Головна

РОБОЧА навчальна програма 3 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

г) кількістю робочого часу, витраченого працівником на підприємстві.

27. Результативність використання виробничих фондів характеризується показником:

а) кількості виробленої продукції;

б) наявності фондів у розрахунку на одиницю продукції;

в) відношенням вартості продукції до вартості виробничих фондів;

г) отриманого підприємством прибутку.

Тема 3. Економічна система суспільства. Відносини власності

Програмна анотація

Економічна система, її сутність та структурні елементи. Моделі організації економічних систем і критерії їхньої класифікації. Суть господарського механізму та його основні елементи. Технологічний спосіб виробництва, його історичні типи. Формаційний і цивілізаційний підходи в економічній теорії.

Економічні відносини як спосіб організації економічних систем. Структура економічних відносин. Організаційно-економічні, техніко-економічні і соціально-економічні відносини.

Економічний зміст і правова форма власності. Місце та роль власності в економічній системі. Суб'єкти та об'єкти власності. Нові об'єкти власності.

Сутність понять: присвоєння, володіння, користування, розпорядження.

Економічна теорія «прав власності» як система відносин між людьми з приводу їхнього виключення і доступу до матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Різноманіття форм і видів власності і їхня характеристика.

Місце і роль власності в реформуванні економіки. Методи зміни форм власності: націоналізація, денаціоналізація, приватизації, реприватизація. Співвідношення понять «роздержавлення» і «приватизація». Шляхи і форми роздержавлення і приватизації в закордонних країнах і в Україні.

Навчальні цілі

1. Показати роль суспільно-економічної системи як основи соціальної системи, з'ясовані вертикальні і горизонтальні зв'язки економічної системи.

2. Сформулювати поняття продуктивних сил, економічних відносин суспільства та господарського механізму, розкрити вплив об'єктивних і суб'єктивних факторів на їх розвиток.

3. Охарактеризувати критерії виділення та проаналізувати основні класифікації суспільно-економічних систем за формаційним, цивілізаційним та узагальнюючим критеріями, вказати на переваги і недоліки традиційної, ринкової, командно-адміністративної, змішаної та перехідної економічних систем.

4. Визначити поняття власності як економічної і юридичної категорії.

5. Розкрити структуру відносин власності та навести їх класифікацію за рядом критеріїв, охарактеризувати внутрішню будову відносин власності через аналіз взаємодії привласнення і відчуження.

6. Охарактеризувати типи, форми, види власності, показати її роль в соціально-економічному житті суспільства.

7. Показати тенденції розвитку відносин власності у розвинутих західних країнах та в Україні.

Основні терміни та поняття

Економічна система. Продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-економічні, соціально-економічні відносини. технологічний спосіб виробництва. Господарський механізм. Формація та цивілізація. Типи та моделі економічних систем. Власність, економічний та юридичний зміст власності. Структура економічних відносин власності. Привласнення, відчуження, користування, розпорядження. Типи, форми, види власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Персоніфікація та деперсоніфікація власності. Венчурна фірма. Денаціоналізація. Роздержавлення та приватизація власності.

Тести

Економічна система суспільства

1. Система - це:

а) зміна стадій економічного зростання;

б) взаємодія різних елементів;

в) упорядкована сукупність елементів.

2. Економічна система суспільства являє собою:

а) складну систему;

б) багаторівневу систему;

в) систему, що розвивається;

г) усі відповіді вірні.

3. Структура економічної системи - це:

а) сукупність елементів;

б) рівні елементів;

в) стадії розвитку системи;

г) зв'язки між елементами системи;

д) усі відповіді вірні;

е) усі відповіді невірні.

4. Економічна система є об'єктом вивчення:

а) мікроекономіки;

б) макроекономіки;

в) світової економіки;

г) усі попередні відповіді вірні;

д) усі відповіді невірні.

5. Економічна система суспільства вивчається в:

а) мікроекономіці;

б) макроекономіці.

6. Елементами економічної системи суспільства є:

а) підприємства, галузі, групи галузей, сфери виробництва;

б) виробництво благ і виробництво послуг;

в) матеріальне і нематеріальне виробництво;

г) продуктивні сили і виробничі відносини;

д) національна економіка, система економічних відносин і організацій.

7. Господарський механізм:

а) є частиною економічної системи;

б) те ж, що й економічна система;

в) не входить в економічну систему;

г) існує тільки в адміністративно-командній економіці.

8. Основними поняттями у формаційному підході до економічних систем є:

а) індустріальне суспільство;

б) надбудова;

в) технологічний спосіб виробництва;

г) виробничі відносини;

д) суспільно-економічна формація;

е) вірні б), г), д).

9. Суспільний спосіб виробництва:

а) включає продуктивні сили;

б) виробничі відносини;

в) продуктивні сили і виробничі відносини, що формують економічний базис суспільства.

10. Суспільно-економічна формація:

а) включає спосіб виробництва і суспільно-політичну надбудову;

б) характеризується насамперед визначальним впливом системи економічних відносин і форм власності на всі інститути суспільства;

в) усі відповіді вірні.

11. Формаційний підхід до еволюції суспільства пояснює зміну формацій:

а) технічними революціями;

б) невідповідністю продуктивних сил рівню і характеру розвитку виробничих відносин;

в) невідповідністю виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил.

12. Формаційний підхід до еволюції суспільства:

а) розроблений неокласиками;

б) розроблений марксистами;

в) є сучасним.

13. Шість стадій економічного зростання відзначаються в теорії:

а) В. Ростоу;

б) Д. Белла;

в) У. Зомбарта;

г) К. Маркса.

14. Основною ознакою індустріального суспільства є:

а) приватна власність;

б) високий рівень розвитку продуктивних сил;

в) правова держава і демократія;

г) велике машинне виробництво;

д) високий рівень споживання.

15. Яка з перерахованих ознак відноситься до характеристики постіндустріального суспільства:

а) приватна власність;

б) велике машинне виробництво;

в) зростання питомої ваги і ролі сфери послуг;

г) вірної відповіді немає.

16. Рабовласницька приватна власність збільшила можливість економічного прогресу в порівнянні з:

а) капіталістичною;

б) феодальною;

в) общинною.

17. Яка форма власності переважала в умовах класичного капіталізму:

а) приватна;

б) колективна;

в) державна;

г) переважних форм не було.

18. Регулярне втручання держави в економіку характерно для:

а) класичного капіталізму;

б) планової економіки;

в) традиційної економіки.

19. Класичний капіталізм - це:

а) індустріальне суспільство;

б) постіндустріальне суспільство;

в) економіка саморегулюючого ринку;

г) змішана феодально-ринкова економіка.

20. Планова економіка характерна сьогодні для:

а) країн Європейського Союзу;

б) ряду африканських і азіатських країн;

в) Сінгапуру, Гонконгу і Тайваню;

г) Південної Кореї і Куби;

д) Північної Кореї і Куби;

е) Північної і Південної Кореї.

21. Для економічно відсталих країн характерна:

а) перехідна економіка;

б) економіка класичного капіталізму;

в) планова економіка;

г) традиційна економіка;

д) економіка індустріального суспільства.

22. Ступінь включення економічної системи в зовнішні зв'язки характеризується:

а) формою власності;

б) механізмом управління;

в) відкритістю і замкнутістю.

23. Основними формами регулювання економічного життя є:

а) традиції;

б) команда;

в) ринок;

г) усі відповіді вірні;

д) вірної відповіді немає.

24. Вільна конкуренція на ринку найбільш характерна для:

а) планової економіки;

б) чистого капіталізму;

в) традиційної економіки.

25. В сучасних умовах чистий капіталізм:

а) не зустрічається;

б) властивий розвинутим країнам;

в) властивий країнам, що розвиваються.

26. Який з перерахованих елементів є найбільш важливим для ринкової економіки:

а) ефективні профспілки;

б) державне регулювання;

в) зважені дії підприємців;

г) активна конкуренція на ринку?

27. Що є постійним дефіцитом у ринковій економіці:

а) соціальні гарантії;

б) гроші;

в) послуги спеціалістів світового рівня;

г) інтелектуальні товари?

28. Що є постійним дефіцитом у командній економіці:

а) гроші;

б) ресурси;

в) товари та послуги;

г) інтелектуальні товари?

29. Що є постійним дефіцитом у натуральному господарстві:

а) товари та послуги;

б) гроші;

в) час;

г) природні ресурси?

30. Для змішаної економіки є характерними:

а) різні форми власності;

б) різноманітні форми господарювання;

в) перевага колективної форми власності;

г) вірно а), б), в);

д) вірно а), б).

Відносини власності

1. Власність - це:

а) майно, ресурси;

б) відношення;

в) право;

г) вірної відповіді немає.

2. Власність є:

а) юридичною категорією;

б) економічною категорією;

в) обидві відповіді вірні.

3. Офіційне, законодавче оформлення власності зв'язане з:

а) формальним правом;

б) дійсним правом;

в) економічним розумінням власності.

4. Реально існуючі відносини господарюючих суб'єктів вивчає:

а) формальне право;

б) дійсне право;

в) вірної відповіді немає.

5. Присвоєння - це:

а) відношення, що властиві усякій взаємодії людей з речами;

б) титул власності;

в) покупка блага.

6. Власність, як процес присвоєння, розкривають поняття:

а) дійсне право;

б) користування, володіння, розпорядження;

в) відчуження.

7. Нижчою формою присвоєння є:

а) розпорядження;

б) володіння;

в) користування.

8. Трудівник і власник є тією ж самою особою при:

а) користуванні;

б) розпорядженні;

в) володінні.

9. Знищення чи відчуження власності не допускається при:

а) користуванні;

б) розпорядженні;

в) володінні;

г) вірні а) і в);

д) вірні б) і в).

10. Тривале здобуття сукупності корисних властивостей з речі припускає:

а) володіння;

б) користування;

в) розпорядження.

11. Відповідно до марксистської теорії зміна способів виробництва відбувається у відповідності зі зміною:

а) техніки і технології;

б) пануючих форм власності;

в) управління.

12. У західній економічній теорії поняття власності зв'язується з:

а) обмеженістю ресурсів;

б) присвоєнням;

в) формальним правом.

13. Економічний інтерес:

а) форма економічних відносин;

б) зв'язаний із присвоєнням;

в) зв'язаний із задоволенням потреб;

г) усі відповіді вірні.

14. До суб'єктів власності не відносяться:

а) держава;

б) юридичні і фізичні особи;

в) ресурси.

15. До об'єктів власності не належать:

а) колективи;

б) засоби виробництва;

в) предмети споживання;

г) вірної відповіді немає.

16. Розмежуйте суб'єкти й об'єкти власності:

а) земля під виноградником;

б) АТ «Гормаш»;

в) будинок Донецького Національного університету;

г) фермер Петренко;

д) президент Ющенко;

е) діамант «Чорний принц»;

ж) державне страхове товариство;

з) приватне страхове товариство;

і) Запорізька атомна електростанція.

17. Що розуміється під економічною категорією «власність»?

а) володіння людиною матеріальними чи духовними благами;

б) юридично закріплене право володіти, розпоряджатися, використовувати приналежні людям матеріальні чи духовні блага;

в) відносини між людьми з приводу присвоєння матеріальних і духовних благ;

г) власність - це комплекс прав власника благ.

18. Приватна власність - це форма юридичного закріплення за громадянином прав:

а) володіння і застосування якого-небудь майна;

б) користування і розпорядження яким-небудь майном;

в) застосування і розпорядження яким-небудь майном;

г) володіння, користування і розпорядження яким-небудь майном.

19. Укажіть, які з нижчеперелічених процесів можна віднести до націоналізації, денаціоналізації, приватизації, деприватизації:

а) повернення із санкції держави садиби на Балтійськом узбережжі колишнім власникам;

б) розпродаж і безоплатний розподіл акцій;

в) повернення собі колишніми власниками садиби;

г) продаж державного житла квартиронаймачам;

д) указ про повсюдну передачу землі у власність державі;

е) відмовлення від державної монополії з метою розвитку конкуренції.

20. Економічні відносини власності характеризуються:

а) використанням правових норм;

б) відносинами між людьми з приводу речей, благ;

в) відношенням людей до речей, благ;

г) взаємозв'язками між засобами і предметами праці.

21. Правові відносини власності не включають:

а) відношення людей до речей, благ;

б) законодавством закріплені юридичні норми;

в) відносини спадкування і заповіту;

г) відносини присвоєння.

22. Єдність відносин володіння і розпорядження в їх економічному змісті має місце, коли:

а) підприємець використовує не приналежні йому засоби виробництва;

б) власник дозволяє використовувати приналежні йому блага;

в) господарюючий суб'єкт і власник персоніфіковані в тієї ж самої особі;

г) працівник відокремлений від засобів виробництва.

23. Відносини привласнення і користування в їх економічному змісті не відокремлені один від одного:

а) при використанні праці рабів;

б) коли працівник і власник персоніфіковані в тієї ж самої особі;

в) при найманні підприємцем працівників;

г) при використанні відробіткової ренти.

24. Укажіть, на основі яких відносин землевласник привласнює ренту, якщо він здає землю в оренду фермеру:

а) володіння;

б) розпорядження;

в) користування;

г) розпорядження і користування.

25. Укажіть, на основі яких відносин відбувається присвоєння доходу фермером, якщо він орендує земельну ділянку у держави:

а) володіння;

б) розпорядження;

в) користування;

г) володіння і користування.

26. Поняттю партнерської власності відповідає:

а) власність, розподілена між працівниками підприємства;

б) підприємство, що базується на частковій власності до певної величини капіталу;

в) підприємство, засноване на вільному продажі його акцій;

г) відособленість підприємств, зв'язаних відносинами обміну.

27. Державна влада здійснює присвоєння частини прибутку державних підприємств на основі відносин:

а) володіння;

б) розпорядження;

в) користування;

г) відчуження.

28. Корпоративна власність пов'язана:

а) з обмеженістю числа учасників акціонерного товариства;

б) з обов'язковістю участі в капіталі працівників підприємства;

в) з об'єднанням підприємств, обумовленим взаємними постачаннями продукції на основі кооперації;

г) з вільним продажем акцій.

29. Основними формами власності є:

а) кооперативна й акціонерна;

б) трудова і нетрудова;

в) державна і приватна.

30. Нетрудова власність утворюється за рахунок:

а) незаконної діяльності;

б) заробітної плати;

в) підприємницької діяльності;

г) доходів від власності.

31. Кооперативна власність утворюється за рахунок:

а) викупу державного майна;

б) продажу акцій;

в) поєднання засобів (коштів) і праці.

32. Роздержавлення припускає:

а) скорочення функцій державних органів з управління підприємствами;

б) розширення прав підприємств;

в) зміну форм власності;

г) вірні а) і б).

31. Приватизація - це:

а) відчуження майна на користь приватних осіб;

б) відчуження державного майна на користь фізичних та недержавних юридичних осіб;

в) акціонування державних підприємств.

32. Метою приватизації не може бути:

а) зміна розподілу власності у державному секторі;

б) розвиток конкуренції;

в) пошук нових, ефективніших власників;

г) розширення доходів держави;

д) правильна відповідь відсутня.

33. Який фактор не можна вважати основною причиною приватизаційних процесів у Західній Європі?

а) внутрішній борг держави;

б) дефіцит державного бюджету;

в) низька рентабельність, або збитковість, частини державних підприємств;

г) інфляція;

д) правильна відповідь відсутня.

34. Який варіант приватизації підприємств характерний для української економіки 90-х років XX ст.?

а) безплатна передача трудовим колективам;

б) виключно викуп приватними особами та їх об'єднаннями;

в) поєднання безплатної передачі та продажу;

г) правильна відповідь відсутня.

35. Приватизаційний сертифікат - це:

а) частка кожного громадянина у загальному обсязі державного майна;

б) приватизаційний цінний папір;

в) частина державного майна, що підлягає викупу кожним громадянином;

г) правильна відповідь відсутня.

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Економічні теорії товару, вартості, грошей і ціни

Програмна анотація

Загальні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Їх суть та основні риси.

Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.

Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товарів та послуг.

Закон вартості, його сутність та функції.

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства та розвинута форма товарних відносин. Концепції виникнення (металістична, номіналістична і кількісна теорії грошей) та суть грошей. Функції грошей та їх еволюція. Гроші та ціна.

Грошовий обіг та його закони. Грошова система, її основні елементи та типи. Грошові реформи. Створення грошової системи в Україні.

Суть, причини та види інфляції. Стагфляція. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика.

Теорія ціни товару в різних економічних школах. Види цін і тарифів.

Навчальні цілі

1. Визначити форми суспільного виробництва: особливості натурального господарства і своєрідність товарного виробництва.

2. Охарактеризувати основні форми суспільного поділу праці - основи функціонування товарного господарства.

3. Розглянути еволюцію товарного виробництва і проаналізувати його особливості на сучасному етапі економічного розвитку.

4. Розкрити сутність товару, його властивостей та конкретної й абстрактної праці, що їх створюють.

5. З'ясувати зміст економічної теорії трудової вартості.

6. Встановити зв'язок між теорією трудової вартості і теорією граничної корисності.

7. Проаналізувати сутність закону вартості і його дію.

8. З'ясувати умови виникнення грошей і розглянути їх еволюцію.

9. Проаналізувати сутність грошей через їх функції.

10. Визначити закони грошового обігу та особливості їх використання у сучасному господарстві.

11. Проаналізувати причини виникнення інфляції та з'ясувати її сутність.

12. Ознайомитися з формами, видами та типами інфляції.

13. Охарактеризувати соціально-економічні наслідки інфляції та розкрити основні антиінфляційні заходи.

14. Розкрити сутність ціни та функції, які вона виконує у ринковій системі господарювання.

15. Охарактеризувати види цін у ринковій економіці.

16. Надати характеристику основних методів ціноутворення.

Основні терміни та поняття

Натуральна форма господарства. Товарна форма господарства. Суспільний поділ праці. Економічна відокремленість виробників. Обмін. Товар. Споживча вартість. Вартість. Мінова вартість. Конкретна й абстрактна праця. Форми мінової вартості. Закон вартості. Корисність. Гроші. Повноцінні гроші. Неповноцінні гроші. Золотий стандарт. Гроші як міра вартості. Масштаб цін. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб нагромадження. Світові гроші. Грошові агрегати. Закон обігу за трудовою теорією вартості. Кількісна теорія грошей. Інфляція. Інфляція попиту. Прихована інфляція Відкрита інфляція. Інфляція витрат. Повзуча інфляція. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Антиінфляційна політика. Ціна. Тарифи. Функції ціни. Методи ціноутворення. Види цін. Методи державного регулювання цін.

Тести

1. Форма суспільного господарства - це:

а) спосіб організації господарської діяльності;

б) сукупність базису і надбудови;

в) сукупність виробничих відносин;

г) вірної відповіді немає.

2. При натуральному господарстві продукт виробляється для:

а) обміну шляхом купівлі-продажу;

б) власного споживання;

в) вірної відповіді немає.

3. Яка з рис відноситься до привласнюючого натурального господарства:

а) поява економічних благ;

б) домінування збиральництва;

в) домінування виробництва.

4. Яка з рис не відноситься до відтворюючого натуральному господарству:

а) поява економічних благ;

б) домінування виробництва;

в) відсутність гарантій рівня споживання.

5. Відбувалося поступове переростання:

а) відтворюючого натурального господарства у привласнююче;

б) великого товарного виробництва в просте;

в) натурального господарства в товарне.

6. Основними причинами виникнення товарного виробництва є:

а) суспільний поділ праці;

б) економічне відокремлення товаровиробника;

в) розвиток обміну;

г) усі відповіді вірні.

7. Три великих суспільних поділів праці не включають:

а) відокремлення легкої і важкої промисловості;

б) відокремлення скотарства від землеробства;

в) відокремлення ремесла;

г) відокремлення торгівлі.

8. Яка з рис не відноситься до простого товарного виробництва:

а) в основі лежить наймана праця;

б) засоби виробництва належать виробнику;

в) дрібні масштаби виробництва;

г) прості знаряддя праці.

9. Яка з рис не відноситься до великого товарного виробництва:

а) інтеграція власності, праці і управління;

б) великі масштаби виробництва;

в) в основі лежить наймана праця.

10. Товар - це продукт праці, призначений для:

а) власного споживання;

б) збереження;

в) обміну.

11. Основним елементом товарного виробництва є:

а) гроші;

б) товар;

в) виробництво.

12. Споживча вартість товару - це:

а) його корисність;

б) ціна;

в) здатність задовольняти потреби.

13. Мінова вартість товару - це:

а) здатність обмінюватися на інші товари;

б) ціна товару;

в) здатність задовольняти потреби.

14. Споживчою вартістю товар володіє завдяки:

а) корисності;

б) ціні;

в) праці.

15. Засоби виробництва задовольняють потреби:

а) опосередковано;

б) безпосередньо;

в) не задовольняють.

16. При використанні для власного споживання продукт праці:

а) не приймає форму товару;

б) має споживчу вартість;

в) обидві відповіді вірні;

г) вірної відповіді немає.

17. Причиною відносно стійких пропорцій обміну є:

а) корисність;

б) вартість товару;

в) кількість витраченої праці.

18. Відповідно до марксистської теорії вартості вартість товару створюється:

а) конкретною працею;

б) абстрактною працею;

в) індивідуальною працею.

19. Абстрактна праця виміряється:

а) грошима;

б) індивідуальним робочим часом;

в) суспільно-необхідним робочим часом.

20. Відповідно до теорії трудової вартості зростання продуктивності праці призводить до:

а) зменшення вартості продукції;

б) зменшення вартості одиниці продукції;

в) не впливає на вартість одиниці продукції.

21. Відповідно до теорії трудової вартості зростання інтенсивності праці:

а) збільшує вартість одиниці продукції;

б) зменшує вартість одиниці продукції;

в) не впливає на вартість одиниці продукції.

22. Зі зростанням кількості споживаного блага загальна корисність:

а) зростає;

б) убуває;

в) не змінюється.

23. Зі зростанням кількості споживаного блага гранична корисність блага:

а) зростає;

б) убуває;

в) не змінюється.

24. Згідно закону вартості:

а) витрати підприємства складають основу мінової вартості товару;

б) у створенні вартості беруть участь капітал, земля і праця;

в) мінова вартість благ визначається їх споживчою вартістю;

г) виробництво і обмін товарів повинні відбуватися на основі їх вартості, тобто на засадах еквівалентності.

25. Закон вартості виражає істотні, внутрішньо необхідні і сталі зв'язки між:

а) суспільно-необхідною працею, втіленою в товарі, та його ціною;

б) коливанням цін і попитом на ринку;

в) розподілом засобів виробництва і робочої сили;

г) правильної відповіді немає.

26. Внаслідок дії закону вартості, зокрема, відбувається диференціація товаровиробників. Ця функція виникає тому, що:

а) має місце стихійний розподіл факторів виробництва;

б) стимулюється підвищення ефективності народного господарства;

в) на багатьох підприємствах індивідуальні витрати праці перевищують суспільно-необхідні або менше за них;

г) правильної відповіді немає.

27. Соціальна функція закону вартості спричиняє:

а) неповну зайнятість працездатного населення;

б) неоднакові результати господарської діяльності підприємств;

в) наявність бідних і багатих, розшарування населення за добробутом;

г) відсутність економічної диференціації країн.

28. Завдяки дії закону вартості на ринку виживають сильніші, в результаті:

а) ринок ніби постійно оздоровлюється, відбувається його «санація»;

б) зникає конкуренція, «тіньова» економіка легалізується;

в) відпадає необхідність державного втручання у господарство;

г) правильної відповіді немає.

29. Вищою формою сучасної організації товарного виробництва називається:

а) капіталістичне товарне виробництво;РОБОЧА навчальна програма 2 страница | РОБОЧА навчальна програма 4 страница

Передмова | РОБОЧА навчальна програма 1 страница | РОБОЧА навчальна програма 5 страница | РОБОЧА навчальна програма 6 страница | РОБОЧА навчальна програма 7 страница | РОБОЧА навчальна програма 8 страница | РОБОЧА навчальна програма 9 страница | РОБОЧА навчальна програма 10 страница | РОБОЧА навчальна програма 11 страница | РОБОЧА навчальна програма 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати