На головну

бібліографічні посилання

  1. Абсолютні і відносні посилання.
  2. Адреси, осередки і посилання
  3. БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИШУКУВАННЯ
  4. бібліографічні посилання
  5. Бібліографічний список і бібліографічні посилання
  6. Залежно від того, чи підлягає розсилається інформація контролю чи ні розрізняють модеровані і немодеровані списки розсилки.

Посилання, поряд з бібліографічним списком, є складовою частиною бібліографічного апарату. Під бібліографічною посиланням прийнято розуміти сукупність бібліографічних відомостей про цитованому, розглянутому або згадані в тексті документа (реферату, курсової, випускної кваліфікаційної роботи) іншому документі, необхідних і достатніх для загальної характеристики, ідентифікації та пошуку.

 На жаль, в наукових дослідженнях студенти часто недооцінюють значення посилань і ігнорують їх. Тим часом, посилання обов'язкові при цитуванні, при запозиченні інформації з інших джерел (таблиць, схем, карт, планів і т. П), при оперуванні кількісними показниками, при вказівці дат, при згадці або аналізі робіт того чи іншого автора, при надсиланні до праць, де розглядалося досліджуваний питання.

За місцем розташування відносно основного тексту бібліографічні посилання бувають:

1) внутрітекстовие (є частиною основного тексту);

2) підрядкові (винесені з тексту вниз сторінки);

3) кінцеві (винесені за текст дослідження або його частини).

Студентам пропонується використовувати підрядкові посилання, щоб не ускладнювати читання і не ускладнювати пошуки при наведенні довідки. Підрядкові посилання поміщаються внизу кожної сторінки із зазначенням автора, назви, місця і року видання книги і цитованої сторінки [4]; для статей - автора, назви статті, назви журналу, року, номера журналу і цитованої сторінки [5]. Для зв'язку посилань з текстом використовуються знаки виносок у вигляді цифр. Знак виноски слід розташовувати в тому місці тексту, де за змістом закінчується думка автора. Нумерація виносок, як правило, посторінкова.

Повний опис джерела дається тільки при першій виносці. У наступних замість заголовка приводять умовне позначення, наприклад: «Указ. соч. »(якщо авторська робота одна) [6].

Якщо кілька посилань на один і той же джерело [7] наводяться на одній сторінці і не перериваються посиланнями на інше джерело, то у виносках проставляють слова «Саме там» і номер сторінки, на яку робиться посилання [8]. Якщо сторінки повторної посилання збігаються зі сторінками попередньої, то їх опускають [9]. Слова «Там же» без вказівки сторінок можна проставляти до тих пір, поки йде цитування з однієї і тієї ж сторінки. Слова «Саме там» із зазначенням сторінок можна проставляти до тих пір, поки не з'явиться посилання на іншу роботу.

При цитуванні роботи іноземного автора в тексті допускається вказівку прізвища автора в українській транскрипції, але в засланні під рядком елементи опису даються на мові оригіналу.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція», при підготовці письмових робіт повинні застосовувати підрядкові посилання відповідно до викладених правилами. Природно, при цьому способі посилань, все джерела і література в бібліографічному списку повинні бути послідовно пронумеровані.

Нерідко виникає необхідність в посиланнях без прямих цитат і посиланнях з авторськими поясненнями. У цьому випадку автор підкріплює излагаемую їм точку зору посиланням на авторитетні джерела або повідомляє про існування матеріалів з порушеної проблеми. Оформляються подібні посилання наступним чином (на прикладі підрядкових посилань) [10].

При одночасній посиланням на кілька робіт одного автора, його прізвище наводиться тільки спочатку [11]:

При цитуванні не по першоджерела, а по роботі іншого автора, обов'язкове посилання на цю роботу [12]

Як уже згадувалося, при повторних посиланнях на одну і ту ж роботу повний опис дається лише в першій посиланням, а в наступних вказується лише назва (при відсутності автора) або автор зі словами: «Указ. соч. »(якщо авторська робота одна) і номер цитованої сторінки. Довгі заголовки слід скорочувати, при цьому опущені слова замінюються трьома крапками [13]. Якщо посилання повторно робляться на різні роботи одного автора, то після його прізвища вказуються початкові слова конкретної роботи і номер цитованої сторінки [14].

При посиланнях на іноземну літературу застосовуються правила, описані вище. Замість словосполучень «Указ. соч. »і« там »використовуються латинські конструкції« Op. cit. »і« Ibid. »відповідно.

В бібліографічний список можуть бути поміщені довідкові видання (словники, енциклопедії і т. П).

Оформлення посилань на архівні матеріали незначно відрізняється від оформлення цих матеріалів в бібліографічному списку. По-перше, при подібних посиланнях необхідно вказувати не тільки архів, фонд, опис, одиницю зберігання (справа), але і лист одиниці зберігання. По-друге, при посиланні слід вказувати назву документа [15].


освіти та науки Росії

Федеральне державне бюджетне освітня установа
 вищої професійної освіти

«Іжевський державний технічний університет імені М. Т. Калашникова»

(ФГБОУ ВПО «ІжГТУ імені М. Т. Калашникова»)

Додаток 1

 Факультет Економіка, право і гуманітарні науки Кафедра «Правове регулювання економічних відносин в промисловості» випускної кваліфікаційної роботи Методика розслідування хабарництва Виконав: студент гр. 8-41-12зСергей Олександрович ІльінНаучний керівник: к. Ю. М., доцент Г. А. Подкаура Допустити до захисту «__» ____________ 2012 г.Зав. кафедрою «ПРЕОвП», д. Ю. М., доцент _______________ А. М. Камінський Нормоконтроль _____________________ Керівництво спецрозділ ___________ Дата захисту «__» ____________ 2012 г.Ітоговая оцінка ___________________ Підписи членів ГАК________________________________________________________________________________________________________________________________________Ижевск

Додаток 2

 Зміст Введение.........................................................................................3Глава I. Криміналістична характеристика хабарництва ......................... 5§ 1. Суб'єкти злочину .............. .................................................. .5§ 2. Спосіб вчинення злочину .......................................... ................ 17§ 3. Обстановка вчинення злочину ........................... ..................... 40Глава II. Особливості розслідування хабарництва ................................... 44§ 1. Особливості порушення кримінальних справ про хабарництво та обставини , що підлягають встановленню у справах про хабарництво ........ 44§ 2. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні справ про хабарництво .....................................................................................................54§ 3. Прогнозування ситуації в суді і попередження протидії .... 82Заключеніе .................................... ................................................ 87Спісок джерел і литературы..........................................................89Приложения.....................................................................................90

освіти та науки Росії

Федеральне державне бюджетне освітня установа
 вищої професійної освіти

«Іжевський державний технічний університет імені М. Т. Калашникова»

(ФГБОУ ВПО «ІжГТУ імені М. Т. Калашникова»)

додаток 3

 Факультет Економіка, право і гуманітарні науки Кафедра «Правове регулювання економічних відносин в промисловості» ДокладПо дисципліни «Професійна етика» На тему «Професійна етика юриста» Виконав: студент гр. БО 1-411-1Направленія «Юриспруденція» Сергій Олександрович ІльінПроверіл: к. І. Н, доцент С. А. Даньшина Іжевськ


[1] Переписка з МВС про політичний вплив німецьких підданих на населення в зв'язку з виникненням військових дій. - ГАПО. Канцелярія пермського губернатора, ф.65, оп. 5, д.157.

[2] Матеріали про іноземних підданих німецької національності, висланих в Пермську губернію в зв'язку з початком першої світової війни. - ГАПО. Пермське губернське правління, ф.36, оп.3, д.305-379; оп.11, д.123, 171.

[3] Тлумачний словник живої великоросійської мови Володимира Даля [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - М .: АСТ, 1998. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

[4] Козлова Є. І., Кутафін О. Є. Конституційне право Росії. 4-е изд., Перераб. і доп. М. С. 125.

[5] Долгополова Н. А. Праві республіканці в адміністрації Буша // США-Канада: економіка, політика, культура. 2003. №5. С. 106.

[6] Козлова Є. І., Кутафін О. Є. Указ. соч. - С. 25.

[7] Кутафін О. Є. Предмет конституційного права. М., 2001. С. 68.

[8] Там же. - С. 70.

[9] Там же.

[10] Див. Наприклад: Кутафін О. Є. Указ. соч. С. 257.

[11] Кутафін О. Є. Предмет конституційного права. М., 2001 .; Його ж. Російське громадянство. М., 2004.

[12] Цит. по: Кутафин, О. Є. Предмет конституційного права. - М., 2001. - С. 8.

[13] Кутафін О. Є. Предмет ... С. 25.

[14] Кутафін О. Є. Предмет ... С. 25.

[15] РГАДА, ф.1113, оп. 1, д. 4, л. 17.Ключевський В. О. Історія станів в Росії / В. О. Ключевський. Твори: В 9-ти т. М .: Думка, 1989. - т. VI. С. 225-391. | Методичка виконання технічних прийомів на гірських дистанціях.

Дигести для випускників | Новизна і актуальність теми | Методологія і методика наукового дослідження | композиція роботи | Охорона праці, назва розділу узгоджується з науковим керівником. | структурування роботи | Особливості писемної наукової мови | Параметри і вимоги до оформлення тексту | Особливості оформлення деяких видів текстового матеріалу | Таблиці та ілюстрації в тексті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати