Головна

РОБОЧА навчальна програма 8 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

а) прості;

б) привілейовані;

в) іменні;

г) на пред'явника?

19. Державні облігації - це:

а) цінні папери, що випускаються для створення приватного капіталу;

б) цінний папір, що свідчить про співволодіння державною власністю;

в) боргові зобов'язання уряду;

г) усі відповіді невірні.

20. Яке з наступних тверджень буде вірним у випадку, якщо бізнесмен купить акції корпорації:

а) він дає свої гроші в борг корпорації;

б) він бере на себе відповідальність за борги корпорації;

в) йому гарантовано повернення грошей, сплачених за акцію;

г) він має право на часткове володіння власністю корпорації.

21. Які риси характеризують акції, і які - облігації:

а) щорічна виплата відсотків;

б) надання позики корпорації;

в) право на частину власності корпорації;

г) право на частину прибутку;

д) право участі в управлінні;

е) обов'язковість викупу.

22. Основна різниця між акцією й облігацією полягає в тому, що облігація:

а) може бути продана тільки один раз;

б) не зв'язана з ризиком;

в) є більш цінним папером;

г) є борговою розпискою корпорації (держави).

23. Курс акцій - це:

а) номінальна ціна;

б) ринкова ціна;

в) ціна попиту;

г) ціна пропозиції.

24. Дохід, який отримує власник акції:

а) прибуток;

б) відсоток;

в) дивіденд;

г) підприємницький дохід.

25. Показник, який відображає коливання ринкових цін акцій навколо їх номінальної ціни:

а) котирування;

б) курс акцій;

в) емітент;

г) індекс Доу-Джонса.

Тема 10. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Теорії земельної ренти

Програмна анотація

Місце аграрно-промислового виробництва в національній економіці. Інтеграція сільського господарства і промисловості. Агропромисловий комплекс (АПК) і його структура. Роль держави в розвитку АПК. Аграрна політика.

Землеволодіння і землекористування - основа системи аграрних відносин. Становлення ринкових відносин в аграрно-промисловому комплексі сучасної України. Проблеми розвитку фермерства. Агробізнес.

Земельна рента - дохід землевласника. Марксистська концепція ренти; монополія приватної власності на землю й абсолютна рента; монополія на землю як на об'єкт господарювання і диференціальна рента I і II; динаміка диференціальної ренти. Монопольна рента. Орендна плата. Неокласична теорія рентних доходів. Особливості ціноутворення на ринку землі. Ціна землі, динаміка і фактори, що її визначають. Формування ціни землі в умовах ринкової трансформації економіки України.

Навчальні цілі

1. Розкрити сутність економічного змісту відносин щодо використання землі як засобу виробництва.

2. Проаналізувати історико-економічний аспект формування земельної ренти.

3. З'ясувати умови виникнення земельної ренти.

4. Проаналізувати сутність диференціальної ренти та її види.

5. Визначити сутність і механізм виявлення абсолютної і монопольної ренти.

6. З'ясувати поняття «ціна землі» та охарактеризувати фактори, що на неї впливають.

7. Проаналізувати розвиток аграрних відносин у ринково розвинутих та трансформаційних економіках.

8. Розкрити зміст понять «аграрно-промисловий комплекс» та «агро бізнес», виявити особливості їх структури та функціонування.

Основні терміни і поняття

Земля як об'єкт економічних відносин. Аграрні відносини. Форми власності на землю. Земельна рента. Феодальна земельна рента. Грошова рента. Капіталістична земельна рента. Орендна плата. Монополія на землю як об'єкт господарювання. Диференціальна земельна рента першого виду (I). Диференціальна земельна рента другого виду (II). Монополія на землю як об'єкт власності. Абсолютна рента. Монопольна рента. Земельний податок. Ціна землі. Аграрно-промисловий комплекс. Агробізнес.

Тести

1. Які відносини є визначальними для розвитку всієї системи аграрних відносин?

а) відносини між виробником і споживачем сільськогосподарської продукції;

б) трудові відносини між працівниками сільськогосподарських підприємств у процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

в) земельні відносини, відносини, що виникають між членами суспільства і державою; між сільськогосподарськими підприємствами з приводу власності на землю, її використання.

2. Зазначте ще два основні елементи продуктивних сил сільського господарства, без яких неможливе виробництво:

а) основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення;

б) предмети праці - насіння, корми тощо;

в) ___

г) ___

3. З перелічених форм власності в капіталістичному суспільстві визначте ту, яка найбільше впливає на всю систему економічних відносин у сільському господарстві:

а) селянська трудова приватна власність;

б) капіталістична приватна власність на землю та іншізасоби виробництва;

в) державна власність.

4. Зазначте тип господарства, який відіграє головну роль у виробництві товарної сільськогосподарської продукції в країнах з розвинутою ринковою економікою:

а) сімейні фермерські господарства;

б) крупні капіталістичні ферми;

в) кооперативні господарства.

5. Який чинник є головною причиною низького виробництва сільськогосподарської продукції в Україні?

а) малородючі землі;

б) низький культурно-освітній рівень сільськогосподарських працівників;

в) низька продуктивність сільськогосподарської праці селян України.

6. Для чого необхідне створення в сільському господарстві страхових фондів:

а) для збільшення експорту продовольчих товарів;

б) для збільшення продовольчих ресурсів через зростання кількості населення;

в) для покриття збитків, заподіяних сільському господарству стихійними лихами.

7. Яка частка національного (чистого) доходу суспільства створюється в сільському господарстві:

а) п'ята частина;

б) третина;

в) половина;

г) більше половини.

8. Яке з положень не характеризує землю як основний елемент продуктивних сил сільського господарства?

а) земля - основний засіб праці в сільському господарстві;

б) земля - предмет праці;

в) земля в процесі її продуктивного використання зношується.

9. Назвіть головну причину дії у сільському господарстві двох протилежних тенденцій: зменшення кількості зайнятого працездатного населення, з одного боку, і збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва - з іншого:

а) підвищення родючості ґрунтів;

б) розширення оброблюваних земельних площ;

в) зростання продуктивності сільськогосподарської праці.

10. Що має вирішальне значення для розвитку продуктивних сил та економічних відносин в аграрному секторі суспільного виробництва?

а) забезпеченість сільськогосподарських підприємств виробничими фондами;

б) концентрація сільськогосподарського виробництва;

в) форми земельної власності, землеволодіння.

11. Яка ознака характеризує орендну форму землекористування?

а) постійне користування державною землею;

б) тимчасове платне користування землею;

в) спільне користування землею в колективному господарстві й розподіл доходів залежно від земельного паю і трудової участі у виробничому процесі.

12. З перелічених факторів, що впливають на ефективність сільськогосподарського виробництва, визначте соціальні фактори:

а) енергооснащеність праці;

б) власність на основні фонди;

в) участь в управлінні виробництвом та розподілі й привласненні створеного продукту.

13. Які ресурси належать до основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення?

а) продуктивна худоба;

б) молодняк ВРХ на відгодівлі;

в) молодняк ВРХ на вирощуванні;

г) свині на відгодівлі.

14. Що є єдиним джерелом земельної ренти:

а) родючість ґрунту;

б) праця сільськогосподарських робітників;

в) високопродуктивні засоби праці.

13. Яка причина виникнення диференціальної ренти:

а) монополія приватної власності на землю;

б) наявність різних за родючістю і місцем розташування земель;

в) обмеженість земель;

г) монополія на землю як на об'єкт господарювання?

15. Трьома основними причинами, які призвели до кризи колгоспно-радгоспної системи в колишньому СРСР, є

а) відчуження селян від землі;

б) ___

в) ___

Зазначте дві інші.

16. Яка форма власності домінує у процесі аграрних перетворень у постсоціалістичних країнах?

а) приватна капіталістична власність;

б) державна власність;

в) кооперативна власність;

г) приватна трудова власність.

17. Яка мета аграрних реформ в Україні?

а) підвищення добробуту сільського населення;

б) створення простору для розвитку продуктивних сил у сільському господарстві й забезпечення вирішення продовольчої проблеми в країні;

в) розвиток системи фермерських господарств.

18. Які чинники вирішально вплинули на поглиблення аграрної кризи в Україні у першій половині 90-х років XX ст.?

а) приватизація землі колективними та селянськими господарствами;

б) відсутність ефективної аграрної політики й механізму її реалізації;

в) передчасне руйнування старих форм господарювання без створення нових, ефективніших.

19. Що призвело до значного скорочення сільськогосподарського виробництва у 1990 - 1996 рр. в Україні?

а) несприятливі погодні умови;

б) руйнування колективних господарств, розподіл іпаювання їх виробничих фондів;

в) відродження селянських господарств;

г) відсутність цінового паритету на сільськогосподарську іпромислову продукцію.

20. Вкажіть умову і причину утворення диференціальної ренти II:

а) штучна родючість земель;

б) природна родючість земель;

в) монополія приватної власності на землю;

г) монополія на землю як об'єкт господарювання.

21. Хто привласнює і чому диференціальну ренту I:

а) власник землі;

б) орендар;

в) держава;

г) місцеві органи влади.

22. Що є джерелом отримання додаткового доходу у формі диференціальної ренти ІІ:

а) збільшення кількості працюючих у господарстві;

б) інтенсифікація сільськогосподарського виробництва;

в) подовження робочого дняпрацівників сільського господарства?

23. Яка причина існування абсолютної земельної ренти:

а) монополія приватної власності на землю;

б) монополія на землю як на об'єкт господарювання;

в) наявність різних за якістю земель;

г) обмеженість земель;

д) нееластичність пропозиції землі?

24. Який вид ренти зв'язаний з різницею у природній якості землі:

а) абсолютна рента;

б) диференціальна рента I;

в) диференціальна рента II;

г) диференціальна рента I і II;

д) усі види ренти.

25. Чи вірні наступні твердження:

а) пропозиція землі абсолютно нееластична для будь-якого потенційного покупця (так, ні);

б) ціна землі залежить від її місця розташування (так, ні);

в) оскільки на конкурентному ринку землі ціни вирівнюються, диференціальна рента в умовах довгострокової рівноваги повинна дорівнюватися нулю (так, ні);

г) зниження реальної ставки відсотка за інших рівних умов веде до підвищення ціни землі (так, ні);

д) попит на землю абсолютно нееластичний (так, ні);

е) ціна землі не залежить від ставки відсотка, що складається на ринку позичкових капіталів (так, ні).

26. Яка різниця між рентою і орендною платою:

а) це одне і теж;

б) це сума абсолютної та диференціальної ренти;

в) це плата за користування капіталом, що вкладений у дану ділянку;

г) орендна плата вміщує, окрім ренти, суму за користування капіталом у вигляді будівель і споруд.

27. Від який факторів залежить ціна землі:

а) розміру ренти;

б) ставки позичкового процента;

в) попиту на землю.;

г) пропозиції землі;

д) усіх перерахованих факторів.

28. В якій галузі у розвинутих країнах найпоширенішою є кооперація:

а) в промисловості;

б) у будівництві;

в) на транспорті;

г) у сфері послуг;

д) в аграрно-промисловому виробництві?

29. Яка кооперація переважає у сільському господарстві розвинутих країн:

а) виробнича;

б) тільки збутова;

в) лише постачальницька;

г) тільки кредитна;

д) постачальницько-збутова та кредитна?

30. Назвіть фактори, що відіграють вирішальну роль в оптимізації розвитку аграрного виробництва:

а) приватна власність на землю;

б) встановлення паритетних відносин між аграрним та промисловим секторами економіки;

в) пільги аграріям;

г) державна підтримка сільського господарства;

д) вірно одночасно б), в), г).

3. Модуль 2. Суспільне відтворення та економічне зростання. Закономірності розвитку світового господарства

Тема 11. Суспільне відтворення як основа існування національної економіки. Форми суспільного продукту в процесі відтворення

Програмна анотація

Суспільне відтворення: суть і основні риси. Суспільне (національне) відтворення і національна економіка. Структура національної економіки: відтворювальна, галузева, соціальна. Макроекономічна пропорції національної економіки. Види економічного відтворення: просте і розширене. Два підрозділи суспільного виробництва.

Результати національного відтворення. Суспільний продукт та його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Методологічні аспекти системи національного рахівництва. Дві системи рахівництва: ССП (сукупний суспільний продукт) і ВВП. Способи виміру ВВП (ВНП). Дефлятор ВВП. Національне багатство: зміст і структура.

Навчальні цілі

1. Визначити сутність суспільного (національного) відтворення та національної економіки, виявити їх взаємозв'язок.

2. Охарактеризувати структуру національної економіки та її пропорції.

3. Розкрити зміст процесу відтворення та проаналізувати умови його функціонування.

4. Проаналізувати види та типи відтворення.

5. Розкрити систему результативних показників суспільного (національного) відтворення: сукупний суспільний продукт, проміжний продукт, кінцевий продукт, амортизація, національний дохід.

6. Дати визначення основних макроекономічних показників: національному багатству, валовому внутрішньому продукту, валовому національному продукту (валовому національному доходу) та пов'язаних з ними показників (ЧНП, ЧВП, НД, ВД).

7. Проаналізувати методи розрахунку ВВП.

8. З'ясувати сутність процесу корекції макроекономічних показників та його способів - інфлювання та дефлювання.

9. Ознайомитися з показниками «індекс цін» (дефлятор ВВП) та «індекс споживчих цін», які використовуються для аналізу номінального та реального ВВП.

10. Виявити особливостей наукових підходів до аналізу змісту та структури національного багатства.

Основні терміни і поняття

Суспільне (національне) відтворення. Просте та розширене відтворення. Національна економіка. Структурна перебудова економіки. Економічний розвиток і економічне зростання. Екстенсивний тип економічного зростання. Інтенсивний тип економічного зростання. Сукупний суспільний продукт. Проміжний продукт. Кінцевий продукт. Чистий продукт (національний дохід). Фонд відшкодування матеріальних витрат. Фонд споживання. Фонд нагромадження. Подвійний рахунок. Валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт (валовий національний дохід). Валові приватні внутрішні інвестиції. Чисті інвестиції суспільства. Амортизація від зносу основного капіталу. Чистий експорт. Номінальний об'ємний показник. Реальний об'ємний показник. Система національних рахунків. Виробничий метод розрахунку ВВП. Додана вартість. Розрахунок ВВП за методом кінцевого використання (метод видатків). Непрямі податки. Розподільчий метод розрахунку ВВП (метод доходів). Чистий внутрішній продукт. Чистий національний дохід. Валовий національний наявний дохід. Особистий дохід. Трансфертні платежі (трансферти). Особистий наявний дохід.

Тести

Суспільне відтворення і національна економіка

1. Національна економіка - це:

а) саморегулююча система різних видів діяльності;

б) історично сформована система суспільного відтворення;

в) взаємопов'язана система галузей, видів виробництв і територіальних комплексів;

г) вірної відповіді немає;

д) всі відповіді вірні.

2. Для будь-якого типу економічної системи основні цілі національної економіки:

а) однакові;

б) специфічні;

в) залежать від низки факторів.

3. Відтворювальна структура національної економіки передбачає її

поділ на:

а) галузі;

б) групи економічних суб'єктів;

в) сфери суспільного відтворення, підрозділи суспільного відтворення;

г) підприємства різних форм власності.

4. Відповідно до соціальної структури національної економіки відокремлюють:

а) державний, приватний, колективний сектори;

б) промисловість та сільське господарство;

в) фірми, домогосподарства, держава.

5. На підставі зовнішньоторговельної структури можливо судити про:

а) конкурентоспроможність країни;

б) можливості країни оплатити борги;

в) майбутній розвиток економіки;

г) всі відповіді вірні;

д) вірної відповіді немає.

6. Прикладом загальноекономічних пропорцій є співвідношення між:

а) виробництвом вантажних та легкових автомобілів;

б) виробництвом і споживанням;

в) продукцією легкої та важкої промисловості.

7. Співвідношення різних виробництв у межах однієї галузі визначають:

а) міжгалузеві пропорції;

б) внутрішньогалузеві пропорції;

в) загальноекономічні пропорції.

8. Основоположником методу національного рахівництва є представник:

а) фізіократів;

б) меркантилістів;

в) класичної школи політекономії.

9. Національне багатство - це:

а) природні ресурси та культурні цінності;

б) природні ресурси і людські ресурси;

в) засоби виробництва, накопичене майно, природні ресурси, матеріальні та культурні цінності;

г) створені й накопичені культурні цінності.

10. Основним показником оцінки обсягу національного виробництва у країнах з централізованою економікою був:

а) сукупний суспільний продукт;

б) чистий національний продукт;

в) валовий національний продукт.

11. Недоліком показника сукупного суспільного продукту є:

а) повторний рахунок;

б) урахування результатів лише сфери матеріального виробництва;

в) вірні а) і б).

12. В основу визначення ВВП покладено:

а) територіальну ознаку;

б) національну ознаку;

в) вірної відповіді немає.

13. В основу визначення ВНП покладено:

а) територіальну ознаку;

б) національну ознаку;

в) обидві відповіді вірні.

14. Яке визначення найповніше розкриває зміст категорії «валовий національний продукт» (ВНП)?

а) ВНП - це вся створена в країні протягом року продукція;

б) ВНП - це новостворена у сфері матеріального виробництва вартість, а також вартість послуг, наданих невиробничою сферою, та вартість амортизації основних фондів;

в) ВНП - це сукупність створених протягом року засобів виробництва.

15. Номінальний ВВП визначається за цінами:

а) попереднього року;

б) поточного року;

в) наступного року;

г) базового року.

16. Дефлятор ВВП дорівнює відношенню:

а) реального ВВП до номінального ВВП;

б) номінального ВВП до реального ВВП;

в) номінального ВВП до НД;

г) номінального ВВП поточного року до реального ВВП базового року.

17. При розрахунку валового продукту виробничим способом з вартості вироблених товарів і послуг виключається:

а) амортизація;

б) додана вартість;

в) проміжні товари та послуги.

18. Загальна сума доходів у національній економіці містить в собі:

а) заробітну плату;

б) ренту, відсоток;

в) непрямі податки;

г) всі відповіді вірні;

д) вірні відповіді а) і б).

19. ЧНП дорівнює різниці між:

а) ВНП і непрямими податками;

б) ВНП і амортизаційними відрахуваннями;

в) ВНП і національним доходом.

20. У чому полягає зміст категорії «національний дохід»?

а) національний дохід виражає відносини між власниками засобів виробництва і державою зприводу розподілу міжними додаткового продукту;

б) національний дохід виражає відносини між найманими працівниками, підприємцями, дрібними виробниками, іншими верствами населення, між ними і державою з приводу виробництва, розподілу, привласнення й використання необхідного ідодаткового продукту;

в) національний дохід виражає відносини між споживачами і виробниками товарів народного споживання.

21. Яке визначення національного доходу неправильне?

а) національний дохід - це сукупна вартість усіх матеріальних благ суспільства;

б) національний дохід - це чистий дохід суспільства;

в) національний дохід - це новостворена протягом року вартість.

22. Яке з положень точно характеризує натурально-речовий склад національного доходу?

а) національний дохід - це вся маса вироблених протягом року матеріальних благ;

б) національний дохід - це сукупність всіх предметів споживання, вироблених протягом року, і тієї частини засобів виробництва, що використовується на розширення виробництва;

в) національний дохід - це сукупність засобів виробництва, предметів споживання і продукції ВПК.

23. Зазначте найважливіші сфери й галузі матеріального виробництва, в яких створюється національний дохід:

а) промисловість;

б) ___

в) ___

г) ___

24. Які види праці не створюють національного доходу:

а) праця науковця в заводській лабораторії;

б) праця селянина-фермера;

в) праця юриста-адвоката;

г) праця служителя культу.

25. В Україні заробітна плата на порядок менша, ніж у розвинутих країнах Заходу. За рахунок яких джерел і чинників можна було б її підвищити ?

а) прийняти закон про підвищення зарплати у 5-6 разів;

б) за рахунок зменшення частки нагромадження в національному доході;

в) за рахунок підвищення продуктивності праці ізростання на основі вдосконалення і розвитку МТБ виробничої сфери.

26. Внаслідок первинного розподілу національний дохід набуває форми доходів у вигляді:

а) заробітної плати;

б) ___

в) ___

г) ___

Зазначте три іншівиди доходу.

27. У процесі розподілу та перерозподілу національний дохід використовується на формування двох великих фондів:

а) ___

б) ___

28. З-поміж сукупних доходів сім'ї визначте нетрудові:

а) грошові доходи, одержані від вирощеної сільськогосподарської продукції;

б) дивіденди на акції, одержані при приватизації державного майна;

в) відсотки на грошові вклади в ощадному банку;

г) оплатапраці адвоката-юриста.

29. Які з доходів належать до первинних і отримані громадянами при розподілі та перерозподілі національного доходу?

а) заробітна плата робітника промислового підприємства;

б) гонорар юриста-адвоката за надання юридичної допомоги;

в) заробітна плата вчителя;

г) прибуток підприємця.

30. Які доходи громадян, одержані при розподілі національного доходу, є вторинними (похідними):

а)заробітна плата водія вантажного автомобіля;

б) заробітна плата лікаря;

в) стипендія студента.

31. Зазначте види виробничої діяльності, що належать до тіньової економіки:

а) виготовлення побутової техніки;

б) незаконне виготовлення грошей;

в) виготовлення алкогольних напоїв незареєстрованими виробниками;

г) вирощування овочів у підсобному господарстві.

32. На яку величину використаний національний дохід менший за обсяг виробленого НД?

а) на величину втрат;

б) на величину нагромадження;

в) на величину страхового фонду.

33. Якщо сальдо в зовнішньоторговельному балансі активне, то країна споживатиме матеріальних благ більше, ніж вироблено національного доходу, чи менше?

а) більше;

б) менше.

34. Яким чином можна збільшити величину використовуваного національного доходу за однакових розмірів його виробництва?

а) за рахунок збільшення частки фонду споживання в національному доході;

б) за рахунок зменшення втрат на зберігання, транспортування, споживання товароматеріальних ресурсів;

в) за рахунок вигідних експортно-імпортних операцій.

35. Який з наведених показників більше за інші характеризує економічний потенціал країни?

а) номінальний обсяг ВВП;

б) реальний обсяг ВВП;

в) номінальний обсяг ВВП на душу населення;

г) дохід сім'ї у розрахунку на кожного члена сім'ї.

Тема 12. Економічне зростання. Циклічні коливання в економіці

Програмна анотація

Економічне зростання - показник зміни рівня реального обсягу виробництва в довгостроковому інтервалі. Види і типи економічного зростання. Екстенсивний й інтенсивний типи економічного зростання.

Прямі і непрямі показники і фактори економічного зростання. Роль інвестицій в економічному зростанні. Нагромадження в механізмі економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.

Циклічність як загальна форма економічної динаміки. Класифікація економічних циклів. Теорії циклів: дискусійні проблеми. Основні характеристики економічного циклу ділової активності. Пофазна динаміка економічних показників.

Класифікація і періодичність спадів (рецесій). Короткострокові економічні коливання. Великі цикли кон'юнктури М. Д. Кондратьєва. Кількісні і якісні характеристики довгохвильових коливань. Аграрні і структурні кризи.

Особливості сучасного циклічного розвитку. Особливості економічної кризи України (кінець 80-х - 90-і рр.).

Навчальні цілі

1. Визначити сутність економічного розвитку та економічного зростання.

2. Вміти розрізняти економічний розвиток та економічне зростання.

3. Охарактеризувати типи економічного зростання та показники його виміру.

4. Надавати характеристику факторів економічного зростання.

5. З'ясувати роль науково-технічного прогресу та інвестицій в забезпеченні економічного зростання.

6. Охарактеризувати неекономічні чинники економічного зростання.

7. Пояснити сутність концепції нульового зростання.

8. Визначити основні передумови економічного зростання в Україні.

9. Розкрити передумови виникнення та сутність економічних циклів.

10. Охарактеризувати багатоваріантність економічної циклічності.

11. З'ясувати матеріальну базу промислових циклів і причини криз.

12. Визначити і проаналізувати фази промислового циклу.

13. Визначити наслідки, які характеризують руйнівний характер економічної кризи.РОБОЧА навчальна програма 7 страница | РОБОЧА навчальна програма 9 страница

Передмова | РОБОЧА навчальна програма 1 страница | РОБОЧА навчальна програма 2 страница | РОБОЧА навчальна програма 3 страница | РОБОЧА навчальна програма 4 страница | РОБОЧА навчальна програма 5 страница | РОБОЧА навчальна програма 6 страница | РОБОЧА навчальна програма 10 страница | РОБОЧА навчальна програма 11 страница | РОБОЧА навчальна програма 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати