Головна

О. М. Соломка

Е. О. Зваричук

Г. О. КУНДЄЄВА

Історія економіки Та економічної думки

Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять

та самостійної роботи студентів галузей знань

0305 "Економіка та підприємництво",

0306 "Менеджмент і адміністрування"

  СХВАЛЕНО на засіданні кафедри економічної теорії та політології Протокол № 12 від 10 травня 2011 року

КИЇВ НУХТ 2011

УДК 330.8(075.8)

Рецензенти: Т. Л. Мостенська, доктор економ. наук, професор

Н. В. Андреюк, канд. економ. наук, доцент Національного університету ім. Тараса Шевченка

Зваричук Е. О., Кундєєва Г. О., Соломка О. М. Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний посібник для організації семінарських занять та самостійної роботи студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування". - К.: НУХТ, 2011. - 68 с.

Навчально-методичнийпосібник містить комплекс методичних матеріалів - плани семінарських занять, тематику рефератів і доповідей, проблеми для аналізу та обговорення, тести, які спрямовані на підвищення теоретичного, методичного й організаційного рівня та ефективності семінарських занять і самостійної роботи студентів по засвоєнню та систематизації навчального матеріалу з дисципліни "Історія економіки та економічної думки" в умовах модульно-рейтингової організації навчального процесу.

Видання подається в авторській редакції

Е. О. Зваричук,кандидат істор. наук

Г. О. КУНДЄЄВА,

О. М. Соломка, кандидати економ. наук

© Е. О. Зваричук, Г. О. Кундєєва, О. М. Соломка, , 2011

©НУХТ, 2011

ВСТУП

Дисципліна "Історія економіки та економічної думки" є логічним етапом в системі економіко-теоретичних наук, допомагає студентам закріпити й розширити економічні знання, набуті при вивченні політичної економії та економічної теорії.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки", яка об'єднує в собі два наукових напрями - "Економічна історія" та "Історія економічних вчень", є виникнення, становлення і розвиток економічних явищ, процесів і знань, починаючи від перших форм, уявлень й думок про господарювання до формування сучасних економічних шкіл, наукових напрямів, концепцій, теорій, поглядів окремих вчених й сучасних діячів на протязі всієї історичної еволюції економічної думки та втілення їх в практику державного регулювання сучасної соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Ґенеза економічної думки протягом століть, етапні внески видатних особистостей або наукових шкіл, історичний поступ творчого духу людства, що відбивав еволюцію господарських систем суспільства, - усе це входить до предмета історико-економічних досліджень.

Мета дисципліни - збагатити та поглибити економічні знання й світогляд студентів шляхом економічних досліджень, методом історичного аналізу, в певній хронології подій, у взаємодоповненні до попередніх абстрактно-логічних, індуктивно-дедуктивних та інших методів дослідження, які застосовувались при вивченні економіко-теоретичних дисциплін.

Завдання дисципліни:

- забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових здобутків історико-економічних дисциплін;

- поглиблення знань з економічної теорії;

- формування уявлень про закономірність і тенденції розвитку економічної думки і практики господарювання;

- аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію і держрегулювання сучасної ринкової економіки;

- розгорнута характеристика сучасних економічних концепцій та форм і методів їхнього втілення в практичну економічну діяльність.

Для успішного їх розв'язання студенти повинні виконати встановлені навчальним планом обсяги самостійної роботи та підготуватися до індивідуальної роботи, якою керує викладач.

Зв'язок з іншими дисциплінами - дисципліна "Історія економіки та економічної думки" пов'язана з такими дисциплінами як "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Національна економіка" та ін.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- форми господарських систем, що історично існували в суспільствах Європейської цивілізації та логіку їх історичного розвитку;

- основні історичні факти та події, що характеризують становлення та розвиток господарств країн Європейської цивілізації;

- основні школи та напрямки економічної думки, в яких знайшли відображення закономірності господарського розвитку країн Європейської цивілізації; на різних етапах суспільного процесу, основні інститути, що забезпечували умови господарської діяльності, історію економічних реформ;

- роль держави та економічної влади у розвитку господарських систем;

- основні історичні факти, події, кількісні показники, що характеризують суспільне виробництво, тощо.

Уміти:

- аналізувати економічні процеси та їх відображення в економічній думці на різних етапах розвитку Європейської цивілізації;

- володіти категоріальним апаратом дослідження історичного розвитку господарства;

- визначити місце та роль національних економік у системі світового господарства;

- виявляти взаємозв'язок та спадкоємність економічної політики держав з теоретичними концепціями минулого та сучасності;

- збирати та обробляти економічну інформацію, працювати з різними джерелами, здійснювати документальне оформлення;

- оцінювати наукову довершеність і внесок у розвиток економічної науки різних шкіл та напрямків економічної думки.

Навчально-методичний посібник з історії економіки та економічної думки містить плани семінарських занять з дисципліни і комплекс методичних матеріалів - тематику рефератів і доповідей, проблеми для аналізу та обговорення, тести, які спрямовані на підвищення організаційного рівня й ефективності семінарських занять та самостійної роботи студентів по засвоєнню та систематизації теоретичних економічних знань та набуття навичок їхнього практичного застосування в умовах модульно-рейтингової організації навчального процесу. Сумлінне виконання практичних завдань в процесі підготовки до семінарських занять є запорукою доброго засвоєння навчального матеріалу, а отже й отримання високих оцінок за відповіді на семінарах і за плановими модульно-рейтинговими замірами знань.


І. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.Предмети та методи вивчення дисциплін напрямку "Історія економіки та економічної думки". Формаційна, цивілізаційна, системно-синергетична парадигми.

Історія економіки та економічної думки як науковий напрям. Господарство як підсистема суспільства та об'єкт економічної науки. Історичні типи та форми організації господарства та їхня еволюція. Економічне зростання та його детермінанти. Економічний розвиток та його критерії.

Предмет, методи та завдання курсу. Етапи та напрями розвитку історії економіки та історії економічної думки.

Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства. Формаційний підхід К. Маркса. Стадії економічного розвитку в підходах А. Сміта, С. Десницького, Ф. Ліста, Л. Мечнікова, В. Левитського, П Маслова, Б. Гільдебранда, К. Бюхера, Ф. Броделя, К. Поланьї, В. Ростоу, Д. Белла, А. Турена, Е. Тоффлера, В. Іноземцева. Цивілізаційні підходи М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, П. Сорокіна та ін.

Тема 2.Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Початки економічної думки давніх Єгипту й Месопотамії.

Господарство та його форми в первісному суспільстві. Загальні основи ґенези господарства у ранніх цивілізаціях країн Давнього Сходу. Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці. Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони царя Хаммурапі.

Господарство та господарська діяльність у первісній історії України. Трипільська культура.

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до. н. е. - Vст. н. е.). "Артхашастра", "Гуань-цзи", "економіка", "хрематистика", систематизації в області сільгоспвиробництва Каттона, Варрона, Колумелли.

"Осьовий час" і формування сучасних цивілізацій. Східна цивілізація та її характеристика. "Артхашастра". Вартта. Конфуціанство. Даосизм. Моїзм. Легізм. "Гуань-цзи".

Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав. Реформи Солона. Ксенофонт. Платон. Аристотель. "Економіка". "Хрематистика". Систематизації в області сільгоспвиробництва Каттона, Варрона, Колумелли.

Тема 4.Господарство та економічна думка суспільства європейської і азіатської цивілізацій у період середньовіччя (V ст. - XV ст.). Економічні доктрини кантоністів й мусульманства. Середньовічні західноєвропейські й давньоруські джерела економічної думки.

Загальна характеристика цивілізацій середньовіччя. Економічні доктрини мусульманства. Ібн Хальдун.

Економіка Західної Європи та її аграризація на першому етапі (V-ХІ ст.). "Салічна правда". "Капітулярій про вілли".

Структурні трансформації суспільно-економічного розвитку Західної Європи в ХІ - ХV ст. та економічна думка цього періоду. Економічні вчення каноністів. Ф. Аквінський.

Давньоруська ранньофеодальна держава як складова загальноєвропейської цивілізації. Особливості економічного розвитку та пам'ятки економічної думки. "Повість минулих літ" Н. Літописця. "Руська правда" Я. Мудрого. "Правда Ярославичів". Розпад Давньоруської держави: економічні причини та наслідки.

Економічний розвиток українських земель під владою Польщі та Литви. Документальні джерела як пам'ятки економічної думки. Магдебурзьке право.

Тема 5.Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVI -перша половина XVII ст. ). Теорія і практика меркантилізму.

Передумови виникнення ринкового господарства в надрах пізньофеодального суспільства. Меркантилізм - перша економічна концепція до ринкової економічної теорії. У. Стаффорд, А. Монкретьєн, Т. Ман, Ж. Б. Кольбер, А. Серра.

Розвиток продуктивних сил європейських країн у період переродження у ринкове феодального господарства наприкінці ХV - на початку ХVІ століття. Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток Європи. "Революція цін" та її вплив на господарський розвиток Європи. Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення капіталістичного господарства в Західній Європі (кінець ХV - початок ХVІІ ст.).

Економічний розвиток східних та західних українських земель у період розпаду феодального господарства. І. Вишенський. Універсали Б. Хмельницького.

Тема 6.Розвиток ринкового господарства у період становлення національних держав ( друга половина XVII ст. - перша половина XIXст. ). Розвиток економічної думки епохи вільної конкуренції (фізіократія; класичний напрям; "історичні школи";дрібнобуржуазні й соціалістичні течії; марксизм).

Закономірності розвитку ринкового господарства в провідних країнах Європейської цивілізації. Загальна характеристика економічної думки періоду вільної конкуренції.

Розвиток ринкового господарства в окремих країнах Заходу. Генезис та еволюція ринкового господарства в Англії. Англійська класична буржуазна політекономія. У. Петті. А. Сміт. Д. Рікардо. "Вульгарна" політекономія. Т. Р. Мальтус. Джеймс Міль. Дж. Мак-Куллох. Н. У. Сеніор. Дж. С. Міль. Утопічний соціалізм. Р. Оуен. Соціалісти-рікардіанці: Т. Годскін. У. Томпсон. Економічні проекти чартизму.

Особливості господарювання у Франції періоду розкладу феодалізму й виникнення капіталізму. Зародження класичної буржуазної політекономії. П. Буагільбер. Фізіократія. Ф. Кене. А. Тюрго. Дрібнобуржуазна політекономія. С. Сісмонді. П. Ж. Прудон. "Вульгарна" політекономія. Ж. Б. Сей. Ф. Бастіа. Утопічний соціалізм. А. Сен-Сімон. Ш. Фур'є.

Німеччина на шляху до індустріального суспільства. Виникнення національної політичної економії в Німеччині. Ф. Ліст. "Стара" (Б. Гільдебранд, В. Рошер, К. Кніс), "нова" (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер) і "юнацька" (В. Зомбарт, М. Вебер) "історичні" школи в політекономії. Марксизм. К. Маркс. Ф. Енгельс.

Утворення США й особливості становлення ринку в країні. "Вульгарна" політекономія. Г. Ч. Кері.

Тема 7.Ринкове господарство країн європейської цивілізації у період монополістичної конкуренції (друга половина XIX ст. - початок XX ст.). Розвиток економічної думки епохи монополістичного капіталізму (маржиналізм; ревізіоністські течії; "соціальні напрями"; теорії фінансового капіталу, економічної динаміки, недосконалої конкуренції).

Нові тенденції в розвитку господарства. Маржиналістська революція та її зв'язок зі змінами у світовому господарстві. Австрійська школа граничної корисності. К. Менгер. Ф. Візер. О. Бем-Баверек.

Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. Маржиналізм в Англії. У. Джевонс. Ф. Еджуорт. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла.

США - реальний лідер світової економіки. Американська школа маржиналізму. Дж. Б. Кларк.

Промислове зростання Німеччини в кінці ХІХ ст. Соціальний напрямок політичної економії як передумова появи інституціоналізму. Р. Штольцман. Р. Штаммлер. О. Шпанн. Ф. Оппенгеймер та ін.

Уповільнення темпів економічного зростання Франції та його причини. "Державний реформізм".

Теорії фінансового капіталу й імперіалізму. Дрібнобуржуазна і ревізіоністська критика імперіалізму (Дж. А. Гобсон, К. Каутський, Р. Гільфердінг та ін.). "Соціологія імперіалізму" Й. А. Шумпетера. Теорії монополістичної (Е. Чемберлен) і недосконалої (Дж. Робінсон) конкуренції.

Тема 8.Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні другої половини XIX ст.-

початку XX ст. (ліберально-народницькі, "соціальний", марксистський, маржинальний та ін. напрями).

Становлення ринкового господарства в Україні. Ринкова еволюція України після реформ 1848 та 1861 рр. у відображенні представників української економічної думки. Ліберально-народницькі течії. П. Чубинський. П. Червінський. О. Шлікевич. В. Варзар. О. Русов. М. Левицький. Т. Осадчий.

Легально марксистські і академічні дослідження найпоширеніших економічних вчень (марксистського, маржинального, неокласичного, історичної школи та ін.). Теоретичні спроби їхнього поєднання представниками соціального напряму в політекономії. М. Туган-Барановський. В. Водовозов. В. Желєзнов. П. Ляшенко. І. Миклашевський. О. Миклашевський. В. Левитський. О. Скворцов. О. Анциферов.

Дослідження особливостей розвитку ринкового господарства України на зламі ХІХ - ХХ ст. О. Білімович Р. Орженецький. М. Ковалевський. Є. Слуцький. П. Фомін. А. Антонович. Л. Федорович. К. Воблий. П. Мігулін.

Тема 9.Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства світової цивілізації першої половини ХХ ст. (кейнсіанство, "шведська школа"; теорії економічного зростання; зародження інституціоналізму).

Розвиток світового капіталістичного господарства на початку ХХ ст. й у період між світовими війнами. Світова економічна криза 1929-1933 р. та економічні дослідження в період державно-монополістичного розвитку суспільств світової цивілізації. Становлення системи регульованого капіталізму. "Загальна теорія зайнятості, проценту й грошей" Дж. М. Кейнса. Кейнсіанство. "Новий курс" Ф. Рузвельта.

Шведська школа економічної теорії. К. Віксель. Теорії економічного зростання Й. А. Шумпетера, М. Ленуара та ін.

Моделі Харрода-Домара, Р. Солоу, Калдора та ін.

Економічний розвиток європейських країн і США у період Другої світової війни та її вплив на структуру народного господарства.

Тема 10.Розвиток національних економік провідних країн світової цивілізації під впливом науково-технічної революції другої половини XX ст. (неокейнсіанство; посткейнсіанство; неолібералізм, монетаризм;

соціально-інституціональні напрями).

Світова система господарства та фактори розвитку господарських сфер суспільств у повоєнний час. Характеристика світової системи господарства та економічної думки в др. пол. ХХ ст. Неокейнсіанство; ліве кейнсіанство; кейнсіансько-неокласичний синтез. Р. Харрод, О. Домар, Е. Хансен, Дж. Робінсон, П. Семюелсон, Дж. Хікс та ін. Неокласика. Р. Солоу. Неолібералізм. В. Ойкен. А. Мюллер-Армак. Л. Ерхард. Монетаризм. М. Фрідмен. Інституціоналізм. Дж. К. Гелбрейт. А. Берлі. А. Арон. В. Ростоу. Ф. Перу.

Фактори розвитку провідних національних економік світу. Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Розвиток економічних систем змішаного типу та роль економічної думки у їх формуванні. Корпоративні форми господарств та їх наукове обґрунтування в др. пол. ХХ ст.

Економічний поступ провідних національних економік та формування теорій економічного зростання в др. пол. ХХ ст. Економічне зростання у повоєнний період та його неокейнсіанська інтерпретація. Німецьке економічне "диво" й економічний поступ Англії та Франції. Економічне зростання у США та Японії. Теорії економічного зростання в неокласиці та інституціоналізмі.

Тема 11.Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції кінця XX - початку XXI ст. (теорії "економіки пропозиції", "раціональних очікувань", "неокласичний синтез", економетричні дослідження; неоінституціоналізм; новітні економічні теорії).

Основні тенденції розвитку світового господарства за умов глобалізації та розгортання сучасного етапу НТР. Посилення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства. НТР на межі ХХ - ХХІ ст. Поглиблення криз та їхні причини.

Причини та наслідки кризи неокейнсіанської макроекономічної теорії та стабілізаційної політики з кін. ХХ ст. Джерела, методологія, течії та теоретичні особливості посткейнсіанства. Пріоритети теоретичного аналізу та макроекономічної політики сучасного неокейнсіанства.

Теорія "економіки пропозиції". А. Лаффер. Теорія "раціональних очікувань". Дж. Мут. Р. Лукас. "Неокласичний синтез". П. Семюелсон. Економетричні дослідження. Неоінституціоналізм. А. Тоффлер. А. Турін. Дж. Мід. Д. Белл. Р. Коуз. Дж. Б'юкенен Новітні економічні теорії. Економетричні моделі. Еволюційна економіка. Концепції менеджменту і маркетингу.

Основні тенденції сучасного економічного розвитку США та Великобританії на етапі інформаційно-технологічної революції. "Рейганоміка" і "тетчеризм" як прояви економічної політики неоконсерватизму.

Теорія постіндустріального суспільства та її основоположники про витоки сучасної НТР.

Тема 12.Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

Становлення й етапи розвитку нової соціалістичної моделі господарювання і теоретичні осмислення її засад в працях вчених-економістів різних наукових спрямувань. Теорія і практика політики "воєнного комунізму". Нова економічна політика, її теоретичне обґрунтування в документах РКП (б) і Радянського уряду. Г. Сокольніков. Л. Юровський. Альтернативні теорії О. Чаянова й М. Кондратьєва. Сільгоспекономічні дослідження М. Кажанова. Концепції планово-централізованого управління, їхній вплив на практику господарювання. О. Вознесенський. Прикладні економічні дослідження С. Струмілін, Л. Канторович.

Економічна наука в УРСР: генезис і розвиток. Емігрантська українська економічна думка.

Тема 13.Формування основ ринкового господарства і концепцій економічного розвитку в Україні на межі XX/ХХІ ст.

Стан економічного потенціалу України на момент проголошення незалежності. Початок реформування національної економіки: позитивні та негативні наслідки. Радикальні економічні перетворення др. пол. 90-х рр. ХХ ст. та їхні соціально-економічні наслідки.

Проблеми формування національної концепції сталого економічного зростання України та їхнє відображення у сучасних вітчизняних наукових дослідженнях.


ІІ. Зміст модулів навчальної дисципліни, їх оцінювання в балах, форми поточного та підсумкового контролю навчальної роботи студентів

Поточний контроль проводиться з метою визначення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період. Він здійснюється під час аудиторних та індивідуальних занять, а також перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою з історії економіки та економічної думки.

Об'єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи студента на семінарських заняттях, виконання завдань для самостійного опрацювання і модульних (контрольних) завдань.

Формами поточного контролю знань студентів можуть бути: усні опитування, тестування, виступи з рефератом, домашні завдання, ведення економічного словника, індивідуальна самостійна робота ІСР (приклад завдання див. на с. 59 посібника) та модульні, у тому числі і підсумкова, контрольні роботи.

Модулі - це проміжний контроль знань студентів. Вони охоплюють усі теми навчальної програми. Перший модуль охоплює 1-5 теми, другий - 6-9 теми, третій модуль включає теми 10-13.

Кожний модуль завершується написанням модульної контрольної роботи. Приклади завдання відповідних модульних контрольних робіт та методичні вимоги до їх виконання наводяться в даному посібнику на с. 29, 45.

У межах означених модулів проводиться усне опитування; при цьому враховується системне знання програмного матеріалу, змістовна, обґрунтована відповідь на поставлене питання, чітке володіння понятійним апаратом, активність в обговоренні.

Домашнє письмове завдання включає надання ґрунтовних відповідей на проблемні та теоретичні питання, умови яких подано після кожної теми в даному навчальному посібнику.

З метою перевірки поточної навчальної роботи проводиться тестування знань студентів. Зразки тестів наводяться після кожної теми в посібнику.

Готуючи реферат, необхідно пам'ятати, що його обсяг не може перевищувати 15 сторінок. Обов'язковими для реферату є план, точно сформульовані цілі реферату, висновки та перелік використаних джерел. Разом з тим студент повинен не тільки написати, а й коротко (протягом 5-7 хвилин) розкрити перед аудиторією або в індивідуальній бесіді з викладачем основні проблеми, розглянуті в роботі. При цьому головними критеріями оцінки реферату є:

- відповідність змісту реферату вибраній темі;

- рівень знань з теми;

- самостійний виклад основного змісту реферату;

- уміння коротко і водночас якомога інформативніше усно розкрити зміст реферату;

- уміння відповідати на поставлені завдання.

Тематика рефератів наводиться після кожної теми в посібнику.

Також треба мати на увазі, що складені економічні словники стануть на пригоді у подальшому вивченні всього комплексу теоретичних і фахових економічних дисциплін. Категорії і поняття, які необхідно розкрити в індивідуальному економічному словнику, наводяться до кожної теми даного посібника.

Окрім того, студенти можуть заробити додаткові бали до загальної модульно-рейтингової оцінки за ініціативну самостійну роботу.

Завершується вивчення навчальної дисципліни написанням підсумкової контрольної роботи за всіма розділами і темами дисципліни (структуру та приклад завдання див. на с. 62).

Зміст модулів дисципліни

№ модуля Елементи модуля Кількість балів Форма поточного контролю знань студентів  
Мінімальна Максимальна
1. Лекційний курс. Теми 1 - 5: 1. Предмети та методи вивчення дисциплін напрямку "Історія економіки та економічної думки". 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Початки економічної думки давніх Єгипту й Месопотамії. 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н. е. - V ст. н. е.). "Артхашастра", "Гуань-цзи", "економіка",        
  "хрематистика", систематизації в області сільгоспвиробництва Каттона, Варрона, Колумелли. 4. Господарство та економічна думка суспільства європейської і азіатської цивілізацій у період середньовіччя (Vст.-XV ст.). Економічні доктрини каноністів й мусульманства. Середньовічні західноєвропейські й давньоруські джерела економічної думки. 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVI-перша половина XVII ст.). Теорія і практика меркантилізму. Практичні зайняття. Теми 1, 2, 3, 4, 5 (відповідають темам лекцій)         5[1]   Виконання домашнього завдання №1 Усне опитування Реферат №1 Модульна контрольна робота №1
Всього за 1-й модуль  
2. Лекційний курс. Теми 6 - 9: 6. Розвиток ринкового господарства у період становлення національних держав ( друга половина XVII ст. - перша половина XIX ст. ). Розвиток економічної думки епохи вільної конкуренції (фізіократія; класичний напрям; "історичні школи"; дрібнобуржуазні й соціалістичні течії; марксизм) 7. Ринкове господарство країн європейської цивілізації у період монополістичної конкуренції (друга половина XIX ст. - початок XX ст.) Розвиток економічної думки епохи монополістичного капіталізму (маржиналізм; ревізіоністські течії; "соціальні напрями"; теорії фінансового капіталу, економічної динаміки, недосконалої конкуренції та ін.) 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні другої половини XIX ст. - початку XX ст. (ліберально-народницькі, "соціальний", марксистський, маржинальний та ін. напрями). 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства світової цивілізації першої половини ХХ ст. (кейнсіанство, "шведська школа"; теорії економічного зростання; зародження інституціоналізму). Практичні заняття Теми 6, 7, 8, 9(відповідають темам лекцій)             Тестування Реферат №2 Виконання домашнього завдання №2 Модульна контрольна робота №2  
Всього за 2-й модуль  
3. Лекційний курс. Теми 10 - 13: 10. Розвиток національних економік провідних країн світової цивілізації під впливом науково-технічної революції другої половини XX ст. (неокейнсіанство; посткейнсіанство; неолібералізм, монетаризм; соціально-інституціональні напрями). 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції кінця XX- початку XXI ст. (теорії "економіки пропозиції", "раціональних очікувань", неокласичний синтез, економетричні дослідження; неоінституціоналізм; новітні економічні теорії) 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. 13. Формування основ ринкового господарства і концепцій економічного розвитку в Україні на межі XX/ХХІ ст. Практичні заняття Теми 10 - 13(відповідають темам лекцій)               Виконання ІСР Економічний словник Підсумкова контрольна робота  
Всього за 3-й модуль  
Всього за чверть (семестр)  

Загальна підсумкова оцінка з курсу "Історія економіки та економічної думки" складається із суми балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 5-балову шкалу за системою ECTS здійснюється в порядку, поданому в таблиці:

F FX E D C B A
1...34 35...59 60...64 65...74 75...84 85...89 90...100
незадовільно задовільно добре відмінно

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення дисципліниМногогранники і тіла обертання | МОДУЛЬ 1

ЗРАЗОК ТИПОВОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ № 1 | Модульна контрольна робота № 1 | МОДУЛЬ 2 | ЗРАЗОК ТИПОВОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ № 2 | Модуль 3 | Основна | Додаткова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати