На головну

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за проступки в інформаційній сфері

  1. I. Перетворення енергії в біосфері
  2. III. Розподіл повноважень у сфері охорони підприємства
  3. XIII. Відповідальність за дотримання законодавства Російської Федерації і контроль за виконанням вимог цих правил
  4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за правопорушення в сфері дорожнього руху.
  5. адміністративна відповідальність
  6. адміністративна відповідальність
  7. Адміністративна відповідальність юр осіб

дисциплінарну відповідальністьза проступки в інформаційній сфері несуть працівники підприємств, установ, організацій відповідно до положень, статутами, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами.

вчинення дисциплінарного проступку,тобто невиконання або неналежне виконання працівником з його вини покладених на нього трудових обов'язків, роботодавець має право застосувати такі дисциплінарні стягнення:

1) догана;

2) догану;

3) звільнення з відповідних підстав.

Порядок застосування дисциплінарних стягнень визначається трудовим законодавством.

До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника пояснення у письмовій формі. У разі відмови працівника дати зазначене пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи часу хвороби працівника, перебування його у відпустці, а також часу, необхідного на врахування думки представницького органу працівників.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку, а за результатами ревізії, перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиторської перевірки - пізніше двох років з дня його вчинення. У зазначені терміни не включається час провадження у кримінальній справі.

За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Наказ (розпорядження) роботодавця про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівникові під розписку протягом трьох робочих днів з дня його видання. У разі відмови працівника підписати зазначений наказ (розпорядження) складається відповідний акт.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником в державні інспекції праці або органи з розгляду індивідуальних трудових спорів.

Відповідно до трудового законодавства за правопорушення в інформаційній сфері передбачена і матеріальна відповідальність- Це майнова відповідальність працівників, з вини яких підприємство, установа, організація понесли витрати по відшкодуванню шкоди, заподіяної інформаційним правопорушенням.

Детально порядок і умови матеріальної відповідальності робітників і службовців регламентовані трудовим законодавством.

Трудовим договором або укладаються в письмовій формі угодами, що додаються до нього, може конкретизуватися матеріальна відповідальність сторін цього договору.

Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за собою звільнення сторони цього договору від матеріальної відповідальності.

Матеріальна відповідальність за порушення інформаційного законодавства настає поряд із залученням порушника до будь-яких інших видів відповідальності (дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності).

Матеріальна відповідальність сторони трудового договору настає за шкоду, заподіяну нею іншій стороні цього договору в результаті її винного протиправної поведінки (дій чи бездіяльності).

Працівник зобов'язаний відшкодувати роботодавцю заподіяну йому пряму дійсну шкоду. Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення стану вказаного майна, а також необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на придбання або відновлення майна.

Встановлення розмірів матеріальної відповідальності працівників за шкоду визначається відповідно до ТК РБ.

 Цивільно-правова відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері | Інформаційні аспекти інтелектуальної власності

інформаційне право | ознаки інформація | види інформації | Поняття інформаційного права, його предмет та принципи | Джерела інформаційного права | Система інформаційного права | Поняття, структура і види інформаційно-правових норм | Класифікація інформаційних правовідносин | Конституційні основи права на пошук, отримання і поширення інформації | Суб'єкти правовідносин у сфері пошуку, отримання і використання інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати