Головна

РОБОЧА навчальна програма 1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

1.1. Тематичний план дисципліни

(для студентів денної форми навчання)

Лекції: 36 годин Іспит

Семінари: 18 годин

Самостійна робота: 54 години

Усього: 108 годин

№ п/п Назва теми Кількість годин за видами занять
Всього Лекц. Семін. СРС
Модуль 1. Загальні засади економічної теорії. Основи ринку. Суб'єкти ринкової економіки
Предмет і методи економічної теорії
Суспільне виробництво. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси             -    
Економічна система суспільства. Відносини власності        
Форми організації суспільного виробництва. Економічні теорії товару, вартості, грошей і ціни                
Ринок: сутність, функції, структура та інфраструктура        
Механізм функціонування ринку. Ринкова конкуренція і моделі ринків; конкуренція і монополія             -    
Підприємство (фірма). Підприємництво
Витрати, їхня сутність і структура -
Доходи від факторів виробництва та їх розподіл. Економічні теорії прибутку, заробітної плати, позичкового відсотка. Ринок позичкового капіталу і цінних паперів                
Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Теорії земельної ренти       -  
Модуль 2. Суспільне відтворення та економічне зростання. Закономірності розвитку світового господарства
Суспільне відтворення як основа існування національної економіки.        
Економічне зростання. Циклічні коливання в економіці       -  
Відтворення робочої сили. Зайнятість і безробіття       -  
Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави. Економічні функції держави в ринковій економіці. Фінансова, кредитно-грошова та соціальна політика держави                
Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України     -      
Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок. Міжнародна валютно-фінансова система       -  
Глобалізація світогосподарських зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства         -     -    
  Всього

1.2. Програма дисципліни

«Економічна теорія» («Основи економічної теорії»)

Навчальну програму розроблено на підставі навчально-методичних рекомендацій щодо нормативних програм навчальних дисциплін з економічної теорії Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України та з урахуванням навчальних планів підготовки бакалаврів з неекономічних (технічних) спеціальностей вищих навчальних закладів залізничного транспорту.

Мета дисципліни - сформувати у студента як майбутнього сучасного інженера глибокі економічні знання, логіку сучасного мислення і економічної культури, що адекватні умовам переходу країни до ринкових відносин; навчити студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу техніко-економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Предметом вивчення дисципліни «Економічна теорія» є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.

Як методологічна основа курс «Економічна теорія» надає уявлення про закономірності функціонування національного господарства в цілому, про показники суспільного виробництва і фактори, які впливають на них, про зміст бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики, роль держави в регулюванні національної економіки. В кожній з конкретних тем курсу розглядаються також актуальні проблеми трансформаційної та посттрансформаційної економіки України.

Одне з важливих завдань курсу «Економічна теорія» - підготовка економічно грамотних, кваліфікованих спеціалістів для національного господарства взагалі, та зокрема, для галузі залізничного транспорту.


1.3. Зміст дисципліни

«Економічна теорія» («Основи економічної теорії»)

Модуль 1. Загальні засади економічної теорії. Основи ринку. Суб'єкти ринкової економіки

РОЗДІЛ 1. Вступ до економічної теорії

Тема 1. Предмет і методи економічної теорії

Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

Сучасні напрямки, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет дослідження в економічної теорії. Різні підходи до його визначення і аналізу різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія.

Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства.

Економічні категорії, закони і принципи. Система економічних законів. Пізнання і використання економічних законів. Методологічні аспекти механізму дії використання економічних законів людьми.

Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

Специфіка соціально-економічних досліджень. Мікроекономічний та макроекономічний рівні досліджень. Емпіричні та теоретичні методи.

Метод абстракції. Єдність абстрактного і конкретного. Сходження від абстрактного до конкретного.

Методи аналізу та синтезу. Математичні і статистичні методи та поєднання кількісного і якісного аналізу. Системність та єдність логічного та історичного аналізу.

Методи індукції та дедукції.

Методи економіко-математичного гіпотетичного моделювання та графічних зображень.

РОЗДІЛ 2. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

Тема 2. Суспільне виробництво. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Значення виробництва в житті суспільства. Проблема обмеженості ресурсів і безмежності потреб. Поняття суспільного виробництва. Стадії руху суспільного продукту. Виробництво, розподіл, обмін, споживання. Структура суспільного виробництва (матеріальне і нематеріальне виробництво).

Прості моменти процесу праці. Продуктивні сили й економічні відносини. Зміст поняття «фактор виробництва». Основні фактори виробництва в марксистській і маржиналістській теоріях: спільне і розходження. Проблеми оптимальної комбінації, взаємозамінності й ефективного використання факторів виробництва.

Виробнича функція. Закон спадної продуктивності (віддачі) факторів виробництва. Крива виробничих можливостей і закон зростання додаткових витрат (альтернативних витрат). Суперечність між суспільними потребами і економічними ресурсами суспільства. Вибір альтернативного використання обмежених ресурсів та виробничих можливостей.

Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Корисність продукту. Економічний закон зростання потреб. Формування потреб.

Економічні інтереси, їх сутність та суб'єкти. Взаємозв'язок інтересів і потреб. Єдність і протиріччя інтересів економічних суб'єктів та шляхи їх розв'язання.

Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку.

Тема 3. Економічна система суспільства. Відносини власності

Економічна система, її сутність та структурні елементи. Поняття економічної системи, її структурні елементи Моделі організації економічних систем і критерії їхньої класифікації в марксистській, маржиналістській і сучасній економічній літературі. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Суть господарського механізму та його основні елементи. Технологічний спосіб виробництва, його історичні типи. Роль технічного прогресу в розвитку технологічного способу виробництва.

Формаційний і цивілізаційний підходи в економічній теорії. Поняття суспільно-економічної формації і цивілізації.

Економічні відносини як спосіб організації економічних систем. Структура економічних відносин. Організаційно-економічні, техніко-економічні і соціально-економічні відносини.

Економічний зміст і правова форма власності. Власність як відображення економічних зв'язків і залежностей. Місце та роль власності в економічній системі. Суб'єкти та об'єкти власності. Нові об'єкти власності.

Марксистське трактування власності як системи відносин між людьми з приводу присвоєння засобів і результатів виробництва. Сутність понять: присвоєння, володіння, користування, розпорядження.

Економічна теорія «прав власності» як система відносин між людьми з приводу їхнього виключення і доступу до матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Різноманіття форм і видів власності та їхня характеристика: державна власність (республіканська, регіональна, муніципальна), приватна власність (окремого працівника, індивідуальна, капіталістична); колективна власність (кооперативна, акціонерна, власність трудових колективів, громадських організацій).

Місце і роль власності в реформуванні економіки. Методи зміни форм власності: націоналізація, денаціоналізація, приватизації, реприватизація. Співвідношення понять «роздержавлення» і «приватизація». Шляхи і форми роздержавлення і приватизації в зарубіжних країнах і в Україні.

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Економічні теорії товару, грошей, вартості і ціни

Загальні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Їх суть та основні риси.

Умови виникнення товарного виробництва. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.

Поняття «благо», «товар», «послуга», їхня сутність і форми. Економічні та неекономічні блага. Товар як фундаментальна категорія товарного виробництва. Товар і його властивості. Споживча вартість і корисність. Вартість товару та цінність товару. Альтернативні теорії формування вартості товарів та послуг: теорія граничної корисності (маржиналізм), теорія трьох факторів виробництва, теорія граничної продуктивності.

Закон вартості, його сутність та функції.

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства та розвинута форма товарних відносин. Концепції виникнення (металістична, номіналістична і кількісна теорії грошей) та суть грошей. Специфіка вартості грошей.

Функції грошей та їх еволюція. Гроші та ціна.

Грошовий обіг і його закони. Грошова маса, її структура та агреговані показники. Грошова система, її основні елементи та типи. Еволюція грошових систем. Еволюція грошей та їхніх функцій. Види та природа сучасних грошей. Роль золота. Грошові реформи. Створення грошової системи в Україні.

Суть, причини та види інфляції. Стагфляція. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика.

Теорія ціни товару в різних економічних школах. Види цін і тарифів.

РОЗДІЛ 3. Теоретичні основи ринкової економіки

Тема 5. Ринок: сутність, функції, структура та інфраструктура. Суб'єкти ринкової економіки

Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва. Об'єктивні передумови виникнення ринку. Типи ринку. Функції ринку: регулююча, стимулююча, контролююча, ціноутворююча, оздоровча. Ринок як сигнальна кон'юнктурно-економічна система.

Сучасний ринок, його сутність, види і структура. Структура ринку, види ринків та їх класифікація за економічним призначенням, товарними групами, просторовою ознакою, ступенем обмеження конкуренції, суб'єктами ринкових відносин. Сегментація ринків за урахуванням географічних, демографічних, психологічних, поведінкових факторів.

Соціально-економічні фактори і основні структурні елементи товарного ринку. Ринки предметів споживання і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці (робочої сили).

Основні суб'єкти ринкової економіки. Домогосподарства і сім'я як суб'єкти ринкової економіки, їх цілі, функції та проблеми.

Підприємства (фірми) як виробники основної маси товарів і послуг, що задовольняють потреби людини та як суб'єкти ринку.

Держава як суб'єкт ринкового господарства. Цілі, функції та механізм впливу держави на ринкову економіку.

Інфраструктура ринку. Біржа, банк, торгівля, комерція як елементи інфраструктури ринку, їхні види, зміст діяльності та роль у ринковій економіці.

Моделі ринкової економіки. Характеристика американської, японської, німецької, шведської, французької, південнокорейської, китайської моделей. Використання світового досвіду функціонування ринку в економічному житті України.

Тема 6. Механізм функціонування ринку. Ринкова конкуренція і моделі ринків; конкуренція і монополія

Ринковий механізм як взаємозв'язок і взаємодія елементів ринку: попиту, пропозиції і ціни.

Попит як невід'ємний елемент ринку. Закон попиту, крива попиту. Фактори, що впливають на попит. Еластичність попиту за ціною. Коефіцієнт еластичності. Детермінанти індивідуального попиту (ціна, прибуток, смаки, очікування). Графіки кривих попиту.

Пропозиція - елемент ринку. Закон пропозиції, крива пропозиції, еластичність пропозиції. Коефіцієнт еластичності пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію. Детермінанти індивідуальної пропозиції (витрати, технологія, податки, очікування). Графіки кривих пропозиції.

Взаємодія попиту та пропозиції. Рівноважна ціна як необхідна умова виникнення ринкової рівноваги. Затоварення і дефіцит як свідчення порушення ринкової рівноваги.

Конкуренція як елемент ринку. Вільна, чи досконала, конкуренція, її достоїнства і недоліки. Механізм рівноваги ринку в умовах досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Виникнення монополій - причина переходу від вільної конкуренції до недосконалої. Монополії, створені державою. Природні монополії. Монопольна ціна. Види конкуренції в умовах монополістичного виробництва: монополістична конкуренція, олігополія (олігополістична конкуренція), чиста монополія. Монопсонія, олігопсонія, білатеральна монополія.

Форми конкуренції в умовах монополістичного виробництва: науково-технічне суперництво, промислово-виробниче суперництво, торговельне суперництво. Методи конкурентної боротьби (цінова та нецінова конкуренція). Антимонопольне законодавство.

Тема 7. Підприємство (фірма). Підприємництво

Підприємство (фірма) як суб'єкт ринкової економіки. Суть та основні риси підприємства. Економічні умови діяльності підприємства в ринковому середовищі. Функції підприємства.

Класифікація підприємств. Об'єднання підприємств, їхні види.

Поведінка фірми в умовах досконалої і недосконалої конкуренції.

Оборонна і наступальна стратегія розвитку фірми, їхні достоїнства і недоліки. Ризик у діяльності фірми.

Капітал як фактор виробництва. Розходження трактувань категорії «капітал» у різних економічних школах: речовинна концепція, грошова концепція, теорія «людського капіталу».

Концентрація і централізація капіталу. Капітал підприємства. Індивідуальне відтворення і рух інвестиційних ресурсів підприємства. Стадії відтворення. Кругооборот і оборот інвестиційних ресурсів. Основний і оборотний капітал, особливості їхнього обороту. Знос основного капіталу й амортизація. Джерела фінансування виробничих фондів.

Сутність підприємництва та умови його існування. Принципи підприємництва, функції підприємництва. Види й основні організаційно-правові форми підприємництва: індивідуальне (приватне) підприємництво, товариство (партнерство), корпорація (акціонерне товариство). Їхні достоїнства і недоліки.

Малий, середній і великий бізнес. Форми, роль і значення малого підприємництва для реформування економіки України. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні. Організаційна структура українського бізнесу.

Тема 8. Витрати виробництва, їхня сутність і структура

Трактування витрат виробництва в різних економічних школах. Марксистські та неокласичні концепції витрат.

Зміст понять «ціна виробництва» у марксистській теорії та «економічних витрат» у неокласиків: місце середнього (нормального) прибутку в структурі цих категорій.

Класифікація витрат у сучасній економічній літературі: постійні і змінні витрати; валові, чи загальні; середні витрати (середні загальні, середні постійні, середні змінні); альтернативні (витрати втрачених можливостей), бухгалтерські, економічні, зовнішні та внутрішні (явні та неявні); граничні витрати.

Особливості динаміки постійних, змінних і середніх витрат при зростанні обсягів виробництва. Витрати в короткостроковому і довгостроковому періоді.

Порівняння граничних витрат із граничним доходом при визначенні стратегії розвитку фірми.

Собівартість, її структура і значення, види собівартості. Мінімізація збитків.

Тема 9. Доходи від факторів виробництва та їх розподіл. Економічні теорії прибутку, заробітної плати, позичкового відсотка. Ринок позичкового капіталу і цінних паперів

Сутність доходу як економічної категорії. Доходи населення, їх види та джерела формування.

Прибуток - дохід підприємця і головний результат функціонування фірми. Інтерпретація сутності та джерел прибутку меркантилістами, фізіократами, А. Смітом і Д. Рікардо, К. Марксом, представниками економічних теорій ХХ ст. Фактори, що визначають величину прибутку. Функції прибутку. Бухгалтерський та економічний прибуток. Умови максимізації прибутку. Норма і маса прибутку і фактори, що на них впливають. Норма прибутку і рентабельність. Комерційний розрахунок, його сутність і принципи. Конкуренція й утворення середнього прибутку і ціни виробництва. Розподіл і використання прибутку.

Сутність і структура підприємницького доходу. Монопольний прибуток і умови його виникнення.

Заробітна плата - винагорода за працю найманих робітників. Еволюція поглядів економістів на розуміння сутності заробітної плати; трактування заробітної плати А. Смітом і Д. Рікардо, теорія «фонду заробітної плати» Т. Мальтуса, марксистська теорія заробітної плати, соціальна теорія заробітної плати М. Туган-Барановського, погляди на сутність заробітної плати Дж. Кейнса, сучасні теорії заробітної плати. Форми, системи, рівень і динаміка заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Особливості ціноутворення на ринку праці в умовах досконалої і недосконалої конкуренції.

Торговельний капітал і торговельний прибуток. Витрати обігу. Форми підприємництва в торгівлі.

Позичковий капітал, його необхідність і сутність. Позичковий відсоток - різновид доходу. Марксистське трактування позичкового відсотка як форми додаткової вартості; Позичковий відсоток і закономірності його динаміки. Теорія відсотка в сучасній економічній літературі: середня ставка відсотка, ринкова ставка відсотка і фактори, що впливають на неї. Визначення ставки відсотка на основі теорії попиту та пропозиції. Джерела позичкового відсотка. Номінальна і реальна ставка відсотка. Тенденції зміни норми відсотка. Ринок позичкового капіталу.

Кредит як форма руху позичкового капіталу. Джерела і форми кредиту. Банки, їхня роль і функції. Джерела банківського прибутку. Кредитно-банківська система в Україні. Центральні і комерційні банки.

Фіктивний капітал, ринок цінних паперів, фондова біржа. Формування, величина і функції фіктивного капіталу. Цінні папери, їхні різновиди. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Державний вплив на функціонування ринку цінних паперів.

Тема 10. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Теорії земельної ренти

Місце аграрно-промислового виробництва в національній економіці. Соціально-економічна роль аграрного виробництва та його особливості. Специфічна природа аграрного продукту.

Особливості еволюційного розвитку аграрного виробництва. Інтеграція сільського господарства і промисловості. Агропромисловий комплекс (АПК) і його структура. Роль держави в розвитку АПК. Аграрна політика.

Землеволодіння і землекористування - основа системи аграрних відносин. Світовий досвід землеволодіння і землекористування та його особливості в Україні. Ретроспективний критичний огляд існуючих у світовій практиці форм власності на землю.

Роль приватної власності на землю в розвитку ринкового господарства: позитивний і негативний аспекти. Зміст механізму передачі землі в оренду.

Досвід реформування аграрних відносин у Росії та Україні протягом ХІХ - ХХ ст. Становлення ринкових відносин в аграрно-промисловому комплексі сучасної України. Проблеми розвитку фермерства. Агробізнес.

Земельна рента - дохід землевласника. Марксистська концепція ренти; монополія приватної власності на землю й абсолютна рента; монополія на землю як на об'єкт господарювання і диференціальна рента I і II; динаміка диференціальної ренти. Орендна плата. Неокласична теорія рентних доходів. Монопольна й інша форми ренти. Особливості ціноутворення на ринку землі. Ціна землі, динаміка і фактори, що її визначають. Формування ціни землі в умовах трансформаційної економіки України.

Модуль 2. Суспільне відтворення та економічне зростання. Закономірності розвитку світового господарства

РОЗДІЛ 4. Суспільне відтворення та економічне зростання

Тема 11. Суспільне відтворення як основа існування національної економіки. Форми суспільного продукту в процесі відтворення

Суспільне відтворення: суть і основні риси. Суспільне (національне) відтворення і національна економіка. Структура національної економіки: відтворювальна, галузева, соціальна. Фактори формування економічної структури. Міжгалузеві, внутрішньогалузеві, міжрегіональні і міждержавні макропропорції, відтворювальні пропорції і закономірності їх формування. Види економічного відтворення: просте і розширене. Два підрозділи суспільного виробництва. Функції I підрозділу. Функції II підрозділу. Умови реалізації суспільного продукту при простому і розширеному відтворенні. Кругооборот доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.

Стабілізація і структурна перебудова української економіки 90-х рр. ХХ - поч. ХХІ ст.

Результати суспільного (національного) відтворення. Суспільний продукт та його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Методологічні аспекти системи національного рахівництва. Дві системи рахівництва: ССП (сукупний суспільний продукт) і ВВП. Макроекономічні показники функціонування та оцінки величини сумарного обсягу національного виробництва: валовий суспільний продукт, проміжний продукт, кінцевий суспільний продукт, чистий суспільний продукт; валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід. Національне багатство: зміст і структура. Співвідношення темпів зростання національного доходу і національного багатства.

Способи виміру валового внутрішнього продукту (валового національного продукту). Дефлятор ВВП (ВНП).

Тема 12. Економічне зростання. Циклічні коливання в економіці

Економічне зростання - показник зміни рівня реального обсягу виробництва в довгостроковому інтервалі. Сутність реального економічного зростання - розв'язання протиріччя між обмеженістю виробничих ресурсів і безмежністю суспільних потреб.

Економічне зростання і відтворення. Цілі, ефективність, якість і соціальна спрямованість довгострокового економічного зростання. Протиріччя між темпами економічного зростання та його якісними результатами.

Види і типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.

Прямі і непрямі показники і фактори економічного зростання. Роль інвестицій в економічному зростанні. Нагромадження в механізмі економічного зростання. Сутність нагромадження, його норма і динаміка. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.

Нестійкість рівноважного зростання економіки і потреби його державного регулювання.

Екологічні та інтелектуальні проблеми збільшення виробничих результатів.

Підвищення ефективності та якості економічного зростання України.

Циклічність як загальна форма економічної динаміки. Циклічність - форма реакції економіки на нерівновагу відхилення, спосіб зрівноважування структури і темпів зростання, імпульс освоєння технічного прогресу й основа відновлення економічної системи.

Класифікація економічних циклів. Теорії циклів: дискусійні проблеми. Основні характеристики економічного циклу ділової активності. Пофазна динаміка економічних показників.

Класифікація і періодичність спадів (рецесій). Короткострокові економічні коливання. Великі цикли кон'юнктури М. Д. Кондратьєва. Кількісні та якісні характеристики довгохвильових коливань. Аграрні і структурні кризи.

Особливості сучасного циклічного розвитку. Особливості економічної кризи недовиробництва в Україні (кінець 80-х - 90-і рр. XX ст.). Стабілізаційні програми.

Тема 13. Відтворення робочої сили. Зайнятість і безробіття

Відтворення робочої сили. Фактори розширеного відтворення робочої сили. Кількісна і якісна визначеність трудових ресурсів. Роль людини в забезпеченні економічного зростання. Робоча сила і «людський капітал». Вплив НТП на якісне удосконалення робочої сили.

Зайнятість: сутність і форми. Концепції зайнятості населення. Безробіття, його види і форми. Рівень безробіття. Економічні і зовнішньоекономічні витрати безробіття.

Ринковий механізм вивільнення і перерозподілу робочої сили. Ринок робочої сили (ринок праці) як форма регулювання відтворення трудових ресурсів, його характерні атрибути і функції.

Внутрішня, міжнародна міграція та еміграція трудових ресурсів. Фактори формування ринку праці.

Закономірності формування людського капіталу. Протиріччя формування і використання людського капіталу.

Роль держави у відтворенні робочої сили. Державне регулювання зайнятості та його методи. Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в Україні.Передмова | РОБОЧА навчальна програма 2 страница

РОБОЧА навчальна програма 3 страница | РОБОЧА навчальна програма 4 страница | РОБОЧА навчальна програма 5 страница | РОБОЧА навчальна програма 6 страница | РОБОЧА навчальна програма 7 страница | РОБОЧА навчальна програма 8 страница | РОБОЧА навчальна програма 9 страница | РОБОЧА навчальна програма 10 страница | РОБОЧА навчальна програма 11 страница | РОБОЧА навчальна програма 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати