Головна

Особливості обліку реалізації продукції на умовах комісії, при бартерних угодах, іншого вибуття продукції.

  1.  Amp; 21. Особливості фіктивності шлюбу як підстави його недійсності.
  2.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  3.  B) собівартість продукції
  4.  D) книзі обліку господарських операцій
  5.  I. Методику обліку
  6.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  7.  II Конкурентоспроможність продукції

Має особливості облік реалізації продукції на умовах комісії,

З метою збільшення обсягів виручки і скорочення витрат на її реалізацію товаровиробники нерідко передають торговим організаціям та індивідуальним підприємцям свою продукцію для реалізації на умовах комісії.

Порядок укладення договорів комісії і виконання зобов'язань за ними регулює Цивільний кодекс Республіки Білорусь.

При комісії одна сторона (комітент) доручає іншій стороні (комісіонеру) за винагороду реалізувати свій товар. При цьому комітент зберігає за собою право власності на товар, а також несе ризик втрати даного товару.

Крім комісійної винагороди комітент може відшкодувати комісіонеру витрати з перевезення, страхування вантажу в дорозі і інших (крім витрат на зберігання товару у комісіонера в період виконання договору комісії). Їх склад сторони визначають виходячи зі змісту комісійного доручення. Комісіонер повинен представити комітенту звіт про розміри витрат, пов'язаних з виконанням договору комісії. Виконання договору оформляється актом виконання робіт з продажу комісійного товару, в якому вказується виплачується комісійна винагорода.

Передача продукції на комісію оформляється товарно-транспортної накладної (ТТН-1), або товарної накладної (ТН-2).

У комісіонера прийнятий на комісію товар приймається на позабалансовий активний рахунок 004 «Товари, прийняті на комісію» за вартістю, вказаною в супровідному документі комітента бухгалтерським записом:

Д-т рах. 004.

Для обліку у комітента продукції, товару, переданих комісіонеру для реалізації, в типовому плані рахунків передбачено активний рахунок 45 «Товари відвантажені».

При передачі продукції на комісію в бухгалтерському обліку комітента складаються такі бухгалтерські записи:

Д-т рах. 45 К-т рах. 43 - списується за собівартістю продукція, передана комісіонеру;

Д-т рах. 62 К-т рах. 90/1 - відбивається відпускна вартість продукції, відвантаженої комісіонеру;

Д-т рах. 90/2 К-т рах. 68/2 - на суму ПДВ з виручки;

Д-т рах. 90/4 К-т рах. 45 - списується фактична собівартість відвантаженої продукції при надходженні повідомлення про її реалізації від комісіонера;

Д-т рах. 51 ... К-т сч.62- відображається надходження від покупця грошових коштів за реалізовану продукцію;

Д-т рах. 44 К-т рах. 76 - на суму комісійної винагороди, нарахованого до сплати комісіонеру за виконання договору комісії;

Д-т рах. 18 К-т рах. 76 - на суму ПДВ від комісійної винагороди, нарахованого до сплати комісіонеру за виконання договору комісії;

Д-т рах. 76 К-т рах. 51 ...- на суму комісійної винагороди з урахуванням ПДВ, перераховану комісіонеру за виконання договору комісії.

Одним із способів реалізації продукції єбартерні угоди.

Суть бартерних угод полягає в тому, що суб'єкти господарювання здійснюють обмін товарів в натуральному вигляді. При бартерних угодах покупець і постачальник виступають одним і тим же суб'єктом господарювання.

При відвантаженні продукції покупцеві, з яким укладена бартерна угода, у постачальника складається бухгалтерська запис:

Д-т рах. 62 К-т рах. 90/1 на відпускну вартість реалізованої продукції;

Д-т рах. 90/4 К-т рах. 43, 45 - на фактичну собівартість реалізованої продукції.

Отримання натомість від покупця матеріальних цінностей відбивається в даній організації бухгалтерської записом:

Д-т рах. 10 та ін. К-т рах. 60 - на отримані матеріальні цінності за вартістю, еквівалентною вартості продукції, відвантаженої за бартерною угодою.

Завершення бартерної угоди відбивається шляхом здійснення взаємозаліку, тобто, відображається погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей бухгалтерським записом:

Д-т рах. 60 К-т рах. 62 - відображення взаємозаліку на суму бартерної угоди.

Виконані роботи та надані послуги не можуть враховуватися на рахунку 43 «Готова продукція», тому собівартість їх списується в дебет рахунку 90 субрахунок 4 безпосередньо з кредиту рахунків 20, 23, 29.

При відвантаженні продукції (виконанні робіт, наданні послуг) підрозділами (філіями, представництвами, відділеннями), що знаходяться на окремих балансах, при централізованих розрахунках в головної організації складається наступна бухгалтерська запис:

Д-т рах. 90/4 або рах. 45 (в залежності від умов визнання доходу) К-т рах. 79.

У підрозділах на цю саму господарську операцію складається бухгалтерська запис:

Д-т рах. 79 К-т рах. 43, 20. 23, 29.

В організаціях може мати місце інші вибуття готової продукції в наступних випадках:

- Безоплатна передача готової продукції іншим особам;

- Передача готової продукції між філіями;

- Видача продукції в рахунок оплати праці та ін .;

- Використання продукції на власні господарські потреби;

- Недостача і псування готової продукції, виявлена ??при інвентаризації.

Вартість безоплатно переданої продукції списується бухгалтерським записом:

Д-т рах. 90/10 К-т рах. 43 - по її фактичної собівартості.

Організації, які взяли безоплатно готову продукцію, представляють організації - спонсору звіт довільної форми про її цільове використання згідно з укладеним договором.

Передача готової продукції між філіями організації відбивається бухгалтерськими записами:

- У сторони, яка передає:

Д-т рах. 79 К-т рах. 43 на її фактичну собівартість;

- У приймаючої сторони:

Д-т рах. 43 К-т рах. 79 на її фактичну собівартість.

Вартість готової продукції, виданої працівникам організації в рахунок заробітної плати, відбивається бухгалтерськими записами:

Д-т рах. 70 К-т рах. 90/1 на відпускну вартість;

Д-т рах. 90/4 К-т рах. 43 - на фактичну собівартість.

Законодавчо встановлений перелік продукції, яку не можна видавати в рахунок оплати праці (лікарські засоби, алкогольні напої, тютюнові вироби, нехарчова спиртовмісна продукція та ін.).

Використання готової продукції на власні господарські потреби відображається бухгалтерським записом:

Д-т рах. 10 та ін. Рахунків К-т рах. 43 - за фактичною собівартістю.

Фактична собівартість якої бракує і зіпсованої готової продукції, виявленої на складі організації, списується бухгалтерським записом:

Д-т рах. 94 К-т рах. 43.

Сума недостачі готової продукції в межах норм природних втрат списується на витрати на реалізацію бухгалтерським записом:

Д-т рах. 44 К-т рах. 43, 45 - на фактичну собівартість.

Списання недостачі готової продукції та її псування з рахунку 94 з інших причин відбивається за такою ж методикою, як і недостача інших запасів.

Інвентаризація готової продукції проводиться не рідше одного разу на рік по всіх місцях її перебування, перед складанням річної звітності вона проводиться обов'язково, але не раніше 1 - го листопада звітного року.

Аналітичний облік за рахунком 90 «Доходи і витрати по поточній діяльності» ведеться за видами реалізованих продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг або в іншому порядку, встановленому обліковою політикою організації.

Аналітичний облік відвантаженої і реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг ведеться відомості обліку відвантаженої і реалізованої продукції, робіт, послуг.

Облік відвантаження і реалізації продукції при повній журнально-ордерній формі узагальнюється в журналі-ордері № 11.

При автоматизованої формі бухгалтерського обліку синтетичний і аналітичний облік випущеної і реалізованої готової продукції ведеться за аналогічною методикою у відповідних облікових регістрах.

  Виходячи з прямих витрат, врахованих протягом звітного місяця на рахунках 20, 23, 29, і всієї суми загальновиробничих витрат, врахованих на рахунку 25. |  Облік витрат на реалізацію

 Облік утримань та відрахувань із заробітної плати |  Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з працівниками з оплати праці, узагальнення інформації по оплаті праці. |  Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг |  Склад і облік прямих витрат на виробництво. |  Номенклатура і облік загальновиробничих і загальногосподарських витрат. |  Облік витрат на брак продукції, робіт, послуг. |  Основні методи зведеного обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг |  Поняття готової продукції, її склад, оцінка, документальне оформлення випуску. Оперативний облік готової продукції в місцях її зберігання і в бухгалтерському обліку. |  Облік відвантаження готової продукції, робіт, послуг |  Облік реалізації готової продукції, робіт, послуг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати