На головну

Статистичний розподіл вибірки.

  1.  II. РОЗПОДІЛ ДОХОДУ
  2.  III. Зразкове розподіл годин дисципліни за темами та видами занять
  3.  III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  4.  III. Розподіл годин курсу
  5.  Аналіз факторів, що впливають на розподіл доходів населення
  6.  Б. Розподіл місць між партіями в парламенті здійснюється пропорційно числу поданих за кожну голосів при мажоритарній системі.
  7.  Біноміальний розподіл

Нехай з генеральної сукупності витягнута вибірка, причому значення певної ознаки, що дорівнює:

х1 зустрічається n1 раз,

х2 зустрічається n2 раз,

...........................,

хk зустрічається nk раз.

При цьому n1 + n2 + n3 .... + Nk = N - обсяг вибірки.

значення xi називають варіантами, а послідовність варіант, записана в зростаючому порядку, називається варіаційним рядом.

Числа спостережень n1 , n2 , n3 , ..., Nk називають частотами.

Ставлення (ni / N) називається відносною частотою: Wi = ni/ N.

статистичним розподілом вибірки називається перелік варіант і відповідних їм частот або відносних частот, записані в таблицю:

x x2 x3  ..... xk
ni n2 n3  ..... nk

статистичний розподіл можна задавати у вигляді послідовності інтервалів і відповідних їм частот (як частот, відповідних інтервалу, приймають суму частот, які потрапили в це інтервал).

приклад:

x
ni

n = 3 + 7 + 10 = 20 - обсяг вибірки статистичного розподілу частот.

x
wi  3/20  7/20  10/20

 ; 2,2,2, 6,6,6,6,6,6,6, 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 - варіаційний ряд вибірки.

  Завдання математичної статистики. |  Емпірична (дослідна) функція розподілу.

 Нерівність Чебишева. |  Теорема Чебишева. |  Теорема Бернуллі. |  Система випадкових величин. |  Функція розподілу двовимірної випадкової величини і щільність розподілу ймовірностей неперервної двовимірної випадкової величини. |  Умовні закони розподілу складових двовимірних випадкових величин. |  Умовне математичне сподівання. |  Залежні і незалежні випадкові величини. |  Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції. |  Лінійна регресія. Прямі лінії середньоквадратичної регресії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати