Головна

II. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки

  1. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  2. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  3. II. Вимоги пожежної безпеки в парках і ангарах, на стоянках повітряних суден
  4. III. Інструктаж по вимогам безпеки
  5. III. Мета, основні принципи та пріоритетні напрями державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  6. IV. Основні завдання державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки

7. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки становить основу їх підготовки до виконання вимог безпеки в повсякденній діяльності військ (сил). Воно проводиться в Збройних Силах на всіх етапах проходження військової служби з метою формування необхідних знань і навичок у кожного військовослужбовця до безпечного виконання завдань (вправ, робіт), відповідального і свідомого ставлення до виконання встановлених вимог безпеки у процесі виконання обов'язків військової служби.

8. У Збройних Силах навчання військовослужбовців вимогам безпеки будується диференційовано, з урахуванням займаних військових посад, кваліфікаційних вимог, специфіки виконуваних завдань (вправ, робіт), умов і особливостей експлуатації озброєння і військової техніки, відповідно до програм навчання, навчальними планами і планами бойової підготовки.

9. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки в Збройних Силах здійснюється за допомогою проведення занять, а також здійснення перевірок їх теоретичних знань та практичних навичок за вимогами безпеки.

10. З військовослужбовцями, покликаними на військову службу, в період проходження ними початкової військової підготовки до складання Військової присяги вивчається окремий предмет "Основи безпеки військової служби" в обсязі 10 год згідно з типовою програмою, викладеної в додатку N 1 до цієї Інструкції.

11. У військово-навчальних закладах Міністерства оборони освоєння курсантами знань, набуття навичок безпечного виконання обов'язків відповідно до майбутнього призначенням здійснюється в ході навчання їх на зразках озброєння і військової техніки, виконання вимог загальновійськових статутів Збройних Сил Російської Федерації в повсякденній діяльності, а також в Під час вивчення розділу "Основи безпеки військової служби" общепрофессіональной дисципліни "Безпека життєдіяльності" * *. Зазначений розділ вивчається курсантами в період проходження ними загальновійськової підготовки до складання Військової присяги в обсязі 10 год згідно з типовою програмою, викладеної в додатку N 1 до цієї Інструкції.

12. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки у військовій частині організовується в системі бойової (командирської) і суспільно-державної підготовки. На заняттях з бойової підготовки при вивченні кожної з навчальних дисциплін до військовослужбовців завчасно доводяться вимоги безпеки, встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, нормативно-технічної та експлуатаційної документації, правил та інструкцій по вимогам безпеки, забезпечується перевірка їх засвоєння і виконання в ході заняття.

У програму командирської підготовки офіцерів з'єднань і військових частин щорічно включається вивчення окремого предмета "Забезпечення безпеки військової служби" в обсязі 10 год згідно з типовою програмою, викладеної в додатку N 2 до цієї Інструкції.

У програму командирської підготовки прапорщиків (мічманів) з'єднань та військових частин щорічно включається вивчення окремого предмета "Забезпечення безпеки військової служби" в обсязі 6 ч згідно з типовою програмою, викладеної в додатку N 3 до цієї Інструкції.

У програму командирської підготовки сержантів (старшин) з'єднань та військових частин щорічно включається вивчення окремого предмета "Забезпечення безпеки військової служби" в обсязі 6 ч згідно з типовою програмою, викладеної в додатку N 4 до цієї Інструкції.

13. Поряд з вищевказаними заняттями навчання військовослужбовців вимогам безпеки забезпечується за допомогою проведення періодичних спеціальних занять. До таких занять відносяться: комплексні практичні заняття в масштабі військової частини по забезпеченню безпеки військової служби в повсякденній діяльності - перед початком кожного періоду навчання і аналогічні заняття в підрозділах - при проведенні парково-господарських днів, перед проведенням навчань, оглядів озброєння і військової техніки, перед виконанням найбільш важливих технологічних робіт на озброєнні і військовій техніці; при підготовці особового складу до несення служби у варті на другому і третьому етапах підготовки. Спеціальні заняття з навчання військовослужбовців вимогам безпеки можуть проводитися за рішенням старшого командира (начальника) і в інших випадках.

Про проведення заняття, в тому числі спеціального, керівником заняття робиться відповідний запис у журналі бойової (командирської), суспільно-державної підготовки, журналі обліку навчальних занять або іншому документі навчальної звітності * * *.

14. Важливим елементом навчання військовослужбовців вимогам безпеки є перевірка їх теоретичних знань та практичних навичок за вимогами безпеки, яка є завершальним етапом цього навчання і одним з обов'язкових умов допуску військовослужбовця до самостійної роботи. Перевірка теоретичних знань і практичних навичок військовослужбовців за вимогами безпеки проводиться у формі заліку (склав / не склав). Якщо військовослужбовець не здав залік, то повторна перевірка знань призначається не пізніше одного місяця з дня попередньої перевірки. До здачі повторної перевірки він до самостійної роботи не допускається.

15. Перевірка теоретичних знань і практичних навичок військовослужбовців по умовами безпеки поділяється на первинну, періодичну і позачергову.

16. Первинна перевірка теоретичних знань і практичних навичок військовослужбовців за вимогами безпеки проводиться в підрозділах, де військовослужбовці починають проходити військову службу, до початку безпосереднього виконання ними посадових (спеціальних) обов'язків. При необхідності перед перевіркою організовуються додаткові заняття з вивчення вимог безпеки або їх самостійне вивчення.

17. При первинній перевірці перевіряється повинен знати: положення статутний, розпорядчої та експлуатаційної документації за вимогами безпеки; посадові обов'язки відповідно до керівних документів; вимоги безпеки при виконанні завдань (робіт) за фахом, при виникненні аварійних ситуацій і порядок їх ліквідації; загальні вимоги електро-, вибухо- і пожежобезпеки; вимоги безпеки при несенні вартової і внутрішньої служб, поводженні зі стрілецькою зброєю і при проведенні стрільб; вимоги безпеки при виконанні типових для підрозділу господарських робіт; правила першої медичної допомоги постраждалим, пристрій і порядок використання засобів індивідуального захисту.

18. При первинній перевірці перевіряється, використовуючи теоретичні знання за вимогами безпеки, повинен вміти: виконувати завдання (прийоми, роботи) на штатній військової техніки за фахом, а також зі штатним електроустаткуванням; перевіряти справність інструменту і пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту; звертатися зі стрілецькою зброєю, з токсичними речовинами, отруйними технічними рідинами, проводити їх нейтралізацію; виконувати вантажно-розвантажувальні роботи, роботи на висоті, інші господарські роботи, типові для підрозділу, правильно діяти в аварійних умовах і при виникненні пожежі.

19. Первинна перевірка теоретичних знань і практичних навичок особового складу за вимогами безпеки проводиться в підрозділах командирами (начальниками) з числа командирів взводів (груп і їм рівних) з оформленням протоколу перевірки знань за вимогами безпеки за формою згідно з додатком N 5 до цієї Інструкції, який затверджується командиром підрозділу (роти, батареї і їм рівними) і зберігається в підрозділі протягом двох років.

20. На військовослужбовців, штатні посади яких вимагають отримання допуску на право самостійної роботи (механіки-водії, водії автомобілів, навантажувачів, електрогазозварники, зварювальники, заправники, машиністи бульдозерів, екскаваторів, слюсарі-ремонтники, сантехніки, трубопроводчики, електромонтажники, трактористи та ін. ), командирами підрозділів (батальйонів, окремих рот) представляються в відповідної кваліфікаційної комісії військової частини з прийому заліків на допуск до самостійної роботи списки та інші необхідні документи, в тому числі витяги з протоколів перевірки теоретичних знань і практичних навичок за вимогами безпеки.

Зазначена кваліфікаційна комісія військової частини результати перевірки знань і навичок військовослужбовців в обсязі вимог програми підготовки з конкретної спеціальності та за вимогами безпеки оформляє протоколом перевірки знань і навичок на допуск до самостійної роботи. Про допуск військовослужбовця до самостійної роботи оголошується наказом по військовій частині, в встановлених випадках йому вручається відповідне посвідчення,

21. До несення бойового чергування (бойової служби), вартової служби, служби в добовому наряді черговими по військовій частині, парку, штабу, контрольно-пропускного пункту, виконання обов'язків водійського складу військовослужбовці в установленому порядку допускаються наказом по військовій частині після оцінки відповідними комісіями їх морально-ділових якостей та перевірки необхідних знань і практичних навичок.

22. Періодичні перевірки теоретичних знань і практичних навичок за вимогами безпеки проводяться з особами, які постійно несуть бойове чергування і вартову службу, а також виконують роботи з підвищеною небезпекою, що обслуговують особливо важливі і режимні об'єкти, а також об'єкти, підконтрольні наглядовим органам. Склад кваліфікаційної комісії, перелік посад, виконання обов'язків за якими вимагає проходження періодичних перевірок теоретичних знань і практичних навичок за вимогами безпеки, періодичність перевірок визначаються командиром військової частини. Періодичні перевірки теоретичних знань і практичних навичок військовослужбовців за вимогами безпеки проводяться в обсязі первинних перевірок. Результати періодичних перевірок оформляються протоколами, які зберігаються протягом двох років у штабі військової частини (з'єднання).

23. Без проходження перевірки теоретичних знань і практичних навичок за вимогами безпеки (первинної та періодичної) виконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою (самостійна робота після наявного перерви) забороняється.

24. Позачергова перевірка теоретичних знань і практичних навичок проводиться при введенні в дію нових або перероблених нормативних документів за вимогами безпеки, при введенні нового обладнання і впровадженні нових технологічних процесів, що вимагають додаткових знань за вимогами безпеки, при призначенні військовослужбовців на нову військову посаду, а також на вимогу органів державного нагляду або вищестоящих органів військового управління.

25. Військовослужбовці, штатна посада яких вимагає присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки, проходять підготовку, перевірку теоретичних знань і практичних навичок за програмою відповідної кваліфікаційної групи і допускаються до самостійної роботи відповідно до нормативно-технічних документів, що розробляються в видах Збройних Сил, головних і центральних управліннях Міністерства оборони органами енергонагляду.

Військовослужбовці, які не відносяться до електротехнічного персоналу, але зайняті виконанням робіт, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять початкову підготовку з електробезпеки з присвоєнням першої кваліфікаційної групи.

Перелік посад, що вимагають присвоєння першої групи з електробезпеки, визначається наказом командира (начальника) військової частини.

 IV. Вимоги пожежної безпеки в майстернях | III. Інструктаж по вимогам безпеки

Федеральний закон від 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки». | Федеральний закон від 21 грудня 1994 № 68-ФЗ 22.07.2008 № 123-ФЗ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру». | Додаток № 1 | Обов'язки основних посадових осіб полку по забезпеченню безпеки військової служби | III. завдання комісії | IV. Повноваження осіб, які входять до складу комісії | V. Організація діяльності комісії | Основні заходи щодо забезпечення безпеки військової служби | Пожежна безпека | I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати