На головну

Тема 3. Українські землі у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої

  1. N 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у власності й користуванні" (піврічна).
  2. VІ. ЖАРГОНІЗМИ ЯК ЛЕКСИКА ОБМЕЖЕНОГО ВЖИТКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 108
  3. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої в 1 пол. 17 ст.
  4. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії
  5. Велична постать Т. Г. Шевченка в українській, європейській та світовій культурах.
  6. Визначення вартості землі
  7. Виконання електричних мереж, ізольованих від землі.

Боротьба за територіальну спадщину Київської Русі. Інкорпорація Литвою українських земель. Еволюція литовсько-руських стосунків.

Наступ Польщі на українські землі. Політичне життя й соціально-економічний розвиток українських земель. Посилення польської експансії. Люблінська унія (1569 р.), її наслідки для українського народу.

Етнокультурні процеси на українських землях. Берестейська унія (1596 р.): причини, суть, наслідки.

Семінарське заняття 5.

1. Боротьба за територіальну спадщину Київської Русі. Литовсько-Руська держава та її еволюція.

2. Польсько-литовські унії та їхні наслідки для українського народу. Посилення польської експансії на українські землі.

3. Національно-релігійний та культурний рух в Україні XVI - початку XVII ст. Берестейська церковна унія.

Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Створення Кримського ханства і його стосунки з Україною.

2. Державно-політична еволюція Московського князівства в ХV ст.

3. Релігійне життя в Україні (ХІV-ХV cт.).

4. Міста і магдебурзьке право в Україні.

5. Діяльність братств в українських землях.

6. Державний та соціальний устрій Речі Посполитої.

7. Історичні постаті: Іван Вишенський, Василь-Костянтин Острозький, Петро Могила.

Тема 4. Виникнення козацтва

Зародження та еволюція українського козацтва. Запорізька Січ - ядро формування власної держави. Устрій Січі. Суспільно-політична організація українського козацтва. Створення реєстрового козацького війська.

Суспільний рух кінця XVI - 30-х рр. XVII ст. Козацько-селянські повстання та їх наслідки.

Семінарське заняття 6.

1. Причини появи і час виникнення українського козацтва. Заснування Запорозької Січі.

2. Адміністративно-політичний устрій, економіка та військова організація. Реєстрові та нереєстрові козаки.

3. Козацько-селянські повстання кінця XVI - першої половини XVII ст.

Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Звичаї та побут українського козацтва.

2. Князь Дмитро Вишневецький - засновник Запорозької Січі.

3. Козацька республіка. Питання державності українського народу.

4. Культура українського козацтва.

5. Історичні постаті: Северин Наливайко, Петро Сагайдачний.

Тема 5. Доба національно-визвольної війни та козацько-гетьманської держави (1648 - кінець ХVІІІ ст.)

Причини, характер, рушійні сили, основні етапи війни. Утворення козацько-гетьманської держави, її політичний устрій, соціальна структура. Укладення переяславо-московського договору, його умови, політико-правове значення та наслідки для українського народу.

Період Руїни: причини, суть, наслідки. Україна в роки Північної війни. Гетьманування І. Мазепи. Гетьманщина під управлінням спадкоємців Петра І. Завершення ліквідації української автономії Катериною ІІ. Інкорпорація Російською імперією Гетьманщини.

Семінарське заняття 7.

1. Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни проти Польщі середини XVII ст. Бойові дії 1648-1649 рр.

2. Козацько-гетьманська держава середини XVII ст. Соціальна структура, політичний устрій, економіка, адміністративно-територіальний поділ.

3. Продовження війни в 1650-1657 рр. Переяславська угода: умови, політико-правове значення та наслідки для українського народу. Оцінка в історіографії.

Завдання для самостійної роботи (1,5 год.):

1. Історична постать: Богдан Хмельницький.

2. Воєнне мистецтво Б. Хмельницького та його сподвижників.

3. Зовнішньополітичні пріоритети Української держави Б. Хмельницького.

4. Європейський контекст боротьби українського народу за соціальне і національне визволення (XVII ст.).

Семінарське заняття 8.

1. Період Руїни: причини, суть, наслідки. П. Дорошенко.

2. Гетьманування І. Мазепи. Боротьба за незалежність України в умовах Північної війни.

3. Інкорпорація Росією Української держави.

Завдання для самостійної роботи (1,5 год.):

1. Історична постать: І. Мазепа.

2. Конституція і Вивід прав України Пилипа Орлика.

3. Кирило Розумовський - останній гетьман України.

4. Ліквідація Запорозької Січі і подальша доля козацтва.

Тема 6. Україна в складі Російської та Австрійської імперій

Геополітичні зміни в Східній Європі наприкінці XVIII століття та їх наслідки для українців. Початок українського національного відродження. Реформи в Австрійській та Російській імперіях і їх наслідки для соціально-економічного розвитку українських земель.

Культурно-освітній етап українського національного відродження. Суспільно-політичне життя в Україні 60-90 рр. Утворення та діяльність українських політичних партій. Україна напередодні та під час революції 1905 -1907 рр. Столипінська аграрна реформа. Україна в роки Першої світової війни.

Семінарське заняття 9.

1. Геополітичні зміни у Східній Європі наприкінці XVIII століття та їх наслідки для українського народу. Автономістський рух та включення Гетьманщини до складу Російської імперії.

2. Українське національне Відродження (кінець XVIII - середина XІX ст.): причини, суть, етапи.

3. Реформи в Австрійській та Російській імперіях в ХІХ ст. і їх значення для українських земель.

Завдання для самостійної роботи (1,5 год.):

1. Повстання в Україні: Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківський рух.

2. "Енеїда" Івана Котляревського - український ментальний світ на рубежі XVIII та XIX ст.

3. Роль "малоросійського дворянства" в обороні національних і станових інтересів.

4. Діяльність малоросійського військового губернатора Миколи Рєпніна-Волконського на Лівобережній Україні.

5. Політика російського уряду та українсько-польські відносини на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.

 Тема 2. Східнослов'янська держава Київська Русь | Семінарське заняття 10.

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни. | Співвідношення складових у змістовому модулі | Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту | Тема 7. Визвольно-революційна боротьба в Україні: 1917 - 1920 роки | Тема 10. Українська РСР у 1945-1991 рр. | Тема 11. Розбудова незалежної України | ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати