Головна

РОБОЧА навчальна програма 7 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

б) вартість основних і оборотних фондів;

в) витрати на підготовку кваліфікованої робочої сили.

6. Яке з положень найповніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості?

а) заробітна плата є ціною праці;

б) заробітна плата - це грошова форма вартості й ціни товару робоча сила;

в) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час.

7. Що є джерелом заробітної плати, яку робітник отримує на підприємстві?

а) накопичені грошові кошти роботодавця;

б) прибуток;

в) новостворена робітником вартість.

8. Які функції заробітної плати реалізувалися в Україні у перший половині 90-х років?

а) відтворювальна;

б) стимулююча;

в) розподільча.

9. Назвіть інший напрямок у сучасній економічній теорії, в якому визначається сутність заробітної плати:

а) трудова теорія вартості;

б) ___

10. Які чинники впливають на зростання заробітної плати, а які - на її зниження?

а) зростання продуктивності праці;

б) інфляція;

в) збільшення кількості безробітних.

11. Які з перелічених рис, що характеризують стан ринку, властиві сучасному ринку робочої сили в Україні?

а) переважання попитом робочої сили її пропозиції;

б) наявність у значних масштабах прихованого безробіття;

в) низька ціна робочої сили.

12. У чому полягає зміст реальної заробітної плати?

а) реальна заробітна плата - це грошова сума, одержана робітником за виконану роботу;

б) реальна заробітна плата - це грошова заробітна плата, з якої вирахувані податки;

в) реальна заробітна плата - це кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може за неї придбати.

13. Який чинник зумовлює зростання реальної заробітної плати?

а) зростання інфляції;

б) зниження цін на товари і послуги;

в) запровадження платного навчання, медичного обслуговування.

14. Назвіть чинник, який найбільшою мірою вплинув на зниження реальної заробітної плати в Україні у перший половині 90-х рр. XX ст.:

а) приватизація державної власності;

б) зростання цін на товари і послуги;

в) повільне підвищення заробітної плати.

15. Яка форма власності і форма підприємства створюють найкращі умови для соціально-економічного поєднання особистих і речових факторів виробництва?

а) державна власність і державні підприємства;

б) приватна власність і приватні підприємства з найманою робочою силою;

в) трудова колективна власність і колективні підприємства;

г) акціонерна власність і акціонерні підприємства.

16. Зазначте найхарактерніші риси ринку робочої сили в Україні у перший половині 90-х рр. XX ст.:

а) перевищення попиту на робочу сили;

б) поява масового безробіття;

в) підвищення ціни робочої сили.

17. Що найбільше сприяло зниженню питомої ваги заробітної плати в структурі сукупних грошових доходів сім'ї в Україні у першій половині 90-х рр. XX ст.:?

а) зниження професійно-кваліфікаційного рівня робітників;

б) зростання кількості безробітних;

в) зменшення реальної заробітної плати;

г) зростання інших доходів сім'ї.

18. Чим зумовлено значне зростання номінальної заробітної плати в Україні у перший половині 90-х років XX ст.:?

а) зростанням продуктивності праці;

б) інфляцією;

в) підвищенням вартості робочої сили.

19. Заробітна плата має форми:

а) номінальна і реальна;

б) основна і додаткова;

в) погодинна і відрядна;

г) відповіді немає.

20. Фактично відпрацьований робочий час і кваліфікація працівника - критерії зарплати:

а) відрядної;

б) номінальної;

в) реальної;

г) погодинної.

21. Критерії відрядної (поштучної) заробітної плати:

а) кількість виготовленої продукції і розцінки за її одиницю;

б) кількість і якість створеної продукції;

в) відпрацьований час і кваліфікація працівника;

г) раціональне використання робочого часу.

22. У розвинутих країнах спостерігається тенденція до зниження питомої ваги відрядної форми оплати праці, яка негативно впливає на:

а) обсяг виробленої продукції;

б) професійне зростання працівника;

в) якість товарної продукції;

г) правильної відповіді немає.

23. Однією із поширених західних систем колективної оплати праці є «система участі у прибутках», що передбачає:

а) отримання дивідендів на цінні папери;

б) одержання виплат із преміального фонду, який формується за рахунок заздалегідь встановленої частки прибутку підприємства;

в) перерозподіл підприємницького доходу;

г) правильної відповіді немає.

24. Номінальна заробітна плата - це:

а) сума грошей, яку отримує власник робочої сили за певний проміжок часу (годину, день, тиждень, місяць);

б) грошовий еквівалент маси товарів і послуг, які можна придбати за отриману зарплату;

в) мінімальна вартість товару робоча сила в умовах ринку;

г) грошовий еквівалент, що забезпечує задоволення потреб на рівні простого відтворення робочої сили.

25. Наймаючи працівника на ринку праці, підприємець купує:

а) людський фактор виробництва;

б) трудові ресурси підприємства, його персонал;

в) товар робочу силу разом із її носієм;

г) трудові послуги, тобто право використання придбаної робочої сили.

26. Диференціація заробітної плати головним чином залежить від:

а) рівня продуктивних сил суспільства;

б) кількості і якості праці, її складності, важливості та інтенсивності;

в) існуючого рівня трудових відносин у країні;

г) бажання працювати і сумлінності працівника.

27. Розміри зарплати, її відмінності для різних працівників встановлюються застосуванням тарифної системи, яка включає:

а) тарифні ставки (починаючи з першого розряду) й сітки;

б) схеми посадових окладів;

в) тарифно-кваліфікаційні довідники;

г) усі відповіді правильні.

Дохід, прибуток, позичковий відсоток

1. Валовий дохід - це:

а) виторг від реалізації - бухгалтерські витрати;

б) вартісне вираження всієї виробленої продукції;

в) дохід, отриманий від реалізації всієї продукції;

г) виторг від реалізації - економічні витрати.

2. Середній дохід - це дохід:

а) одержаний у результаті зміни продажів на одиницю продукції;

б) одержаний у випадку продажу всієї виробленої продукції;

в) отриманий від реалізації одиниці продукції;

г) отриманий як результат ділення валового доходу на обсяг реалізованої продукції.

3. Граничний дохід - це:

а) валовий дохід на одиницю продажів;

б) валовий дохід на одиницю виробленої продукції;

в) зміна доходу в результаті зміни на одиницю продажів;

г) усі відповіді невірні.

4. Яка з наведених цілей фірми є найбільш важливою:

а) одержання прибутку;

б) максимізація продажів;

в) підвищення якості продукції;

г) збільшення заробітної плати працівників;

д) розширення ринку збуту товарів і послуг.

5. Назвіть концепції і їхніх представників, у яких затверджується, що прибуток - це:

а) дохід новаторів;

б) плата за ризик і невизначеність результатів підприємницької діяльності;

в) відрахування з продукту праці робітника;

г) дохід від усіх факторів виробництва;

д) перетворена форма додаткової вартості, створеної найманою працею;

е) різниця між завезеними і вивезеними з країни грошима в результаті зовнішньої торгівлі.

6. Прибуток фірми залежить від:

а) доходу;

б) ринкових цін;

в) витрат;

г) усі відповіді вірні.

7. Виберіть правильні відповіді:

а) бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного витратами виробництва (так, ні);

б) бухгалтерський прибуток - це різниця між валовими доходами й економічними витратами (так, ні);

в) економічний прибуток - це різниця між валовими доходами й економічними витратами (так, ні);

г) якщо валові доходи фірми дорівнюють її витратам, то економічний прибуток виявляється «нульовим», тобто «нормальним» (так, ні).

8. Бухгалтерський прибуток визначається як різниця між загальним виторгом і:

а) явними витратами;

б) неявними витратами;

в) економічними витратами.

9. Економічний прибуток визначається як різниця між загальним

доходом і :

а) загальними витратами;

б) явними витратами;

в) неявними витратами;

г) вірної відповіді немає.

10. Умови максимізації прибутку для фірми - це рівність:

а) валового доходу і валових витрат;

б) середнього доходу, середніх витрат і ціни;

в) граничного доходу і граничних витрат;

г) граничного доходу, граничних витрат і ціни.

11. Норма прибутку є відношенням:

а) прибутку до змінного капіталу;

б) додаткової вартості до постійного капіталу;

в) прибутку до авансованого капіталу;

г) змінного капіталу до постійного.

12. Середня норма прибутку формується в процесі:

а) міжгалузевого переливу капіталу і вирівнювання галузевих норм прибутку;

б) внутрішньогалузевої конкуренції;

в) вирівнювання вартісної будови капіталу в різних галузях;

г) вирівнювання норм додаткової вартості в різних галузях суспільного виробництва.

13. Що таке додаткові витрати виробництва у сфері товарного обігу:

а) витрати на комплектування, упаковування, розкасування, зберігання і транспортування;

б) витрати на купівлю-продаж і маркетинг;

в) варіанти а) і б);

г) ні а), ні б);

д) попередні відповіді помилкові?

14. Що таке чисті витрати товарного обігу:

а) витрати на комплектування, упаковування, розкасування, зберігання і транспортування;

б) витрати на купівлю-продаж і маркетинг;

в) варіанти а) і б);

г) ні а), ні б);

д) попередні відповіді помилкові?

15. Які витрати товарного обігу зумовлюють збільшення вартості продукції:

а) додаткові;

б) чисті;

в) варіанти а) і б);

г) ні а), ні б);

д) попередні відповіді помилкові?

16. Які витрати товарного обігу покриваються із прибутку:

а) додаткові;

б) чисті;

в) варіанти а) і б);

г) ні а), ні б);

д) попередні відповіді помилкові?

17. За рахунок чого торговельний посередник привласнює прибуток (згідно з марксистською концепцією торговельного капіталу):

а) за рахунок завищення цін;

б) за рахунок купівлі у виробника за цінами, меншими, ніж роздрібні;

в) варіанти а) і б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

18. Яким є торговельний капітал у частині чистих витрат обігу (з позицій марксизму):

а) виробничим;

б) невиробничим;

в) варіанти а) і б);

г) ні а), ні б);

д) попередні відповіді помилкові?

19. Чому відокремлення торговельного капіталу від промислового збільшило середню норму прибутку (згідно з марксизмом):

а) це зменшило витрати обігу;

б) це зумовило швидкий обіг капіталу;

в) дві попередні відповіді правильні разом;

г) це зумовило підвищення цін;

д) попередні відповіді помилкові?

20. Який грошовий капітал характерний для періоду капіталізму (у нормальних умовах):

а) лихварський;

б) позичковий;

в) дві попередні відповіді правильні;

г) жоден з них;

д) питання некоректне?

21. Для яких цілей насамперед використовується позичковий капітал:

а) споживацьких;

б) виробничих;

в) варіанти а) і б);

г) ні для яких;

д) питання некоректне?

22. Що належить до джерел позичкового капіталу:

а) тимчасово вільні кошти бізнесу;

б) тимчасово вільні кошти населення;

в) тимчасово вільні кошти держави;

г) кошти банкірів;

д) усі попередні відповіді правильні?

23. Що є головним джерелом позичкового капіталу:

а) власні кошти банків;

б) тимчасово вільні кошти різних суб'єктів;

в) варіанти а) і б);

г) попередні відповіді помилкові;

д) питання некоректне?

24. Що є джерелом позичкового відсотка:

а) самий рух позичкового капіталу;

б) прибуток підприємців-позичальників;

в) інші доходи позичальників;

г) дві останні відповіді правильні разом;

д) питання некоректне?

25. Як впливає ступінь ризику на ставку відсотка:

а) безпосередньо;

б) зворотно;

в) не впливає;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

26. Як впливає величина позики на ставку відсотка:

а) безпосередньо;

б) зворотно;

в) не впливає;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

27. Як впливає ступінь надійності забезпечення на ставку відсотка:

а) безпосередньо;

б)зворотно;

в) не впливає;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

28. Коли реальна ставка відсотка перевищує норму прибутку:

а) завжди;

б) ніколи, оскільки відсоток сплачується насамперед із прибутку;

в) тільки тоді, коли є криза перевиробництва;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

29. Яка ставка відсотка визначається з корекцією щодо інфляції:

а) номінальна;

б) реальна;

в) варіанти а) і б);

г) жодна із них;

д) питання некоректне?

30. Чи вірні наступні твердження:

а) чим менше обсяг позики, тим нижче відсоток (так, ні);

б) ринкова ціна державної облігації тим вище, чим нижче поточна ставка відсотка (так, ні);

в) довгострокові позики видаються за більш низькими ставками відсотка, ніж короткострокові (так, ні);

г) величина відсотка знаходиться в прямій залежності від шансу невиплати позики позичальником (так, ні);

д) низька процентна ставка приводить до зростання інвестицій і розширення виробництва (так, ні).

31. Рядовими ознаками кредиту є:

а) платність, терміновість, зворотність;

б) платність, ліквідність і безпека;

в) ліквідність, терміновість, адресність;

г) усі відповіді невірні.

32. Дохід, одержаний кредитором за надані в борг гроші, є:

а) процентною ставкою;

б) нормою відсотка;

в) відсотком;

г) дивідендом.

33. Виберіть правильні відповіді:

а) відсоток - це дохід від послуги капіталу (так, ні);

б) відсоток - це атрибут лише грошового обігу (так, ні);

в) відсоток - це плата за можливість розпоряджатися у своїх інтересах певними ресурсами (так, ні);

г) при нормальному веденні господарства величина відсотка перевершує виграш, який підприємець одержує в результаті використання позикових коштів (так, ні).

34. Відсоток за кредит - це:

а) собівартість банківських послуг;

б) ціна грошей, виданих як кредит;

в) ціна праці банківських службовців;

г) ціна товарів, які можна купити за гроші, отримані як кредит.

Кредитно-банківська система

1. Чим капіталістичні банки відрізняються від середньовічних:

а) випуском банкнот;

б) здійсненням безготівкових розрахунків;

в) зберіганням резервів;

г) прийманням вкладів;

д) усіма перерахованими функціями

2. Чим спочатку була банкнота:

а) цінним папером;

б) векселем банку;

в) варіанти а) і б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

3. Який вексель можна облікувати у банку:

а) простий;

б) переказний;

в) варіанти а) і б);

г) жодний з них;

д) питання некоректне?

4. В якій формі надається комерційний кредит:

а) у товарній;

б) грошовій;

в) варіанти а) і б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

5. В якій формі надається споживчий кредит:

а) у товарній;

б) грошовій;

в) варіанти а) і б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

6. Коли банківський кредит є позикою грошей:

а) коли надається без застави;

б) коли надається під заставу;

в) варіанти а) і б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

7. Коли банківський кредит є позикою капіталу:

а) коли надається без застави;

б) коли надається під заставу;

в) варіанти а) і б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

8. На що ощадні каси спрямовують вклади клієнтів:

а) в основному на купівлю державних цінних паперів;

б) на позики бізнесменам;

в) ні а), ні б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

9. Чим займаються інвестиційні фонди:

а) інвестиціями великих вкладників;

б) диверсифікацією ризику невеликих інвесторів;

в) ні а), ні б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

10. Як кредитують громадян фінансові компанії:

а) наданням грошових позик;

б) купівлею у торговельних фірм зобов'язань покупців товарів на виплат;

в) обома шляхами;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

11. Як кредитують громадян банки персонального кредиту:

а) наданням грошових позик;

б) купівлею у торговельних фірм зобов'язань покупців товарів на виплат;

в) обома шляхами;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

12. Що кредитують кредитні спілки:

а) купівлю предметів споживання;

б) житлове будівництво;

в) ні а), ні б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

13. Що кредитують позиково-ощадні асоціації:

а) купівлю предметів споживання;

б) житлове будівництво;

в) ні а), ні б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

14. Якими є установи сільськогосподарського кредиту в розвинутих країнах:

а) в основному кооперативними;

б) в основному державними;

в) в основному приватними;

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

15. Що кредитують зовнішньоторговельні банки:

а) вітчизняний експорт;

б) імпорт у свою країну;

в) ні а), ні б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

16. Які кредитні установи є універсальними:

а) фінансові компанії;

б) інвестиційні фонди;

в) кредитні спілки;

г) установи сільськогосподарського кредиту;

д) комерційні банки?

17. Які кредитні установи в основному є кооперативними у розвинутих країнах:

а) фінансові компанії;

б) інвестиційні фонди;

в) кредитні спілки;

г) установи сільськогосподарського кредиту;

д) комерційні банки?

18. Які кредитні установи займаються наданням споживчого кредиту:

а) фінансові компанії, банки персонального кредиту і кредитні спілки;

б) інвестиційні фонди;

в) ощадно-позикові асоціації;

г) установи сільськогосподарського кредиту;

д) експортно-імпортні банки?

19. Які кредитні заклади займаються диверсифікацією ризику невеликих інвесторів:

а) фінансові компанії, банки персонального кредиту і кредитні спілки;

б) інвестиційні фонди;

в) ощадно-позикові асоціації;

г) установи сільськогосподарського кредиту;

д) експортно-імпортні банки?

20. Які кредитні установи займаються розміщенням цінних паперів:

а) фінансові компанії, банки персонального кредиту і кредитні спілки;

б) інвестиційні фонди;

в) ощадно-позикові асоціації;

г) інвестиційні банки (доми);

д) експортно-імпортні банки?

21. Які заклади кредитують будівництво:

а) фінансові компанії, банки персонального кредиту і кредитні спілки;

б) інвестиційні фонди;

в) ощадно-позикові асоціації;

г) інвестиційні банки (доми);

д) експортно-імпортні банки?

22. Які установи кредитують вітчизняний експорт;

а) фінансові компанії, банки персонального кредиту і кредитні спілки;

б) інвестиційні фонди;

в) ощадно-позикові асоціації;

г) інвестиційні банки (доми);

д) експортно-імпортні банки?

23. Що зумовило централізацію банкнотної емісії:

а) тільки потреба її державного регулювання;

б) розвиток товарно-грошових відносин і потребами запобігти надмірній емісії;

в) варіанти а) і б);

г) питання некоректне;

д) попередні відповіді помилкові?

24. Чим займаються банки:

а) продають і купують цінні папери;

б) здійснюють розрахунки за операціями своїх клієнтів;

в) продають і купують гроші;

г) надають кредити;

д) всі відповіді вірні.

25. Що належить до доходів комерційних банків:

а) відсотки за вкладами клієнтів;

б) відсотки за позиками клієнтів;

в) ні а), ні б);

г) варіанти а) і б)?

26. Що належить до витрат комерційних банків:

а) відсотки за вкладами клієнтів;

б) відсотки за позиками клієнтів;

в) ні а), ні б);

г) варіанти а) і б)?

27. Банківський прибуток - це:

а) різниця між ставками відсотка за кредитами і депозитами;

б) різниця між усіма витратами і доходами банку;

в) відсоток за банківськими кредитами;

г) відсоток за банківськими депозитами.

28. До функцій Центрального банку не відносяться:

а) розрахунково-касове обслуговування підприємств;

б) забезпечення необхідного ступеня ліквідності банківської системи;

в) установлення мінімальних норм обов'язкових резервів;

г) установлення ставок фінансування.

Акціонерний капітал. Цінні папери

1. Які з положень неправильно характеризують поділ підприємств з погляду права?

а) товариства з обмеженою відповідальністю;

б) змішані підприємства;

в) народні підприємства;

г) акціонерні (відкриті і закриті).

2. У чому полягає більша привабливість придбання акцій порівняно з вкладами в ощадні банки?

а) акції забезпечують вищий дохід, ніж аналогічні кошти, вкладені в банк;

б) куплені акції гарантовані від знецінення;

в) придбання певної кількості акцій дає можливість стати співвласником акціонерної компанії.

3. Які позитивні риси діяльності акціонерної компанії?

а) акціонерні компанії мають змогу значно розширювати джерела фінансування своєї діяльності;

б) акціонерні компанії - це підприємства, на яких турбота про кожного акціонера є пріоритетним завданням;

в) акціонерні компанії мають змогу швидко будувати на акумульовані кошти нові підприємства.

4. Зазначте негативні наслідки діяльності акціонерних компаній:

а) акціонерні компанії прискорюють міжгалузеве переливання капіталу;

б) дрібні акціонери є постійними «претендентами» на втрату акцій, особливо під час економічних криз;

в) широке розповсюдження акціонерних компаній збільшує масу фіктивного капіталу; сприяє махінаціям.

5. Чому акціонерні товариства (компанії) стали основною формою існування підприємств?

а) вони відкрили можливість широкого залучення трудових заощаджень людей до акціонерної діяльності;

б) в акціонерній діяльності досягається подолання відчуження трудящих від засобів виробництва та виробленого продукту;

в) в акціонерних компаніях посилюється зацікавленість трудящих в ефективнішому використанні засобів виробництва, робочої сили (внаслідок продажу акцій за пільговими цінами тощо).

6. Які відмінності існують між акціонерними компаніями і монополіями?

а) лише крупні акціонерні компанії перетворюються на монополії;

б) кожна монополія є акціонерною компанією, але не кожна акціонерна компанія є монополією;

в) закриті акціонерні компанії не можуть стати монополіями.

7. Вищим органом управління акціонерного товариства є:

а) ревізійна комісія;

б) правління;

в) наглядова рада;

г) загальні збори акціонерів.

8. Що таке фіктивний капітал:

а) банківський капітал, який вкладений у виробництво;

б) монополістичний промисловий капітал, який злився з монополістичним банківським капіталом;

в) капітал, представлений цінними паперами, що дають право їхнім власникам отримувати певний дохід;

г) монополістичний банківський капітал?

9. Яке з визначень сутності акції правильне:

а) акція - це вид цінного паперу без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства ідає право на привласнення дивіденду;

б) акція - це документ, який дає право на участь в управлінніпідприємством;

в) акція - це цінний папір; який дає право на частку майна у разі ліквідації акціонерного товариства?

10. Які переваги привілейованих акцій порівняно з простими:

а) привілейовані акції дають власникові право на отримання стабільного, заздалегідь фіксованого доходу;

б) власники привілейованих акцій мають право на отримання вкладених в акції коштів за номінальною вартістю у разі ліквідації акціонерного товариства;

в) дивіденди на привілейовані акції завжди вищі, ніж дивіденди на прості акції?

11. Яке з положень неправильно розкриває сутність контрольного пакета акцій:

а) контрольним пакетом акцій володіють найбагатші особи або фінансові інститути;

б) це наявність 51% голосів за сучасних умов;

в) за допомогою контрольного пакета акцій встановлюється багатоступенева система залежності й контролю однієї могутньої компанії за меншими компаніями?

12. Яке з положень неправильно характеризує належність акціонерних товариств до колективної форми власності?

а) акціонерні товариства виникають внаслідок злиття багатьох індивідуальних капіталів в один акціонерний капітал;

б) величина прибутку, що розподіляється на акціонерних підприємствах залежить від результатів колективної праці та від колективно прийнятих на загальних зборах рішень;

в) на акціонерних підприємствах власники акцій можуть претендувати на частку майна підприємства.

13. В якому з положень помилково стверджується наявність лише двох типів власності: приватної і державної:

а) в такому твердженні ігноруються проміжні форми власності;

б) таке твердження означає ігнорування колективних інтересів;

в) до приватної власності належать іколективні форми власності?

14. Які риси характерні для закритих акціонерних підприємств:

а) акції цих підприємств не надходять у вільний продаж;

б) кількість акціонерів на таких підприємствах у США не перевищує 300 осіб;

в) акції цих підприємств котируються на фондовій біржі?

15. Що є джерелами формування власного капіталу акціонерної компанії:

а) засоби, отримані від випуску та реалізації акцій іоблігацій;

б) резервний капітал;

в) кошти, отримані в кредит?

16. Документ, у якому поіменно перераховані усі власники акцій компанії, називається:

а) сертифікатом;

б) статутом;

в) реєстром;

г) алонжем.

17. В яких акціонерних товариствах акції не підлягають вільній купівлі-продажу:

а) відкритих;

б) закритих;

в) вірно а) і б);

г) жодному з них?

18. Які акції переважають в емісії акціонерних товариств:РОБОЧА навчальна програма 6 страница | РОБОЧА навчальна програма 8 страница

Передмова | РОБОЧА навчальна програма 1 страница | РОБОЧА навчальна програма 2 страница | РОБОЧА навчальна програма 3 страница | РОБОЧА навчальна програма 4 страница | РОБОЧА навчальна програма 5 страница | РОБОЧА навчальна програма 9 страница | РОБОЧА навчальна програма 10 страница | РОБОЧА навчальна програма 11 страница | РОБОЧА навчальна програма 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати