На головну

Поняття і види адміністративного нагляду

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття компетенції
  5. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  6. А) Поняття радіоактивності.
  7. А) Поняття матриці. б) Види матриці. в) Транспонування матриці. г) Рівність матриць. д) Алгебраїчні операції над матрицями: множення на число, додавання, множення матриць.

адміністративний нагляд в широкому розумінні являє собою здійснення уповноваженими на те органами державної влади спостереження за виконанням встановлених правил і норм організаціями, підприємствами, установами, посадовими особами та громадянами.

Адміністративний нагляд, як правило, полягає в забезпеченні виконання загальнообов'язкових норм, встановлених як законами, так і підзаконними актами.

Можна також сказати, що адміністративний нагляд є особливим видом контролю, що виділився в зв'язку з необхідністю забезпечення законності у відносинах, втручатися в які держава може тільки в разі порушення встановленого порядку. За аналогією з терміном «прокурорський нагляд» поняття «адміністративний нагляд» означає спостереження уповноважених суб'єктів за поведінкою невизначеного кола осіб. Це активне спостереження, яке може здійснюватися у формах безпосередньої візуального спостереження, спостереження з використанням спеціальних технічних засобів, проведення планових або позапланових перевірок.

У законодавчих та інших нормативних правових актах, а також в навчальних і наукових виданнях адміністративний нагляд може називатися контролем, державним контролем (наглядом), державним наглядом. У той же час нерідко можна зустріти використання терміна «нагляд» стосовно до відомчого або надгалузевого контролю. Наприклад, Федеральна служба з фінансового нагляду в дійсності є органом контролю, оскільки її компетенція не поширюється на відносини, не пов'язані з використанням бюджетних коштів або державного майна.

Адміністративний нагляд встановлюється і здійснюється з метою забезпечення безпеки. Як правило, адміністративний нагляд має галузеву (по галузях господарства) спеціалізацію: будівельний нагляд, екологічний нагляд, транспортний нагляд, ветеринарний нагляд, санітарно-епідеміологічний нагляд, технічний нагляд, нагляд у сфері дорожнього руху. Відповідно кожен вид нагляду здійснюється з метою забезпечення екологічної, транспортної, будівельної, виробничої та ін. Безпеки.

Здійснення адміністративного нагляду дозволяє вирішувати наступні завдання:

- Забезпечення законності і правопорядку;

- Попередження, виявлення і припинення правопорушень;

- Отримання інформації про стан законності та безпеки у відповідних областях.

З перерахованих завдань випливають функціїадміністративного нагляду:

- Правоохоронна;

- Інформаційна.

Загальні принципи здійснення адміністративного нагляду встановлені Федеральним законом від 26 грудня 2008 року № 294-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю»:

1) переважно повідомний порядок початку здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

2) презумпція добросовісності юридичних осіб, індивідуальних підприємців;

3) відкритість і доступність для юридичних осіб, індивідуальних підприємців нормативних правових актів Російської Федерації, муніципальних правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення адміністративного нагляду, а також інформації про організацію та здійснення адміністративного нагляду, про права та обов'язки органів адміністративного нагляду, їх посадових осіб , за винятком інформації, вільне поширення якої заборонено або обмежено відповідно до законодавства Російської Федерації;

4) проведення перевірок відповідно до повноважень органу адміністративного нагляду, його посадових осіб;

5) неприпустимість проводяться щодо однієї юридичної особи або одного індивідуального підприємця декількома органами адміністративного нагляду перевірок виконання тих самих обов'язкових вимог і вимог, встановлених муніципальними правовими актами;

6) неприпустимість вимоги про отримання юридичними особами, індивідуальними підприємцями дозволів, висновків та інших документів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, для початку здійснення встановлених цим Законом окремих видів робіт, послуг у разі подання зазначеними особами повідомлень про початок здійснення підприємницької діяльності ;

7) відповідальність органів адміністративного нагляду, їх посадових осіб за порушення законодавства Російської Федерації при здійсненні адміністративного нагляду;

8) неприпустимість стягування органами адміністративного нагляду з юридичних осіб, індивідуальних підприємців плати за проведення наглядових заходів;

9) фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів проводяться органами адміністративного нагляду перевірок;

10) розмежування повноважень федеральних органів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації у відповідних сферах діяльності на підставі федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації.

Особливості здійснення адміністративного нагляду в деяких специфічних областях встановлюються іншими федеральними законами. Так, особливості будівельного нагляду встановлені Містобудівною кодексом РФ, особливості санітарно-епідеміологічного нагляду - Федеральним законом від 30 березня 1999 № 52-ФЗ (з наступними змінами) «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» і т. Д.

У числі підзаконних актів можна назвати Постанова Уряду Російської Федерації від 21 липня 1998 № 814 (з наступними змінами) «Про заходи щодо регулювання обороту цивільного та службового зброї і патронів до нього на території Російської Федерації».

На відомчому рівні здійснення адміністративного нагляду регламентується різними положеннями, порядками, інструкціями, настановами, статутами, а останнім часом видаються адміністративні регламенти здійснення державної функції з контролю (нагляду). Так, наказом МВС Росії від 2 березня 2009 р № 185 (в ред. Наказів МВС Росії від 31.12.2009 № 1023, від 13.08.2012 № 780) затверджено Адміністративний регламент МВС Росії виконання державної функції з контролю і нагляду за дотриманням учасниками дорожнього руху вимог у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.

Об'єктами адміністративного нагляду є не перебувають в стані підпорядкованості органам адміністративного нагляду громадяни і організації. Предметом адміністративного нагляду є відповідність поведінки зазначених об'єктів встановленим нормативними правовими актами обов'язковим вимогам.

На відміну від контролю адміністративний нагляд може здійснюватися тільки спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади та їх посадовими особами. У тих випадках, коли законодавством передбачається передача функції адміністративного нагляду органів місцевого самоврядування, останні також стають суб'єктами адміністративного нагляду. Органи місцевого самоврядування здійснюють адміністративний нагляд, зокрема, в галузі охорони навколишнього природного середовища, в роздрібній торгівлі та т. Д.

Відповідно до Указу Президента РФ від 9 березня 2004 № 314 в системі федеральних органів виконавчої влади адміністративний нагляд є функцією федеральних служб. Однак в окремих випадках ця функція може входити до компетенції федеральних міністерств (МВС Росії і МНС Росії) і федеральних агентств (Федеральне медико-біологічне агентство, Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології).

У суб'єктах Російської Федерації адміністративний нагляд здійснюють міністерства, управління, департаменти, служби, інспекції та інші органи виконавчої влади.

Безпосередньо адміністративно-наглядові повноваження здійснюють посадові особи зазначених органів, які заміщають посади державних інспекторів. Їх статус характеризується владністю, принудительностью, спрямованістю зовні, до непокору суб'єктам - громадянам і організаціям.

Адміністративний нагляд є потужним засобом забезпечення законності в найрізноманітніших сферах суспільного життя, в той же час, він характеризується підвищеною корупціогенних, створює адміністративні бар'єри, що уповільнюють розвиток підприємницької діяльності. З метою стримування суб'єктів адміністративного нагляду в законних рамках необхідні ефективні юридичні гарантії. Крім встановлених Федеральним законом від 26 грудня 2008 року № 294-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю» обмежень у вигляді обов'язкового планування під наглядом прокуратури проведення планових перевірок, узгодження з прокурорами проведення позапланових перевірок, визнання незаконними результатів перевірок, проведених з порушенням встановленого порядку та ін., в 2010 році встановлена ??адміністративна відповідальність державних інспекторів за порушення прав об'єктів адміністративного нагляду.

Відповідно до ст. 19.6.1 КпАП РФ недотримання посадовими особами органів адміністративного нагляду вимог законодавства про державний контроль (нагляд), що виразилося в проведенні перевірки за відсутності підстав для її проведення, порушення термінів проведення перевірки, відсутності узгодження позапланової виїзної перевірки з органами прокуратури, проведенні перевірки без розпорядження ( наказу) керівника або заступника керівника органу адміністративного нагляду, ненаданні акта про проведену перевірку, залучення до проведення заходів з контролю неакредитованих в установленому порядку громадян або організацій або кваліфіковане проведення планової перевірки, яка не включена до щорічного плану проведення планових перевірок, тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. Повторне вчинення зазначених дій тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів.

Гарантією адміністративного нагляду є також встановлення адміністративної відповідальності об'єктів адміністративного нагляду за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи органу, що здійснює адміністративний нагляд, а також перешкоджання здійсненню цією посадовою особою службових обов'язків (ст. 19.3 КоАП РФ); неприйняття за постановою (поданням) органу (посадової особи), який розглянув справу про адміністративне правопорушення, заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення (ст. 19.4 КоАП РФ); неподання, несвоєчасне подання або подання неповної або недостовірної інформації (ст. 19.7 КоАП РФ).

§ 2. Здійснення поліцією загального адміністративного нагляду за невизначеним колом осіб

Органи внутрішніх справ (міліція) здійснюють нагляд за виконанням громадянами і посадовими особами нормативних актів з питань охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. У зв'язку з тим, що здійснення цього нагляду регулюється нормами адміністративного права і адміністративно-правовими засобами, він також іменується адміністративним.

Адміністративний нагляд, здійснюваний поліцією, може бути загальним і спеціальним.

Загальний адміністративний нагляд здійснюється щодо невизначеного кола осіб (фізичних і юридичних), які не перебувають в організаційному чи іншому підпорядкуванні поліції, за дотриманням ними певних правил.

Спеціальний адміністративний нагляд поширюється на певне коло суб'єктів або з певного кола питань.

Основна мета адміністративного нагляду - попередження і припинення правопорушень та інших антигромадських проявів.

способи здійснення адміністративного нагляду:

- Привернення уваги громадськості до фактів правопорушень;

- Вжиття заходів щодо попередження правопорушень;

- Проведення виховної роботи з населенням;

- Застосування до правопорушників заходів впливу.

К методам адміністративного нагляду відносяться:

- Безпосереднє спостереження за виконанням посадовими особами і громадянами встановлених правил;

- Періодичні перевірки виконання підприємствами правил, нагляд за додержанням яких віднесено до компетенції органів внутрішніх справ;

- Виявлення порушень під час перевірки скарг і заяв громадян.

Для здійснення адміністративного нагляду співробітники поліції наділяються державно-владними повноваженнями, які дозволяють їм:

1. Вести спостереження за точним виконанням громадянами і посадовими особами відповідних правил.

2. Вживати заходів щодо попередження, припинення і виявлення порушень.

3. Забезпечувати застосування до правопорушників заходів державного і громадського впливу.

Тому адміністративний нагляд можна розглядати як пасивне спостереження за виконанням громадянами і посадовими особами відповідних правил, як не можна зводити його лише до використання примусових заходів. Недооцінка сили громадського впливу, попереджувальних і виховних заходів звужує соціальний арсенал засобів боротьби з правопорушеннями.

Органи внутрішніх справ (міліція) здійснюють нагляд від імені держави і лише з тих питань, які законом покладені на них.

Проведення в життя законів, їх неухильне виконання забезпечується широкою системою організаційних заходів, масово-роз'яснювальної та іншою роботою. У той же час співробітники поліції, які займаються адміністративним наглядом, наділяються правом застосування примусових заходів. Це обумовлено тим, що право є ніщо без апарату, здатного примушувати до дотримання норм права.

Якщо говорити про адміністративно-наглядовому виробництві, що здійснюється органами внутрішніх справ, то можна констатувати, що воно ініціюється і проводиться уповноваженими на те суб'єктами. Дане виробництво можна віднести до особливих, які мають місце, наприклад, в діяльності дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС Росії. Адміністративний регламент МВС Росії виконання державної функції з контролю і нагляду за дотриманням учасниками дорожнього руху вимог у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху[1] і Статут патрульно-постової служби[2] визначають суб'єктів даного виду адміністративного нагляду, його цілі і завдання, а також зміст і послідовність реалізованих адміністративних процедур.

У зазначеному виробництві можна виділити:

1) підготовчу стадію, на якій здійснюються дії, спрямовані на розробку плану комплексного використання сил і засобів органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в громадських місцях (єдиної дислокації); розрахунок сил і засобів патрульно-постової або дорожньо-патрульної служби на добу або на період виконання оперативної задачі; розвід нарядів;

2) стадію здійснення нарядами і постами візуального спостереження за поведінкою піднаглядних об'єктів. На даній стадії реалізуються різноманітні адміністративні процедури: зупинки транспортних засобів, перевірки документів, застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

3) стадію підготовки та направлення (подання) звітів після закінчення зміни, щомісячних, щоквартальних та річних. Аналіз даних звітів замикає цикл, оскільки його результати (аналізу) використовуються для коригування єдиної дислокації постів і маршрутів патрулювання, здійснюваної на першій стадії даного виробництва.ВСТУП | Порядок здійснення поліцією адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати