Головна

Документирование управленческой деятельности

  1. B) Функция организации и обслуживания предметной деятельности
  2. I. Введение. Общение и его значимость в лечебной деятельности.
  3. III. 1.6. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  4. III. Анализ характеристик деятельности фирмы
  5. III. Показатели деятельности людей Ч-О в транспортных эрготических системах (126-127, 252-263 Спб)
  6. IV. Методы исследования исполнительной и познавательной деятельности
  7. IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИИ. ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Мета складання Балансу - надання користувачам інформації про фінансовий стан банку на звітну дату.

Призначення Балансу :

· оцінка структури ресурсів, їх ліквідності та платоспроможності банку;

· прогнозування майбутніх потреб у позиках;

· оцінка і прогнозування змін ресурсів, які банк, імовірно, буде контролювати в майбутньому.

У Балансі відображають активи, зобов'язання та власний капітал банку.

Звіт Баланс дає змогу визначити склад і структуру майна банку, ліквідність банку, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської і кредиторської заборгованості тощо.

Звіт Баланс складається банками за квартал, рік наростаючим підсумком із початку звітного року за показниками сальдо рахунків бухгалтерського обліку на кінець останнього дня звітного періоду.

Звіт Баланс квартальної та річної фінансової звітності складається на підставі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними первинними документами.

Підсумок активу Балансу має дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

3. Звіт про фінансові результати банку.

Мета складання Звіту про фінансові результати - надання користувачам інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності банку.

Призначення Звіту про фінансові результати :

· оцінка і прогноз прибутковості діяльності банку;

· оцінка і прогноз структури його доходів і витрат.

Звіт про фінансові результати банку включає дані станом на кінець поточного кварталу, року наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності та порівняльні дані станом на кінець зіставленого кварталу, року попереднього фінансового року.

Звіт про фінансові результати характеризує діяльність банку за період з початку звітного року до звітної дати і складається із статей доходів та витрат, які групуються за їх характером та основними видами доходів і витрат на кінець останнього дня звітного кварталу, року.

4. Звіт про рух грошових коштів банку.

Мета Звіту про рух грошових коштів - надання користувачам фінансових звітів підстав для оцінки спроможності банку генерувати грошові кошти, а також його потреби в них. Від підтримування банком позитивного рівня грошових коштів (як і від його спроможності отримувати прибуток) залежить перспектива його розвитку.

Призначення Звіту про рух грошових коштів:

· оцінка і прогноз операційної діяльності;

· оцінка і прогноз інвестиційної діяльності;

· оцінка і прогноз фінансової діяльності.

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отриманих банком готівкових і безготівкових коштів і напрям їх використання у звітному періоді, а також рух грошових коштів за звітний період залежно від виду діяльності.

5. Звіт про власний капітал банку.

Звіт про власний капітал - це фінансовий звіт, який відображає зміни та рух капіталу за звітний рік.

Призначення Звіту про власний капітал - оцінка і прогноз змін у власному капіталі.

Додатково до Звіту про власний капітал надається інформація про суму внеску за незареєстрованим статутним капіталом (залишок за рахунком 3630) та суму сальдо нарахованих доходів (витрат) і не отриманих (сплачених), яка є складовою частиною залишку балансових рахунків 5030, 5031, 5040 та 5041 станом на кінець дня 31 грудня.

6. Примітки до фінансової звітності банку.

Примітки до фінансової звітності - це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію, обґрунтованість статей фінансових звітів, інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Призначення Приміток до фінансової звітності :

· оцінка і прогноз ризиків та непевності, що впливають на банк,

· оцінка і прогноз облікової політики,

· ресурси та зобов'язання, діяльності підрозділів банку.

Примітки складаються на підставі даних синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку банку та є невід'ємною складовою фінансової звітності.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

У примітках розкривають таку інформацію:

· склад: активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансових зобов'язань, операцій із довірчого управління;

· основні принципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та її зміни протягом звітного періоду;

· іншу інформацію, розкриття якої вимагається п (с) БО та МСФЗ, у тому числі - політика управління фінансовими ризиками: кредитним; ринковим (процентним, валютним, іншими ціновими); ліквідності.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Кіндраціка Л. м. «Бухгалтерський облік у банках України» : Підручник. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 636 с.

2. Стасишен М. с. «Облік у банках» : Навч.-метод. посібник. - К.: Каравела, 2009. -228 с.

3. Волкова І. а. «Бухгалтерський облік у банках» : Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009.- 520 с.

4. Табачук Г. п. «Фінансовий облік у банках» : Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2010.- 424 с.

5. Снігурська Л. п. Облік у банах (У схемах і таблицях) : навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2009. - 519 с.

6. План рахунків бухгалтерського обліку банків.

Содержание

Предисловие

Документирование управленческой деятельностиБаланс банку. | Состав и реквизиты управленческих документов

СОСТАВ И РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ | ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ | Понятие документооборота и его основные этапы. | ИЗДАНИЕ ПРИКАЗОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ | Особенности заполнения дубликата трудовой книжки. | Заявление о приеме на работа или трудовой контракт | Титульные списки; | Структура текста | КОНТРАКТ | Приложение 40 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати