Головна

Усне повідомлення без попереднього ознайомлення учасників обговорення з основними матеріалами є малоефективним.

  1. Вигладжування алмазом та іншими надтвердими матеріалами
  2. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
  3. Інженерно-психофізіологічна експертиза учасників ДТП. Висновок експерта- автотехніка.
  4. Лист-повідомлення
  5. Мобілізація учасників до дії. За наявності усіх детермінант необхідно змусити учасників подій діяти. Це точка вибуху агресивного натовпу, початок революції або сплеск паніки.
  6. Наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення.
  7. Наявність системних взаємозв'язків учасників ринку банківських послуг

Однією з найбільш ефективних форм колективного обговорення є наукова дискусія. Від учасників дискусії вимагаються активність, вміння бачити позитивні сторони праці, що обговорюється, чітко формулювати суть помилок і недоліків, вказувати можливі шляхи їх виправлення, толерантність у відстоюванні своєї позиції.

Наукові семінари. Науковий семінар є специфічною формою колективного обговорення наукових проблем, яка забезпечує умови для розвитку мислення через дискусію. Керує науковим семінаром провідний вчений, який активно і плідно працює в галузі науки.

Традиційно на розгляд учасників наукового семінару виносять одну або декілька доповідей, для чого заздалегідь призначають доповідачів. У процесі обговорення доповіді доцільно призначати двох опонентів з учасників семінару. Опоненти попередньо ознайомлюються з доповіддю, вивчають літературу за темою доповіді і дають розгорнуту аргументовану оцінку при обговоренні.

Конференції (форуми, симпозіуми). Під конференцією розуміють збори, наради представників наукових, громадських та інших організацій для обговорення і розв'язання певних питань.

Конференції можуть проводитися на різних рівнях (вузівські або міжвузівські, міські, регіональні, всеукраїнські, міжнародні); з різним контингентом учасників (науковці, практики, представники громадськості, представники владних структур і т. ін.); з різним змістом питань, що виносяться на обговорення (наукові; науково-практичні; практичні) тощо.

Конгрес - це з'їзд або нарада з широким представництвом переважно міжнародного характеру.

Студентські конференції. Залучення студентів до участі у конференціях дозволяє розвивати ініціативу, активність і самостійність та виховує відповідальність перед колективом. При її проведенні студенти привчаються працювати над додатковою літературою, удосконалюють навики логічного викладення матеріалу, вміння грамотно та послідовно пояснити матеріал теми.

Оприлюднення результатів наукових досліджень може здійснюватись у формі: публікації статей у фахових виданнях, тез виступів на конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах, круглих столах тощо, опублікування наукової монографії. Особливою формою оприлюднення є автореферати кандидатських і докторських дисертацій.

Експериментальне впровадження, тобто впровадження як елемент самого дослідження, необхідно вирізняти від впровадження, яке здійснюється після завершення роботи. Перше передбачає не тільки удосконалення практики, але й перевірку, уточнення і розвиток теорії та методики, відпрацювання рекомендацій. Друге передбачає впровадження відпрацьованих, готових, перевірених результатів, тобто перш за все удосконалення практичної діяльності, що не виключає, звичайно, в подальшому доробки та удосконалення впровадженої НДР.Отже, у науковому тексті вся увага зосереджується на змісті та логічній послідовності повідомлення, а не на суб'єкті. | Впровадження результатів наукових досліджень

Лекція 5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ | Основи теорії випадкових помилок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях | Довірчий інтервал характеризує точність вимірів даної вибірки, а довірча імовірність - достовірність виміру. | При подальшому проведенні експерименту число вимірів не повинне бути меншим за Nmin. | Методи графічної обробки результатів експерименту | Аналітична обробка результатів експерименту | У науковій практиці найбільшого поширення набув цілісний прийом викладення наукових матеріалів. | Науковий стиль відрізняється використанням спеціальних термінів, суворістю та діловитістю викладення. | Ефективність наукових досліджень | Чим вищі показники Квироб, Кв, Кеф, Кнов, Квал, тим ефективніша НДР колективу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати