На головну

Рентабельність комерційного підприємства і показники її оцінки. Фактори, що впливають на величину прибутку і рентабельності

  1.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  2.  I Товарна політика підприємства
  3.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  4.  I. Загальна характеристика підприємства
  5.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  6.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  7.  II. непрямі показники

Для оцінки ефективності роботи торгового підприємства недостатньо використання показника прибутку, оскільки наявність прибутку ще не означає, що підприємство працює добре. Абсолютна сума прибутку не дозволяє судити про ступінь прибутковості того чи іншого підприємства, угоди, ідеї. Багато торгових підприємств, що отримали однакову суму прибутку, мають різні обсяги продажів, різні витрати. Тому для визначення ефективності виробничих витрат необхідно використовувати відносний показник - рівень рентабельності. Прибуток і рентабельність - тісно взаємопов'язані поняття, але не тотожні за своїм аналітичним можливостям. Рентабельність доцільно розглядати з двох позицій - як об'єктивну економічну категорію і як кількісний показник.

Як об'єктивна економічна категорія рентабельність характеризує прибутковість, прибутковість, фінансовий результат господарської діяльності підприємства (фірми, компанії).

В економічній теорії застосовується кілька визначень категорій рентабельності:

- Прибутковість;

- Відношення корисного результату торговельної діяльності у вигляді прибутку до вартості витрат на її отримання;

- Зіставлення результатів господарської діяльності з витратами або ресурсами, обчисленими в вартісної формі;

- Інтегральний показник, що узагальнює інші показники ефективності.

У будь-якому визначенні, рентабельність буде означати відсоткове відношення суми отриманого (очікуваної) прибутку до одного з показників: обсягу товарообігу, витрат обігу, середньої вартості основних і обігових коштів, фонду оплати праці і т.д.

Рентабельність товарообігу визначається:

а) для роздрібної торгівлі:

Rр=  (25)

де Пб - балансовий, чистий прибуток або прибуток від реалізації торгового підприємства;

R - обсяг роздрібного товарообігу (продажів);

б) для підприємств оптової торгівлі:

 (26)

де Пб - Балансова (чиста, від реалізації) прибуток оптового підприємства;

ОТС - оптовий товарооборот за участю оптового підприємства в розрахунках;

в) для підприємств харчування:

 (27)

де, Пб - Балансова (чиста) прибуток підприємств харчування;

ВТП - валовий товарообіг підприємства харчування.

Рентабельність продажів показує, який прибуток отримана в розрахунку на 1 рубль (100 або 1000 руб.) Обороту або скільки відсотків займає прибуток у товарообігу.

Коефіцієнт поточних витрат дозволяє визначити ефективність проведених витрат та їх окупність. Для його розрахунку використовується така формула:

 (28)

де, ІО - сума поточних витрат.

Даний коефіцієнт характеризує величину прибутку на 1 карбованець поточних витрат. Чим вище ця величина, тим вища ефективність діяльності торгового підприємства.

Рентабельність сукупних витрат визначається як відношення балансового (чистої) прибутку до вартості основних (ОФ) і оборотних фондів (ОС), витрат на утримання працівників:

Даний коефіцієнт показує розмір прибутку, що припадає на одиницю вартості сукупних ресурсів.

З метою поглиблення аналізу рентабельності виробничих фондів можна розрахувати за аналогічною методикою і інші часті коефіцієнти: окремо рентабельність основних фондів, рентабельність оборотних коштів, показник прибутку в розрахунку на 1 м2 торговельної площі, на 1 м3 складського приміщення.

На розмір прибутку і рентабельності впливають дві групи факторів: внутрішні і зовнішні.

До групи зовнішніх чинників належать:

- Рівень розвитку економіки країни в цілому;

- Заходи регулювання діяльності підприємств з боку держави;

- Природні (кліматичні) фактори, транспортні та інші умови, що викликають додаткові витрати у одних підприємств і зумовлюють додатковий прибуток у інших;

- Зміна на передбачених планом підприємства цін на сировину, продукцію. Матеріали, паливо, енергоносії, покупні напівфабрикати; тарифів на послуги і перевезення; норм амортизаційних відрахувань; ставок орендної плати; мінімальної заробітної плати; нарахувань на неї; ставок податків і інших зборів, виплачуваних підприємством;

- Порушення постачальниками, фінансовими, банківськими та іншими організаціями державної дисципліни з господарських питань, які зачіпають інтереси підприємства.

внутрішні чинники безпосередньо пов'язані з результатами діяльності підприємства, сюди відносяться:

- Результати комерційної діяльності, ефективність укладених угод на поставку товарів, обсяг і структура товарообігу, форми і системи оплати праці, продуктивність праці, ефективність основних і обігових коштів, рівень валових доходів і витрат обігу, розмір іншої прибутку тощо.

- Порушення податкового законодавства. Аналіз прибутку і рентабельності комерційного підприємства |  Сутність, склад і структура оборотних коштів комерційного підприємства

 Прогнозування валового доходу комерційного підприємства |  Економічне обгрунтування торговельних надбавок, як найважливіша ланка цінової політики комерційного підприємства |  Поняття витрат обігу торгового підприємства. Класифікація витрат |  Номенклатура статей витрат обігу |  Завдання і порядок аналізу витрат обігу комерційного підприємства |  Фактори, що впливають на величину і рівень витрат обігу комерційного підприємства |  Механізм управління витратами обігу торговельного підприємства |  Регулювання трудових відносин працівників комерційного підприємства |  Форми і системи оплати праці працівників комерційного підприємства |  Сутність і функції прибутку комерційного підприємства. Види прибутку та напрями використання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати