Головна

Приклади математичних понять, які розглядаються в початковому курсі математики

  1. V. Вимоги безпеки під час екскурсій з біології та природознавства
  2. Алгебра логики -это раздел математики, изучающий высказывания, рассматриваемые со стороны их логических значений (истинности или ложности) и логических операций над ними.
  3. В которой автор хочет добраться до основ, понять, с чего все началось
  4. Відношення порядку. Верхня границя. Приклади.
  5. Відношення. Функції. Приклади.
  6. Дидактические основы конструирования урока математики
  7. Для друзей математики

Початковий курс математики насичений різними математичними поняттями. Починаючи з першого класу і до четвертого учні знайомляться з такими поняттями, як цифра, число, доданок, сума, зменшуване, від'ємник, різниця, множник, добуток, ділене, дільник, частка, дріб, відрізок, трикутник, многокутник, квадрат, прямокутник, коло, круг, довжина відрізка, периметр, площа, куб, маса, ємність, час, вираз, рівняння, нерівність, рівність і багато інших.

Вчитель початкових класів повинен слідкувати за правильним визначенням понять, які формує в учнів.

Питання для самоконтролю

1. Що називається висловленням? Наведіть приклади висловлень, встановіть їх значення істинності.

2. Дайте означення простих і складених висловлень, предиката. Наведіть власні приклади.

3. Що називається кон'юнкцією висловлення? Побудуйте таблицю істинності.

4. Що називається диз'юнкцією висловлення? Побудуйте таблицю істинності.

5. Дайте означення заперечення висловлення. Поясність два способи побудови заперечення висловлення, наведіть приклади.

6. Дайте означення імплікації висловлення, побудуйте таблицю істинності.

7. Що називається еквіваленцією висловлень? Побудуйте таблицю істинності, наведіть приклади висловлень, що мають структуру еквіваленції.

8. Перелічіть квантори загальності і існування, поясніть встановлення істинності і хибності висловлень з кванторами.

9. Назвіть правила побудови заперечень висловлень, що містять квантори.

10. Дайте означення теореми, назвіть її структуру. Перелічіть усі види теорем. Які з них є рівносильними?

11. Наведіть приклади найпростіших схем правильних міркувань.

12. Поясніть способи доведення геометричних тверджень.

13. Перелічіть математичні поняття. В чому їх особливість?

14. Дайте означення об'єму і змісту поняття.

15. Поясність структуру означення поняття через рід і видову відмінність. Наведіть приклади означень з курсу шкільного курсу математики, поясніть їх структуру.

 Вимоги до логічно правильних означень понять | Система вправ

Розділ І | Висловлення. Прості і складені висловлення | Квантори | Структура теореми | Види теорем | Найпростіші схеми правильних міркувань | Непрямі доведення. | Поняття як форма мислення. Особливості математичних понять | Зміст і обсяг поняття, відношення між ними | Способи означення математичних понять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати