Головна

Поняття системи права, її структура і характеристика елементів

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. D) формування системи соціологічної освіти
  3. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  4. I Загальна характеристика роботи
  5. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  6. I. Загальна характеристика
  7. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ

Система права - об'єктивно зумовлена ??характером суспільних відносин внутрішня організація права, яка виражається в єдності та узгодженості взаємопов'язаних юридичних норм, їх розподілі на галузі (підгалузі) і інститути.

Галузі права - це сукупність взаємопов'язаних, об'єктивно відокремлених юридичних норм, що регулюють за допомогою специфічного методу велике коло суспільних відносин, що володіють внутрішньою єдністю, відмітними властивостями, якісним своєрідністю.

У галузі права як правило виділяють загальну і особливу частини. У загальній частині групуються норми і інститути, які обслуговують особливу частину, в якій вони конкретизуються. У галузях права зазвичай виділяють основні інститути, в яких закріплюються загальногалузеві принципи, зміст правового регулювання. Галузі права формується з менших груп норм: підгалузей та інститутів.

Підгалузь - це велика група правових норм, що складається з ряду інститутів у складі галузі права і регулююча близькі, відносно відособлені відносини певного виду.

Правовий інститут - це входить в галузь (підгалузь) права відособлена група взаємопов'язаних юридичних норм, що регулюють певний різновид або сторону однорідних суспільних відносин.

Всі різновиди суспільних відносин знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємодії. Такі зв'язку близьких галузей права проявляються в існуванні суміжних або комплексних правових інститутів. Це такі інститути які об'єднують в своєму складі норми, які стосуються різними галузями права, але регулюють однорідні відносини.

Критеріями виділення галузей права виступають предмет і метод правового регулювання.

Предмет правового регулювання - ті суспільні відносини, які регулюються нормами права.

Метод правового регулювання - обумовлені характером суспільних відносин (предметом) способи впливу права на ці суспільні відносини.

Система права Республіки Білорусь складається з наступних основних галузей: конституційне право, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право, трудове право, сімейне право, земельне право, фінансове право, кримінально-виконавче право, цивільно-процесуальне право, кримінально-процесуальне право і т . Д.

До великих блокам в системі права відносять публічне та приватне право. Такий поділ права було введено римським правом і пізніше сприйнято європейськими державами.

Суть зазначеного поділу полягає в тому, що в будь-якому праві є норми, покликані забезпечувати насамперед загальнозначущі (публічні) інтереси, тобто інтереси суспільства, держави в цілому (конституційне право, кримінальне, процесуальне, адміністративне, фінансове і т.д.), і норми, що захищають інтереси приватних осіб (цивільне право, трудове, сімейне, торгове і т.д.).

Публічне право пов'язане з публічною владою, носієм якої є держава. Приватне право «обслуговує» в основному потреби приватних осіб (фізичних і юридичних), що не володіють владними повноваженнями і виступають в якості вільних і рівноправних власників.

Законодавство, як і право, теж має свою систему, під якою розуміється його внутрішню будову.

Однак дані поняття необхідно розрізняти з таких підстав:

1) якщо первинним елементом системи права є норма, то первинним елементом системи законодавства - нормативний акт;

2) якщо система права виступає в якості змісту, то система законодавства - як форми;

3) якщо система права складається об'єктивно відповідно до існуючих суспільними відносинами, то система законодавства переважно суб'єктивна, бо залежить від законодавця;

4) якщо система права має первинний характер, то система законодавства - похідний;

5) якщо система права має тільки горизонтальне будова, то система законодавства - ще й вертикальне;

6) система права і система законодавства різняться і за обсягом: законодавство, з одного боку, не охоплює всієї різноманітності нормативності; а з іншого боку, включає в себе, крім формулювань норм, і інші елементи - преамбули, назви розділів, глав, статей і т. п.

 Поняття, ознаки та принципи юридичної відповідальності, її види | Поняття нормотворчості, його види, стадії, принципи

Поняття і елементи форми держави | Орган держави - структурно відособлене ланка державного апарату, яка бере участь у здійсненні функцій держави і наділена для цього владними повноваженнями. | Поняття і принципи правової держави. | Забезпеченість можливістю державного примусу. | Поняття, види, характеристика основних джерел права | Поняття, ознаки, види правопорушень. | Юридичний склад правопорушення, характеристика його елементів. | Поняття, ознаки та види правомірної поведінки. | Поняття юридичних фактів і їх класифікація | Основні правові системи сучасності і їх характеристика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати