На головну

РОБОЧА навчальна програма 9 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

14. Проаналізувати основні теорії щодо причин циклічного розвитку економіки.

15. Виявити особливості кризи недовиробництва в умовах ринкової трансформації економіки України.

Основні терміни і поняття

Економічний розвиток і економічне зростання. Екстенсивний тип економічного зростання. Інтенсивний тип економічного зростання. Фактори економічного зростання. Темп зростання та темп приросту. Економічний цикл. Короткі хвилі. Будівельні цикли. Структурні кризи. Довгі хвилі. Промисловий цикл. Криза надвиробництва (рецесія). Застій (депресія). Пожвавлення. Економічне піднесення. Криза недовиробництва.

Тести

Економічне зростання

1. Економічне зростання відносно економічного розвитку є:

а) визначальним фактором;

б) складовою;

в) показником кількісних змін в економіці;

г) показником якісних змін в економіці.

2. Економічне зростання являє собою:

а) процес кількісного збільшення та якісного вдосконалення результатів і чинників виробництва на макрорівні;

б) перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого;

в) розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників;

г) розширене відтворення суспільного виробництва.

3. Економічне зростання вимірюється:

а) приростом реального ВВП;

б) приростом грошової маси;

в) зниженням загального рівня цін;

г) зниженням рівня безробіття.

4. Економічне зростання виявляється у:

а) вартості ВНП;

б) абсолютному прирості ВВП;

в) темпах приросту реального ВНП.

5. При визначенні темпів економічного зростання використовується:

а) реальний ВВП;

б) номінальний ВВП;

в) реальний або номінальний ВВП.

6. Економічне зростання може бути проілюстровано:

а) зміщенням вліво кривої виробничих можливостей;

б) зміщенням вправо кривої виробничих можливостей;

в) зміщенням точки вподовж кривої виробничих можливостей;

г) зміщенням від однієї точки, розташованої на кривій виробничих можливостей, до другої точки, яка лежить за межами цієї кривої.

7. Найбільш суттєвим фактором економічного зростання у розвинутих країнах світу сьогодні є:

а) збільшення обсягу основного капіталу (основних фондів);

б) збільшення чисельності зайнятих;

в) технологічні зміни у виробництві;

г) збільшення експорту.

8. При екстенсивному типі економічного зростання обсяг виробництва зростає за рахунок:

а) залучення ресурсів;

б) зростання продуктивності праці;

в) підвищення ефективності виробництва.

9. Інтенсивний тип економічного зростання - це:

а) кількісне збільшення функціонуючих чинників виробництва;

б) розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників та їх раціонального використання;

в) розширення виробництва за рахунок якісного поліпшення всіх його чинників та їх кількісного зростання;

г) зростання суспільного продукту прискореними темпами.

10. Розмежуйте фактори попиту та фактори пропозиції, що впливають на економічне зростання:

а) заробітна плата;

б) кількість і якість природних ресурсів;

в) наявність основного капіталу;

г) рівень податків;

д) кількість і якість працездатного населення;

е) рівень технології;

ж) рівень цін;

з) державні витрати.

11. Коефіцієнт зростання - це:

а) відношення показника базового періоду до показника поточного періоду;

б) відношення показника поточного періоду до показника базового періоду;

в) відношення ВВП номінального до ВВП реального;

г) відношення ВВП реального до ВВП номінального.

12. Темп зростання (Тзр.) и темп приросту (Тпр.) показників обсягу національного виробництва пов'язані співвідношенням:

а) Тпр. = Тзр. × 100%;

б) Тпр. = Тзр. + 1;

в) Тпр. = Тзр. - 100%;

г) Тзр. = Тпр. - 1.

13. Яка з наведених країн досягла за останні три-чотири десятиліття найбільш високих темпів економічного зростання?

а) США;

б) Німеччина;

в) Велика Британія;

г) Японія.

14. Постіндустріальна стадія розвитку суспільного виробництва супроводжується змінами у ньому в результаті збільшення частки:

а) первинних галузей;

б) галузей, що виробляють кінцеву продукцію;

в) вторинних галузей;

г) сфери нематеріальних послуг.

15. Що є основним джерелом нагромадження?

а) особисті доходи населення;

б) фонд заміщення;

в) додатковий продукт;

г) сукупний суспільний продукт.

16. Яке з положень розкриває зміст виробничого нагромадження?

а) виробниче нагромадження - це збільшення запасів матеріалів, сировини;

б) виробниче нагромадження - це матеріальні ресурси, призначені для відновлення процесу виробництва;

в) виробниче нагромадження - це та частина фонду нагромадження, яка використовується для нарощування виробничого потенціалу та розширення виробництва.

17. У чому полягає зміст невиробничого нагромадження?

а) невиробниче нагромадження - це утворення запасів продовольства для забезпечення потреб населення протягом року;

б) невиробниче нагромадження - це використання частини фонду нагромадження для будівництва житла, шкіл, лікарень, інших об'єктів соціально-економічного призначення, а також для додаткового залучення робочої сили в народне господарство;

в) невиробниче нагромадження - це запаси споживчих товарів.

18. 3а яких умов зростання частки фонду нагромадження стає об'єктивною необхідністю?

а) за умов зростання реальних доходів населення;

б) коли країна намагається подолати економічну кризу, модернізувати й оновити матеріально-технічну базу, вдосконалити структуру та технологію виробництва;

в) за умов монополії зовнішньої торгівлі.

19. Норма нагромадження - це:

а) виражена у відсотках частка виробничого і невиробничого нагромадження в національному доході;

б) відношення валових інвестицій до національного доходу, виражене у відсотках;

в) відношення валових заощаджень до ВВП, виражене у відсотках;

г) частка національного доходу, яка нагромаджується та виражена у відсотках до національного доходу.

20. З якою метою створюється амортизаційний фонд на підприємстві?

а) він створюється для поновлення оборотних коштів підприємства;

б) вінстворюється для поновлення (заміни) зношених засобів праці;

в) він створюється для додаткового розширення виробництва товарної продукції.

21. Зазначте чинники, які не впливають на розмір частки амортизації:

а) на відсоток (частку) амортизаційних відрахувань впливає вартість обладнання, машин;

б) частка амортизаційних відрахувань залежить від темпів науково-технічного прогресу;

в) на частку амортизаційних відрахувань впливає термін використання засобів праці.

22. У концентрованому вигляді роль інвестицій виявляється як:

а) збільшення реального ВВП чи національного доходу;

б) приріст ВВП чи НД на душу населення;

в) зміна форм власності на засоби виробництва;

г) підвищення темпів економічного зростання.

23. В умовах економічного зростання чисті інвестиції можуть бути величиною:

а) від'ємною;

б) позитивною;

в) що дорівнює нулю;

г) незмінною.

24. Економічне зростання в Україні відбувається за типом:

а) екстенсивним;

б) регресивним;

в) інтенсивним;

г) переважно екстенсивним;

д) переважно інтенсивним.

Циклічні коливання в економіці. Теорії криз

1. Яке з положень характеризує наявність циклічного виробництва в різних суспільно-економічних формаціях (або на окремих етапах їх розвитку)?

а) циклічневиробництво характерне для капіталістичного способу виробництва;

б) циклічність виробництва притаманна різним економічним системам;

в) циклічність коливань не властива соціально орієнтованій ринковій економіці.

2. Чому не було економічних криз за капіталізму впродовж понад 200 років (з початку ХVІ ст. до 1825 р.)?

а) тому що тривалий час капіталістичневиробництво базувалося виключно на ручній праці, було малопродуктивним;

б) тому що не існувало сформованого суспільного характеру виробництва;

в) через недостатній розвиток основної суперечності капіталізму, відсутність великої машинної індустрії.

3. Зазначте найвагомішу причину виникнення економічних криз:

а) диспропорційність між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що виробляють засоби виробництва;

б) суперечність між суспільним характером виробництва і капіталістичним привласненням його результатів;

в) несправедливість у розподілі багатств.

4. Яка причина виникнення економічних циклів?

а) війни, революції, інші аналогічні явища;

б) відкриття новихпокладів коштовних металів, нових земель тощо;

в) періодичне оновлення основних фондів.

5. Скільки часу тривали перші економічні цикли на нижчій стадії розвитку капіталізму?

а) до 12 років;

б) економічні цикли мають стихійний характер і їх тривалість непередбачувана;

в) до 3-4 років.

6. Зазначте основну фазу економічного циклу:

а) фаза депресії;

б) фаза кризи;

в) фаза пожвавлення.

7. Якевизначення кризи правильне?

а) криза - це скорочення виробництва;

б) криза - це зростання безробіття i зниження реальної зарплати;

в) криза означає застій в економіці.

8. Яке з положень неправильно пояснює сутність циклічності виробництва?

а) економічний цикл - це рух виробництва від початку попереднього до початку наступного спаду;

б) економічний цикл - це послідовність у зміні всіх чотирьох фаз циклу;

в) економічний цикл - це скорочення виробництва та його наступне зростання.

9. У чому відомий український учений-економіст М. Туган-Барановський вбачав причину економічної кризи?

а) у несправедливому розподілі багатства;

б) в основній суперечності капіталізму;

в) у диспропорційності розвитку економіки.

10. Яке з положень підтверджує, що економічні цикли є водночас і циклами відтворення:

а) в період економічного циклу відбувається певне оновлення продуктивних сил;

б) в період економічного циклу відбувається масове фізичне оновлення основного капіталу і насамперед засобів праці;

в) під впливом НТР має місце масове оновлення товарів тривалого користування.

11. Що свідчить про те, що сучасні економічні кризи істотно відрізняються від економічних криз ХІХ ст.?

а) сучасні кризи є глибокимиі відбуваються дуже рідко;

б) сучасні економічні кризи менш глибокі, але відбуваються частіше;

в) як і в минулому, найсуттєвішою рисою сучасної кризи є надвиробництво товарів.

12. Яке з положень неправильно визначаєзавдання держави в циклічному регулюванні економіки?

а) проведення амортизаційної політики;

б) сприяння швидкому вирівнюванню суперечностей відтворення,

переходу від депресії до пожвавлення та піднесення;

в) підвищення ставок оподаткування під час економічної кризи.

13. У чому сутність грошово-кредитного регулювання?

а) грошово-кредитне регулювання здійснюється головним чином через підвищення або зниження норми відсотка;

б) зростання ставки відсотка під час кризи прискорює вихід економіки з кризи;

в) через зниження ставки відсотка під час піднесення зменшується можливість надвиробництва товарів.

14. У чому сутність бюджетного регулювання?

а) бюджетне регулювання здійснюється через збільшення або зменшення грошової маси в обігу;

б) бюджетне регулювання здійснюється через збільшення державних інвестицій в економіку;

в) бюджетне регулювання здійснюється через механізм оподаткування, зниження або підвищення ставок іподатків.

15. Якщо економічні суперечності є джерелом соціально-економічного прогресу, то чому вони спричиняють кризи? В яких з положень міститься неправильна відповідь?

а) суперечності є джерелом соціально-економічного прогресу лише на початкових етапах свого розвитку;

б) виникнення економічних криз пов'язане лише з тими суперечностями, які пронизують економічні закони;

в) суперечність проходить певні етапи свого розвитку. На останніх двох етапах (власне суперечностi й конфлікту) вона стає гальмом прогресу.

16. Які з положень неправильно пояснюють природу довгих циклічних коливань?

а) довгі цикли зумовлені масовим оновленням основного капіталу;

б) матеріальною основою довгих циклів є оновлення пасивної частини основних фондів, а також зміни базисних поколінь і технологій провідних галузей економіки;

в) довгі цикли зумовлені масовим оновленням товарів тривалого користування.

17. Які головні ознаки економічної кризи в Україні?

а) в Україні, як і в багатьох інших країнах СНД, головною ознакою кризи було надвиробництво товарів;

б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, життєвого рівня населення, стрімкі темпи інфляції тощо;

в) різке скорочення сільськогосподарського виробництва.

18. Яка низка причин економічної кризи в Україні найбільше вплинула на її глибину і масштабність?

а) причини, успадковані від колишнього СРСР;

б) причини, породжені діями «реформаторів» з часу проголошення незалежності України;

в) сам процес трансформації існуючої економічної системи.

19. Яке стратегічне завдання щодо подолання економічної кризи і виходу з депресії стоїть перед Україною?

а) входження у економічний союз з країнами СНД;

б) входження у регіональні утворення Західної Європи;

в) досягнення рівня розвитку передових країн світу і на цій основі забезпечення добробуту народу.

20. Що формує нову матеріальну основу економічного циклу в розвинутих країнах світу?

а) політика прискореної амортизації;

б) швидке впровадження досягнень науки і техніки у виробництво;

в) масове оновлення товарів тривалого користування.

21. Яка тривалість довгих циклів в економіці?

а) 38-45 років;

б) 48-55 років;

в) 58-65 років.

22. Якого зв'язку не існує між довгими циклами і структурними зрушеннями в економіці?

а) розвиток довгих циклів супроводжується переходом від менш розвинутої форми власності до більш розвинутої;

б) розвиток довгих циклів супроводжується трансформацією ринкових важелів саморегулювання економіки до механізму поєднання державного регулювання з ринковим;

в) розвиток довгих циклів супроводжується зростанням частки матеріального виробництва.

23. Хто з економістів назвав головною причиною економічних криз основну суперечність капіталізму?

а) Д. Рікардо;

б) Ж. Сісмонді;

в) К. Маркс.

24. У чому полягає матеріальна основа промислового циклу:

а) у масовій заміні активної частини основного капіталу;

б) у протиріччях ринкової економіки;

в) у помилках державного регулювання;

г) у природних катаклізмах;

д) у політичних кризах?

25. Що є причиною циклічності економічного розвитку:

а) коливання сонячної активності;

б) внутрішні протиріччя капіталізму;

в) порушення грошового обігу;

г) у циклічності немає об'єктивних причин, оскільки кризи породжуються випадковими обставинами;

д) це дискусійне питання?

26. Чому під час сучасних криз немає різкого зниження цін:

а) внаслідок державного регулювання цін;

б) внаслідок панування монополій, в т.ч. олігополій;

в) внаслідок домінування ринкових важелів регулювання економіки?

27. На якій фазі промислового циклу попит на кредити для погашення старих боргів найбільший:

а) на фазі піднесення;

б) на фазі кризи;

в) на фазі депресії;

г) на фазі пожвавлення?

28. На якій фазі промислового циклу відсоткові ставки найнижчі:

а) на фазі піднесення;

б) на фазі кризи;

в) на фазі депресії;

г) на фазі пожвавлення?

29. У чому виявилася глибина економічної кризи в Україні:

а) ця криза майже така ж, як криза 1929-1933 рр. у США;

б) під час кризи народне господарство України зазнало більших збитків, ніж під час другої світовоївійни;

в) ця криза не така глибока, як найбільша криза за капіталізму 1929-1933 рр.?

Тема 13. Відтворення робочої сили. Зайнятість і безробіття

Програмна анотація

Відтворення робочої сили. Робоча сила і «людський капітал». Вплив НТП на якісне удосконалення робочої сили.

Зайнятість: сутність і форми. Концепції зайнятості населення. Безробіття, його види і форми. Рівень безробіття. Економічні і зовнішньоекономічні витрати безробіття.

Ринок робочої сили (ринок праці) як форма регулювання відтворення трудових ресурсів, його характерні атрибути і функції.

Роль держави у відтворенні робочої сили. Державне регулювання зайнятості і його методи. Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в Україні.

Навчальні цілі

1. Розкрити зміст процесу відтворення робочої сили.

2. Навести класифікацію населення згідно зі стандартами Міжнародної організації праці.

3. Дати визначення ринку робочої сили та назвати необхідні соціально-економічні умови для існування.

4. З'ясувати зміст зайнятості та охарактеризувати її форми.

5. Описати мальтузіанський, марксистський, кейнсіанський і неокласичний підходи до проблеми безробіття.

6. Проаналізувати основні форми безробіття.

7. Проаналізувати динаміку безробіття і його соціально-економічні наслідки.

8. На прикладі закону Оукена проілюструвати зв'язок між рівнем безробіття та обсягом виробленого ВВП.

9. Уміти обчислювати рівні зайнятості та безробіття.

10. Показати основні напрями державного втручання в ринок праці.

Основні терміни і поняття

Трудові ресурси. Трудовий потенціал. Відтворення робочої сили. Ринок праці (ринок робочої сили). Попит на робочу силу. Пропозиція робочої сили. Зайнятість: повна, раціональна, ефективна. Безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Інституціональне безробіття. Застійне безробіття. Рівень безробіття. Природний рівень безробіття.

Тести

1. У чому сутність поняття «трудова зайнятість»?

а) трудова зайнятість - це праця в особистому підсобному та домашньому господарстві;

б) трудова зайнятість - це участь працездатного населення у створенні матеріальних благ;

в) трудова зайнятість - це участь працездатного населення у виробництві матеріальних і духовних благ, в інших видах суспільно корисної праці, яка приносить трудовий доход.

2. Основні типи зайнятості:

а) зайнятість ефективна;

б) _____________________________

в) _____________________________

Зазначте два інші.

3. Яке з положень найточніше визначає зміст статусу безробітного:

а) безробітний - це працівник, який перебуває в неоплачуваній відпустці невизначений термін;

б) безробітний - це особа працездатного віку, яка хоче, може працювати, але через відсутність робочого місця не працює і не має доходу;

в) безробітний - це особа пенсійного віку, яка хоче і спроможна працювати, але не може влаштуватися на роботу.

4. За яких умов виникає безробіття?

а) за умови збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї;

б) заумови, що на ринку праці попит на робочу силу менший від її пропозиції;

в) за умови, що економіка країни перебуває у кризовому стані.

5. Які чинники безпосередньо стимулюють зайнятість робочої сили в країні?

а) низька заробітна плата;

б) розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів;

в) раціональне використання робочої сили;

г) подовження робочого дня на 1 годину.

6. Хто регулює розподіл і зайнятість робочої сили в командно-адміністративній системі?

а) біржа праці;

б) державні органи влади;

в) ринок;

г) професійні спілки.

7. Хто регулює зайнятість і розподіл робочої сили в соціальній ринковій економіці?

а) держава та її відповідні органи;

б) ринок, біржа праці;

в) підприємці й профспілки;

г) політичні партії.

8. Зазначте причину існування безробіття в соціальній ринковій економіці:

а) розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів;

б) розвиток НТП ізростання продуктивності праці;

в) урбанізація.

9. Якими причинами англійський економіст Мальтус пояснював появу безробіття й погіршення матеріального становища трудящих?

а) такою причиною є вимоги робітників підвищити заробітну плату;

б) причини безробіття - небажання частини робітників працювати на капіталістів;

в) такою причиною є вищі темпи приросту населення порівняно з темпами приросту продовольства.

10. Який найвагоміший чинник, на думку англійського економіста Дж. Кейнса, виникнення безробіття в капіталістичних країнах?

а) дія економічного закону зростання продуктивності праці;

б) недостатній попит на товари, схильність людей до заощаджень доходів, нагромадження;

в) зростання вартості робочої сили.

11. За яких умов можливе безробіття, коли кількісно збігаються пропозиція робочої сили і попит на неї?

а) за умови зниження темпів приросту населення;

б) за умови інтенсивного розвитку виробництва;

в) за умови невідповідності структуриробочої сили техніко-технологічній структурі робочих місць.

12. Які чинники сприяють досягненню повної зайнятості робочої сили?

а) прийняття закону про обов'язковість праві кожної працездатної людини;

б) пропозиція робочої сили, її структура відповідає техніко-технологічній структурі робочих місць;

в) низький рівень життя трудящих.

13. У чому сутність поняття «зайнятість»?

а) праця в особистому підсобному та домашньому господарстві;

б) участь працездатного населення у створенні матеріальних благ;

в) участь працездатного населення у створенні матеріальних і духовних благ, в інших видах суспільне корисної праці, яка дає дохід;

г) праця людей взагалі.

14. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) використання робочої сили за професією;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття.

15. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) циклічне;

г) природне.

16. Якщо працівник втратив роботу у зв'язку зі скороченням обсягу виробництва, то виникає безробіття:

а) природне;

б) циклічне;

в) структурне;

г) фрикційне.

17. Формою вияву яких процесів є зайнятість до 70% працездатного населення в розвинутих країнах світу у сфері нематеріального виробництва?

а) нераціонального використання робочої сили;

б) низького рівня розвитку МТБ;

в) високої продуктивності праці та ефективного виробництва.

18. У чому полягає негативний вплив безробіття на соціально-економічний стан в суспільстві?

а) безробіття - це резерв робочої сили, що використовується для розвитку виробництва;

б) безробіття призводить до соціальної нестабільності в країні;

в) наявність на ринку праці безробітних дисциплінує робітників, підвищує ефективність праці.

19. Які з названих чинників використовує сучасна держава у розвинутих країнах для скорочення безробіття?

а) забороняє звільняти робітників з приватних, акціонерних підприємств;

б) збільшує призов молоді в армію;

в) сприяє розвитку малого бізнесу.

20. Основними елементами соціального страхування в країнах з розвинутою соціально орієнтованою ринковою економікою є:

а) пенсійне забезпечення;

б) ____________________________________

в) ____________________________________

г) ____________________________________

Зазначте інші.

21. Найважливішими напрямами (принципами) проведення соціальної політики в країнах з розвинутою соціально орієнтованою ринковою економікою є:

а) надання допомоги безробітним та їх сім'ям;

б) ______________________________________

в) ______________________________________

г) ______________________________________

Зазначте інші.

22. Що є кінцевим (основним) джерелом формування всіх видів фондів соціальних виплат населенню?

а) прибуток підприємців, роботодавців;

б) кошти бюджету місцевих органів влади;

в) праця найманих робітникiв і службовців;

г) кошти національного та комерційних банків.

23. Який принцип функціонування пенсійної системи в Україні переважає нині?

а) розмір пенсії встановлюється залежно від трудового стажу;

б) розмір пенсії залежить від рівня заробітної плати в передпенсійний вік;

в) у визначенні розміру пенсій переважає принцип зрівняльності.

24. Яка головна причина безробіття в Україні?

а) надто низька заробітна плата;

б) безробіття в Україні - наслідок глибокої кризи в економіці й неефективної економічної політики держави;

в) структурна перебудова виробництва.

25. Основними правами, що забезпечують соціальний захист працездатного населення в країнах з ринковою економікою, є:

а) право на освіту;

б) _____________________________

в) _____________________________

Зазначте інші.

26. Які дії держави в період реформування економіки України сприяють реалізації конституційного права громадян України на працю та справедливу винагороду за неї?

а) роздержавлення іприватизація;

б) скорочення фінансування й розвитку професійно-технічного навчання;

в) сприяння розвитку підприємництва, малого бізнесу.

27. Реалізація ст. 45 Конституції України про право на відпочинок тих, хто працює, відбувається через:

а) надання працюючим днів щотижневого відпочинку;

б) ____________________________________________

в) ____________________________________________

г) ____________________________________________

Зазначте три інші конституційні гарантії.

Тема 14. Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави. Економічні функції держави в ринковій економіці. Фінансова, кредитно-грошова та соціальна політика держави

Програмна анотація

Об'єктивна необхідність, цілі, форми і методи державного регулювання суспільного відтворення. Економічні функції держави: забезпечення правового захисту ефективного функціонування ринків, перерозподіл доходу і багатства, коректування розподілу ресурсів, стабілізація економіки, антимонопольна політика, забезпечення стійкого грошового обігу, зовнішньоекономічна діяльність. Планування, програмування і прогнозування економічного і соціального розвитку.

Роль держави в здійсненні науково-технічної, структурної, соціальної і регіональної політики. Стимулювання науково-технічного прогресу, галузевої структури економічного зростання, підтримка дрібного (малого) і середнього бізнесу.

Методи й основні інструменти державного регулювання. Прямі і непрямі методи: держзамовлення, бюджетне субсидування, дотації, регулювання доходів, зовнішньоекономічне регулювання. Загальнодержавне й індикативне планування - один з методів регулювання економіки. Принципи державного втручання в економіку.РОБОЧА навчальна програма 8 страница | РОБОЧА навчальна програма 10 страница

Передмова | РОБОЧА навчальна програма 1 страница | РОБОЧА навчальна програма 2 страница | РОБОЧА навчальна програма 3 страница | РОБОЧА навчальна програма 4 страница | РОБОЧА навчальна програма 5 страница | РОБОЧА навчальна програма 6 страница | РОБОЧА навчальна програма 7 страница | РОБОЧА навчальна програма 11 страница | РОБОЧА навчальна програма 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати