На головну

ТЕМИ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

  1.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  2.  AlarmWorX64 Viewer - Приступаючи до роботи
  3.  Знову за роботу
  4.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  5.  D.3. Розробники 1 сторінка
  6.  D.3. Розробники 2 сторінка
  7.  D.3. Розробники 3 сторінка

Метод Сократа в шкільному навчанні.

Сучасний погляд на «Велику дидактику» Я. А. Коменського.

Типи освіти в сучасній школі

Педагогіка російського космізму.

Що значить «Бути» в освіті? За мотивами книги Е. Фромма «Мати чи бути».

Розвивальне навчання: критичний аналіз.

Проблемне навчання: критичний аналіз.

Евристичне навчання: критичний аналіз.

Дидактична евристика.

Закони навчання і освіти.

Еволюція принципів навчання.

Порівняльний аналіз давньослов'янських і християнських методів навчання.

Давньоруські форми і методи навчання.

Ритуали та обряди в сучасному навчанні.

Порівняльний аналіз систем навчання Л. Н. Толстого і Ж.-Ж. Руссо.

Модернізація системи навчання С. Френе на основі комп'ютерних технологій.

Порівняльний аналіз методики проведення «епох» в Вальдорфської школи і системи «занурення».

Елітарна система навчання за кордоном.

Аналіз дидактичних систем навчання у вітчизняних приватних школах.

Система навчання в сучасних ліцеях і гімназіях.

Історична роль інноваційних систем навчання.

Особливості реалізації принципу природосообразности в Школі вільного розвитку.

Порівняльний аналіз дидактичних систем Російської школи та Школи діалогу культур.

Зміст освіти як навчальне середовище.

Особистісно-зорієнтоване навчання.

Деятельностное зміст освіти.

навчальні метапредмета

Таксономія цілей особистісно-орієнтованого навчання.

Методика навчання учнів цілепокладання і рефлексії.

Навчання за індивідуальними освітніми програмами в старшій профільній школі.

Організація наукової тижні з навчального курсу.

Використання евристичних методів для вирішення загальноосвітніх завдань.

Активні форми та методи навчання.

Групові форми навчання при вивченні заданої теми.

Евристичні форми і методи навчання.

Евристичне «занурення» на задану тему.

Відкриті завдання: складання і застосування.

Метод «мозкового штурму» в навчанні.

Дослідницька діяльність школярів на уроці.

Особливості підготовки учнів до евристичних олімпіад.

Технологія розробки та використання творчих завдань у навчанні.

Цикл лабораторних робіт при вивченні певної теми.

Форми організації групової роботи школярів.

Освітні конференції.

Підготовка та проведення освітнього проекту на обрану тему.

Організація і проведення семінарського заняття.

Форми і методи рефлексії учнів на уроці.

Діагностика і контроль результатів дистанційного навчання.

Тьюторський форма навчання обдарованих учнів.

Дидактична система роботи гувернера.

Підготовка та реалізація освітньої ситуації по заданій темі.

Дидактичні передумови ситуативного навчання.

Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного при організації навчального контролю.

Проблеми діагностики та оцінки творчої діяльності школярів.

Типи освітніх характеристик учнів.

Освітня програма по предмету як засіб планування індивідуальних освітніх траєкторій учнів.

Принципи конструювання робочого навчального плану школи (гімназії, ліцею).

Норми і правила творчого освоєння дітьми досліджуваної теми.

Принципи взаимосоответствия форм і методів навчання.

Евристичне «занурення» по заданій темі навчального курсу.

Організація роботи навчальної майстерні (творчої лабораторії) в школі.

Способи використання електронних засобів навчання.

Педагогічні вимоги до застосування електронних засобів навчання.

Творча складова підручників по обраному курсу.

Освітні ресурси мережі Інтернет: аналіз даних.

Інтернет-ресурси і дистанційні комунікації в навчанні.

Веб-стиль навчальної діяльності.

Текст і гіпертекст в навчанні: дидактичні можливості.

Програма дистанційного курсу.

Дистанційне заняття з використанням ресурсів і технологій Інтернету.

Принципи побудови і використання електронних підручників.

Аналіз і класифікація навчальних компакт-дисків (CD-Rom).

План роботи шкільного телекомунікаційного центру.

Методика розробки освітніх веб-квестів.

Педагогічні основи освітнього веб-сайту.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

12-річна школа. Проблеми і перспективи, розвитку загальної середньої освіти / Под ред. В. С. Леднева, Ю. І. Діка, А. В. Хуторського. - М .: ИОСО РАО, 1999. - 264 с.

Амонашвілі Ш. А. Гуманно-особистісний підхід до дітей. - М .: Изд-во «Інститут практичної психології»; Воронеж: Изд-во НВО «Модек», 1998. - 544 с.

Альтшуллер Г. С., вертка І. М. Як стати генієм: життя. стратегія творч. особистості. - Мн .: Білорусь, 1994. - 479 с.

Андрєєв В. І. Педагогіка. Навчальний курс для творчого саморозвитку. - 2-е вид. - Казань: Центр інноваційних технологій, 2000. - 608с.

Бабанський Ю. К. Методи навчання в сучасній загальноосвітній школі. - М .: Просвещение, 1985. - 208 с.

Безрукова В. С. Педагогіка. Проективна педагогіка. Навчальний посібник для інженерно-педагогічних інститутів і індустріально-педагогічних технікумів. - Єкатеринбург: Ділова книга, 1996. - 344с.

Блонський П. П. Основи педагогіки. - М .: Працівник освіти, 1929. - 232с.

Блонський П. П. Педологія. Кн. для преподават. і студ. вищ. пед. навч. закладів / За ред. В. А. Сластенина. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 288 с.

Бондаревська Є. В., Кульневич С. В. Педагогіка: особистість в гуманістичних теоріях і системах виховання. Учеб. посібник для студ. середовищ, і вищ. пед. закладів, слухачів ІПК і ФПК. - Ростов-н / Д: Творчий центр «Учитель», 1999. - 560 с.

Бардівська Н. В., Реан А. А. Педагогіка. Підручник для вузів. - СПб .: Пітер, 2000. - 304 с.

Векслер С. І. Сучасні вимоги до уроку. Посібник для вчителя. - М .: Просвещение, 1985. - 128 с.

Гессен С. І. Основи педагогіки. Введення в прикладну філософію. - М .: Школа-Пресс, 1995. -448 с.

Гін А. А. Прийоми педагогічної техніки. Свобода вибору. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. Ідеальність. Посібник для вчителя. - М .: Віта-Пресс, 1999. - 88 с.

Давидов В. В. Види узагальнення в навчанні. (Логіко-психол. Проблеми побудови навчальних предметів.) - М .: Педагогіка, 1972. - 423 с.

Давидов В. В. Теорія розвиваючого навчання. - М .: Інтор, 1996. - 544 с.

Дидактика сучасної школи. Посібник для вчителів / За ред. В. А. Онищука. - К .: Рад. шк., 1987. - 351 с.

Дидактика середньої школи. Деякі проблеми збрешемо, дидактики / Под ред. М. Н. Скаткина. - М .: Просвещение, 1982. - 319 с.

Дмитрієв А. Е., Дмитрієв Ю. А. Тренінгові і контрольні завдання по дидактиці. Учеб. допомога. - М .: Флінта: Наука, 1998. - 96 с.

Дьяченко В. К. Організаційна структура навчального процесу та її розвиток. - М .: Педагогіка, 1989.-160с.

Занков Л. В. Вибрані педагогічні праці. - М .: Нова школа, 1996. - 432 с.

Зотов Ю. Б. Організація сучасного уроку. Кн. для вчителя / За ред. П. І. Пидкасистого. - М .: Просвещение, 1984. - 144 с.

Ільїн Т. А. Педагогіка. - М .: Просвещение, 1984. - 496 с.

Кан-Калик В. А., Нікандров Н, Д. Педагогічна творчість. - М .: Педагогіка, 1990. - 144 с.

Каптерев П. Ф. Дидактичні нариси. Теорія освіти. - 2-е вид. - Пг., 1915.

Кларін М. В. Інновації у світовій педагогіці: навчання на основі дослідження, ігри та дискусії. (Аналіз зарубіжного досвіду.) - Рига: НВЦ «Експеримент», 1995. - 176 с.

Клінберг Л. Проблеми теорії навчання. Пер з нім. - М .: Педагогіка, 1984. - 256 с.

Каменський Я. А. Велика дидактика // Коменський Я. А. та ін. Педагогічна спадщина / Упоряд. В. М. Кларін, А. Н. Джуринський. - М .: Педагогіка, 1989. - С.11-106.

Куписевич Ч. Основи загальної дидактики / Пер. з пол. - М .: Вища. шк., 1986. - 368 с.

Лай А. Експериментальна дидактика. - 2-е изд., - СПб., 1910.

Ледньов В.С. Зміст освіти: сутність, структура, перспективи. 2-е изд., Перераб. - М .: Вища школа, 1991. - 224 с.

Лернер І. ??Я. Проблемне навчання. - М .: Знание, 1974. - 64 с.

Особистісно-орієнтована педагогіка. Вип. 1-3. - Воронеж, 1997-1999.

Лихачов Б. Т. Педагогіка. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів пед. навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - М .: Прометей, 1992. - 528 с.

Матюнин Б. Г. Нетрадиційна педагогіка. - М .: Школа-Пресс, 1994. - 96 с.

Махмутов М. І. Організація проблемного навчання в школі. Книга для вчителів. - М .: Просвещение, 1977. - 240 с.

Махмутов М. І. Сучасний урок. - М .: Педагогіка, 1985. - 184 с.

Методи навчання в сучасній школі. Зб. статей / Под ред. Н. І. Кудряшова. - М .: Просвещение, 1983. - 192 с.

На шляху до 12-річної школи. Зб. науч. праць / За ред. Ю. І. Діка, А. В. Хуторского.- М .: ИОСО РАО, 2000.-400 с.

Нові цінності освіти. Вип. 1-7 / Ред. серії Н. Б. Крилова. - М., 1995-1997. - 248 с.

Оконь В. Введення в загальну дидактику. - М., 1990.

Оконь В. Основи проблемного навчання / Пер. з пол. - М .: Просвещение, 1968. - 208 с.

Окунєв А. А. Як вчити не навчаючи. - СПб .: Пітер Пресс, 1996. - 448 с.

Паркхерст Е. Виховання і навчання по Дальтоновскому плану / Пер. з англ. - М .: Нова Москва, 1924. - 232 с.

Педагогіка / Под ред. С. П. Баранова та ін. - М .: Просвещение, 1976. - 352 с.

Педагогіка; педагогічні теорії, системи, технології. Учеб. для студ. вищ. і середовищ. пед. закладів / За ред. С. А. Смирнова. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000 - 512с.

Педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів і педагогічних коледжів / За ред. П. І. Пидкасистого. - М .: Російське педагогічне агентство, 1995. - 638 с.

Педагогіка. Учеб. посібник для студентів пед. інститутів / За ред. Ю. К. Бабанського. - М .: Просвещение, 1983. - 608 с.

Педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов. - М .: Школа-Пресс, 1997. - 512 с.

Педагогіка і логіка / Г. П. Щедровицький та ін. - М .: Касталія, 1992. - 416 с. Педагогічний пошук / Упоряд. І. Н. Баженова. - М .: Педагогіка, 1988. - 544 с.

Підласий І. П. Педагогіка. Підручник для студентів вищих пед. навчань, закладів. - М .: Просвещение, 1996. - 432 с.

Пономарьов Я. А. Психологія творчості і педагогіка. - М .: Педагогіка, 1976.- 280 с.

Російська педагогічна енциклопедія: У 2 т. / Гол. ред. В. В. Давидов. - М .: Велика Російська енциклопедія, 1993, 1999..

Російський космізм. Антологія філософської думки / Упоряд. С. Г. Семенової, А. Г. Гачев. - М .: Педагогіка-Прес, 1993. - 368 с.

Сєріков В. В. Особистісно орієнтована освіта // Педагогіка. - 1994. - № 5. - С. 16-1.

Селевко Г. К. Сучасні освітні технології. Навчальний посібник. - М .: Народна освіта, 1998. - 256 с.

Сорокін Н. А. Дидактика. - М., 1974.

Стоунс Е. Психопедагогика. Психологічна теорія і практика навчання / Пер. з англ. - М .: Педагогіка, 1984. - 472 с.

Сухомлинський В. А. Павлишська середня школа: узагальнення досвіду учеб.-воспитат. роботи в сіл. середовищ, школі. - М .: Просвещение, 1979. - 333 с.

Теоретичні основи змісту загальної середньої освіти / Под ред. В. В. Краєвського, І. Я. Лернера. - М .: Педагогіка, 1983. - 352 с.

Урок фізики в сучасній школі. Творчий пошук вчителів. Кн. для вчителя / Упоряд. Е. М. Браверман / Под ред. В. Г. Розумовського. - М .: Просвещение, 1993. - 288 с.

Усова А. В. Формування у школярів наукових понять в процесі навчання. - М .: Педагогіка, 1986. - 176 с.

Навчальні стандарти шкіл Росії. Державні стандарти початкової загальної, основної загальної та середньої (повної) загальної освіти. Книги 1,2. / Под ред. B.C. Леднева, Н. Д. Никандровие, М. Н. Лазутовой. - М .: ТЦ Сфера, Прометей, 1998. - 380 с .; 336 с.

Френе С. Вибрані педагогічні твори / Пер. з франц. - М .: Прогрес, 1990. - 304 с.

Хамблін Д. Формування навчальних навичок / Пер. з англ. - М .: Педагогіка, 1986. - 160 с.

Харламов І. Ф. Педагогіка. Учеб. допомога. - М .: Гардарики, 1999. - 519 с.

Хуторський А. В. Евристичне навчання. Теорія, методологія, практика. - М .: Міжнародна педагогічна академія, 1988. - 266 с.

Хуторський А. В. Інтернет в школі. Практикум з дистанційного навчання. - М .: ИОСО РАО, 2000.-304 с.

Хуторський А. В. Розвиток обдарованості школярів. Методика продуктивного навчання. Посібник для вчителя. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 320 с. - (Педагогічна майстерня.)

Чередов І. М. Форми навчальної роботи в середній школі. Кн. для вчителя. - М .: Просвещение, 1988.-160 с.

Шамова Т. І, Активізація навчання школярів. - М .: Педагогіка, 1982. - 208 с.

Шаталов В. Ф. Куди і як зникли трійки. - М .: Педагогіка, 1979. - 136 с.

Шаталов В. Ф. Педагогічна проза. - М ,: Педагогіка, 1980. - 96 с.

Шаталов В. Ф. Точка опору. - М .: Педагогіка. - 1987. - 160 с.

Школа 2000. Концепції, методики, експеримент. Зб. науч. праць / За ред. Ю. І. Діка, А. В. Хуторського. - М .: ИОСО РАО, 1999. - 308 с.

Школа діалогу культур. Методичні рекомендації / Упоряд. С. Ю. Курганов. - Красноярськ, 1991. - 52 с.

Школа самовизначення. Крок другий / Ред. і упоряд. А. Н. Тубельскій. - М .: АТ «Політекст», 1994.-480с.

Школа творчості. Збірник учнівських робіт / Ред. і упоряд. А. В. Хуторський. - Ногінськ, 1996. - 250с.

Шкільні зміни. Наукові підходи до оновлення загальної середньої освіти. Зб. науч. праць / За ред. Ю. І. Діка, А. В. Хуторского.- М .: ИОСО РАО, 2001.- 350 с.

Штайнер Р. Методика навчання і передумови виховання / Пер. з нім. - М .: Парсифаль, 1994. - 80 с.

Шубинский В. С. Педагогіка творчості учнів. - М .: Знание, 1988. - 80 с.

Щедровицький Г. П. Вибрані праці. - М .: Шк. культ, політ., 1995. - 800 с.

Щедровицький Г. П. Філософія. Наука. Методологія. - М .: шк. культ, політики. - 1997. - 656 с.

Щетинін М. П. Осягнути неосяжне. Записки педагога. - М .: Педагогіка, 1986. - 176 с.

ЗМІСТ

ВСТУП .. 3

Глава 1. Дидактика як наука .. 8

§ 1. Походження і розвиток дидактики. 8

§ 2. Основні дидактичні поняття. 17

§ 3. Філософські передумови вітчизняної теорії навчання. 25

§ 4. Методологічні основи освітнього процесу. 35

§ 5. Закони, закономірності та принципи навчання. 52

Глава 2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМИ ... 67

§ 1. Навчання на Русі. 68

§ 2. Становлення вітчизняної дидактики. 77

§ 3. Радянська дидактика. 84

§ 4. Зарубіжні дидактичні системи .. 93

§ 5. Сучасні авторські школи .. 106

Глава 3. ЗМІСТ ОСВІТИ .. 124

§ 1. Концепції змісту освіти. 124

§ 2. Особистісно-орієнтоване зміст освіти. 137

§ 3. метапредметние зміст освіти. 146

§ 4. Освітні стандарти і базового навчального плану. 160

§ 5. Освітні програми і підручники. 170

Глава 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ .. 187

§ 1. Конструювання системи занять. 188

§ 2. Освітнє цілепокладання. 195

§ 3. Індивідуальна освітня траєкторія. 203

§ 4. Рефлексія в навчанні. 211

Глава 5. ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ .. 217

§ 1. Форми навчання. 217

§ 2. Методи навчання. 233

§ 3. Системи занять. 247

Глава 6. ТВОРЧИЙ УРОК .. 259

§ 1. Евристичне навчання. 259

§ 2. Розробка творчого уроку. 267

§ 3. Освітня ситуація. 279

Глава 7. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ .. 291

§ 1. Сучасні засоби навчання. 292

§ 2. Діагностика та контроль навчання. 304

Глава 8. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ .. 323

§ 1. Дидактичні основи дистанційного навчання. 323

§ 2. Розробка і проведення дистанційних занять. 335

Глава 9. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА .. 351

§ 1. Організація педагогічної практики. 351

§ 2. Зміст педагогічної практики. 358

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ «ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ». 370

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу «Теорія навчання». 379

ТЕМИ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ .. 382

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .. 384

ЗМІСТ .. 386

  практичні завдання |  Куди ми завжди повертаємося.

 Підсумкова рефлексія за змістом глави 9 |  Пояснювальна записка |  Вимоги до рівня підготовки студентів |  Вміння і способи діяльності |  Тема 1. Дидактика як наука |  Тема 2. Дидактичні системи |  Комплектування робочих груп студентів |  Організація групової роботи |  дидактичний практикум |  алгоритмічні приписи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати