На головну

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

  1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  5. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  6. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. II. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Проаналізуйте зміст І - ІV Універсалів Центральної Ради.

2. Назвіть причини переходу до навої економічної політики та розкрийте суть непу.

3. Зробіть порівняльний аналіз становища українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини.

4. Розкрийте суть "українського питання" в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

5. Дисидентський рух в Україні та його основні течії.

питання до іспиту з курсу "Історія України"

1. Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства.

2. Трипільська культура на українських землях.

3. Антична колонізація Північного Причорномор'я.

4. Стародавні слов'яни. Перші згадки, прабатьківщина та формування державності східних слов'ян.

5. Русь і кочовий Степ: етапи та особливості відносин.

6. Основні напрями і форми зовнішньої політики Київської Русі та її наслідки.

7. Східнослов'янські союзи племен: їх розселення та процес об'єднання навколо Києва.

8. Перші етноси на території України: Кіммерійці. Скіфи. Сармати.

9. Велике переселення народів.

10. Політичний устрій Київської Русі (X - XІІІ ст.).

11. Основні етапи розвитку держави Київська Русь.

12. Утвердження християнства в Київській Русі та його значення у розвитку давньоруського суспільства.

13. Теорії походження Київської Русі.

14. Галицько-Волинська держава: особливості історичного розвитку.

15. Входження українських земель до Великого князівства Литовського.

16. Основні тенденції соціально-економічного, політичного та релігійного життя в українських землях у складі Великого князівства Литовського.

17. Польсько-Литовські унії та їх наслідки для українського народу.

18. Берестейська церковна унія: зміст та наслідки.

19. Виникнення та еволюція українського козацтва (до середини XVII ст.).

20. Запорозька Січ - суспільно-політичний устрій та військова організація.

21. Козацько-селянські повстання кінця XVI - першої половини XVII ст.

22. Зовнішня політика гетьмана Б. Хмельницького.

23. Переяславсько-московській договір: причини, умови та політико-правове значення.

24. Козацько-гетьманська держава (XVII - поч. XVIII ст.): політико-адміністративний устрій, соціальна структура суспільства.

25. Руїна: причини, суть, наслідки.

26. Зовнішньополітичні орієнтації українських гетьманів у період Руїни.

27. Правобережна Україна та західноукраїнські землі під владою Польщі (друга полов. XVII - XVIII ст.).

28. Україна в умовах Північної війни. І. Мазепа.

29. "Бендерська конституція" та "Вивід прав України" П. Орлика: політико- правові новації.

30. "Українська політика" Петра І.

31. Ліквідація Запорозької Січі і подальша доля запорозького козацтва.

32. Національно-культурні процеси в Україні наприкінці XVI - у першій половиш XVII ст.

33. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького. Основні етапи та наслідки.

34. Геополітичні зміни в Східній Європі наприкінці XVIII ст. та їх наслідки для України.

35. Гетьманщина у складі російської держави та український автономістський рух (кінець XVIII - поч. XIX ст.)

36. Гетьманщина в середині XVIII ст. Реформи гетьмана Кирила Розумовського.

37. Гайдамацькі рухи. Коліївщина. (Соціальні та національні аспекти).

38. Кирило-Мефодіївське братство: ідеологія та програмні засади.

39. Політика російського самодержавства в царині національно-культурного життя України (XIX ст).

40. Соціально-економічні та політико-правові реформи в Австрії та Росії у XIX ст. та їх наслідки для українського народу.

41. Національне відродження у Наддніпрянській Україні в XIX ст.: причини та основні етапи.

42. Національно-культурне та громадсько-політичне життя на західноукраїнських землях в XIX ст.

43. Феномен Тараса Шевченка в української історії.

44. Політизація українського громадського й національного руху на рубежі XIX - XX ст. Перші українські політичні партії.

45. І-ІУ Універсали Центральної Ради: еволюція українського державотворення.

46. Культурно-освітня робота Центральної Ради й Гетьманського уряду.

47. Західноукраїнська Народна Республіка. Взаємовідносини між УНР та ЗУНР.

48. Суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні в умовах становлення її незалежності.

49. Внутрішня та зовнішня політика Директорії.

50. Україна та українці в роки Першої світової війни.

51. Спроби десталінізації суспільного життя України в умовах хрущовської "відлиги".

52. ОУН - УПА в роки Другої світової війни та в повоєнний період.

53. Внесок українського народу в перемогу над фашизмом.

54. Входження Радянської України до союзної держави СРСР: проблеми політичної правосуб'єктності.

55. Національно-культурне відродження в Україні 20-х років XX ст.

56. Зміни політико-економічного курсу в СРСР наприкінці 20-х рр. та їх наслідки для Україні.

57. Боротьба за українську державність в 1917 - 1920 рр. Уроки та наслідки.

58. Утвердження радянської влади в Україні, її соціально-економічна та національна політика (1917 - 1920 рр.).

59. Зовнішня політика Центральної Ради. Брест-Литовський мирний договір.

60. Західноукраїнські землі в 20-і - 30-і роки XX ст.

61. Колективізація українського села, її особливості, методи здійснення, соціальні та демографічні наслідки.

62. Причини та наслідки голодомору в Україні (1932 - 1933 рр.).

63. Возз'єднання українських земель та "радянізація" на західноукраїнських землях (вересень 1939 - червень 1951).

64. Інтегральний націоналізм як суспільно-політичне явище української історії: теорія та політика. (20 - 30-ті рр. XX ст.)

65. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.

66. Всенародний рух опору на окупованій території в роки Великої Вітчизняної війни.

67. Ідеологічний наступ сталінізму на культурно-національну сферу суспільного життя України в повоєнний період.

68. Українська держава часів гетьманату П. Скоропадського: державно-політичний устрій та соціально-економічна політика.

69. Завершення нового поділу українських земель на початку 20-х років ХХ ст.

70. Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни.

71. Дисидентський рух в Україні 60 - 80-х років XX ст. Гельсінська спілка.

72. Відбудова і дальший розвиток народного господарства УРСР в повоєнний період (1945 - 1955 рр.).

73. Наростання кризових явищ у суспільно-економічному розвитку УРСР в 70 -поч. 80-х рр. ХХ ст.

74. Україна в умовах демократизації радянського суспільства (1985 - 1991 рр.).

75. Історичні обставини та основні етапи державотворення в Україні (90-і рр. XX ст.).

76. Основні напрямки зовнішньої політики України після проголошення незалежності.

77. "Перебудовчий курс" М. Горбачова й Україна.

78. Конституція України та її історичне значення.

 ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | Организационный момент

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни. | Співвідношення складових у змістовому модулі | Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту | Тема 2. Східнослов'янська держава Київська Русь | Тема 3. Українські землі у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої | Семінарське заняття 10. | Тема 7. Визвольно-революційна боротьба в Україні: 1917 - 1920 роки | Тема 10. Українська РСР у 1945-1991 рр. | Тема 11. Розбудова незалежної України |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати