На головну

ПРИСКОРЕННЯ

  1. Б) прискорення точки
  2. Вектор прискорення точки
  3. Визначення прискорення точки
  4. Визначення прискорення точки
  5. Визначення прискорення точки
  6. Визначення прискорення точки
  7. Задача К.4. Знаходження абсолютної швидкості та абсолютного прискорення точки, яка здійснює складний рух

При русі матеріальної точки її швидкість у загальному випадку може змінюватися як за величиною, так і за напрямом. Зміну швидкості за часом характеризують фізичною величиною, яку називають прискоренням. Повна зміна швидкості за час :

= . (1.1.16)

Величину, що визначається відношенням змін швидкості до часу , за який ця зміна відбулася, називатимемо середнім прискоренням:

= . (1.1.17)

Оскільки середнє прискорення не повністю відображує характер руху матеріальної точки, то вводять ще поняття миттєвого прискорення, тобто прискорення в даний момент часу або прискорення в даній точці траєкторії. Миттєве значення прискорення визначається границею, до якої прямує величина при :

= = = , або = = . (1.1.18)

= + + , або = + + (1.1.18а)

Якщо матеріальна точка рухається із сталим прискоренням, то такий рух називають рівнозмінним. Прискорення - векторна величина. Вектор напрямлений у той бік, куди напрямлений вектор зміни швидкості . Прискорення вимірюють одиницями:

= . (1.1.19)

Розглянемо випадок, коли траєкторія руху матеріальної точки - плоска крива лінія (рис. 1.1.3). Нехай у момент часу матеріальна точка в точці траєкторії мала швидкість , а в момент часу в точці траєкторії - швидкість . Зробимо паралельне перенесення векторів і на окремий рисунок (рис. 1.1.4), з якого видно, що при криволінійному русі вектор прискорення завжди напрямлений у бік угнутості траєкторії, оскільки напрям визначається напрямом вектора . Вектор можна розкласти на дві взаємно перпендикулярні складові:

§ - вздовж вектора , яку називатимемо тангенціальною;

§ - вздовж нормалі до вектора , яку називатимемо нормальною.

За означенням миттєве прискорення:

= = + = + . (1.1.20)

де і - відповідно тангенціальна та нормальна складові повного прискорення.

Тангенціальне прискорення характеризує зміну швидкості за величиною і напрямлене по дотичній в даній точці траєкторії. Нормальне , або доцентрове прискорення характеризує зміну швидкості за напрямом і напрямлене вздовж миттєвого радіуса кривизни до центра.

Модуль і напрям повного прискорення в даній точці траєкторії визначаються так:

= , (1.1.21)

= , (1.1.22)

де - кут між вектором прискорення і дотичною до траєкторії руху матеріальної точки в даний момент часу (рис. 1.4). Тангенціальне і нормальне прискорення можуть бути ознаками різних рухів:

§ = - рівнозмінний рух;

§ , - рівномірний криволінійний рух;

§ , = - рівномірний рух по колу і т.д.

(1.1.24)ШВИДКІСТЬ | РУХ ПО КОЛУ

ЕЛЕМЕНТИ КІНЕМАТИКИ | Координатний спосіб опису руху | Векторний спосіб опису руху | Опис руху за допомогою параметрів траєкторії | Вектор переміщення | КІНЕМАТИКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ | СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЛІНІЙНИМИ ТА КУТОВИМИ ВЕЛИЧИНАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати