На головну

Додаток 3

  1. A. Додаток
  2. ДОДАТОК
  3. Додаток 1
  4. Додаток 1
  5. Додаток 1
  6. Додаток 1
  7. Додаток 1

Співвідношення між енергією та іншими параметрами електромагнітного поля.

 

  Е(ерг) Е(Дж) λ-1 (см-1) Е(еВ) ν(с-1) ω(с-1)
Е, ерг = 1.986⋅10-16 1.602⋅10-12 6.626⋅10-27 1.055⋅10-27
Е, Дж = 10-7 1.986⋅10-23 1.602⋅10-19 6.626⋅10-34 1.055⋅10-34
1/λ, см-1 = 5.034⋅1015 5.034⋅1022 8065.7 3.336⋅10-11 5.309⋅10-12
Е, еВ = 6.242⋅1011 6.242⋅1018 1.2398⋅10-4 4.136⋅10-15 6.582⋅10-16
ν=Е/hс= 1.509⋅1026 1.509⋅1033 2.998⋅1010 2.418⋅1014 1/2π
ω=2πν= 2.979⋅1027 2.979⋅1034 5.918⋅1011 4.773⋅1015

 

Правило користування таблицею. Нехай, наприклад, необхідно визначити, якій енергії,


вираженій в електрон-вольтах, відповідає світло з довжиною хвилі


500 нм (5 ×10 -5 см). В лівій


колонці вибираємо рядок, де енергія виражається в електрон-вольтах, тобто третій. У відповідності з


написами у верхньому рядку вибираємо четверту колонку. На перетині маємо


E = 1.2398 ×10−4 λ ,тобто


E = 2.48еВ.Вихровий стан  
Вихрові струми
Віртуальна частинка
Власна провідність
Вольт
ВАХ вакуумного діода
- газового розряду
- р-п-переходу
Вольта закон контактів
Вторинна емісія
Вторинні електрони
Вузол стоячої хвилі
Газовий розряд  
- -несамостійний
- - самостійний
Гальванічний елемент Даніеля
- - Лекланше
Гальваностегія
Гауса електрична теорема
Гауса система одиниць
Гейгера-Мюллера лічильник
Генератор змінного струму
- постійного струму
Гідрати
Гістерезис фероелектричний
- феромагнітний
Глюон
Градієнт потенціалу
- оператор
Граничні умови для Е і D
- - для В і Н
Густина електричної енергії
- заряду об'ємна
- заряду лінійна
     
Алфавітний покажчик

 

Абрикосова вихори  
Автоелектронна емісія
Адрони
Акумулятор лужний
- свинцевий
Акцептори
Ампер (одиниця струму)
Ампера закон
Амплітуда хвилі
Анізотропія кристалів 77,108
Аніон
Анод
Антиферомагнетик
Астона темний простір
База транзистора  
Баркгаузена стрибки
Бар'єр Шотткі
Біо-Савара закон
Близькодійна взаємодія
Блискавка
Больцмана множник 101,350
Бора магнетон
Вакансія
Вакуум фізичний
Вебер
Вектор Пойнтінга
Векторна діаграма
Векторний потенціал
Взаємоіндукція
Взаємоіндукції коефіцієнт
Випрямлення струму
Високотемп. надпровідність
Вихрове поле

 


- заряду поверхнева 55

 

- магнітної енергії 195

 

- потоку енергії 383

 

-струму 129

 

Далекодійна взаємодія 14

 

Двополюсник активний 404

 

- пасивний 404

 

Де Бройля, гіпотеза 206

 

Деполяризаційне поле 77,92

 

Деполяризаційні коефіцієнти 94

 

Дефект власний 101

 

- домішковий 101

 

Джерело струму 133

 

Джозефсона ефекти 356

 

Дзеркальне зображення 67

 

Дивергенція 39

 

Динод 245

 

Диполь електричний 49

 

Дипольний момент 50

 

Дисоціація електролітична 265

 

Дифузійний струм 141 в газах 251 у р-п-переході 277

Діамагнетизм 324

 

Діамагнетики 327

 

Діод вакуумний 237

 

- напівпровідниковий 284

 

- випрямний 285

 

- Шотткі 286

 

Дірка 219

 

Діркова провідність 225

 

Домен електричний 115

 

- магнітний 333

 

- надпровідний 350

 

Домішка заміщення 101

 

- впровадження 101

 

Домішкова провідність 226


Добротність 395

 

- коливного контуру 406

 

Довжина когерентності. 354

 

Донор 224

 

Дрейфовий струм у газах 250,278

 

- - у р-п-переході 278

 

Друде теорія металів 200

 

Дуговий розряд 260

 

Еквівалентна схема 404

 

Еквіпотенціальна поверхня 47

 

Електрична стала 27

 

Електричне поле 28

 

Електричний опір 126

 

- струм 126

 

Електродвигун асинхронний 433

 

- колекторний 427

 

Електродинамічна стала 146

 

Електродний потенціал 303

 

Електрокалоричний ефект 111

 

Електроліз 267

 

Електроліт 265,303

 

Електромагнітна взаємодія 13

 

- індукція 182

 

Електромагнітне поле 362

 

Електрон-вольт 91

 

Електронно-дірковий перехід 276

 

Електропровідність власна 221

 

- домішкова 226

 

Електрорушійна сила 133

 

Електростатичний екран 60

 

Електрохімічний потенціал 272,303

 

Елементарний об'єм 56

 

Емітер 288

 

Енергія активації 224

 

Енергія електричного поля 86

 

- магнітного поля 195

 

- Фермі 228- індуктивний  
- ємнісний
Інваріантність заряду
Індуктивність
Індукція електромагнітна
- магнітного поля
Інтерстиція
Іонізація ударна
- термічна
- фото-
Ірншоу теорема
Іскровий розряд
Кавендіша досліди   24,60
Калібрування принцип
- скалярного потенціалу
- векторного потенціалу
Камера іонізаційна
Категорії кристалічні
Катіон
Катоди (типи)
Квантове число
Квантування заряду
- станів
Кірхгофа правила
Клаузіуса-Моссотті формула
Коерцитивна сила 118,334
Коефіцієнт взаємоіндукції
вторинної емісії
- дисоціації
- опору температурний
- Пельтьє
- потужності
- самоіндукції
- термоЕРС
- трансформації
- Томсона
Колектор електрогенератора
     

Епітаксія
Ефект Мейснера-Оксенфельда
- Джозефсона
- Пельтьє
- Холла
Ефективна маса
Ємність провідника  
- конденсатора
- р-п-переходу
Заземлення  
Закон Ампера
- Біо-Савара
- Джоуля-Ленца
- електролізу Фарадея
- електромагнітної індукції
- збереження енергії ел.-магн. поля
- збереження заряду
- Кулона
- Кюрі-Вейса
- Ома
- розведення Оствальда
- трьох других
Заряд електричний
- елементарний
- магнітний
- поляризаційний
- сторонній
Зеєбека явище
З'єднання зіркою 414,430
- трикутником 414,430
Зміщення вектор
Зона валентна
- заборонена
- провідності
Зонна схема
Імпеданс  
     

 


- транзистора Магнітомеханічне. відношення  
Конденсатор електролітичний Магнетон Бора
- плоский Магнітна стала
Контактна різниця потенціалів - теорема Гауса
- внутрішня Магнітний заряд
- зовнішня - момент
Корона негативна - спін 205,315
- позитивна Магніти
Коронний розряд Магнітні накопичувачі
Коротке замикання Макроскопічне наближення
Критична температура - поле
Критичне магнітне поле Мейсснера-Оксенфельда ефект
Критичний струм Мейсснера струм
Кристали іонні Міжнародна система одиниць
- ковалентні Мікроскопічне поле
- металеві Міллікена досліди
- молекулярні Момент електричний
Кристалографічні класи - магнітний
Куперівські пари Монополь Дірака
Кюрі, температура 113,333 Монохроматична хвиля
Лавина електронна   Надпровідник 1 роду  
- іонна - 2 роду
Ланжевена формула Надпровідність
Лапласа рівняння - високотемпературна
- оператор Найквіста формула
Ларморова прецесія Намагніченість
Ленца правило - спонтанна
Лінії силові електричні Напівпровідник
- - магнітні - дірковий (р-типу)
Лічильник Гейгера-Мюллера - електронний (п-типу)
- пропорційний Напруга
Локальна форма закону Ома Напруженість електр. поля
Локальне поле - поля диполя
Лондонів теорія надправідності - магнітного поля
Лоренца перетворення Невизначеності співвіднош. 15,2042
- сфера Неєля температура
Магнетики   Норм. водневий електрод  
         

- електронна  
- іонна
- кристалів
- нелінійна 77,120
- орієнтаційна 99,102
- пружна
- релаксаційна
- спонтанна 77,109
Поляризації вектор
Поляризаційний заряд
- струм
Поляризовність
Полярні молекули
Полярон
Польова емісія
Потенціал скалярний
- векторний
- диполя
- провідника
Потенціалів різниця
Потенціальний бар'єр
Потік напруженості ел. поля
- індукції магнітного поля
Потужність змінного струму
Правила Кірхгофа
- Ленца
Прецесія Лармора
Принцип суперпозиції ел. полів
Пробій р-п-переходу
Провідність власна
- діркова 220,227
- домішкова
- електронна 220,227
Проникність діелектрична
- магнітна
Пуассона рівняння
Пучність    

Носії заряду неосновні 2252,2263
- - основні 222,223
Обмінна взаємодія  
Оператор Лапласа
Опір електричний
- 4-пол-ка вхідний, вихідний
- внутрішній
- диференціальний
- питомий
- статичний
Орбітальний момент
Паливні елементи  
Парамагнетизм
- Паулі
Пельтьє явище
Перехідні процеси RC
- - RL
Петля гістерезису електр.
- - магнітного
П'єзоелектрики
П'єзоелектричний ефект
- коефіцієнт
Піроелектрики
Піроелектричний ефект
- коефіцієнт
- приймач
Плоска хвиля
P-n-перехід
Пойнтінга вектор
Поле вихрове
- електричне
- електромагнітне
- магнітне
- потенціальне
- соленоїда 152,157
Поляризація діелектрика
- гальванічних елементів

 


Реактивні елементи  
Резонанс
Резонансна крива
- частота
Рекомбінація 222,249
Рівень акцепторний
- донорний
- Фермі
Рівняння Лапласа
- неперервності
- Пуасона
Різниця потенціалів
- - контактна
Річардсона формула
Робота виходу
Розряд газовий
- дуговий
- іскровий
- коронний
- несамостійний
- самостійний
- тліючий
Ротор (функція)
- електродвигуна
Рухливість носіїв заряду
Самоіндукція  
Сегнерове колесо
Сегнетоелектрики
Сила взаємодії елементів струмів
- електрорушійна
- коерцитивна 117,334
- Лоренца
- струму
Силова лінія електрична
- - магнітна
Симетрія п'єзоелектриків
- піроелектриків
- фероелектриків
СКВІД
Скін-ефект 198,400
Сольвати
Співвідношення. невизначеностей 15,204
Спін
Сплави впорядковані
- невпорядковані
Сприйнятність діелектр.
- магнітна
Стабілітрон
Стала Планка 15,204
Стояча хвиля
Стримери
Струм вихровий
-дифузійний
-зміщення
-квазістаціонарний
короткого замикання
- мейсснерів
- намагнічування
- насичення
- нестаціонарний
- поляризаційний
- стаціонарний
- тепловий
- термоелектричний
- трифазний
Струми Фуко
Суперпозиція ел. полів
-магнітних полів
Телеграфні рівняння  
Температура критична
- Кюрі 113,333
Теорема Гауса електрична
- магнітна
- Ірншоу
442


Тепловий струм
Термоемісія
Термопара
Термо ЕРС
Тесла (одиниця В в СІ)
Тліючий розряд
Томсона ефект
Точкові групи
Транзистор
Трансформатор
Трифазний струм
Тунельний ефект
Фаза хвилі  
Фазова швидкість
Фарада
Фарадея закон електромагн. індукції
Фарадея число
Ферити
Фероелектрики
Феромагнетизм
Феромагнетики
Фільтри нижніх частот
- верхніх частот
- смугові
- режекторні
Флюксон
Фонони
Формула Клузіуса-Моссотті
- Найквіста
- Річардсона-Дешмана
Фотовольтаїчний ефект
Фотодіод
Фотоелектронний помножувач
Фотоемісія
Фотоефект
Фотоіонізація
Фуко струми
Функція Ланжевена
- Фермі-Дірака
Характеристики транзистора
Хвиля електромагнітна
- монохроматична
- плоска
- стояча
- сферична
Хвильова гіпотеза де Бройля
Хвильове рівняння
- число 134,375
Хвильовий вектор
Хімічний потенціал
Холла ефект
Циркуляція Е 41,186
- В
Частота зрізу
- Лармора
- резонансна
Чотириполюсники
Чотириполюсників зображення
- вхідий, вихідний опір
- еквівалентна схема
443Додаток 1 | Кровь земли

Вольтамперна характеристика (ВАХ) елемента | Означення | Пасивний двополюсник | Активний двополюсник | Резонансна крива | Означення чотириполюсника | Z П Z П | Означення | Трансформатор | Пуск колекторного двигуна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати