встановлення певних екологічних вимог;

в) встановлення порядку реєстрації суб'єктів підприємницької діяльностi;

г) встановлення пільг для суб'єктів господарювання, які займаються

певним видом діяльності.

26. Прикладами опосередкованого регулювання економіки державою можуть бути:

а) збільшення державних закупок сільськогосподарської продукції,

б) встановлення мінімального розміру статутних фондiв акціонерних товариств;

в) приватизація житла;

г) ліцензування певних видів підприємницької дiяльності;

д) правильно вказане у п. а, б, в;

е) правильно вказане у п. а, г.

27. Податки - це:

а) грошові стягнення с кожної працюючої людини;

б) грошові та натуральні платежі, що виплачуються з державного бюджету;

в) грошові стягнення державою з прибутку та заробітної плати;

г) обов'язкові платежі юридичних та працюючих фізичних осіб до бюджету держави;

д) правильна відповідь не названа.

28. З колонки Б підберiть правильні визначення до термінів, поданих у колонці А:

А Б
1. Прогресивне оподаткування 2. Пропорційне оподаткування 3. Регресивне оподаткування а) податкова ставка підвищується із зростанням доходу; б) податкова ставка понижується іззростанням доходу; в) податкова ставка не пов'язана з доходом; г) правильна відповідь не названа.

29. В Україні місцеві органи влади при встановленні місцевих податків:

а) виходять з переліку податків, визначеного республіканськими органами;

б) мають повну свободу щодо визначення видів місцевих податків;

в) мають повну свободу у визначенні ставок місцевих податків;

г) повинні встановлювати на своїй території всі види визначених місцевих податків;

д) правильно вказане у п. а, в;

е) правильно вказане у п. б, в.

30. До прямих податків належить:

а) податок на прибуток;

б) податок на додану вартість;

в) акцизний збір;

г) правильна відповідь не названа.

31. Прибутковий податок в Україні стягується за принципами оподаткування:

а) пропорційного;

б) прогресивного;

в) регресивного.

32. Що логічно зайве у наведеному переліку?

а) податки;

б) державні витрати;

в) антимонопольна політика;

г) кредитно-грошове регулювання;

д) ліцензування;

е) цінова конкуренція.

33. Стабілізацiйна макроекономічна функція держави повинна насамперед забезпечувати:

а) підвищення пенсій;

б) стійке зростання обсягів національного виробництва;

в) скорочення державних витрат;

г) розвиток конкуренції;

д) розвиток малого бізнесу;

е) правильно вказане у п. а, б, в, г, д;

ж) правильно вказане у п. а, б, в, г;

з) правильно вказане у п. б, д.

34. Для державної політики експансії не є характерним:

а) надання пільгових кредитів підприємствам;

б) зниження загального рівня податків;

в) обмеження експорту та заохочення імпорту;

г) правильна відповідь не названа.

35. Державна політика стримування передбачає:

а) збільшенняоблікової ставки банківського процента;

б) зменшення облікової ставки банківського процента;

в) зниження рівня податків;

г) правильно вказане у п. б, в.

36. Бюджетна політика держави - це:

а) управління фінансами усіх підприємств;

б) управління фінансами державних підприємств;

в) надання різних видів фінансової допомоги збитковим підприємствам;

г) формування та використання грошових засобів держави;

д) приватизація підприємств.

37. Державнi субсидії - це:

а) кошти, надані державою у кредит виробникам певних товарів та послуг;

б) усі витрати з державного бюджету;

в) підтримка імпорту найважливіших для країни товарів;

г) державна соціальна допомога пенсіонерам та іншим категоріям населення;

д) правильно вказане у п а, г.

38. У наведеному переліку визначте такі дії держави, якi безпосередньоза інших незмінних умов можуть посилювати (1) або стримувати (2) економічну активність приватних підприємств:

а) підвищення ставки податку на прибуток;

б) скорочення державного фінансування соціальних програм;

в) зменшення дефіциту державного бюджету;

г) розміщення державою облігацій державної позики;

д) погашення облігацій державної позики;

е) податкові пільги малим підприємствам;

є) правильна відповіді не названа.

Сукупні доходи населення і соціальна політика держави

1. Дохід - це:

а) заробітна плата, яку отримав робітник за певний період;

б) обсяг грошових надходжень за певний період;

в) грошові надходження робітників та підприємців, отриманi ними за певний період;

г) заробітна плата та iнші грошові надходження, отримані робітником за певний період.

2. Кінцевим пунктом будь-якого виробництва у системі суспільного відтворення є:

а) створення продукту;

б) розподіл благ;

в) обмін товарів;

г) споживання.

3. Для відтворення населення, підтримання життєдіяльності людей та їх розвитку безпосередньо використовується:

а) суспільне виробництво;

б) фонд особистого споживання;

в) доходи підприємств;

г) національне багатство.

4. Економічною основою фонду життєвих засобів населення служить:

а) сукупний суспільний продукт;

б) кінцевий продукт суспільства;

в) чистий продукт, або національний доход;

г) внутрішній валовий продукт.

5. Під функціональним (або первинним) в економічній теорії розуміють розподіл доходів за:

а) факторами виробництва;

б) здатністю людей до праці;

в) результатами господарювання;

г) діяльністю домогосподарств.

6. Головним знаряддям перерозподілу чистого продукту виступає:

а) кількість і якість праці;

б) державний бюджет;

в) кінцеві доходи населення;

г) бюджет сім'ї.

7. Економічними доходами вважаються такі, які отримують на основі права власності на:

а) результати господарської діяльності домогосподарств;

б) ринкові переваги і можливості усіх господарюючих суб'єктів;

в) робочу силу, засоби виробництва, землю, грошовий капітал та інтелект;

г) природні ресурси суспільного виробництва.

8. До первинних форм розподілу доходів населення відносяться:

а) пенсії, стипендії, пільги і субсидії;

б) допомоги по безробіттю, страхові платежі;

в) дарування, спадщина, знахідки, оплачування відпустки;

г) прибуток, рента, відсоток і зарплата.

9. Головною формою доходів населення вважається:

а) заробітна плата;

б) доходи від власності;

в) трансферти;

г) відповіді немає.

10. Значна нерівномірність у розподілі доходів між окремими сім'ями спричиняє:

а) соціальну напруженість у суспільстві;

б) зубожіння більшості населення країни;

в) безконтрольний розподіл доходів, посилення їх нетрудових джерел, послаблення мотивації праці;

г) усі відповіді правильні.

11. В аспекті соціального захисту населення, зокрема тих його категорій, які об'єктивно не можуть заробити в умовах ринку для забезпечення нормального життя, держава реалізує:

а) економічну політику на підтримку підприємництва;

б) програми зайнятості працездатного населення;

в) соціальні програми за рахунок держбюджету та ін. джерел;

г) структурну та антикризову політику в економіці.

12. Сімейний бюджет представляє собою:

а) доходи усіх членів сім'ї;

б) сукупність доходів і витрат сім'ї;

в) витрати усіх членів сім'ї;

г) правильної відповіді немає.

13. Залежно від праці розподіляється така частина соціальних фондів (суспільних фондів споживання):

а) оплата відпусток, лікарняних листків;

б) допомога при народженні дитини, багатодітним сім'ям;

в) пенсії по інвалідності з дитинства;

г) правильної відповіді немає.

14. Безвідносно до праці на спільне споживання здійснюються наступні соціальні виплати:

а) дотації держави на утримання дітей у дошкільних закладах, повне державне забезпечення сиріт, їх санітарно-курортне лікування;

б) виплати по соціальному страхуванню;

в) субсидії малозабезпеченим сім'ям;

г) відповіді немає.

15. Розрізняють такі види доходів сім'ї:

а) поточні і довгострокові;

б) грошові, натуральні і сукупні;

в) власні, позичені і нетрудові;

г) відповіді немає.

16. Доходи від особистих підсобних господарств селян відносяться за своєю природою до:

а) грошових;

б) товарних;

в) натуральних;

г) суспільних.

17. Як соціальна гарантія забезпечення нормальних умов відтворення робочої сили держава встановлює:

а) верхню обмежувальну величину зарплати;

б) не регулює доходи населення в умовах ринку;

в) мінімум заробітної плати;

г) межі отримання нетрудових доходів.

18. Бюджет прожиткового мінімуму відображає:

а) обсяг і структуру споживання окремих товарів;

б) розвиток охорони здоров'я, культури, відпочинку і т. д.;

в) ступінь розвинутості суспільних фондів споживання;

г) гранично допустиму нижню межу споживання.

19. Доходи населення у підсумку виконують такі основні функції:

а) регулюючу, контролюючу і розподільчу;

б) добробуту, мотиваційну і соціальну;

в) інформаційну, творчу та інноваційну;

г) господарську, технологічну та організаційну.

20. Сучасна економічна теорія за основу виміру суспільного добробуту приймає оптимум В. Парето, який вважав, що:

а) приріст суспільного добробуту, викликаний перерозподілом доходів, має рацію, коли ті, хто зазнав збитків, добровільно схвалять ці зміни;

б) найкращим і справедливим варіантом рівня життя суспільства є високий добробут усіх людей;

в) добробут країни досягає максимуму тоді, коли будь-які зміни у розподілі доходів не погіршують добробуту жодного із членів суспільства;

г) втручання держави у перерозподіл доходів недоцільне, бо знижує стимули до підприємницької діяльності одних і породжує споживацькі настрої в інших людей.

21. Розмір реальних доходів залежить від:

а) рівня заробітної плати;

б) величини трансфертів;

в) податкової політики;

г) інфляції;

д) всі відповіді вірні.

22. До показників якості життя можливо віднести:

а) стан екології;

б) рівень доходів;

в) умови праці;

г) здоров'я;

д) вірні а), в) і г);

е) всі відповіді вірні.

23. Наявний дохід:

а) більше за номінальний;

б) менше за номінальний;

в) дорівнює реальному.

24. К доходам від тіньової економіки належать:

а) приписки;

б) врожай на присадибній ділянці;

в) нелегальне виробництво;

г) всі відповіді вірні.

25. Сучасною тенденцією є швидке зростання:

а) заробітної плати;

б) трансфертів;

в) нетрудових доходів.

26. Співвідношення між середніми доходами 10% найбільш високооплачуваних громадян і середніми доходами 10% найменш забезпечених виражає:

а) коефіцієнт Джині;

б) децільний коефіцієнт;

в) крива Лоренца.

27. Крива Лоренца показує:

а) ступінь нерівності у розподілі суспільних доходів;

б) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей;

в) залежнiсть між розміром доходу та рівнем споживання;

г) залежність між кількістю членів сім'ї та загальним рівнем її доходів.

28. З точки зору споживання оптимальний розподіл - це розподіл:

а) порівну;

б) за власністю на фактори;

в) за працею.

29. До способів перерозподілу доходів державою відносяться:

а) фіскальна політика;

б) трансфертні платежі;

в) встановлення граничних цін;

г) всі відповіді вірні.

30. Підвищення фіксованих виплат по мірі зростання вартості життя - це:

а) компенсація;

б) адаптація;

в) індексація.

31. Соціальними партнерами є:

а) держава;

б) профспілки;

в) підприємці;

г) всі відповіді вірні.

32. Обсяг отримуваних доходiв не виявляє ніякого впливу на:

а) рівень матеріального благополуччя;

б) заiнтересованiсть у збереженні та розвитку економічних ресурсів;

в) можливості духовного розвитку людей;

г) попит;

д) правильна відповідь відсутня.

33. Які суб'єкти можуть впливати на умови трудової угоди, рівень заробітної плати?

а) робітник та роботодавець;

б) робітник, роботодавець, профспілки;

в) робітник, роботодавець, профспілки, держава (в окремих випадках);

г) робітник, роботодавець, профспілки (як правило), держава (завжди).

34. Які фактори не визначають поведінки працівника на ринку праці?

а) сімейний стан;

б) заробітна плата, що пропонується роботодавцем;

в) місцезнаходження підприємства;

г) екологічні, санітарні умови праці;

д) правильно вказане у п. а, в;

е) правильна відповідь відсутня.

35. Що не належить до компетенції профспілок?

а) встановлення мінімальної заробітної плати;

б) укладання колективного договору з адмiністрацією підприємства;

в) укладання галузевих тарифних угод;

г) укладання міжгалузевих тарифних угод з урядом;

д) правильна вiдповідь не названа.

36. Держава:

а) завжди виступає роботодавцем;

б) у деяких випадках виступає роботодавцем;РОБОЧА навчальна програма 9 страница | РОБОЧА навчальна програма 11 страница

Передмова | РОБОЧА навчальна програма 1 страница | РОБОЧА навчальна програма 2 страница | РОБОЧА навчальна програма 3 страница | РОБОЧА навчальна програма 4 страница | РОБОЧА навчальна програма 5 страница | РОБОЧА навчальна програма 6 страница | РОБОЧА навчальна програма 7 страница | РОБОЧА навчальна програма 8 страница | РОБОЧА навчальна програма 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати