На головну

Ответ74.

1.1. Хоспіс є державною установою охорони здоров'я, призначеним для надання спеціалізованої медичної, соціальної, психологічної, юридичної та духовної допомоги інкурабельним онкологічним хворим, з метою забезпечення їм симптоматичного (паліативного) лікування, підбору необхідної знеболюючої терапії, надання медико-соціальної допомоги, догляду, психо-соціальної реабілітації, а також психологічної та соціальної підтримки родичів на період хвороби та втрати ними близької.
 1.2. Хоспіс створюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами м Москви.
 1.3. Посадові особи та персонал Хоспісу керуються в своїй діяльності законодавством Російської Федерації та цим Положенням.
 1.4. Хоспіс є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп з найменуванням установи, бланки.
 1.5. Хоспіс здійснює свою діяльність відповідно до Статуту і на підставі ліцензії, отриманої в установленому порядку.
 1.6. Хоспіс може бути клінічної та навчальною базою медичних освітніх установ і науково-дослідних інститутів.
 1.7. Хоспіс виступає позивачем і відповідачем у суді, арбітражному, третейському судах відповідно до законодавства Російської Федерації.
 1.8. Хоспіс виконує державні заходи з мобілізаційної підготовки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Уряду Москви.
 1.9. Хоспіс з метою реалізації державної, соціальної, економічної та податкової політики несе відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських, по особовому складу та ін.); забезпечує передачу на державне зберігання документів.

 2. Цілі хоспісу

2.1. Метою створення хоспісу є реалізація прав громадян на отримання гарантованого обсягу медико-соціальної допомоги в термінальній стадії онкологічного захворювання.
 Хоспіс здійснює обслуговування населення прикріпленого району чисельністю до 400000 чол. Потужність хоспісу визначається в 25 - 30 ліжок.
 2.2. Відбір хворих в хоспіс здійснюється лікарями хоспісу на підставі:
 - Наявності онкологічного захворювання в термінальній стадії, підтвердженого медичними документами направив установи;
 - Наявності некупіруемого в домашніх умовах больового синдрому;
 - Наявності соціально-психологічних показань (депресія, реактивні стани, конфліктні ситуації вдома, неможливість догляду за хворим).
 2.3. Хоспіс забезпечує амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим, яка в залежності від потреб пацієнта та його сім'ї, може надаватися у вигляді проміжних форм - денного стаціонару, виїзний службою.
 2.4. Забезпечення психологічного комфорту здійснюється на основі принципу індивідуального підходу до кожного хворого з урахуванням його стану, духовних, релігійних та соціальних потреб.
 2.5. Медична допомога та кваліфікований догляд за хворими в хоспісі здійснюється безкоштовно. Дотації (оплата) з боку родичів або хворих забороняється.
 2.6. Хоспіс не займається комерційною та іншою діяльністю, що суперечить його благодійному характеру, і таким, що порушує принцип рівного доступу до установи і рівних можливостей по медико-соціальному догляду для всіх інкурабельних хворих.
 2.7. Хоспіс забезпечує медико-соціальний та правовий захист пацієнтів, які перебувають на обліку в хоспісі.
 2.8. Хоспіс забезпечує соціальний захист персоналу хоспісу.
 2.9. Хоспіс проводить організаційно-методичну роботу по первинній підготовці кадрів: лікарів, середніх медичних працівників, молодшого медичного персоналу, добровольців і навчання родичів навичкам догляду за хворими.
 2.10. Структуру і штатний розпис хоспісу стверджує головний лікар хоспісу, виходячи з чисельності прикріпленого контингенту і обсягу наданої медико-соціальної допомоги (в межах фонду оплати праці).
 2.11. Хоспіс надає організаційно-методичну і практичну допомогу установам та спеціалістам з питань паліативного лікування, бере участь у проведенні нарад, конференцій з актуальних питань паліативного лікування.
 2.12. Хоспіс забезпечує:
 - Невідкладну медичну допомогу;
 - Спеціалізовану медичну допомогу;
 - Підбір і проведення необхідної знеболюючої і симптоматичної терапії;
 - Кваліфіковану медико-соціальну допомогу хворим, надання психотерапевтичної допомоги хворому і його родичам;
 - Харчування, в тому числі дієтичне, відповідно до лікарських рекомендацій і побажань хворого;
 - Організацію і проведення підтримуючого паліативного лікування інкурабельних хворих;
 - Організацію необхідної консультативної допомоги;
 - Транспортування хворого;
 - Проводить освоєння і впровадження в практику роботи нових методів паліативного лікування та догляду за хворими;
 - Робить аналіз ефективності медико-соціальної діяльності хоспісу;
 - Проводить заходи щодо мобілізаційної підготовки та цивільної оборони;
 - Здійснює експлуатацію і ремонт майна хоспісу;
 - Веде статистичний і бухгалтерський облік і надає звітність про діяльність хоспісу в установленому порядку.

 3. Завдання хоспісу

3.1. Основними завданнями хоспісу є:
 - Формування нової форми медико-соціального забезпечення, заснованої на милосердного і гуманне ставлення громадськості та держави до проблем інкурабельних онкологічних хворих;
 - Підвищення доступності стаціонарної медичної допомоги хворим в термінальній стадії і поліпшення медичної допомоги на дому;
 - Надання соціально-психологічної допомоги хворим та їхнім родичам, навчання родичів навичкам догляду за тяжкохворими;
 - Забезпечення підбору та проведення необхідної знеболюючої терапії;
 - Організація необхідної консультативної допомоги.
 3.2. Відповідно до зазначених завдань на хоспіс покладається:
 - Створення служби добровільних помічників, які забезпечують безоплатний догляд за хворими в домашніх умовах і в стаціонарі, навчання їх;
 - Зв'язок з релігійними організаціями всіх віросповідань для відправлення, в разі необхідності, культових обрядів в період перебування в стаціонарі і вдома;
 - Зв'язок і активна робота з благодійними організаціями, як вітчизняними, так і зарубіжними;
 - Зв'язок з іншими хоспісами, як вітчизняними, так і зарубіжними;
 - Зв'язок з органами соціального захисту населення;
 - Зв'язок із засобами масової інформації.

 4. Структура хоспісу

У структуру хоспісу входить:
 1. Приймальне відділення.
 2. Стаціонар на 25 - 30 ліжок.
 3. Денний стаціонар.
 4. Виїзна служба.
 5. Адміністративно-господарська служба.
 6. Допоміжні служби (стерилізаційна, аптека, дезкамерний блок, пральня, харчоблок).

6. Організація діяльності

6.1. Хоспіс здійснює самостійну господарську діяльність у межах, встановлених цим Положенням.
 6.2. Хоспіс будує свої відносини з іншими установами, підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів.
 6.3. Хоспіс має право:
 - Залучати для здійснення своїх функцій на договірних умовах інші підприємства та організації, приватних осіб;
 - В установленому порядку визначати розмір коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників Хоспісу та їх заохочення, виробничий і соціальний розвиток.
 6.4. Хоспіс зобов'язаний:
 - Нести відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації за порушення договірних, розрахункових зобов'язань, за порушення правил господарювання, встановлених законодавством Російської Федерації;
 - Відшкодовувати збитки, завдані нераціональним використанням землі та інших природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища, санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо захисту здоров'я персоналу хоспісу, хворих;
 - Забезпечити своїх співробітників безпечними умовами праці та нести відповідальність у встановленому порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності;
 - Здійснювати оперативний бухгалтерський облік діяльності хоспісу, вести статистичну та бухгалтерську звітність, звітуючи про результати діяльності в порядку і строки, встановлені Комітетом охорони здоров'я Москви.
 6.5. Контроль за діяльністю хоспісу здійснюється Комітетом охорони здоров'я Москви (управлінням охорони здоров'я адміністративного округу), а також податковими, природоохоронними та іншими органами в межах їх компетенції, на які відповідно до чинного законодавства та законодавчими актами Російської Федерації покладена перевірка діяльності державних і муніципальних установ.
 6.6. Контроль за розпорядженням майном, закріпленим за хоспісом на праві оперативного управління, здійснює Комітет охорони здоров'я Москви відповідно до чинного законодавства.
 6.7. Для вирішення поставлених хоспісом завдань, виконання гуманних, моральних, моральних, духовних, етичних проблем в діяльності хоспісу може засновуватися Опікунська рада, залучатися громадські та релігійні організації на правах добродійності, наставництва, волонтерства, безоплатної допомоги, безкорисливого служіння.

 7. Управління хоспісом

7.1. Управління хоспісом здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації та цим Положенням.
 7.2. Керівником хоспісу є головний лікар, який призначається і звільняється Комітетом охорони здоров'я Москви або управлінням охорони здоров'я адміністративного округу відповідно до чинного законодавства.
 7.3. Головним лікарем хоспісу призначається фахівець з вищою медичною освітою, який має досвід роботи з організації охорони здоров'я.
 7.4. При призначенні фахівця на посаду головного лікаря хоспісу з ним укладається контракт, в якому визначаються права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення і звільнення від займаної посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.
 7.5. Головний лікар хоспісу може бути звільнений від займаної посади до закінчення терміну контракту на підставах, передбачених у контракті або в чинному законодавстві.
 7.6. Головний лікар з питань, віднесених законодавством Російської Федерації до його компетенції, діє на принципах єдиноначальності.
 7.7. Головний лікар хоспісу має наступні права:
 - Діяти без довіреності від імені хоспісу, представляти інтереси хоспісу в державних органах, підприємствах, організаціях, установах;
 - В межах, встановлених контрактом та цим Положенням, розпоряджатися майном хоспісу, укладати договори, видавати доручення;
 - Відкривати розрахункові або інші рахунки хоспісу;
 - Стверджувати структуру і штати хоспісу;
 - В межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників хоспісу;
 - Здійснювати підбір, прийом на роботу, розстановку та підвищення кваліфікації кадрів хоспісу;
 - Заохочувати співробітників, залучати їх до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
 - Створювати фонди матеріального заохочення та інші фонди, передбачені чинним законодавством;
 - Визначати потребу в ресурсах і купувати їх в установленому порядку.
 7.8. Головний лікар зобов'язаний забезпечити:
 - Проведення і дотримання в практиці роботи хоспісу основних морально-етичних і медичних принципів хоспісу;
 - Дотримання санітарних норм і правил експлуатації всього устаткування хоспісу, вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, правил охорони праці та протипожежної безпеки;
 - Безперебійну роботу медичної апаратури, інженерно-технічних комунікацій і споруд;
 - Раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів;
 - Безперебійне постачання необхідними засобами і матеріалами медичного та господарського призначення;
 - Ведення затвердженої медичної документації, надання оперативної інформації та статистичної звітності;
 - Складання (зміна) штатного розкладу в межах фонду заробітної плати і тарифікації посад, включених до штатного розпису;
 - Облік результатів роботи персоналу і контроль поточної діяльності;
 - Поліпшення умов праці та відпочинку персоналу, включаючи проведення сеансів психо-емоційного розвантаження на найбільш напружених ділянках роботи персоналу хоспісу.
 7.9. Головний лікар хоспісу керує підрозділами хоспісу безпосередньо або через своїх заступників.
 7.10. Відносини працівників хоспісу, що виникли на основі трудового договору (контракту), регулюються законодавством про працю Російської Федерації.

 8. Ліквідація, реорганізація, перепрофілювання хоспісу

8.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання хоспісу приймається відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
 8.2. При реорганізації або припинення діяльності хоспісу всі документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу та інші) передаються відповідно до встановлених правил правонаступника.
 При відсутності правонаступника документи постійного зберігання, що мають науково-історичне значення, передаються на державне зберігання до архіву, документи з особового складу (накази, особисті справи, картки обліку, особові рахунки і т.п.) передаються на зберігання в архів адміністративного округу, на території якого знаходився хоспіс. Передача і впорядкування документів здійснюється силами і за рахунок коштів хоспісу.


  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАРАЖЕННЯ ВІЛ-інфекцією |  програма дисципліни

 Ответ51. |  Відповідь 52. |  Відповідь 63. |  Соціальний захист дітей-інвалідів |  Відповідь 65. |  Ответ70. |  Хочу померти гідно |  Ответ71. |  Ответ72. |  Ответ73. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати