Головна

особливості змісту

  1.  Amp; 21. Особливості фіктивності шлюбу як підстави його недійсності.
  2.  III. Основні особливості проекту Конституції
  3.  III. Характерні ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАНЬ ВЕАІКОГО СИМВОЛ
  4.  IV. Опис ціннісних орієнтирів змісту навчального предмета
  5.  IV. Особливості проведення та адміністрування курсу
  6.  IX. ЛІТЕРАТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ
  7.  VI. Особливості перевезення окремих видів вантажів

СРО включає три взаємопов'язані, взаимопроникающие підсистеми (рис. 19).

Мал. 19. Технологія саморозвиватися навчання

1. «Теорія»- Освоєння теоретичних основ самовдосконалення. У навчальний план школи вводиться істотна, принципово важлива компонента -курс «Самовдосконалення особистості» з I по XI клас.

2. «Практика»- Формування досвіду діяльності з самовдосконалення. Ця діяльність являє позаурочні заняття дитини в другій поло вині дня.

3. «Методика»- Реалізація форм і методів саморозвиватися навчання в викладанні основ наук.

ЗУН.Зміст основ наук визначається діючими освітніми стандартами.

Варіації дидактичної структури навчальних предметів (укрупнення дидактичних одиниць, поглиблення, занурення, випередження, інтеграція, диференціація) визначаються дидактичними підходами до їх вивчення. У загальному контексті спеціальних предметних ЗУН особливе значення отримують загальнонавчальних вміння та навички, також пов'язані з ними знання.

Особливу групу ЗУН представляють знання з курсу «Самовдосконалення особистості»,який служить системоутворюючою і інтегрує теоретичною базою всього процесу шкільної освіти.

Курс дає дитині базову психолого-педагогічну підготовку, методологічну основу для свідомого управління своїм розвитком, допомагає йому знайти, усвідомити і прийняти мети, програму, засвоїти практичні прийоми і методи свого духовного і фізичного розвитку і вдосконалення. Цим курсом реалізується положення про провідну роль теорії в розвитку особистості; він є теоретичною базою для всіх навчальних предметів.

Курс побудований з урахуванням вікових можливостей і надає наступну структуру по класах.

I-IV класи - Почала етики (саморегуляція поведінки);

V кл. - Пізнай себе (психологія особистості);

VI кл. - Зроби себе сам (самовиховання);

VII кл - Вчися вчитися (самоосвіта);

VIII кл. - Культура спілкування (самоствердження);

IX кл. - Самовизначення;

X кл. - Саморегуляція;

XI кл. - Самоактуалізація.

СУД. Способи розумових дій є операційною частиною інтелекту, вони розпоряджаються, керують, застосовують наявну в запасниках ЗУН інформацію. У той же час суди в усвідомленої формі представляють собою особливого роду знання - методологічні, оціночні та світоглядні.

В технології СРО цих знань приділяється велика увага: вони засвоюються і в спеціальному курсі, і при вивченні основ наук.

У навчальному процесі використовується весь арсенал методичних прийомів формування СУД в технології Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова, з тією лише різницею, що емпіричні (класичні логічні) способи розумових дій застосовуються нарівні з теоретичними (діалектичними логічними).

Усередині кожного навчального предмета встановлюються зв'язки з курсом «Самовдосконалення особистості».

СУМ. Найважливішим якістю самоврядних комплексу, які лежать в основі цілеспрямованої активності людини, є психологічна домінанта. Вона являє собою панівний осередок збудження в нервовій системі, що надає психічних процесів і поведінки особистості певну спрямованість і активність в даній сфері. Російським фізіологом і філософом А. А. Ухтомским була створена теорія домінанти і обґрунтовано необхідність виховання домінанти постійного морального самовдосконалення.Для цього в технології СРО забезпечуються:

- Усвідомлення дитиною цілей, завдань і можливостей свого розвитку;

- Участь особистості в самостійній і творчій діяльності;

- Адекватні стиль і методи зовнішніх впливів.

Одним з концентров формування сумів служить курс «Самовдосконалення особистості». В процесі занять половина навчального часу приділяється практичній, лабораторної та тренінгової формам роботи, що включає

- Психолого-педагогічну діагностику і самодіагностику учнів;

- Складання програм самовдосконалення по розділах і періодам роз витку;

- Осмислення, рефлексію життєдіяльності;

- Тренінги та вправи по самовихованню, самоствердження, самовизначення і саморегуляції.

Іншим концентром формування сумів є творча діяльність як основна сфера самовдосконалення особистості; тут формуються інтереси, нахили, здібності, позитивні сторони Я-концепції, відбувається самовідкриття особистості.

Творча діяльність учнів організована в системі клубного простору школи, що включає творчі об'єднання за інтересами та напрямками, позаурочну роботу з предметів, громадську діяльність, участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Крім того, позакласна творча діяльність організовується по навчально-виховній системі І. П. Волкова.

Клубне простір дає незамінний внесок в формування позитивної Я-концепції, переконує дитину в величезні можливості його особистості (Я можу, Я здатний, Я потрібен, Я творю, Я вільний, Я вибираю, Я оцінюю).

СЕН. Сфера естетики і моральності в СРО широко представлена ??як в навчальному плані, так і в позаурочній творчої діяльності загальнолюдськими цінностями. Але найголовніше - при що склалася в даний час в нашому суспільстві і в школі обстановці безідейності, безвір'я формування ідеалу самовдосконалення як сенсу життя, поєднаного з вірою особистості в самому собі, що буде ідейною основою нової системи виховання і освіти. класифікаційна характеристика |  особливості методики

 моделювання |  Колективно-розподілена діяльність |  оцінювання |  Системи розвивального навчання з спрямованістю на розвиток творчих якостей особистості (І. П. Волков, ГС. Альтшуллер, І. П. Іванов) |  Особливості змісту по І. П. Волкову |  За ІЛ. Волкову |  оцінювання |  особливості змісту |  особливості методики |  Технологія саморозвиватися навчання (Г. К. Селевко) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати