Головна

Впровадження результатів наукових досліджень

  1. IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт
  2. Web із зворотним зв'язком(для вивчення думок, соціологічних досліджень, оцінки ефективності...).
  3. Аналіз одержаних результатів
  4. Аналіз одержаних результатів
  5. Аналіз результатів дослідження
  6. Аналітична обробка результатів експерименту
  7. Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях?

Результативність дослідження значною мірою визначається ступенем реалізації його результатів, тобто впровадженням. Впровадження завершених наукових досліджень - заключний етап НДР.

Впровадження - це передача замовнику НДР наукової продукції (звіти, інструкції, методики, технічні умови, технічний проект тощо) у зручній для реалізації формі, що забезпечує техніко-економічний ефект.

Необхідно відмітити, що НДР перетворюється в продукт лише з моменту її споживання замовником. Отже, впровадження завершених наукових досліджень полягає в передачі наукових результатів у практичне використання.

Основними результатами наукових досліджень є такі:

- теоретичні результати (визначення/уточнення термінології, виявлення властивостей об'єктів, що досліджувались, закономірностей їх взаємодії з іншими явищами тощо);

- методологічні або методичні результати (розроблення методик обліку, аналізу, контролю, оцінки об'єктів, що досліджувались, а також методики з організації та управління тощо);

- прикладні (практичні) результати (застосування розроблених класифікацій, методик, алгоритмів і т. ін. в процесі обліку, аналізу, контролю, оцінки, організації, управління діяльністю окремої організації, підприємства, групи підприємств, галузі тощо).

Основними рівнями впровадження результатів наукових досліджень є такі: державний (прийняття результатів наукових досліджень державними органами влади - Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України тощо); регіональний (прийняття результатів наукових досліджень регіональними структурами); галузевий (прийняття результатів наукових досліджень галузевими структурами); окреме підприємство (впровадження результатів у практику роботи конкретного підприємства); навчальний процес (використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі - при формуванні навчальних програм, планів, написанні лекцій, навчальних посібників, підручників тощо).

Впровадження наукових досліджень у практику роботи підприємств, як правило, складається з двох стадій: дослідно-виробничого впровадження та серійного впровадження (впровадження досягнень науки, нової техніки, нової технології).

Як би ретельно не проводились НДР у науково-дослідних організаціях, вони не можуть урахувати різні, часто випадкові фактори, що діють в умовах виробництва. Тому наукове розроблення на першій стадії впровадження потребує дослідної перевірки у виробничих умовах.

Після дослідно-виробничого впровадження нові матеріали, конструкції, технології, рекомендації, методики впроваджують у серійне виробництво як елементи нової техніки. На цьому, другому, етапі науково-дослідні організації не беруть участі у впровадженні. Вони можуть на прохання організації, що проводить впровадження, надавати консультації або незначну науково-технічну допомогу.

Після впровадження досягнень науки у виробництво складають пояснювальну записку, до якої додають акти впровадження та експлуатаційних випробувань, розрахунок економічної ефективності, довідки про річний обсяг впровадження для включення економії, що буде отримана, в план зниження собівартості, протокол часткової участі організацій у розробленні та впровадженні, розрахунок фонду заробітної плати та інші документи.

Впровадження результатів НДР фінансують організації, які його здійснюють.Усне повідомлення без попереднього ознайомлення учасників обговорення з основними матеріалами є малоефективним. | Ефективність наукових досліджень

Лекція 5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ | Основи теорії випадкових помилок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях | Довірчий інтервал характеризує точність вимірів даної вибірки, а довірча імовірність - достовірність виміру. | При подальшому проведенні експерименту число вимірів не повинне бути меншим за Nmin. | Методи графічної обробки результатів експерименту | Аналітична обробка результатів експерименту | У науковій практиці найбільшого поширення набув цілісний прийом викладення наукових матеріалів. | Науковий стиль відрізняється використанням спеціальних термінів, суворістю та діловитістю викладення. | Отже, у науковому тексті вся увага зосереджується на змісті та логічній послідовності повідомлення, а не на суб'єкті. | Чим вищі показники Квироб, Кв, Кеф, Кнов, Квал, тим ефективніша НДР колективу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати