Головна

Отже, .

  1. Отже, зв'язок між системою оплати праці та виробітком деталей помітний.
  2. Отже, право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження власником належним йому майном.
  3. Отже, якщо
  4. Таким чином, отже, значить.
  5. Тому що у цифрових елементах управління виконується запам'ятання значення імпульсу на весь період квантування, то , бо . Отже, передаточна функція в цьому випадку буде

Тодi другий злом визначається як

Таким чином параметри корегуючого пристрою будуть

а передаточна функцiя розiмкненої дискретної системи з корекцiєю буде

Передаточна функцiя замкненої системи

дає можливість побудувати перехiдний процес, по якому остаточно дослiджується якiсть скоректованої системи.

Рис . 3.90

П 3.16

Для дискретної системи керування за умов задачі П 3.15 виконати корекцію за допомогою ланки з подавленням високих частот

1. Визначається передаточна функція скорегованої системи

2. Будується перехідний процес у скоригованої системі керування

3. Досліджуються властивості системи керування на основі ЛАЧХ

Висновок: Збільшені запаси по амплітуді та фазі, перерегулювання в системі керування

не перевищує 20%.

3.4.2Прямий синтез цифрових систем у області w-перетворень .

Розглянемо прямий синтез дискретних систем з аналоговими корегуючими пристроями.

Якщо маємо початкову систему без корекцiї WфWo(z), то першим етапом синтезу буде перехiд до передаточних функцiй вiдносно псевдочастотi, який виконується за допомогою

(3.49)

тобто

Далi переходять до побудови логарифмічних характеристик некорегованої системи використовуючи замiну

та приймають рiшення на корегування системи.

При цьому побудову потрiбної логарифмічної характеристики виконується з тих же умов, що i для неперервних систем. Тому що корегуючий пристрiй з'єднується послiдовно iз незмiнною частиною системи, то передаточна функцiя скоректованої системи буде

Wск(w)=Wк(w)WфWo(w).

Щоб визначити структуру корегуючого пристрою треба виконати зворотнiй перехiд до комплексної змiнної S та визначити Wк(s). Щоб Wк(s) була фiзично реалiзуєма, треба щоб степінь полінома чисельника не перевищувала степiнь полiному знаменника. Якщо такi умови не виконуються, треба додати вiддалений полюс, який розташовується на вiд'ємнiй дiйснiй осi. При цьому додатковi полюси не повиннi впливати на показники якості системи. Цей перехiд виконується за допомогою послiдовного переходу .

Тому що

,

а

,

то

Тому

(13.11)

з подальшим розкладом на суму елементарних дробiв.

При цьому треба мати на увазi вигляд передаточної функцiї та спiввiдношення білінійних перетворень (табл. 11 )

Таблиця білінійних перетворень Таблиця 11

     
     

Хай

При цьому

Використовуючи W-перетворення, здобудемо

та побудуємо логарифмічні характеристики, якi вказують на вiдсутнiсть потрiбних запасiв стiйкостi за амплiтудою та фазою.

Щоб запас по фазi був у межах 45o, потрiбно здвинути частоту зрiзу у точку w=0,4.

При цьому треба включити у систему корегуючу ланку, яка зменшує пiдсилювання системи на середнiх частотах на 8 дб, не зменшуючи загальний коефіцієнт підсилювання системи. Це можна забезпечити, якщо застосувати ланку з передаточною функцiєю вигляду

Тому що послаблення складає 8 дб, то

,

.

Для того, щоб на частотi зрiзу скоректованої системи не зменшувався запас стійкості необхiдно вiднести спряжаючу частоту не менш нiж на порядок вiд Wз=0,4 .

Отже,

або

При цьому передаточна функцiя корегуючої ланки буде

Таким чином, передаточна функцiя скоректованої системи приймає вигляд

При переходi до z-форми, яка визначається за допомогою перетворення

будемо мати передаточну функцiю розiмкненої системи

та передаточну функцiю замкненої системи

яка дозволяє побудувати перехiдну характеристику

.

Pис. 3.91

Якщо якiсть перехiдного процесу задовольняє проектувальника, то необхiдно визначити структуру та параметри корегуючого пристрою у аналогової формi вiдносно змiнної s, тобто Wк(s)

Вiдповiдно таблицi та виразу потрiбно зберiгати складову та

Отже, треба розкласти вираз

При цьому

По таблицi для кожної складової визначається вiдповiдна s-форма

Тому що то . Щоб Wк(s) була фiзично реалiзуєма, треба додати вiддалений полюс s= 10, а щоб при цьому не змiнювався коефiцiєнт пiдсилювання системи, Wк(s) необхiдно помножити на .

Отже, .

 Послідовна корекція за допомогою аналогових пристроїв | Корекція дискретних систем за допомогою регуляторів у колі зворотнього зв'язку.

Пропорційно-інтегральне керування. | Диференційні керуючі пристрої | Пропорційно інтегрально диференційні регулятори | Дослідження цифрового ПІД регулятора. | Цифрові системи керування з кінцевим часом перехідного процесу | Методи синтезу неперервних систем керування . | Синтез послідовного корегуючого пристрою. | Синтез корегуючого пристрою зворотнього зв'язку. | Корекція нелінійних систем керування. Лінійна корекція нелінійних систем | Нелінійні корегуючі пристрої |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати