Головна

Загальна частина. Тест частина 2. 5 сторінка

 1.  1 сторінка
 2.  1 сторінка
 3.  1 сторінка
 4.  1 сторінка
 5.  1 сторінка
 6.  1 сторінка
 7.  1 сторінка
 1. Організації ефірного або кабельного мовлення здійснюють свої права з дотриманням прав:

а) імпортерів примірників запису програм, переданих за допомогою радіо- і телесигналу;

б) власника приміщення з платним входом, в якому здійснюється відтворення програм, переданих за допомогою радіо- і телесигналу;

в) авторів творів та виконавців ;;

г) розповсюджувачів примірників запису програм, переданих за допомогою радіо- і телесигналу;

 1. Використанням передачі радіо- чи телевізійного сигналу організації ефірного мовлення вважаються:

а) відтворення передачі радіо- чи телевізійного сигналу в навчальних цілях;

б) ретрансляція передачі радіо- чи телевізійного сигналу в ефір;

в) відтворення передачі радіо- чи телевізійного сигналу в особистих цілях;

г) відтворення передачі радіо- чи телевізійного сигналу в службових цілях;

 1. У разі, коли в ліцензійному договорі про надання права використання передачі радіо- чи телевізійного сигналу іншій особі термін дії договору не визначений, договір вважається укладеним на решту терміну дії авторського права на передачу радіо- чи телевізійного сигналу, але не більше ніж на:

а) один рік;

б) три роки;

в) п'ять років;

г) шість місяців;

 1. Ліцензійний договір про надання права використання передачі радіо- чи телевізійного сигналу іншій особі вважається продовженим на невизначений термін, якщо жодна зі сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору до закінчення цього терміну не менше ніж за:

а) один місяць;

б) десять днів;

в) шість місяців;

г) три місяці;

 1. Кожна зі сторін ліцензійного договору про надання права використання передачі радіо- чи телевізійного сигналу іншій особі право в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це іншу сторону не менше ніж за:

а) один місяць;

б) три місяці;

в) шість місяців;

г) один рік;

 1. Виключне право на передачу радіо- чи телевізійного сигналу діє, вважаючи з першого дня року, наступного за роком, в якому здійснена передача радіо- чи телевізійного сигналу, протягом:

а) п'яти дет;

б) 30 років;

в) 50 років;

г) 70 років;

 1. Якщо запис передачі радіо- чи телевізійного сигналу була проведена за згодою організації ефірного або кабельного мовлення, то допускається відтворювати запис передачі:

а) за згодою організації ефірного або кабельного мовлення, але без виплати їй винагороди;

б) без згоди організації ефірного або кабельного мовлення і без виплати їй винагороди;

в) за згодою організації ефірного або кабельного мовлення, але з виплатою їй винагороди;

г) без згоди організації ефірного або кабельного мовлення, але з виплатою їй винагороди;

 1. Передача записів радіо- і телесигналу в ефір або по кабелю допускається без згоди організації ефірного або кабельного мовлення і без виплати їй винагороди виключно в цілях:

а) навчання або наукового дослідження;

б) відтворення запису передачі;

в) повідомлення передачі для загального відома в місцях з платним входом;

г) записи передачі;

 1. Після реорганізації організації ефірного або кабельного мовлення право дозволяти використання записів радіо- і телесигналу, переданих в ефір або по кабелю, переходить до:

а) авторові твору, переданого в ефір або по кабелю;

б) виконавцю твору, переданого в ефір або по кабелю;

в) власнику приміщення організації ефірного або кабельного мовлення;

г) правонаступнику;

 1. Об'єктами винаходів можуть бути:

а) сорти рослин і породи тварин;

б) пристрій, спосіб, речовина, штам мікроорганізму;

в) наукові теорії і математичні методи;

г) алгоритми і програми для обчислювальних машин;

 1. До корисних моделей відносяться:

а) застосування речовини за новим призначенням;

б) конструктивне виконання засоби виробництва і предметів споживання;

в) штам культури клітин рослин чи тварин;

г) спосіб, речовина;

 1. До промислових зразків відносяться:

а) об'єкт промислової споруди;

б) об'єкт нестійкої форми з рідких або газоподібних речовин;

в) художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд;

г) рішення, обумовлене виключно технічною функцією виробу;

 1. Майнові та особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, регулюються:

а) ЦПК РФ;

б) АПК РФ;

в) КпАП РФ;

г) ГК РФ;

 1. Порядок видачі патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок встановлюється:

а) Патентним законом РФ;

б) Законом РФ «Про авторське право і суміжні права»;

в) ГК РФ;

г) інструкцією Патентного відомства РФ;

 1. Термін дії виключного права на винахід обчислюється з дати подачі заявки на видачу патенту і становить:

а) 15 років;

б) 20 років;

в) 10 років;

г) п'ять років;

 1. Термін дії виключного права на корисну модель обчислюється з дати подачі заявки на видачу патенту і становить:

а) 10 років;

б) 15 років;

в) п'ять років;

г) 20 років;

 1. Термін дії виключного права на промисловий зразок обчислюється з дати подачі заявки на видачу патенту і становить:

а) 20 років;

б) 15 років;

в) п'ять років;

г) 10 років;

 1. Термін дії виключного права на корисну модель і засвідчує це право патенту може бути продовжений на строк не більше ніж на:

а) три роки;

б) п'ять років;

в) 10 років;

г) 20 років;

 1. Термін дії виключного права на промисловий зразок і засвідчує це право патенту може бути продовжений на строк не більше ніж на:

а) 20 років;

б) 10 років;

в) п'ять років;

г) три роки;

 1. Після закінчення терміну дії авторського права, посвідченого патентом, винахід, корисна модель, промисловий зразок можуть бути використані будь-якою особою:

а) без чийогось дозволу, але з виплатою винагороди;

б) без чийогось дозволу і без виплати винагороди;

в) з дозволу патентовласника і без виплати винагороди;

г) з дозволу патентовласника і з виплатою винагороди;

 1. Право визнаватися автором винаходу, корисної моделі, промислового зразка (право авторства) охороняється:

а) 70 років;

б) 50 років;

в) 20 років;

г) безстроково;

 1. Співавторами винаходи, корисної моделі, промислового зразка визнаються громадяни:

а) надали автору матеріальне сприяння в їх створенні;

б) створили їх спільною творчою працею;

в) надали автору організаційне сприяння в їх створенні;

г) надали автору технічну допомогу в їх створенні;

 1. Договір про передачу права на отримання патенту повинен бути укладений у формі:

а) усній;

б) нотаріальної;

в) письмовій;

г) будь-який;

 1. Якщо вироби, при створенні яких застосовано винахід, корисна модель, промисловий зразок, правомірно введені в цивільний оборот, допускається подальше поширення таких виробів:

а) за згодою власника патенту та без виплати винагороди;

б) за згодою власника патенту та з виплатою винагороди;

в) без згоди власника патенту та з виплатою винагороди;

г) без згоди власника патенту та без виплати винагороди;

 1. Договір про передачу патенту і договір про патентну ліцензії повинен бути укладений у формі:

а) будь-який;

б) усній;

в) письмовій;

г) нотаріальної;

 1. Відкрита ліцензія діє з дня публікації про надання на певних умовах будь-якій особі права використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка протягом:

а) десяти років;

б) двох років;

в) трьох років;

г) одного року;

 1. Якщо роботодавець, повідомлений його працівником про створення винаходу, не подасть або не забезпечить подачу заявки на видачу патенту, він втрачає право на отримання патенту, а працівник набуває право на подачу заявки з дня повідомлення роботодавця через:

а) чотири місяці;

б) три місяці;

в) шість місяців;

г) один місяць;

 1. Працівник має право на винагороду за отримання роботодавцем патенту на службовий винахід, корисну модель, промисловий зразок, що виплачується в розмірі, в порядку та на умовах, встановлених:

а) ГК РФ;

б) постановою Уряду РФ;

в) інструкції Патентного відомства РФ;

г) Патентним законом РФ;

 1. У випадках, коли об'єкт патентних прав створений в організації при здійсненні діяльності, що фінансується повністю з бюджету державних фондів, право на отримання патенту належить:

а) Російської Федерації;

б) муніципального утворення;

в) організації, де створено об'єкт патентних прав;

г) автору, який створив об'єкт патентних прав;

 1. Патентне відомство проводить формальну експертизу заявки з дати її надходження після закінчення:

а) 18 місяців;

б) одного року;

в) шести місяців;

г) двох місяців;

 1. Патентне відомство публікує відомості про заявку, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, з дати її надходження після закінчення:

а) двох місяців;

б) шести місяців;

в) одного року;

г) 18 місяців;

 1. Патентування в зарубіжних країнах винаходів, корисних моделей, промислових зразків, створених в РФ, здійснюється після подачі заявки в Патентне відомство РФ, але не раніше ніж через:

а) 18 місяців;

б) шість місяців;

в) три місяці;

г) два місяці;

 1. Правила про фірмове найменування комерційних організацій поширюються на найменування некомерційних організацій, що здійснюють:

а) благодійну діяльність;

б) релігійну діяльність;

в) підприємницьку діяльність;

г) страхування юридичних і фізичних осіб;

 1. Найменування юридичної особи не може містити:

а) заборонених слів;

б) забороненого позначення;

в) обмеженого до використання поняття;

г) слів, що позначають тільки рід діяльності;

 1. Право на скорочену форму фірмового найменування підлягає захисту за умови її включення в:

а) Єдиний державний реєстр юридичних осіб;

б) найменування місця походження товару;

в) знак обслуговування;

г) товарний знак;

 1. Не допускається використання фірмового найменування, тотожного зареєстрованому фірмового найменування іншої юридичної особи, юридичною особою, що здійснює діяльність:

а) аналогічну;

б) банківську;

в) релігійну;

г) благодійну;

 1. Виключне право на фірмове найменування, зареєстроване в Російській Федерації, діє на території:

а) також країн ближнього зарубіжжя;

б) також країн далекого зарубіжжя;

у Російській Федерації;

г) країн, з якими у даного підприємства є торговельні відносини;

 1. Фірмове найменування юридичної особи може бути використано:

а) на вивісках і в рекламі без згоди власника авторських прав іншою особою;

б) в знаку обслуговування, що належить іншій особі;

в) в належному йому товарний знак самим правовласником;

г) в найменуванні місця походження товару самим правовласником;

 1. Володар права на фірмове найменування може надати іншій особі право використовувати своє фірмове найменування в порядку і на умовах, передбачених договором:

а) купівлі-продажу;

б) комерційної концесії;

в) довірчого управління майном;

г) агентськими;

 1. Число комерційних позначень, що належать одній особі:

а) має бути одне;

б) не повинно перевищувати трьох;

в) не повинно перевищувати п'яти;

г) не обмежується;

 1. Для індивідуалізації одного підприємства може використовуватися комерційне позначення:

а) одне повне і одне скорочене;

б) скорочене;

в) тільки одне;

г) будь-які два з наявних у нього;

 1. Комерційне позначення може включати:

а) фірмове найменування;

б) фірмове найменування і товарний знак;

в) знак обслуговування;

г) товарний знак;

 1. Комерційне позначення може бути включено в належний (ний) правовласнику:

а) знак обслуговування і фірмове найменування;

б) товарний знак і фірмове найменування;

в) фірмове найменування;

г) товарний знак;

 1. Правовласник може надати іншій особі право використовувати своє комерційне позначення в порядку і на умовах, передбачених договором:

а) довірчого управління майном;

б) агентськими;

в) комерційної концесії;

г) купівлі-продажу;

 1. Виключне право на комерційне позначення підприємства, розташованого на території Російської Федерації, діє на території:

а) держав ближнього зарубіжжя;

б) Російської Федерації;

в) країн далекого зарубіжжя;

г) держав, з якими у даного підприємства є торговельні відносини;

 1. Виключне право на комерційне позначення припиняється в разі його використання правовласником протягом:

а) шести місяців;

б) одного ода;

в) трьох років;

г) п'яти років;

 1. За юридичними особами або індивідуальними підприємцями закріплюється засвідчене свідоцтвом право на товарний знак (знак обслуговування):

а) зобов'язальне;

б) речове;

в) виключне;

г) особисте;

 1. Виключне право на товарний знак є:

а) зобов'язальним;

б) особистих немайнових;

в) майновим;

г) речовим;

 1. Виключне право на товарний знак може належати:

а) тільки одній особі;

б) тільки кільком особам спільно;

в) декільком особам з визначенням частки кожного з них;

г) одному або декільком особам спільно;

 1. Відносини, пов'язані з виникненням, здійсненням та захистом виняткового права на товарний знак, регулюються:

а) КпАП РФ;

б) ЦПК РФ;

в) ГК РФ;

г) Конституцією РФ;

365. Особа має право на реєстрацію товарного знака та отримання свідоцтва на товарний знак в разі, якщо заявка, подана ним в Патентне відомство, відповідає вимогам, встановленим:

а) Законом РФ «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів»;

б) Положенням про Російському агентстві по патентах і товарних знаків;

в) Паризької конвенції про охорону промислової власності;

г) ГК РФ;

 1. Позначення, реєстрація яких в якості товарних знаків не допускається, встановлюються:

а) Законом РФ «Про товарні знаки ...»;

б) правилами складання заявки на реєстрацію товарного знака;

в) ГК РФ;

г) Конституцією РФ;

 1. Порядок оскарження і опротестування рішень Патентного відомства за заявками про видачу свідоцтва на товарний знак встановлюються:

а) Положення про Російському агентстві по патентах і товарних знаків;

б) правилами складання заявки на реєстрацію товарного знака;

в) Законом РФ «Про товарні знаки ...»;

г) ГК РФ;

 1. Право на товарний знак діє протягом:

а) 10 років;

б) 15 років;

в) 20 років;

г) 50 років;

 1. Зміст права на товарний знак, зареєстрований в іноземній державі, його дія і порядок захисту на території Російської Федерації визначаються:

а) ГК РФ і Законом РФ «Про товарні знаки ...»;

б) ГК РФ і Паризької конвенції про охорону промислової власності;

в) Законом РФ «Про товарні знаки ...» і Паризької конвенції про охорону промислової власності;

г) Конституцією РФ і Паризької конвенції про охорону промислової власності;

 1. Право на товарний знак починає діяти з дати:

а) подачі заявки про його реєстрацію в Патентне відомство;

б) відправки заявки про його реєстрацію в Патентне відомство;

в) складання заявки про його реєстрації в Патентному відомстві;

г) державну реєстрацію товарного знака;

 1. Захист права на товарний знак здійснюється з дати:

а) відправки заявки про реєстрацію товарного знака в Патентне відомство;

б) складання заявки про реєстрацію товарного знака в Патентному відомстві;

в) державну реєстрацію товарного знака;

г) подання заявки про реєстрацію товарного знака в Патентне відомство;

 1. Право на товарний знак може бути визнано таким, що припинив дію при невикористанні товарного знака безперервно протягом:

а) одного року;

б) п'яти років;

в) 10 років;

г) 15 років;

 1. За заявою власника права на товарний знак, поданої в Патентне відомство протягом останнього року дії цього права, термін дії права на товарний знак продовжується на:

а) п'ять років;

б) 10 років;

в) 15 років;

г) 20 років;

 1. Продовження терміну дії права на товарний знак можливо:

а) тільки один раз;

б) не більше трьох разів;

в) тільки через кожні п'ять років;

г) необмежену кількість разів;

 1. Товарний знак юридичної особи може бути використаний:

а) шляхом приміщення на товарах, що імпортуються іншою особою, без згоди власника авторських прав;

б) в найменуванні місця походження товару самим правовласником;

в) на вивісках і в рекламі без згоди власника авторських прав іншою особою;

г) правовласником в будь-якій формі і будь-яким способом з метою, для яких він призначений;

 1. Єдині якісні характеристики товарів, позначених колективним товарним знаком, умови і порядок його використання визначаються:

а) Положення про Російському агентстві по патентах і товарних знаків;

б) статутомколективного товарного знака;

в) правилами складання заявки на реєстрацію товарного знака;

г) інструкцією Патентного відомства;

 1. Особа, яка входить в асоціацію (союз), має право:

а) користуватися колективним товарним знаком і своїм товарним знаком;

б) користуватися колективним товарним знаком і передати право на цей знак особі, що не входить в асоціацію (союз);

в) користуватися колективним товарним знаком, видати ліцензію на нього;

г) користуватися своїм товарним знаком і передати право на колективний товарний знак особі, що не входить в асоціацію (союз);

 1. Якщо товар, на якому вміщено товарний знак, правильно введений в цивільний оборот, використання такого товарного знака щодо цього товару:

а) не може бути заборонено без згоди правовласника;

б) може бути заборонено за згодою правовласника;

в) не може бути заборонено;

г) може бути заборонено в судовому порядку;

 1. Договір про передачу права на товарний знак і договір ліцензії на товарний знак повинні бути укладені в формі:

а) нотаріальної;

б) письмовій;

в) усній;

г) будь-який;

 1. Володар виключного права на товарний знак має право розпорядитися цим правом шляхом складання:

а) договору уступки вимоги;

б) договору купівлі-продажу;

в) договору про передачу права на товарний знак іншій особі;

г) довіреності;

 1. Володар виключного права на товарний знак може дозволити використовувати цей знак іншій особі за договором:

а) дарування;

б) купівлі-продажу;

в) про ліцензії на товарний знак;

г) уступки вимоги;

 1. Термін дії договору про ліцензії на товарний знак не може перевищувати:

а) п'яти років;

б) 10 років;

в) 15 років;

г) терміну дії права на товарний знак;

 1. Підстави і порядок визнання реєстрації права на товарний знак недійсною та анулювання такої реєстрації встановлюються:

а) ЦПК РФ;

б) Законом РФ «Про товарні знаки ...»;

в) ГК РФ;

г) КК РФ;

 1. У якості товарних знаків можуть бути зареєстровані позначення:

а) відтворюють відомі фірмові найменування;

б) які відтворюють назви відомих творів літератури;

в) словесні;

г) які відтворюють прізвища відомих осіб без згоди таких осіб та їхніх спадкоємців;

 1. Не реєструються як товарні знаки позначення:

а) образотворчі;

б) об'ємні;

в) які відтворюють промислові зразки, права на які належать іншим особам;

г) комбінації образотворчих і об'ємних знаків;

 1. Пріоритет товарного знака може встановлюватися за датою подачі першої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо в Патентне відомство заявка надійшла після зазначеної дати протягом:

а) трьох місяців;

б) шести місяців;

в) одного року;

г) 18 місяців;

 1. Попередня експертиза заявки на товарний знак проводиться, починаючи з дня надходження в Патентне відомство, протягом:

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) трьох місяців;

г) шести місяців;

 1. Видача свідоцтва на товарний знак провадиться Патентнимвідомством від дати реєстрації товарного знака в Єдиному державному реєстрі, протягом:

а) трьох днів;

б) одного місяця;

в) трьох місяців;

г) шести місяців;

 1. За вчинення юридичних дій, пов'язаних з реєстрацією товарного знака, стягуються мита, які сплачуються в:

а) Сбербанк РФ;

б) Патентне відомство;

в) Центральний банк РФ;

г) будь-який комерційний банк;

 1. Перелік дій, за вчинення яких стягуються мита, їх розміри та строки сплати, а також підстави повернення мит встановлюються:

а) Президентом РФ;

б) Урядом РФ;

в) керівником суб'єкта РФ;

г) урядом суб'єкта РФ;

 1. Патентне відомство виконує функції, що належать до товарних знаків, відповідно до Положення про Патентному відомстві, затвердженим:

а) Урядом РФ;

б) Президентом РФ;

в) керівництвом Патентного відомства;

г) Урядом РФ і керівництвом Патентного відомства;

 1. До числа справ, що розглядаються судом в зв'язку із застосуванням законодавства про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів, віднесені спори:

а) про оскарження рішення за заявкою на реєстрацію товарного знака;

б) про порушення виключного права на товарний знак;

в) про реєстрацію колективного товарного знака;

г) про відновлення пропущених строків подання додаткових матеріалів на запит експертизи;

 1. Неправомірне використання товарного знака тягне за собою відповідальність:

а) цивільну, адміністративну, кримінальну;

б) кримінальну та адміністративну;

в) цивільну та кримінальну;

г) адміністративну;

 1. Захист цивільних прав від незаконного використання товарного знака в судовому порядку крім вимог про припинення порушення або стягнення завданих збитків здійснюється також шляхом:

а) анулювання реєстрації товарного знака;

б) публікації судового рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого;

в) визнання реєстрації товарного знака недійсною;

г) анулювання реєстрації товарного знака і визнання його реєстрації недійсною;

 1. За юридичними особами або індивідуальними підприємцями закріплюється право, засвідчене свідоцтвом на найменування місця походження товару:

а) речове;

б) зобов'язальне;

в) виключне;

г) особисте;

 1. Виключне право на найменування місця походження товару є:

а) особистим немайновим;

б) майновим;

в) зобов'язальним;

г) речовим;

 1. Виключне право на найменування місця походження товару може належати:

а) тільки кільком особам;

б) тільки одній особі;

в) одному або декільком особам;

г) декільком особам спільно;

 1. Відносини, пов'язані з виникненням, здійсненням та захистом виняткового права на найменування місця походження товару, регулюються:

а) Конституцією РФ;

б) ГК РФ;

в) КпАП РФ;

г) ЦПК РФ;

 1. Порядок видачі свідоцтва про право на найменування місця походження товару по заявці про видачу свідоцтва, що подається в Патентне відомство, встановлюється:

а) Положення про Патентному відомстві;

б) Законом РФ «Про товарні знаки ...»;

в) Паризької конвенції про охорону промислової власності;

г) ГК РФ;

 1. Позначення, які не визнаються найменуванням місця походження товару, зазначені в:

а) ГК РФ;

б) Законі РФ «Про товарні знаки ...»;

в) Конституції РФ;

г) правила складання заявки на реєстрацію та надання права користування вже зареєстрованим найменуванням місця походження товару;

 1. Порядок оскарження і опротестування рішень Патентного відомства за заявкою про видачу свідоцтва про право на найменування місця походження товару встановлюється:

а) Законом РФ «Про товарні знаки ...»;

б) Паризької конвенції про охорону промислової власності;

в) Положенням про Патентному відомстві;

г) ГК РФ;

 1. Особі, яка має свідоцтво про право на найменування місця походження товару, належить виключне право:

а) використовувати в будь-якій формі це найменування для позначення відповідного товару;

б) передавати за договором це право іншій особі;

в) розпоряджатися цим правом будь-яким не суперечить закону способом;

г) надавати іншій особі право його використання в певних межах;

 1. Право на найменування місця походження товару діє протягом:

а) п'яти років;

б) 10 років;

в) 15 років;

г) 20 років;

 1. Право на найменування місця походження товару діє з дати:

а) подачі в Патентне відомство заявки про видачу свідоцтва про право на найменування місця походження товару;

б) надсилання поштою в Патентне відомство заявки про видачу свідоцтва про право на найменування місця походження товару;

в) складання заявки про видачу свідоцтва про право на найменування місця походження товару Патентнимвідомством;

г) видачі Патентнимвідомством свідоцтва про право на найменування місця походження товару; Загальна частина. Тест частина 2. 4 сторінка |  Загальна частина. Тест частина 2. 6 сторінка

 Загальна частина. Тест частина 2. 1 сторінка |  Загальна частина. Тест частина 2. 2 сторінка |  Загальна частина. Тест частина 2. 3 сторінка |  Цивільне право (Особлива частина). Тест частина 1 |  Чи допускається дострокове виконання зобов'язання, пов'язаного із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності? |  Чи буде додаткове зобов'язання, що забезпечує основне зобов'язання, недійсним у разі недійсності основного зобов'язання? |  Чи зберігається належить кредиторові право утримання речі за ним у разі відчуження її боржником третій особі? |  Чи повертається завдаток при припиненні зобов'язання за угодою сторін до початку його виконання? |  Чи допускається відмова комерційної організації від укладення публічного договору за наявності можливості надати споживачеві відповідні товари або послуги? |  Чи є виконання сторонами договору продажу нерухомості до державної реєстрації переходу права власності підставою для зміни їх відносини з третіми особами? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати