Головна

ТЕМА 7. Формування попиту на ринку окремого товару.

 1. Аналіз ринку
 2. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку
 3. Варіанти попиту на медичні послуги
 4. Варіанти попиту на медичні послуги.
 5. Вивчення попиту
 6. Визначення місткості ринку і величини попиту, сегментація ринку
 7. випадках, передбаченихзаконодавством, нотаріусперевіряє наявність спеціальногодозволу (ліцензії) нездійснення юридичною особоюокремого виду діяльності

7.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Загальні положення теорії граничної користності.

2. Економічні умови задоволення потреб споживача.

3. Концепція кривих байдужості та бюджетних ліній.

4. Методика побудови кривої попиту.

5. Психологічні теорії тлумачення мотивації споживацького мислення.

6. Соціологічні та культурологічні теорії споживацької поведінки.

7.2. Вирішення і письмове оформлення задач .

Завдання 1. Визначте граничну корисність кожного з альтернативного набору товарів за умови, що споживацька рівновага дорівнює 150. Вихідні дані завдання наводяться в табл.

Таблиця

Вихідні дані для визначення граничної корисності

Альтернативи вибору товару Ціна за одиницю
Перший
Другий
Третій

Завдання 2. Скориставшись даними табл. оберіть максимально корисний товар.

Таблиця

Вихідні дані завдання

Альтернативи вибору товару Гранична корисність, шт. Ціна
Перший
Другий
Третій

Завдання 3. Скориставшись загальними положеннями максималізації корисності кінцевим споживачем, дайте письмову відповідь щодо цінності отриманих Вами подарунків до днів народження, свят тощо у грошовій та не грошовій формі. Чи залежить корисність подарунків у негрошовій формі від ступеня близькості родинних стосунків, або віку друзів?

Завдання 4. З якою психологічною теорією поведінки споживача Ви пов'язуєте придбання у крамниці непотрібного товару. Наведіть особистий приклад.

Завдання 5. Ваше намагання додержувати моди є результатом типового взаємовпливу чи проявом соціального аспекта стандартизації? Дайте письмову відповідь на запитання.

Завдання 6. Позначте в табл., знаком («×») визначальну роль кожного члена сім'ї в ініціюванні придбання товарів та послуг.

Таблиця

Предмети купівлі

Товари та послуги Чоловік Дружина Обопільне рішення
Телевізор      
Автомобіль      
Пральна машина      
Одяг      
Килими      
Посуд      
Меблі      
Коштовні прикраси      
Місце відпочинку      

Завдання 7. Виходячи з власного досвіду, наведіть приклади товарів та послуг престижного споживання в Україні. Дайте письмове обґрунтування зроблених висновків.

7.3. Підготовка реферативних матеріалів з сучасних проблем мотивації споживацького мислення.

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ.

8.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Місткість ринку та методика її визначення.

2. Особливості вивчення можливостей продажу товарів споживчого та виробничого призначення.

3. Маркетингові дослідження підприємств- конкурентів.

4. Маркетингові дослідження споживачів та товарів.

8.2. Вирішення і письмове оформлення задач .

Завдання 1. Визначте загальний потенціал ринку художньої літератури країни на підставі таких умов та застережень. Загальна кількість населення - 50 млн осіб, зокрема: неписьменних - 0,5 %; дітей віком до 12 років - 17 %; осіб із низьким рівнем доходів - 35 %; літніх людей віком понад 80 років - 0,09 %. У великих містах проживає 25 % населення, малих містах та селищах міського ти-
пу - 37 %. Середня ціна книги - 1,7 у. о. Кожен із потенційних покупців за рік купує у великих містах - 1,8; у малих містах та селищах міського типу - 0,65, у селах - 0,11 книги.

Завдання 2. Розрахуйте місткість національного ринку комплектуючих агрегатів для холодильних установок в 2003 році виходячи з таких даних:

Власне виробництво товару у країні - 11000 виробів;

Залишок товарних запасів виробів на складах виробників - 2270 шт.;

Експорт у країни СНД - 3210 виробів;

Імпорт з країн Західної Європи - 4325 виробів;

Зменшення запасів виробів у посередницьких організаціях - 2245 шт.;

Збільшення запасів виробів у підприємств споживачів - 3585 шт.;

Побічний експорт - 975 шт.

Побічний імпорт - 1155 шт.

Завдання 3. На локальному ринку випуск і реалізацію столових сервізів на 12 персон під назвами «Святковий», «Урочистий», «Ювілейний», «Сувенірний» здійснюють відповідно порцеляновий завод «Прогрес» та фабрики «Місцевпром», «Маяк», комбінат «Буддеталь». Скориставшись вихідними матеріалами табл., визначте можливість контролю частки ринкового потенціалу заводом «Прогрес». Дайте письмовий висновок щодо резервів збільшення конкурентних переваг підприємства.

Таблиця

Вихідні дані для оцінки можливостей контролю частки ринку

Показник Назва сервізів
«Святковий» «Урочистий» «Ювілейний» «Сувенірний»
Конкурентоспроможність 1,09 1,0 0,95 0,97
Попит на вироби, шт.
Товарне пропонування, шт.
Показники престижу виробників, балів

8.3. Аналіз практичних ситуацій з визначення потенціалу ринку окремих видів продукції масового споживання.

ТЕМА 9. Цільовий ринок товару та методика його вибору.

9.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Визначення сегменту ринку та критерії його вибору.

2. Особливості сегментування ринку товарів виробничого та споживчого призначення.

3. Оцінка доступності ринку.

4. Оцінка можливостей освоєння сегменту ринку.

5. Методика вибору цільового сегменту.

9.2. Вирішення і письмове оформлення завдань .

Завдання 1. У табл. наведено вихідну інформацію щодо можливих сегментів ринку персональних комп'ютерів. Які, на Ваш погляд , техніко-економічні показники ПК мають значення для прийняття рішень щодо придбання техніки в різних сегментах? Ступінь пріоритетності чинників позначайте в такий спосіб: дуже важливо - («+++»); важливо - («++»); мало важливо - («+»); несуттєво - («0»). Назвіть два сегменти, найбільш перспективні для подальшого економічного оцінювання.

Таблиця 55

Вихідні дані про ринок персональних комп'ютерів

Чинники, що мають значення для споживачів Сегменти споживачів персональних комп'ютерів
удома, у родині у школі у вищих навчальних закладах у домашньому кабінеті у малому бізнесі у господарському об'єднані
Технічні характеристики            
Ціна            
Надійність            
Зручність            
Сумісність            
Периферійне обладнання            
Програмне супроводження            

Завдання 2. Проаналізувавши вихідні дані табл., прийміть рішення стосовно вибору цільового сегмента ринку для підприємства-виробника електропобутових приладів.

Таблиця 56

Економічні характеристики сегментів
ринку електропобутових приладів

Показник Ринкові сегменти
організації підприємства та установи домашні господарства
Можливі обсяги продажу, шт. 155 000 225 000 445 000
Ціна реалізації, грн
Витрати на створення каналів збуту, тис. грн - 17,9 44,7
Витрати на рекламу, грн/виріб 8,7 6,3 5,9
Витрати на розвиток мережі сервісного обслуговування, тис. грн - 13,6 48,9
Заходи «паблік рілейшнз», тис. грн 12,3 28,6 68,8

Завдання3. На рис., подано графічну інтерпретацію сегментування ринку електрообігрівачів за критерієм «стиль життя» серед таких груп споживачів:

Сегмент А - «романтики». Молоді люди з малими доходами і великою готовністю до купівель. Престижність товару розглядається як демонстрація соціального статусу. Характеризуються низьким рівнем споживання, готовністю витрачати без попереднього вибору, увагою та довірою до реклами;

Сегмент Б - «заможні прагматики». Особи зайняті в приватному секторі. Споживачі, що знають ціну грошам, уміють їх заробляти, бажають мати за них найбільше задоволення. Характеризуються високим рівнем споживання, обачливістю щодо витрат, увагою до реклами і обережним до неї відношенням.

Сегмент В - «консерватори». Переважно незахищена група людей середнього і літнього віку. Головна мотивація споживання - доступні ціни. Характеризуються низьким рівнем споживання, не бажанням витрачати гроші, повною недовірою та дратівливістю щодо реклами.

Дайте змотивовану письмову відповідь на такі запитання.

· Чи вдало на Ваш погляд проведено сегментування ринку?

· Які споживчі властивості товару роблять його індиферентним відносно ринку?

· За рахунок посилення яких ринкових характеристик товару можливо розширити обсяги його споживання в різних сегментах?

Рис.. Графічна інтерпретація сегментування
ринку електрообігрівачів

9.3. Підготовка реферативних матеріалів з сучасних проблем сегментування ринку.

ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРоДУКТОМ.

10.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Цілі та функції служб маркетингу і збуту.

2. Класифікаційні ознаки організаційних схем управління продуктом.

3. Венчурні підрозділи та їх призначення.

4. Розмежувальні та інтеграційні схеми управління продуктом.

10.2. Підготовка реферативних матеріалів з Інтернет-ресурсів.

ТЕМА 11. Життєвий цикл товару.

11.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Визначення та види життєвого циклу товару на ринку.

2. Зміст етапу впровадження товару на ринок.

3. Стратегія інтенсивного маркетингу на етапі впровадження товару на ринок.

4. Стратегія вибіркового проникнення на етапі впровадження товару на ринок.

5. Стратегія широкого проникненя на етапі впровадження товару на ринок.

6. Стратегія пасивного маркетингу на етапі впровадження товару на ринокю

7. Суть етапів зрілості та спаду товарів.

8. Модифікація ринку на стадії зрілості товару.

9. Модифікація товару на етапі його зрілості.

10. Модифікація маркетингових засобів на етапі зрілості товару.

11. Припинення виробництва й реалізації товару.

12. Процедури формування асортименту.

11.2. Вирішення і письмове оформлення задач з використанням програми Microsoft EXCELL.

Завдання 1. У таблиці наведено дані стосовно щоквартальної реалізації товарів. З використанням програми EKXCEL MICROSOFT побудуйте криву та назвіть вид життєвого циклу кожного із товарів. ( до значень обсягів продаж 1,4, 7, 10, 14, 18, 20, 24, 28, 30 та 33 кварталів добавити порядковий номер студента за списком академічної групи)

Таблиця . Обсяги щоквартального продажу товарів.

Квартали Найменування проданих товарів
A D R J K F
Обсяги продажу, тис. грн.
-
-
-
-
-
-
-
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Завдання 2. У табл. наведено дані стосовно руху обсягів продажу та прибутків від реалізації товарів. Зробіть висновок, якій стадії життєвого циклу товару відповідає найбільше значення прибутку. Для підтвердження висновку побудуйте з використанням програми EXCEL MICROSOFT суміщену стовбчикову діаграму "Продаж товару- Прибуток". ( до значень обсягів продаж та прибутків 1,4, 7, 8,10, 14 кварталів добавити порядковий номер студента за списком академічної групи)

Таблиця . Обсяги продажу та прибутку від реалізації товару.

Квартал Обсяг продажу, тис. шт. Прибуток, тис. грн. Квартал Обсяг продажу, тис. шт. Прибуток, Тис. грн.

11.2. Вирішення і письмове оформлення завдань .

Завдання 1. На підставі вихідних даних табл. проаналізуйте відхилення та кількісно визначте вплив змін цін та обсягів реалізації на підсумки збутової діяльності підприємства.

Таблиця Вихідні дані для аналізу збутової діяльності

Показники збутової діяльності Заплановані Фактичні
Обсяг збуту виробів ВЗ-02. шт. 40 000 30 000
Ціна за одиницю, грн

Завдання 2. Уважно проаналізуйте графіки життєвого циклу продукції підприємств «А»та «Б» виробників однакової продукції (рис.). Зробіть письмові висновки щодо ефективності їх товарної політики. Внесіть та обгрунтуйте власні пропозиції .

Рис. Графічна інтерпритація стану товарних
портфелів конкуруючих підприємств

11.3. Реферативне дослідження причин елімінування товару.

ТЕМА 12. Планування нової продукції і розробки товару

12.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Місце нової продукції в товарній політиці підприємств.

2. Головні критерії попередньої оцінки можливостей створення нового товару.

3. Переваги та вади створення стандартного товару.

4. Етапи планування нової продукції.

5. Генерувння ідей нової продукції.

6. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту нової продукції.

7. Проектування нового товару.

8. Розвиток виробництва і збуту нового товару.

9. Дизайн нового товару.

10.Інформаційне забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції.

11. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту.

12. Головні етапи визнання споживачами нових товарів.

13. Вилучення застарілих товарів з ринку.

14. Причини створення невдалих товарів.

12.2. Вирішення і письмове оформлення задач з використанням програми Microsoft EXCELL.

Завдання 1. У таблиці приведені дані про зміни за 15 років спостереження головних параметрів двох виробів, що становлять систему й експлуатуються спільно. З використанням програми EXCEL MICROSOFT побудуйте регресійну модель зв'язку головних параметрів продукції в часі . Визначити можливі значення головного параметру виробу "ДЗ-4Л" залежно від кількості спостережень та значень параметрів виробу ВК-1". . ( до значень головних параметрів виробу ВК-1 у 1,4, 7, 8, 10, 14 спостереженні добавити порядковий номер студента за списком академічної групи)

Таблиця . Вихідні дані про зміни головних параметрів виробів.

Cпостереження № з/п1 ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ ВИРОБІВ  
 
ВК-12, т ДЗ-4Л , квт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2. Частка нової конкурентоспроможньої продукції в загальному обсязі виробництва залежить від наступних чинників:

рівень автоматизації та механізації виробництва;

питома вага прогресивних видів машин і обладнання;

питома вага застосування прогресивних технологічних процесів;

коефіцієнт поновлення основних фондів;

коефіцієнт стандартизації продукції;

рівень якості вхідних матеріалів;

рівень спрацювання обладнання;

питома вага активної частини основних фондів;

вартість активної частини основних фондів, що припадає на одного робітника.

У таблиці приведено узагальнені дані по 13-х машинобудівних підприємств щодо частки нової конкурентоспроможньої продукції та чинників впливу на неї. Побудуйте множинну регресійну модель залежності. Визначте можливість використання моделі для цілей прогнозувння. Здійність розрахунки за варіантами ( до вартостіц активної частиниосновних фондів добавити порядковий номер студента за списком академічної групи)

Таблиця. Показники діяльності машинобудівельних підприємств.

Частка нової продукції,% Рівень автоматизації та механізації виробниц тва,% Пито ма вага прогресив них видів машин і обладнання,% Пито ма вага застосування прогресивнНих технологіч них процесів,% Коефіцієнт поновлення основних фондів,% Коефіцієнт стандартизації продукції,% Рівеньякості вхід них матеріалів,% Рівень спрацюван ня обдаднання,% Пито ма вага актив ної части ни основних фон дів,% Вартість активної частини основних фон дів на одн ого робіт ника, тис. грн1
18,8 35,8 11,6 3,6 8,8 52,7 46,5 35,2 38,8
20,7 38,2 15,8 4,9 10,5 59,9 42,2 34,6 49,3
22,4 40,1 21,8 6,1 12,8 68,6 37,8 24,1 43,6
16,5 35,2 10,1 5,2 7,6 52,5 48,2 35,4 31,5
19,8 37,9 12,8 4,5 10,1 54,9 44,5 34,9 40,1
25,6 48,4 28,1 8,1 17,6 65,9 35,6 16,6 49,1
23,4 41,8 25,4 7,2 13,6 64,2 37,2 22,2 46,3
20,8 38,8 19,5 5,6 11,2 60,2 41,6 26,8 40,4
24,6 42,2 25,8 7,7 15,3 65,1 36,3 21,5 47,3
22,9 41,1 24,6 6,4 13,6 63,8 37,2 22,4 46,2
21,3 40,1 21,8 6,1 12,8 62,3 40,1 25,8 42,1
24,9 43,2 27,6 7,8 15,6 65,8 35,6 17,6 48,2
32,2 44,8 28,8 10,8 10,2 66,8 32,4 14,5 50,1

12.3. Реферативне дослідження сучасних методів генерування ідей інноваційних товарів.

ТЕМА 13. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ІДЕНТМФІКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ.

13.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Призначення товарних марок.

2. Типи позначення товарних марок та торгових знаків.

3. Зміст поняття "фірмовий стиль".

4. Сучасні комплексні системи ідентифікування товарів і послуг.

13.2. Вирішення і письмове оформлення задань.

Завдання 1. З якими властивостями асоціюється у Вас товарна марка автомобіля «ТАВРІЯ НОВА».

Властвості Ваші асоціації
Характеристика  
Переваги  
Цінності  
Культура  
Індивідуальність  
Власник  

Завдання 2. Придумайте назву для товариства з обмеженною відповідальністю. Напрям діяльності: виробництво і реалізація хлібобулочних виробів і печива в мережі власних торговельних точок.

Завдання 3. Розробіть концепцію фірмового стилю випускної кафедри маркетингу вищого навчального закладу.

13.3. Реферативне дослідження сучасного маркування товарів.

ТЕМА 14. УПАКОВКА В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТУ.

14.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1. Упаковка в системі планування продукції і її складові.

2. Головні функції упаковки.

3. Маркірування і штрихове кодування товару.

4. Знаки відповідності та їх призначення.

14.2. Вирішення і письмове оформлення задач

Завдання 1. Розробіть концепцію упаковки для морозива вищого гатунку. Ключові слова: дитина; дитинство; іграшка; дорослі покупці; спогади, ціновий діапазон.

Завдання 2. Розробіть концепцію сучасної упаковки для товару: МОЛОКО СГУЩЕНЕ.

14.3. роз роблення концепції упаковки продукції массового споживання.


Картка самостійної роботи студентів

з дисципліни "Маркетингова товарна політика"

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна, вечірня форма навчання
1. Обов'язкові
За системність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Підготовка до семінарських (практичних) занять   Активна участь семінарських (практичних) заняттях
За виконання модульних завдань
1.2. Підготовка до модульних завдань   Перевірка правильності виконання модульних завдань
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3. Вирішення і письмове оформлення задач   Перевірка правильності виконання роботи
Разом балів за обов'язкові види СРС 45
2. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1 Пошук (підбір) літературних джерел за заданою проблематикою курсу. Написання реферату   Обговорення (захист) матеріалів реферату під час аудиторних занять
2.2. Підготовка критичного есе по визначеній тематиці   Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
       
Разом балів за вибіркові види СРС 5
Всього балів за СРС 50
Заочна форма навчання
1. Обов'язкові
1.1. Підготовка до модульного контролю.   Перевірка правильності виконання завдань
1.2. Вирішення і письмове оформлення задач   Перевірка правильності виконання роботи
Разом балів за обов'язкові види СРС 15
2. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1 . Підготовка критичного есе по визначеній тематиці   Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
2.2 Написання реферату   Захист матеріалів реферату під час аудиторних занять
Разом балів за вибіркові види СРС 5
Всього балів за СРС 20

Порядок поточного оцінювання знань

студентів денної та вечірньої форм навчання

У поточному контролі у студентів перевіряється:

- ступінь розуміння та запам'ятовування програмного матеріалу дисципліни;

- уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;

- напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;

- здатність осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;

- уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;

- участь і результативність в обговоренні тем дисципліни на практичних заняттях;

- виконання практичних завдань (вирішення задач) та їх результативність;

- виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни;

- відвідування лекцій, практичних і семінарських занять;

- участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного заняття. Порядок складання визначає керівник курсу (лектор потоку).

Активність роботи студента протягом семестру контролюється й оцінюється за такими видами роботи: виступи на практичних заняттях, участь в обговоренні питань певної теми, відповіді на питання викладача щодо їх суті; виконання домашніх завдань; експрес-опитування (протягом 10-15 хв.); підготовка аналітичних оглядів (рефератів) з окремих питань; участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах з проблем дисципліни.

Оцінювання здійснюється за параметрами співвідношення: систематичність/ активність з максимальною оцінкою 30 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент наодному занятті, дорівнює 5 балам, то ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати, наприклад, такий вигляд: 5, 4, 3; 2; 1; 0 балів.

Оцінка «5 балів» ставиться за умови, коли студент на практичному занятті відповів на питання експрес-опитування, гурнтовно виступив при обговоренні питань певної теми, використавивши матеріали додаткової літератури та приклади практичного застосування по окресленій тематиці, виконав практичні завдання (вирішення задач) та приймав участь в обговоренні доповідей інших студентів.

Оцінка «4 балів» ставиться за умови, коли студент на практичному занятті відповів на питання експрес-опитування, гурнтовно виступив при обговоренні питань певної теми, використавивши матеріали додаткової літератури та приклади практичного застосування по окресленій тематиці, виконав практичні завдання (вирішення задач).

Оцінка «3 бали» ставиться за умови, коли студент на практичному занятті відповів на питання експрес-опитування, гурнтовно виступив при обговоренні питань певної теми, використавивши матеріали додаткової літератури, виконав практичні завдання (вирішення задач)

Оцінка «2 бали» ставиться за умови, коли студент на практичному занятті виступив при обговоренні питань певної теми, виконав практичні завдання (вирішення задач).

Оцінка «1 бал» ставиться за умови, коли студент на практичному занятті виступив при обговоренні питань певної теми

Оцінка «0 балів» ставиться, якщо студент не виконав з жодних завдань практичного заняття.

Модульний контроль здійснюється письмово за окремими частинами дисципліни. За рішенням викладача він може проводитися в комплексній (один раз у семестр) формі.

Комплексний модуль включає 5 практичних завдань, які визначає викладач.

Комплексний модуль формується з усіх тем курсу і передбачає вирішення завдань за темами:

Конкурентоспроможність товару і її показники;

Ринок товарів і послуг

Цільовий ринок товару і методика його вибору

Товарна політика підприємства

Планування нової продукції і розробки товару

Оцінювання здійснюється з максимальною оцінкою 10 балів.

Кожне завдання оцінюється в альтернативний спосіб: 2, 1, 0 балів.

Оцінка "2 бали" ставиться за умови, коли студент при виконанні

розрахункового завдання - записав необхідні для розв'язання завдання формули з поясненням використаних символів, зробив усі розрахунки з дотриманням відповідних розмінностей . знайшов точне вирішення завдання та зробив правильний висновок.

Оцінка "1 бал" ставиться за умови, коли студент при виконанні розрахункового завдання - зробив усі розрахунки з дотриманням відповідних розмінностей, знайшов точне вирішення завдання.

Оцінка "0 балів" ставиться, коли студент при виконанні розрахункового завдання - не записав потрібні формули, отримав неправильну відповідь або взагалі не вирішив завдання.

Порядок поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання

Поточний контроль здійснюється в письмовій формі за модулем, який формуються на основі тем робочої навчальної програми дисципліни.

Модуль включає два теоретичні питання та два розрахункові завдання з навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни "Маркетингова товарна політика"

Модуль має максимальну оцінку-10 балів.

Кожне завдання оцінюється в альтернативний спосіб: 2, 1, 0 балів.

Оцінка "2 бали" ставиться за умови, коли студент при виконанні

розрахункового завдання - записав необхідні для розв'язання завдання формули з поясненням використаних символів, зробив усі розрахунки з дотриманням відповідних розмінностей . знайшов точне вирішення завдання та зробив правильний висновок.

Оцінка "1 бал" ставиться за умови, коли студент при виконанні розрахункового завдання - зробив усі розрахунки з дотриманням відповідних розмінностей, знайшов точне вирішення завдання.

Оцінка "0 балів" ставиться, коли студент при виконанні розрахункового завдання - не записав потрібні формули, отримав неправильну відповідь або взагалі не вирішив завдання.

Індивідуально-консультативна робота.

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) проводиться у вигляді індивідуальних занять та консультацій.

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних здібностей.

Індивідуальні заняття проводяться у формі:

- діалогу з різних навчальних проблем;

- перевірки виконання завдань СРС.

Консультація проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних аспектів, їх практичного застосування.

Види консультацій:

- тематичні - проводяться за певними темами курсу або за найбільш складними питаннями програмного матеріалу;

- цільові - використовуються перед проведенням модуля;

- консультації з самостійної роботи - проводяться при підведенні підсумків СРС.

Графік проведення індивідуально -консультативної роботи доводиться до відома студента на початку вивчення дисципліни.


Графік проведення Індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни "Маркетингова товарна політика" на ___ семестр

№ п/п Форми індивідуально-консультативної роботи Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР Кількість годин
Денна форма навчання
Індивідуальні заняття                                
Консультативні                                
Перевірка виконання завдань СРС                                
Разом                                
Вечірня форма навчання
Індивідуальні заняття                                
Консультативні                                
Перевірка виконання завдань СРС                                
Разом                                
Заочна форма навчання
Індивідуальні заняття                                
Консультативні                                
Перевірка виконання завдань СРС                                
Разом                                

Підсумковий контроль.

Підсумковий (семестровий) контроль з дисципліни "Маркетингова товарна політика" має форму письмового іспиту. Екзаменаційний білет для студентів денної та вечірньої форми навчання складається із 6 теоретичних питань. Відповідь на кожне завдання оцінюється за шкалою: 10;8, 6; 0 балів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів Максимально можлива сума балів за питаннями білету - 60, мінімальна залікова, що приймається для підсумкової оцінки знань -30.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище), але не повинна перевищувати 100 балів. Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку (тобто 0 балів), загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Екзаменаційний білет для студентів заочної форми навчання складається із 10 теоретичних питань. Відповідь на кожне завдання оцінюється за шкалою: 10;8, 6; 0 балів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів Максимально можлива сума балів за питаннями білету - 100, мінімальна залікова, що приймається для підсумкової оцінки знань -30.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище), але не повинна перевищувати 100 балів. Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку (тобто 0 балів), загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.


До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту з переведенням даних 100-бальної системи оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системоюECTS:

Оцінка за шкалою ЕCTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за 4-бальною шкалою
А 90 - 100 5 ( відмінно )
В 80 - 89   4 ( добре )
С 70 - 79
D 66 - 69   3 ( задовільно )
E 60 - 65
FX 21 - 59 2 ( незадовільно) з можливістю повторного складання
F 0 - 20 2 ( незадовільно ) з обов'язковим повторним вивчення дисципліни

Зразок екзаменаційного білета для студентів

денної та вечірньої форми навчання

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Спеціальність 6108 - Маркетинг

Державний іспит з дисципліни Маркетингова товарна політика

Білет № ___

1. Комплекс маркетингу та його складові

2. Асортимент продукції та її показники

3. Графічне зображення рівноважної ціни

4. Рейтинг товару та методика його визначення.

5. Характерні особливості сучасного ринку товарів та послуг.

6. Місткість ринку та методики її визначення

Затверджено на засіданні кафедри Маркетингу

протокол № від " " 2010р.

Зав. кафедрою ___ д. е. н., проф. Павленко А. Ф.

Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана

Спеціальність 6108 - Маркетинг

Державний іспит з дисципліни Маркетингова товарна політика

Білет № ___

 1. Комплекс маркетингу та його складові
 2. Асортимент продукції та її показники
 3. Графічне зображення рівноважної ціни
 4. Рейтинг товару та методика його визначення.
 5. Характерні особливості сучасного ринку товарів та послуг.
 6. Місткість ринку та методики її визначення
 7. Види життєвих циклів товару.
 8. Етапи планування нової продукції.
 9. Види та позначення товарних марок.
 10. Штрихове кодування інформації.

Затверджено на засіданні кафедри Маркетингу

протокол № від " " 2010р.

Зав. кафедрою ___ д. е. н., проф. Павленко А. Ф.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.Матриця властивостей послуг | Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати