Головна

Тема 3. Менеджер, його місце та роль в управлінні підприємством

  1. Аналіз в управлінні портфелем цінних паперів.
  2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави
  3. Асиміляція за місцем і способом творення
  4. Державний бюджет України та місцеві бюджети
  5. Епідемія - масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.
  6. Задача 3. Визначення тривалості перебування людей на радіоактивно зараженій місцевості при встановленій дозі опромінення
  7. Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні

На практиці студенти вивчають сутність управління як соціального явища і системи; зміст поняття «менеджер» і його характерні ознаки; сутність та зміст управлінської праці, її характерні ознаки; основні види розподілу та кооперації управлінської праці та їх характеристика; загальна характеристика рівнів управління; функції, що виконує менеджер у процесі своєї діяльності та їх загальна характеристика; управлінські ролі менеджера та особливості їх реалізації в сучасних умовах; еволюційний розвиток вимог до менеджера та будують узагальнену модель сучасного менеджера.

Завдання 3.1. Визначення особливостей управлінської праці.

Проаналізуйте посадову інструкцію керівника підприємства (установи, організації) або керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Визначте його основні завдання, функції, обов'язки, права та відповідальність. Визначте яку роль відіграє керівник підприємства (установи, організації) або керівник відділу ЗЕД в процесі реалізації основних функцій менеджменту підприємства. Докладіть до звіту копію посадової інструкції керівника.

Проведіть порівняльний аналіз характеру діяльності та вимог до керівника відділу ЗЕД.

Дані аналізу занесіть в таблицю, зразок якої наведено нижче (таблиця 3.6).

При аналізі характеру діяльності слід звернути увагу, що в конкретній посаді менеджера можуть бути відсутні деякі види діяльності. Так, наприклад, завідувач канцелярією, як правило, не відповідає за представництво організації на переговорах.

Таблиця 3.6.

Зразок виконання завдання

Посада Категорія Роль Приклад діяльності Вимоги
Дирек-тор Міжосо-бистісні ролі Голов-ний керів-ник Участь у відкритті філіалу фірми Комунікативні навички
    Лідер Наймання на роботу начальника цеху Освіта. Досвід управлінської роботи

Завдання 3.2. Визначення здібностей до управління.

Наведіть будь-яку тестову методику визначення здібностей до управління, лідерських якостей. Користуючись цією методикою визначте свої власні здібності до менеджменту та здібності до менеджменту керівника відділу ЗЕД. Порівняйте результати. Дайте комплексну оцінку своїм здібностям і зробіть висновок щодо Вашої майбутньої професійної орієнтації.

Завдання 3.3. Визначення стилю керівництва.

За допомогою будь-якої тестової методики визначте стиль керівництва керівника підприємства (організації, установи) або керівника відділу ЗЕД.

Визначте спрямованість керівника до взаємодії з людьми. Оцініть ефективність стилю керівництва, позитивні та негативні наслідки його реалізації для колективу та підприємства (організації, установи). Дайте рекомендації щодо його удосконалення.

Завдання 3.4. Визначення форм влади і впливу. Визначте форми влади і впливу, які використовує в своїй діяльності керівник відділу ЗЕД.

Наведіть приклади. Зробіть висновки щодо ефективності цих форм і їх впливу на ефективність діяльності підприємства.

Тема 4. Планування як основна функція менеджменту

На практиці студенти вивчають особливості реалізації функції менеджменту планування, її зміст і системний характер, основи планування в організації, види та типи планів, форми планів та принципи їх розробки, особливості цілевстановлення, процес стратегічного планування, особливості вибору та розробки стратегії підприємства (організації, установи), підходи до її реалізації. Особлива увага приділяється процесу стратегічного планування.

Завдання 4.1. Загальна характеристика процесу планування

Охарактеризуйте процес планування на підприємстві (в організації, установі) або в структурному підрозділі, де Ви проходите практику. Встановіть, об'єкти та суб'єкти планування. Охарактеризуйте їх взаємозв'язок. Зобразіть логічно-структурну схему процесу планування. Виявіть недоліки та переваги в організації процесу планування. Дайте загальні рекомендації щодо його удосконалення.

Завдання 4.2. Аналіз видів та типів планів

Проаналізуйте види та типи планів, що складаються на підприємстві (в організації, установі) або в структурному підрозділі, де Ви проходите практику. Дайте їх загальну характеристику. За результатами аналізу заповніть таблицю 3.7.

Таблиця 3.7.

Види та типи планів, що складаються на (вказати назву підприємства, організації, установи, структурного підрозділу) .станом на 20_р.

  Класифікаційні ознаки Характеристика Назва документу Періодич-ність складання плану
Предмет планування планування цілей планування засобів планування процесів    
Строки планування Довгострокове планування Середньострокове планування Короткострокове планування Оперативне планування    
Масштаби планування Загальне планування підприємства, організації, установи Планування по галузях діяльності Планування проектів    
Цілі планування Свідома організація господарської діяльності Погодження щоденних дій з перспективою розвитку організації Контроль фактичних параметрів роботи підприємства (організації, установи) або структурного підрозділу.    

Завдання 4.3. Визначення особливостей оперативного та стратегічного планування.

Визначте характерні особливості та ознаки оперативного та стратегічного планування на підприємстві (в організації установі) або в структурному підрозділі за місцем проходження практики. Здійсніть порівняльну характеристику цих двох видів планування. Продемонструйте на прикладах їх взаємозв'язок. Відповідь оформіть у вигляді таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

Порівняльна характеристика оперативного та стратегічного планування

Ознаки Оперативне планування Стратегічне планування
       

Завдання 4.4. Аналіз ефективності стратегії

Визначте, який тип корпоративної стратегії реалізує підприємство (організація, установа), де Ви проходите практику? Розкрийте теоретичну сутність та зміст цієї стратегії. Визначте її переваги та недоліки, обґрунтуйте її актуальність. Визначте наскільки обрана стратегія діяльності відповідає визначеним сильним та слабким сторонам діяльності підприємства, та можливостям і загрозам з боку зовнішнього середовища? Внесіть Ваші пропозиції щодо адаптації підприємства до зовнішнього середовища та якщо необхідно до формування обраної стратегії, обґрунтуйте свою точку зору.

Завдання 4.5. Розробка стратегічного плану

Опишіть процедуру стратегічного планування. Опишіть процедуру та послідовність процесу стратегічного планування.

Охарактеризуйте перелік заходів, які необхідно здійснити для реалізації процесу розробки стратегічного плану. Складіть схематичну модель процесу стратегічного планування підприємства. Врахуйте особливості Вашого підприємства (організації, установи), його сферу діяльності, місію та цілі.

 Завдання 2.4. Узагальніть та систематизуйте результати аналізу факторів мікросередовища. | Тема 5. Організація як основна функція менеджменту

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Характеристика й основні вимоги до баз виробничої практики | Організація та керівництво виробничою практикою | РОЗДІЛ 2 . МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ | РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ | Тема 1. Підприємство як об'єкт управління | Завдання 2.1. Проаналізуйте основні фактори макросередовища підприємства. | Завдання 2.2. Узагальніть та систематизуйте результати аналізу факторів макросередовища підприємства. | Тема 6. Мотивація як основна функція менеджменту | Тема 7. Контроль як основна функція менеджменту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати