На головну

Співвідношення складових у змістовому модулі

  1. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці і оплати праці
  2. Архипов О. А. Біомеханічний аналіз. Навч. посібник. Модулі: 1, 4, 5.- Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010, с. 4-14, 51-68, 69-141.
  3. Асқорыту жүйесі» модулі
  4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ
  5. Методика оцінювання складових фінансово-економічної безпеки України та методика їх оцінювання
  6. Необхідні співвідношення
  7. ПИТАННЯ 39. Співвідношення оперативно-розшу-ковоїдіяльності та криміналістики

Загальна сума балів - 100 балів (із них поточний модульний контроль 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів).

Змістовий модуль 1. Українські землі від найдавніших часів до ХХ століття Змістовий модуль 2. Україна у ХХ ст.: суспільно-політичні трансформації   Екзамен
30 залікових балів (максимум) 30 залікових балів (максимум)     40 балів (максимум)  
Семінарські заняття Самостійна робота Модульний контроль Семінарські заняття Самостійна робота Модульний контроль
(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум)

Перелік видів аудиторної роботи та їх оцінка (в балах)

Схема переведення звичайних балів, отриманих студентом на семінарських заняттях, у залікові

5-бальна система оцінювання на семінарських заняттях з одного змістового модуля   Залікові бали
4,9-5,0
4,7-4,8
4,5-4,6
4,3-4,4
4,1-4,2
3,9-4,0
3,7-3,8
3,5-3,6
3,3-3,4
3,1-3,2
2,9-3,0
2,7-2,8
2,5-2,6
Середній бал, менший за 2,5, у залікові бали не переводиться  

Критерії оцінювання роботи студента на семінарському занятті:

Конспект джерел до семінарських занять -1 бал.

Виступи на семінарських заняттях з основною доповіддю
(в залежності від змісту) -1-5 балів.

Доповнення -1-3 бали.

Участь у дискусії - 1-3 бали.

Підведення підсумку -1-2 бали.

Письмова самостійна робота -1-5 балів.

Експрес-контроль:

- повна відповідь - 2 бали;

- неповна відповідь - 1 бал;

- незадовільна відповідь - 0 балів

Критеріями оцінки при усних відповідях можуть бути: повнота розкриття питання; логіка викладення, культура мови; впевненість, емоційність та переконаність; використання основної та додаткової літератури (монографій, навчальних посібників, збірників документів, журналів, інших періодичних видань тощо); аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки.

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.

Метою самостійної роботи є вироблення студентами навичок і вміння працювати з літературою, віднаходити головні, стрижневі аспекти проблем, що потребують твердого засвоєння, здатності визначити свою позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій і аргументовано її обґрунтувати.

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу "Історія України" в цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій по важливих проблемах даної навчальної дисципліни.

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді написання реферату (змістовий модуль №1), тестування (змістовий модуль №2).

Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

Критерії оцінювання реферату:

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція -9-10 балів;

- обґрунтоване розкриття проблеми - 7-8 балів;

- тема розкрита неповно - 5-6 балів;

- реферат суто компілятивного рівня - 3-4 бали;

- розкритий лише окремий аспект -1-2 бали

- реферат не зарахований - 0 балівПорядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни. | Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту

Тема 2. Східнослов'янська держава Київська Русь | Тема 3. Українські землі у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої | Семінарське заняття 10. | Тема 7. Визвольно-революційна боротьба в Україні: 1917 - 1920 роки | Тема 10. Українська РСР у 1945-1991 рр. | Тема 11. Розбудова незалежної України | ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати