Головна

Вимоги до ВКР

  1. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  2. I. Вимоги до викладу матеріалу
  3. II. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки
  4. II. Вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату
  5. II. Вимоги до оформлення роботи
  6. II. Вимоги до проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів користування надрами
  7. II. Вимоги до результатів освоєння

Розробка ВКР повинна вестися відповідно до вимог до вихідних матеріалів, змісту та оформлення.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра може будуватися на основі раніше проведеного дослідження: курсового проекту або вибірки з курсових робіт.

4.2.1 Зміст

Бакалаврська робота включає: анотацію, вступ, основну частину, висновок, список використаних джерел, додатки.

анотація є другою сторінкою (номер на сторінці не ставиться). Анотація повинна включати: найменування теми ВКР; мета роботи; структуру роботи; основні теоретичні висновки; основні результати та область їх застосування (додаток 5). Обсяг анотації 1 сторінка

Вступ бакалаврської роботи має містити обґрунтування вибору теми, її актуальність, мету і завдання, а також об'єкт і предмет дослідження, ступінь розробленості теми, коло розглянутих проблем, короткий огляд використаних джерел. Завдання бакалаврської роботи визначають її зміст. Обсяг введення бакалаврської роботи - 1-2 сторінки.

Основна частина бакалаврської роботи містить, як правило, три розділи. Кожна глава складається з трьох і більше параграфів. Назва глави не повинно повторювати назву теми, а назва параграфів - назви глав. Параграфи на складові здебільшого не поділяються.

У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти обраної теми, в ній студент повинен продемонструвати знання теоретичних основ досліджуваної теми. Тут розглядається економічна природа, сутність, функції та роль аналізованого явища, сучасний стан теорії проблеми, класифікація (якщо об'єкт, що вивчається складний за структурою), оцінка та ін. Рекомендується привести різні точки зору на досліджуваний об'єкт. Теоретичні дослідження можна проілюструвати цифровими даними (доцільно використовувати довідкові та оглядові таблиці, графіки).

Крім того, в першому розділі повинна бути розглянута діюча на момент написання роботи система законодавчого і нормативного регулювання з досліджуваних питань обліку, аналізу та аудиту предмета дослідження. Кожен наведений в роботі документ необхідно коротко охарактеризувати і пов'язати з досліджуваним ділянкою обліку, аналізу та аудиту.

Залежно від обраної теми випускної кваліфікаційної роботи слід розглянути методичні аспекти аналізу або аудиту об'єкта дослідження.

Також в теоретичній главі випускний кваліфікаційної роботи може бути розглянуто зарубіжний досвід обліку досліджуваного об'єкта, проведено порівняння вітчизняних і міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності щодо об'єкта дослідження.

Рекомендується розглянути існуючі у вітчизняній практиці проблеми ведення обліку і складання звітності, взаємодія різних видів обліку (фінансового, податкового, управлінського і ін.).
 Теоретична частина може займати приблизно 30% обсягу роботи.

Дослідження теоретичних питань першого розділу має бути основою для розробки практичних питань в наступних розділах. У першому розділі доцільно зачіпати дискусійні питання, не обмежуючись простим переказом існуючих напрямків і точок зору. Слід творчо осмислити теоретичний матеріал і обгрунтувати власну позицію необхідної аргументацією.

У другому розділі дається характеристика організації (на матеріалах якої виконується робота), а саме організаційно-економічна характеристика та аналіз фінансового стану організації.

При цьому вказуються його точне найменування і юридична адреса; організаційно-правова форма і коротка історія розвитку; мета і основні види діяльності; організаційно-управлінська структура та її коротка характеристика. Необхідно провести аналіз основних економічних і фінансових показників діяльності організації. Розрахунки повинні супроводжуватися детальними висновками, які оцінюють динаміку показників і їх відповідність рекомендованим значенням.

Аналіз повинен супроводжуватися побудовою таблиць, діаграм, схем, графіків, малюнків і т. П, на основі яких повинні бути зроблені висновки.

В окремому параграфі необхідно провести оцінку постановки і ведення бухгалтерського обліку в організації, для чого слід висвітлити питання:

 організаційну побудову бухгалтерської служби, розподіл обов'язків і повноважень між працівниками, які беруть участь у веденні обліку і підготовці звітності;

 форма бухгалтерського обліку та ступінь його автоматизації;

 організація первинного обліку та документообігу (як додаток рекомендується привести графік (фрагмент графіка) документообігу організації);

 порядок проведення інвентаризації;

 облікова політика організації та робочий план рахунків (як додаток рекомендується привести чинний наказ про облікову політику організації);

 звітність організації і порядок її подання;

 внутрішній контроль та аудит.

Наприкінці даного параграфа необхідно зробити висновок про ступінь відповідності організації бухгалтерського обліку на підприємстві, що аналізується вимогам законодавства РФ.

В - третьому розділі аналізується практичний стан досліджуваних питань (в т. Ч з використанням матеріалу, зібраного в ході навчальної та виробничого практики); узагальнюються результати аналізу, описуються виявлені закономірності і тенденції; дається оцінка ефективності досліджуваних процесів; формуються пропозиції і рекомендації щодо вирішення актуальних завдань і проблем, що розглядаються.

Ця глава, як правило, присвячений питанням організації бухгалтерського обліку за обраним ділянці обліку на конкретному підприємстві. Для вирішення поставлених завдань необхідно охарактеризувати організацію первинного обліку та документальне оформлення господарських операцій, склад облікових регістрів, їх взаємозв'язок з первинною документацією та звітністю.

Особливу увагу слід приділити оцінці правильності відображення господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку. Для аналізу можна використовувати підсумкові дані облікових регістрів або поквартальні (помісячні) дані за останній рік роботи підприємства.

Аналіз організації бухгалтерського обліку досліджуваного об'єкта необхідно проілюструвати бухгалтерськими проводками і конкретним цифровим матеріалом підприємства.

Матеріал можна представляти як в табличній формі, так і у формі бухгалтерських записів із зазначенням конкретних сум. В ході проведеного аналізу слід звернути увагу не недоліки і помилки, допущені організацією при оформленні і відображенні на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій.

Якщо тема роботи передбачає проведення аналізу або аудиту, то в даному розділі роботи необхідно провести аналіз або аудит об'єкта дослідження. Аналіз досліджуваного об'єкта повинен бути проведений з використанням існуючих методів і методик економічного аналізу. Цифровий матеріал для аналізу повинен бути підібраний за останні 3 роки.

При проведенні аудиту необхідно висвітлити цілі, завдання, джерела інформації аудиторської перевірки, розробити загальний план і програму аудиту досліджуваного об'єкта обліку. У роботі необхідно викласти результати аудиторської перевірки: охарактеризувати виявлені порушення у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності та дати рекомендації щодо їх виправлення. Результати проведеної перевірки необхідно оформити у вигляді звіту аудитора.

Бакалаврська робота може бути присвячена економічному аналізу, зміст якого визначається обраною темою. До особливостей такого роду робіт можна віднести:

1. Використання в якості інформаційної бази для написання аналітичного розділу даних організації за останній і попередні звітні роки, які містяться в офіційній бухгалтерській і статистичній звітності підприємства, а також додаткових даних управлінського і фінансового обліку.

2. Оформлення приводиться вихідної інформації по організації, а також проведення на її базі розрахунків у вигляді розрахункових і аналітичних таблиць, форма і показники яких не є типовими, творчо розробляються самим студентом. При цьому враховуються правила і рекомендації до написання аналітичних таблиць.

3. Наведені в аналітичній чолі таблиці обов'язково повинні

мати текстовий коментар, в якому дається аналіз поданої інформації. Найбільш часто зустрічається недолік такого аналізу - просте словесне переказування по кожному рядку таблиці наведених у ній показників (їх абсолютне значення, розмір відхилення,% зростання, питома вага і т. Д.) без будь-якого аналізу. При цьому з поля зору випадають аналіз тенденції, її вплив на формування загального розміру відхилень, виявлення найбільш значущих для результатів діяльності підприємства факторів. Тому не слід прагнути до скрупульозного переказу даних таблиць. Не можна забувати про основну мету аналізу та ролі конкретної аналітичної таблиці. Аналіз інформації повинен являти собою пов'язаний і літературно оброблений текст, з якого можна було б зрозуміти результат проведеного аналізу по суті розглянутого питання.

4. Для наочної ілюстрації табличного матеріалу доцільно використання графічного методу аналізу у вигляді різноманітних столбикових, стрічкових і секторних діаграм, лінійних графіків і ін.

Належного оформлення вимагають і використовуються в роботі графіки: обов'язкові їх порядкова нумерація (окрема від нумерації таблиць), назви, вказівка ??одиниць виміру, умовні позначення, дотримання прийнятого масштабу і т. П (див. Вище)

5. До особливостей аналітичного дослідження, результати якого представлені в роботі, слід віднести також максимальне використання методів факторного аналізу (аналітичних угруповань, прийому ланцюгових підстановок, індексного методу, кореляційно-регресійного аналізу та ін.) З метою кількісного виміру впливу окремих чинників на формування результативного (узагальнюючого) показника. Який з можливих методів факторного аналізу застосуємо при дослідженні конкретного питання, багато в чому визначається наявною в розпорядженні студента інформацією, а також глибиною проведеного аналізу даного питання, його значимістю для дослідження теми бакалаврської роботи.

6. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності аналізованої організації, виявлених в процесі аналізу невикористаних внутрішніх резервів. При цьому необхідно прагнути розкрити, на які показники діяльності організації і в яких розмірах буде відображатися впровадження пропозицій, провести різноманітні розрахунки для порівняння і вибору найбільш оптимального для організації варіанта.

Характеристика проблемних запитань і визначення напрямків розвитку в досліджуваній області можуть бути виділені в четвертий розділ бакалаврської роботи. У цьому випадку в ній формулюються висновки, пропозиції і рекомендації щодо вирішення означених проблем. Особлива увага може приділятися розвитку нормативних правових актів.

Основна частина бакалаврської роботи повинна: ??відобразити знання студентом економічних понять і категорій, методичні аспекти бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; відповідати чинним нормативно-правовим актам, що регулюють питання з обраної теми, не мати термінологічних помилок; містити розрахунки та оцінку показників, що характеризують досліджувані процеси; відобразити вміння студента проводити самостійний аналіз і виявляти проблеми з означеної теми, обґрунтовувати шляхи вирішення, формувати прогнози подальшого розвитку. Стиль викладу матеріалу має бути науковим.

При підготовці основної частини бакалаврської роботи обов'язковими є посилання на використані студентом джерела (наукову, методичну або навчальну літературу, наукові публікації та документальне додаток).

висновок бакалаврської роботи є її завершальною частиною, яка містить висновки та пропозиції, отримані в ході дослідження. Висновок використовується при підготовці доповіді студента для захисту бакалаврської роботи. Обсяг висновку - 3-5 сторінок.

Список джерел повинен містити відомості про нормативних правових актах, навчальних, методичних та наукових виданнях (російською та іноземною мовами), публікаціях у періодичній пресі, інформаційно-довідкових системах і Інтернет-ресурсах, використаних студентом під час виконання бакалаврської роботи. Для написання роботи студент повинен використовувати не менше 20-25 джерел.

В складі додатків, перш за все, повинні бути представлені матеріали організації (копії первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та бухгалтерська фінансова звітність), можуть бути представлені графіки, таблиці, схеми, малюнки, що дозволяють розкрити тему, що мають допоміжне значення для тексту роботи, але не включені в її основну частина.

Обсяг бакалаврської роботи становить 60 - 70 сторінок (без урахування додатків).

4.2.2. оформлення

ВКР оформляється на комп'ютері з наступною роздруківкою на принтері на одному боці аркуша білого паперу стандартного аркуша формату А4 (210х297 мм).

В оформленні тексту одним з основних вимог є однакове оформлення ідентичних елементів по всій роботі.

Параметри сторінки (розміри полів):

зліва - 3,0 см; праворуч - 1,5 см; зверху - 2,5 см; знизу - 2,0 см.

Нумерація сторінок

Всі листи ВКР слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту документа починаючи відлік з титульного листа. Номер сторінки проставляється з третьої сторінки у верхній частині сторінки в середній її частині без крапки в кінці і без укладення в дефіси. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, другий - зміст. Номер сторінки проставляється, починаючи з введення, і охоплює всі наступні сторінки.

Ілюстрації, таблиці, схеми, розташовані на окремих аркушах, роздруківки ЕОМ, програми включають до загальної нумерації сторінок документа.

Основний текст :

 Розмір шрифту (кегль) -  14 пт (пунктів)
 Тип (гарнітура) шрифту -  Times New Roman  
 колір -  чорний  
 абзацний відступ -  1,25 см (Встановлюється по лінійці)  
 вирівнювання тексту -  по ширині  
 перенесення -  автоматичний (не допускається більше двох переносів підряд)  
 Міжрядковий інтервал -  1,5  

Кожен розділ (Введення, розділи основної частини, Висновок) повинен починатися з нової сторінки і мати номер (арабськими цифрами 1, 2, 3 і т. Д) і заголовок. Розділ рекомендується розбивати на підрозділи (1.1, 1.2 і т. Д), найменування розділів повинні відповідати найменуванням, наведеним у змісті.

Основний текст ВКР супроводжується таблицями і ілюстративними матеріалами - малюнками: схемами, графіками, діаграмами та ін. Вони розташовуються в тексті або виносяться на окрему сторінку. Всі ілюстративні матеріали і таблиці повинні мати назву і бути пронумеровані, рекомендується їх наскрізна нумерація. На всі таблиці, ілюстративні матеріали і т. П повинні бути посилання у відповідній частині тексту роботи.

Скорочення слів в тексті не допускаються, виняток становлять загальноприйняті скорочення або скорочення, певні ГОСТ 7.12-93. Якщо в тексті наводиться скорочення, то обов'язково повинна бути дана його розшифровка по тексту (в дужках після першого згадування скорочення) або у Вступі. Однотипні слова і словосполучення повинні скорочуватися послідовно по всьому тексту документа або не скорочується.

Використання в роботі цитат, цифрових даних, схем, формул, запозичених з джерел, обов'язково має супроводжуватися посиланням на це джерело.

Таблиці, діаграми, графіки, схеми розташовуються в бакалаврської роботі безпосередньо після абзацу, в якому вони згадується вперше, або на наступній сторінці, нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією по всій роботі.

Заголовок таблиці розташовується з вирівнюванням по центру сторінки, точка в кінці заголовка не ставиться:

Таблиця 1 - Структура доходів організації

         
         
         

У таблиці допускається використовувати розмір шрифту менше, ніж в тексті роботи (12, 13 розмір).

Назви діаграм, графіків, схем розміщуються під ними, з вирівнюванням по центру сторінки, точка в кінці заголовка не ставиться:

Малюнок 5 - Динаміка доходів організації тис. Руб.

Формули в бакалаврської роботі нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією по всій роботі, при цьому номер формули вказується в круглих дужках в крайньому правому положенні на рядку:

 (3.1)

При необхідності додаткових пояснень в тексті бакалаврської роботи використовуються виноски. Знак виноски ставлять після того слова, числа, речення, до якого дають пояснення. Знак виноски ставлять використовують наголоси, арабськими цифрами. Нумерацію виносок слід починати заново на кожній сторінці. Виноску розташовують в кінці сторінки з абзацного відступу, відокремлюючи від тексту короткою горизонтальною лінією зліва. Текст виноски друкують шрифтом Times New Roman, розмір 12 з одинарним міжрядковим інтервалом.

Список літератури повинен містити відомості про джерела, які використовувалися при написанні бакалаврської роботи, які наводяться в такому порядку:

 федеральні конституційні закони та федеральні закони;

 нормативні правові акти Президента Російської Федерації;

 нормативні правові акти Уряду Російської Федерації;

 інші федеральні нормативні правові акти;

 нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації;

 муніципальні правові акти;

 інші офіційні матеріали (резолюції-рекомендації міжнародних організацій та конференцій, офіційні доповіді, офіційні звіти та ін.);

 далі алфавітному порядку монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті;

 Інтернет-джерела.

Джерела нумеруються арабськими цифрами без крапки і друкуються з абзацного відступу. При використанні Інтернет-джерел необхідно вказувати дату звернення.

Приклад оформлення використаних джерел

1 Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 06.12.2011 № 402-ФЗ (в редакції від ...)

2 Червінський Р. А. Бухгалтерський облік в торгових організаціях. - М .: Наука, 1987. - 224 с.

3 Григор'єв Л., Тамбовцев В. Оцінка матеріалів в бухгалтерському та податковому обліку // Бухгалтерський облік. - 2011. - № 1. - C. 59-70

4 V Speller. Principles and Practice of Health Promotion: Health Promotion and Healthy Public Policy. URL: http://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2h-principles-health-promotion/responsibilities-health-physical-mental (Дата звернення: 09.01.2013)

додатки розташовуються після списку використаних джерел. У тексті повинні бути посилання на додатки. Додатки повинні бути пронумеровані в тій послідовності, в якій на них вказується посилання в основній частині випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. Порядкові номери додатків повинні відповідати послідовності їх згадування в тексті.

Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі справа сторінки слова «Додаток» і його номера. Нижче окремим рядком розташовується назва програми з абзацного відступу, з форматуванням по ширині сторінки. Назва додатка пишеться малими літерами. Додатки повинні мати загальну з усією бакалаврської роботою нумерацію сторінок.

Закінчена бакалаврська робота представляється на кафедру в друкованому вигляді в твердій палітурці, а також в електронному вигляді на компакт-диску. Переплетена в тверду обкладинку робота повинна мати: титульний аркуш, зміст (зміст) роботи із зазначенням сторінок початку кожного розділу, параграфа, основний текст, список використаних джерел, додатки.

Бакалаврська робота повинна бути підписана студентом і науковим керівником, що свідчить про її завершення і готовності до захисту. Підпис студента ставиться на титульному аркуші і останній сторінці тексту висновку із зазначенням дати подання роботи на кафедру. Підпис свідчить, що за достовірність відомостей, викладених в бакалаврської роботі, використаного в ній практичного матеріалу та іншої інформації автор несе відповідальність. Підпис керівника ставиться на титульному аркуші.

4.2.3 Орієнтовна тематика дипломних робіт

Для студентів, які навчалися за профілем «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», за бажанням випускника їм може бути виконана ВКР за тематикою дисциплін Бухгалтерський фінансовий облік, Бухгалтерський управлінський облік, Бухгалтерська фінансова звітність, Податковий облік, Аудит, Аналіз господарської діяльності, Аналіз фінансової звітності (додаток 7).

Крім того, можливе виконання комплексної теми, наприклад, «Бухгалтерський і податковий облік», «Облік і аналіз» (додаток 7).

Структура дипломних робіт по бухгалтерського фінансового обліку (Наприклад, Бухгалтерський облік грошових коштів):

ВСТУП

1. Теоретичні аспекти обліку грошових коштів (Т. Е тема дослідження)

1.1 Грошові кошти як об'єкт бухгалтерського обліку

1.2 Методичні засади обліку грошових коштів

1.3 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.3. Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві

3. Бухгалтерський облік грошових коштів в організації

3.1 Завдання і загальний порядок обліку грошових коштів в організації

3.2 Первинні документи з обліку грошових коштів в організації

3.3. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів в організації

3.4 Відображення операцій з обліку грошових коштів у звітності організації (для окремих тем і закриття рахунків)

3.5 Рекомендації щодо вдосконалення облік грошових коштів в організації

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Структура дипломних робіт по аудиту (Наприклад, Аудит грошових коштів):

ВСТУП

1. Теоретичні аспекти аудиту грошових коштів (Т. Е тема дослідження)

1.1 Грошові кошти як об'єкт бухгалтерського обліку та аудиту

1.2 Методичні засади аудиту грошових коштів

1.3 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.3. Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві

3. Аудит грошових коштів в організації

3.1 Планування аудиту грошових коштів в організації

3.2 Аудиторська перевірка грошових коштів в організації

3.3. Результати аудиторської перевірки грошових коштів

3.5 Рекомендації щодо вдосконалення обліку і внутрішнього аудиту грошових коштів в організації

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Структура дипломних робіт по податковому обліку (Наприклад, Податковий облік доходів організації):

ВСТУП

1. Теоретичні аспекти податкового обліку доходів (Т. Е тема дослідження)

1.1 Доходи організації як об'єкт податкового обліку

1.2 Методичні засади податкового обліку доходів

1.3 Нормативне регулювання податкового обліку доходів

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.3. Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві

3. Організація податкового обліку доходів в організації

3.1 Завдання і загальний порядок податкового обліку доходів

3.2 Первинні документи з податкового обліку доходів

3.3. Регістри податкового обліку доходів

3.4 Відображення податкового обліку доходів в податковій звітності

3.5 Рекомендації щодо вдосконалення податкового обліку доходів

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Структура дипломних робіт з бухгалтерського та податкового обліку (Наприклад, Бухгалтерський і податковий облік доходів організації):

ВСТУП

1. Теоретичні аспекти бухгалтерського і податкового обліку доходів (Т. Е тема дослідження)

1.1 Доходи як об'єкт бухгалтерського та податкового обліку

1.2 Нормативне регулювання бухгалтерського і податкового обліку доходів

1.3 Методичні засади бухгалтерського обліку доходів

1.4 Методичні засади податкового обліку доходів

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.3. Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві

3. Організація бухгалтерського і податкового обліку доходів в організації

3.1 Завдання і загальний порядок бухгалтерського і податкового обліку доходів

3.2 Первинні документи з бухгалтерського та податкового обліку доходів

3.3. Аналітичний і синтетичний облік доходів організації

3.4 Регістри податкового обліку доходів

3.5 Відображення бухгалтерського та податкового обліку доходів в звітності організації

3.6 Рекомендації щодо вдосконалення бухгалтерського і податкового обліку доходів

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Структура дипломних робіт по бухгалтерського управлінського обліку (Наприклад, Нормативний метод обліку витрат на виробництво):

ВСТУП

1. Теоретичні та методологічні основи нормативного методу обліку витрат на виробництво

1.1. Сутність нормативного методу

1.2. Методологія нормативного методу ... (Елементи методу обліку)

1.3. Первинний облік і оцінка при нормативному методі ...

1.4. Синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво при нормативному методі

1.5. Відображення в управлінської та фінансової звітності результатів обліку витрат при нормативному методі

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.3. Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві

3. Практичне використання нормативного методу обліку витрат на виробництво в організації

3.1. Організація управлінського обліку в організації

3.2. Первинний управлінський облік і оцінка витрат на виробництво в організації

3.3. Синтетичний і аналітичний облік витрат з використанням нормативного методу в організації

3.4. Використання результатів обліку витрат на виробництво нормативним методом в організації

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Структура дипломних робіт по аналізу господарської діяльності (Наприклад, Аналіз фінансового стану організації):

ВСТУП

1. Теоретичні та методичні основи аналізу фінансового стану організації (Т. Е тема дослідження)

1.1 Роль і значення аналізу фінансового стану в управлінні підприємством

1.2 Фінансовий стан: сутність та основні характеристики

1.3 Методика аналізу фінансового стану організації та його інформаційне забезпечення

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.4. Організація бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю і аналізу на підприємстві

3. Аналіз фінансового стану організації

3.1 Завдання аналізу фінансового стану організації

3.2 Система аналітичних показників і порядок їх розрахунку

3.3 Аналіз майна та джерел його фінансування (з бухгалтерського балансу)

3.4 Експрес-аналіз поточного фінансового стану організації (на основі розрахунку фінансових коефіцієнтів)

3.5 Рекомендації щодо зміцнення фінансового становища організації

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Структура дипломних робіт по аналізу фінансової (бухгалтерської) звітності (На прикладі однієї з форм бухгалтерської звітності):

ВСТУП

1. Теоретичні та методичні основи аналізу форми бухгалтерської звітності (Т. Е тема дослідження)

1.1 Значення і цільова спрямованість форми бухгалтерської звітності в ринковій економіці

1.2 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку та звітності

1.3 Основні прийоми та методи аналізу бухгалтерської звітності

1.4 Зміст форми бухгалтерської звітності і методика її аналізу

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.4. Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві

3. Аналіз форми бухгалтерської звітності організації

3.1 Завдання аналізу форми бухгалтерської звітності

3.2 Система аналітичних показників і порядок їх розрахунку за даними звітності

3.3 Аналіз показників форми бухгалтерської звітності і використання його результатів в управлінні підприємством

3.4 Удосконалення методики аналізу бухгалтерської звітності

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Структура дипломних робіт щодо складання фінансової (бухгалтерської) звітності та оцінки її інформаційних можливостей (На прикладі однієї з форм бухгалтерської звітності):

ВСТУП

1. Теоретичні та методичні основи складання та аналізу форми бухгалтерської звітності (Т. Е тема дослідження)

1.1 Бухгалтерська звітність як елемент методу бухгалтерського обліку

1.2 Роль бухгалтерської звітності в формуванні інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах ринку

1.4 Зміст форми бухгалтерської звітності і методика її аналізу

2. Коротка характеристика організації

2.1 Організаційна характеристика організації

2.2 Фінансово-економічна характеристика організації

2.4. Організація бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю і аналізу на підприємстві

3. Складання форми бухгалтерської звітності і оцінка її інформаційних можливостей в управлінні організацією

3.1 Завдання і загальний порядок складання форми бухгалтерської звітності

3.2 Система аналітичних показників і порядок їх розрахунку за даними форми бухгалтерської звітності

3.3 Аналіз показників форми бухгалтерської звітності і використання його результатів в управлінні підприємством

3.4 Рекомендації щодо поліпшення порядку складання звітності в організації

3.5 Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування організації за результатами проведеного аналізу

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВимоги до керівників та консультантів ВКР, їх права та обов'язки | ПІДБІР І ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ЦІЛІ ПІДСУМКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ | мета ВКР | Процедура і строки вибору і затвердження теми ВКР | ПІДБІР І АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ | НАПИСАНИЕ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | оцінювання ВКР | МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ | Вищої професійної освіти | Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати