Головна

різновиди ренти

  1.  I. ПРИРОДА СНІВ І ЇХ РІЗНОВИДИ
  2.  Аграрні відносини. Сутність земельної ренти
  3.  Азбест, його різновиди, застосування в промисловості. Угруповання родовищ по формаційних ознаками.
  4.  Варіаційний ряд, його різновиди. Середня арифметична і дисперсія ряду. Спрощений спосіб їх розрахунку.
  5.  Види земельної ренти
  6.  Види іграшок (образні, транспортні, дидактичні, спортивні будівельні, театральні та іграшки і їх різновиди). Призначення іграшок для дітей від народження до 6 років
  7.  МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. РІЗНОВИДИ СИСТЕМНИХ ЗВ'ЯЗКІВ. ЕНТРОПІЯ

1. Договір постійної ренти є різновидом договору ренти, що відрізняється терміном рентних платежів: постійна рента - це безстрокова рента.

Особи, які можуть бути одержувачами постійної ренти '.

- Громадяни;

- некомерційні організації.

Якщо в договорі не передбачено інше, одержувач ренти може поступитися своїм правом іншого громадянина чи некомерційної організації.

Постійна рента переходить у порядку спадкування у спадок або при реорганізації юридичної особи.

Істотною умовою договору постійної ренти є розмір рентних платежів.

Розмір рентних платежів індексується пропорційно зміні мінімального розміру оплати праці, якщо інше не передбачено в договорі.

Якщо інше не передбачено договором, рентні платежі виплачуються щокварталу.

Договір постійної ренти припиняється шляхом викупу ренти платником ренти. За загальним правилом викуп здійснюється внесенням всієї суми викупу з попередженням одержувача ренти про її викуп за три місяці.

Викуп ренти може здійснюватися як за ініціативою її платника, так і з ініціативи її одержувача.

Одержувач ренти має право вимагати викупу ренти в разі:

- Затримки виплати рентних платежів більш ніж на один рік, якщо інший не встановлений в договорі;

- Неплатоспроможності платника ренти;

- Порушення платником свого зобов'язання, що забезпечує виплату ренти;

- Переходу нерухомості, переданої за договором ренти у спільну власність кількох нових набувачів, або розділу її між

декількома особами.

Якщо інше не передбачено договором ренти, викупна ціна дорівнює сумі річних рентних платежів при оплатній передачі майна під виплату або сумі річних рентних платежів плюс вартість переданого майна при безоплатній передачі майна під виплату ренти.

Ризик випадкової загибелі майна несе одержувач ренти, але в разі безоплатної передачі майна під виплату ренти сторони можуть догово ріться про інший розподіл ризику випадкової загибелі майна.

Питання 53. Договір довічної ренти є різновидом договору ренти, отлічаюшейся терміном рентних платежів: довічна рента - це рента, встановлена ??на термін життя одного або декількох одержувачів ренти.

Одержувачем довічної ренти може бути тільки фізична особа перебуває в живих до моменту укладення договору.

У разі смерті одного з одержувачів ренти його частка перекладається і:

інших одержувачів пропорційно часткам залишилися в живих.

Договір довічної ренти припиняється зі смертю останнього одержувача ренти.

Рентні платежі виплачуються щомісяця і тільки в грошовій формі

Сума місячних рентних платежів не може бути менше одного встановленого законом мінімального розміру оплати праці та підлягає обов ково індексації.

У разі істотного порушення платником ренти своїх зобов'язань по виплаті ренти одержувач ренти має право вимагати:

- Викупу ренти її платником (на тих же умовах, що і при викупі постійної ренти);

- Розірвання договору та відшкодування збитків;

- Повернення переданого під виплату ренти майна із заліком його вартості в рахунок викупної ціни ренти.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна несе платник довічної ренти

ПИТАННЯ 54. Загальні положення про договір оренди

1. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (Наймодавець) зобов'язується надати орендарю (Наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або користування. Ознаки договору оренди:

- За договором оренди відбувається передача майна у володіння і користування або користування без переходу права власності;

- Оренда - строковий договір;

- Оренда - возмездниі договір;

- Об'єктом оренди можуть бути тільки індивідуально-визначені неспоживна речі. Для договору оренди обов'язкове письмова форма у випадках, якщо:

- Договір укладений на термін більше одного року;

- одназ сторін - юридична особа.

Для договору оренди нерухомого майна необхідна державна реєстрація, якщо інше не передбачено законом.

термін аренди майна зазвичай встановлюється в договорі. Якщо ж термін оренди в договорі не визначений, договір вважається укладеним на невизначений строк. У цьому випадку будь-яка сторона може односторонньо розірвати договір, попередивши про це іншу сторону за один місяць, при оренді нерухомого майна - за три місяці.

Законом можуть бути встановлені граничні терміни оренди окремих видів майна (природних об'єктів і ін.).

Орендар має переважне право на продовження договору оренди на новий термін за наявності таких умов:

- Належне виконання зобов'язань за раніше укладеним договором: використання майна за призначенням, забезпечення його збереження, своєчасне внесення орендної плати і т. Д .;

- Готовність орендаря укласти договір на умовах, пропонованих іншими потенційними орендарями;

- Письмове повідомлення орендодавця про бажання орендаря продовжити орендні відносини в термін, передбачений договором, а якщо

такий строк не передбачений, то в розумний строк.

Якщо орендодавець відмовив в укладенні договору оренди на новий термін, але протягом року уклав договір з іншою особою, орендар має право за своїм вибором вимагати в суді переведення на себе прав і обов'язків за укладеним договором та відшкодування збитків, завданих відмовою поновити з ним договір, або тільки відшкодування зазначених збитків.

У разі якщо після закінчення терміну договору оренди орендар продовжує користуватися орендованим майном без укладення нового договору, а орендодавець проти цього не заперечує, то договір оренди вважається поновленим на невизначений термін.

4. Основним обов'язком орендодавця за договором є обов'язок передати орендоване майно орендарю. При невиконанні цього обов'язку орендар має право:

- Вимагати передачі майна;

- розірвати договір.

У будь-якому випадку в орендаря виникає право на відшкодування заподіяної шкоди. При передачі майна без приладдя або необхідних документів орендар має право вимагати відшкодування завданих збитків, а також передача приладдя і документів, або розірвання договору.

У разі виявлення перешкоджають чи ускладнюють користування орендованим майном недоліків, які не були обумовлені при укладенні договору, що не були заздалегідь відомі орендарю і не могли бути виявлені під час огляду або перевірки справності майна при його передачі, орендар має право вимагати:

- Безоплатного усунення недоліків;

- Відповідного зменшення орендної плати;

- Відшкодування витрат на самостійне усунення недоліків, якщо орендодавець своєчасно не замінив майно або не усунув недоліки сам. Такі витрати можуть бути відшкодовані шляхом безпосереднього утримання відповідних сум з орендної плати;

- Дострокового розірвання договору.

5. Основна обов'язок орендаря за договором оренди - своєчасне внесення орендної плати. Якщо в договорі не визначений розмір орендної плати, то використовується розмір орендної плати, зазвичай застосовується при оренді аналогічного майна при порівнянних обставинах.

Сторони можуть змінити розмір орендної плати в терміни, встановлені договором, але не частіше ніж один раз на рік.

Орендар має право вимагати зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які він не несе відповідальності, істотно погіршуються умови користування майном або його якість.

У разі істотного порушення орендарем строків внесення орендної плати (неодноразова або тривала затримка оплати) орендодавець має право вимагати дострокового внесення платежів, але не більше ніж за два терміни поспіль.

6. У разі використання орендарем майнане за призначенням орендодавець має право вимагати розірвання договору. Орендар має право за згодою орендодавця:

- Здавати орендоване майно в суборенду;

- Передавати свої права та обов'язки за договором третій особі (перенаем);

- Передавати майно в безоплатне користування;

- Передавати належні йому за договором оренди права в заставу;

- Вносити належні йому за договором права в якості внеску в

статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового

внеску у виробничий кооператив.

Ці права орендаря в певних випадках можуть бути обмежені законом.

Якщо інше не передбачено договором, обов'язки по утриманню орендованого майна розподіляються наступним чином:

- Орендодавець здійснює капітальний ремонт;

- орендар здійснює поточний ремонт.

Розподіл витрат на поліпшення орендованого майна проводиться таким чином:

- Віддільні поліпшення залишаються у орендаря;

-арендатор має право на відшкодування витрат на невід'ємні поліпшення, тільки якщо вони зроблені за згодою орендодавця.

ПИТАННЯ 55. Оренда транспортних засобів

1. За договором оренди транспортного засобу орендодавець зобов'язується надати орендарю транспортний засіб у тимчасове володіння і користування.

Види оренди транспортних засобів:

- Оренда транспортного засобу з екіпажем передбачає надання орендодавцем орендарю за плату в тимчасове володіння, а також користування транспортного засобу і надання послуг по управлінню ним і технічної експлуатації; -.

- Оренда транспортного засобу без екіпажу, тобто без надання послуг по управлінню ним і технічної експлуатації.

2. Особливості оренди транспортних засобів:

- Обов'язкова письмова форма договору;

- Тут не застосовуються правила про продовження орендних відносин на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення нового орендного договору;

- Орендар має право без згоди орендодавця здавати орендоване транспортний засіб в суборенду, укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори;

- Особливості оренди окремих видів транспортних засобів встановлюються транспортними статутами та кодексами.

3. Відмінні риси оренди транспортного засобу з екіпажем:

- Обов'язок по виробництву як капітального, так і поточного ремонту лежить на орендодавцеві;

- Орендодавець зобов'язаний забезпечити нормальну і безпечну експлуатацію транспортного засобу протягом терміну договору;

- Орендодавець зобов'язаний забезпечити транспортний засіб екіпажем, члени якого є працівниками орендодавця;

- Витрати по оплаті послуг членів екіпажу несе орендодавець, а витрати, пов'язані з комерційною експлуатацією транспортного засобу, - орендар;

- Обов'язок зі страхування транспортного засобу і відповідальність за шкоду, заподіяну в зв'язку з експлуатацією транспортного засобу, лежать на орендодавцеві;

- Орендар відповідає за шкоду, заподіяну транспортному засобу, тільки якщо шкода настав з його вини або з вини осіб, за дії яких він несе відповідальність.

4. Відмінні риси оренди транспортних засобів без екіпажу:

- Орендар зобов'язаний проводити як поточний, так і капітальний ремонт транспортного засобу;

- Орендар своїми силами здійснює управління та технічну експлуатацію транспортного засобу;

- Орендар несе обов'язки зі страхування транспортного засобу і відповідає за шкоду, заподіяну в зв'язку з його експлуатацією.

ПИТАННЯ 56. Оренда будинків та споруд

1. За договором оренди будівель і споруд орендодавець зобов'язується надати орендарю будівлю або споруду за плату в тимчасове володіння і користування, а орендар зобов'язується сплачувати обумовлену договором орендну плату.

2. Закон обмежує оренду житлових приміщень:

- Юридичні особи мають право орендувати житлові приміщення тільки з метою проживання в них громадян;

громадяни можуть отримати житлове приміщення в тимчасове володіння і користування тільки шляхом укладення договору найму житлового приміщення.

До укладення договору оренди будівлі або споруди орендодавець зобов'язаний інформувати орендаря про права третіх осіб на що здається в оренду майно.

Договір оренди будівлі або споруди полягає в простої письмовій формі шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами. Якщо термін дії договору більше одного року, то обов'язкова державна реєстрація договору.

Передача орендованого майна здійснюється шляхом складання передавального акта чи іншого акту про передачу. Відмова сторони від підписання передавального акта розглядається як відмова від виконання договору і тягне відповідні наслідки. Повернення орендованого майна здійснюється шляхом складання передавального акта.

3. Орендар будівлі або споруди отримуєправо користування частиною земельної ділянки, на якій знаходиться об'єкт оренди і яка необхідна для нормального користування ним.

Орендар не має права виробляти ніяких капітальних перетворень, які зачіпають несучі конструкції, перепланування орендованого будинку чи споруди без згоди орендодавця.

Інші права та обов'язки сторін аналогічні звичайним прав і обов'язків сторін за договором оренди Особливості купівлі-продажу житлових приміщень. |  Оренда підприємств

 Система захисту права власності. |  Позов про відшкодування шкоди, заподіяної вилученням майна у власника. |  Співавторство - створення твору спільною творчою працею двох або більше осіб (співавторів). Авторське право на такий твір належить соавторамсовместно. |  Заходи захисту авторських і суміжних прав ". |  Застосування до боржника в разі невиконання або неналежного виконання своєї обязанностімер цивільно-правової відповідальності. |  Змішана. |  види договорів |  Виконання договору поставки |  ПИТАННЯ 49. Поняття, форма і істотні умови договору купівлі-продажу нерухомості |  Об'єктом договору фінансування під відступлення права грошової вимоги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати