Головна

Тема 18. Особливості міжнародного маркетингу

  1. Crisco: товар, який підштовхнув розвиток маркетингу
  2. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  3. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  4. I.3.3. Специфічні особливості дітей з РДА
  5. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  6. II. Вікові психологічні особливості дітей 3-4 років
  7. II. Особливості написання та подання магістерських дисертацій

Вивчено мотиви і ризики виходу компаній на зарубіжні ринки. Розглянуто етапи залучення компанії в міжнародний бізнес. Вивчено проблеми і можливості міжнародної експансії російських компаній

Хоча термін "міжнародний маркетинг" міцно увійшов в економічну лексику Росії, проте його загальновизнаного визначення не існує.

Швидше за все це можна пояснити новизною спеціальні міжнародні аспектів маркетингу, пов'язаних з існуванням різних факторів зовнішнього середовища. Деякі проблеми маркетингу, що не викликають будь-яких складнощів у внутрішній торгівлі, наприклад, бартерні угоди, вимагають вже більш детального вивчення в зовнішній торгівлі. До складних прикладів міжнародного маркетингу можна віднести торгівлю ліцензіями, консалтинговими або інжиніринговими послугами, створення спільних підприємств або використання торгового посередника при реалізації експортної продукції на зарубіжних ринках.

Міжнародний маркетинг зазвичай визначають як маркетинг товарів та послуг за межами національних кордонів або як маркетинг, реалізований міжнародною компанією.

Експерти ООН відносять до міжнародних компаніям ті фірми, які виробляють і розподіляють продукти і послуги в двох і більше країнах.

Однак існує й інша точка зору: міжнародна компанія відрізняється від національної тим, що її товари в формі проміжного або готового продукту можуть переміщатися з країни в країну, а не тільки всередині країни.

Звісно ж, що під міжнародним маркетингом можна розуміти наступне:

1. Реалізація товарів або послуг за межами своєї країни.

2. Проведення фірмою маркетингових заходів, коли:

а) фірма є частиною або асоційована з іншим підприємством, яке також виступає виробником або продавцем на зарубіжному ринку;

б) є ??деякий вплив або контроль за маркетинговою діяльністю компанії, який виходить з іншої країни.

Концептуальною основою формування міжнародного маркетингу, найбільш інтенсивний розвиток якого зазначалося в кінці шістдесятих і в сімдесяті роки, з'явилися серйозні зміни в розвитку продуктивних сил і виробничих відносин в післявоєнний період. В тому числі:

- Інтернаціоналізація господарського життя, подальша транснаціоналізація діяльності найбільших компаній;

- Вплив науково-технічного прогресу на економічні процеси, наслідком якого стала структурна перебудова промислового виробництва в розвинених капіталістичних країнах;

- Істотні зміни в характері товарів, що поставляються на зовнішні ринки, інтенсивне переміщення "ноу-хау", ліцензій, наукових розробок, інтернаціоналізація НДДКР;

- Скорочення життєвого циклу багатьох товарів при одночасному зростанні вимог покупців до новизни, якості, дизайну, упаковці та іншими параметрами імпортованого в країну товару;

- Зростаюча тенденція до вирівнювання умов попиту і стилю споживання в різних країнах;

- Загострення конкурентної боротьби на світових ринках, що набуває в ряді випадків характер торгової чи цінової війни.

Необхідно виділити три аспекти мотивації, які спонукають національні компанії здійснювати міжнародний бізнес, розпочинати міжнародну маркетингову діяльність:

- Розширення збуту,

- Придбання ресурсів,

- Диверсифікація джерел постачання і збуту.

Міжнародний збут є головним мотивом участі національних компаній в міжнародній маркетинговій діяльності.

Відомо, що багато найбільші транснаціональні корпорації отримують більше половини своїх доходів з продажів, що проводяться за кордоном. У нашій країні, зокрема, це "BASF" (ФРН), "ELECTROLUX" (Швеція), "PROCTER & GAMBLE" (США), "SONY" (Японія) та ін.

На ринку США демонструють феноменальний успіх японські автомобілебудівні концерни. Так, січневий (1997 г.) експорт автомобілів "TOYOTA" склав 234% проти рівня 1996 року, що забезпечило їй рекордні прибутки. Чистий прибуток другого активного експортера, третього за величиною виробника японських автомобілів - компанії "HONDA" - за підсумками що завершився 31 березня 1996-97 фінансового року виріс більш ніж в три рази.

Однак в сучасній західній економічній літературі міжнародну маркетингову діяльність не зводять лише до спроб компаній розширити межі національних ринків збуту.

Другий аспект, що виділяється в міжнародному маркетингу, це певний "кут зору" на іноземного споживача, особливості соціо-культурного середовища зарубіжного ринку, і як результат - специфіка розробки стратегії і тактики ринкової поведінки компанії на конкретному страновом ринку, т. Е, специфічні американські , західнонімецькі або індонезійські версії комплексу маркетингу.

По-третє, міжнародний маркетинг розглядається як функція управління, в рамках якої здійснюється організація, планування, фінансування та контроль міжнародної маркетингової діяльності.

Даний аспект характеризує управління міжнародним бізнесом як особливим типом підприємництва.

Список рекомендованої літератури

 1. Акулич І. Л. Маркетинг: підручник / І. Л. Акулич. - 6-е вид. - Мн .: Виш. Шк., 2009. - 511 с.
 2. Анікєєв С. Н. Методика розробки плану маркетингу / С. Н. Анікєєв. - 2-ге вид., Доп. - М .: Фолиум, «Інформ-Студіо», 2006. - 128 с.
 3. Багиев Г. Л. Маркетинг: принципи і стратегія: підручник для вузів. / Г. Л. Багієв, В. М. Тарасевич. - 3-е изд. - СПб .: Пітер, 2010. - 736 с.
 4. Басовский Л. Є. Маркетинг: курс лекцій. \ Л. Є. Басівка, Е. Н. Басовська. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 420 с.
 5. Бєляєв В. І. Маркетинг: основи теорії та практики: підручник. / В. І. Бєляєв. - 4-е изд., Стер. - М .: КНОРУС, 2010. - 676 ??с.
 6. Біляївський І. К. Маркетингове дослідження. Інформація. Аналіз. Прогноз: навчальний посібник / І. К. Біляївський. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 319 с.
 7. Бурцев В. В. Збутова і маркетингова діяльність. Типові посадові інструкції, внутрішньофірмові документи / В. В. Бурцев. - М .: Іспит, 2004. - 226 с.
 8. Годін А. М. Маркетинг: підручник / А. М. Годін. - 8-е изд., Перераб. і доп. - М .: «Дашков і Ко», 2009. - 651 с.
 9. Голубков Е. П. Основи маркетингу: підручник / Є. П. Голубков. - 3-е изд. - М .: Видавництво «Финпресс», 2008. - 704 с.
 10. Данько Т. П. Організація і управління торговим підприємством: підручник / Под ред. д-ра екон. наук, проф. Л. А. Брагіна, д-ра екон. наук, проф. Т. П. Данько. - М .: «ИНФРА-М», 2009. - 303 с.
 11. Дж. О'Шонессі. Конкурентний маркетинг: стратегічний підхід; пров. з англ; Під ред. Д. О. Ямпільської. - СПб .: Пітер, 2007. -864 с.
 12. Дурович А. П. Маркетинг у підприємницькій діяльності / А. П. Дурович. - Мн .: НПЖ «Фінанси, облік, аудит», 2007. - 464 с.
 13. Зав'ялов П. С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: навч. посібник / П. С. Зав'ялов. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 496 с.
 14. Йеннер Томас. Маркетингове планування. - М .: Інститут Прикладної Психології "Гуманітарний Центр", 2010. - 276 с.
 15. Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер, Г. Амстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг; перс. з англ. - М .: «Вільямс», 2009. -1200 с.
 16. Кім. С. А. Маркетинг: підручник / С. А. Кім. - М .: "Дашков і К", 2010. - 257 с.17. Крилова Д. Г., Соколова М. І. Маркетинг. Практикум / Г. Д. Крилова, М. І. Соколова. - М .: Проспект, 2008. - 359 с.18. Ліндон Дені, Леві Жюльєн, Ландреві Жак. Біблія сучасного маркетингу. Меркатор: комплект в 2 томах: переклад з фр. - М .: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку (МЦФЕР), 2007. - 512 с.
 19. Маркетинг: підручник / Под ред. Алексунін В. А. - М .: "Дашков і К", 2010. - 216 с.20. Маркетинг: підручник / Колектив авторів; під ред. проф. Н. П. Ващекін. - 3-е вид.- М .: ІД ФБК - ПРЕС, 2004. - 312 с.21. Маркетинг: навч. допомога; під ред. А. М. Нємчина, Д. В. Мінаєва. - СПб .: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2010. - 512 с.22. Маркетинг: підручник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников і ін .; під ред. А. Н. Романова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995. - 560 с.
 23. Муравйова Н. Н. Маркетинг послуг / Н. М. Муравйова. - Ростов н / д: Фенікс, 2009. - 251 с.24. Мінаєв Д. В. Маркетинг: ігровий практикум. Ділові ігри, вправи та тести / Д. В. Мінаєв. - Ростов н / д: Фенікс, 2004.-256 с.25. Ноздрьова Р. Б. Міжнародний маркетинг: підручник / Р. Б. Ноздрева - М .: Економіст, 2005. - 990 с.26. Сіняява І. М. Маркетинг: навч. посібник - М .: Вузівський підручник, 2011. - 384 с.27. Сіняява І. М., Маркетингові комунікації: підручник / І. М. Сіняява, С. В. Земляк, В. В. Синяев. - М .: "Дашков і К", 2011. - 323 с28. Соловйов Б. А. Маркетинг: підручник / Б. А. Соловйов. - М .: ИНФРА-М, 2009. - 383.29. Строков В. А. Управління маркетингом на підприємстві. / В. А. Строков. - М .: ВКФ «Хорс-2», 2006. - 421 с.
 30. Титова В. А. Маркетинг: навч. посібник / В. А. Титова. - Ростов н / Д: Фенікс, 2008. - 448 с.
 31. Томилов В. В. Маркетинг в системі підприємництва. / В. В. морив, Е. В. Песоцька. - СПб .: «Гелікон Плюс», 2006. - 520 с.32. Черняхівська Т. Н. Маркетингова діяльність підприємства. Теорія і практика: навч. посібник для вузів / Т. Н. Черняхівська. - М .: Вища освіта, 2008. - 536 с.33. Хандамова Е. Ф. Управління брендами в системі маркетингу на сучасному виробничому підприємстві: монографія / Е. Ф. Хандамова, А. С. Шумської. - Краснодар: Изд. КубГТУ, 2008. - 189 с.34. Щепакін М. Б. Економіка рекламної діяльності: навч. посібник для вузів / М. Б. Щепакін., Е. Ф. Хандамова. - 3-е вид., Зм. - Краснодар: Изд. КубГТУ, 2010. - 493 с.35. Щепакін М. Б. Маркетингове управління та формування ефективних комунікацій в умовах ринку, що розвивається: монографія / М. Б Щепакін, Е. Ф. Хандамова, М. С. Фіцуріна. - Краснодар: Изд. КубГТУ, 2008. - 241 с.

 Тема 17. Економічна ефективність маркетингової діяльності фірми | Мотивація злочинної поведінки

Тема 1. Маркетинг в системі управління фірмою. Етапи розвитку маркетингу | ПОРТЕБНОСТІ | Тема 2. Види маркетингу. Концепції управління маркетингом | Тема 3. Ринок і його роль в економіці. Класифікації і типи ринків | Тема 4. Маркетингове середовище. комплекс маркетингу | Тема 5. Маркетингова інформаційна система. Маркетингові дослідження | Тема 6. Товарна політика і ринкові стратегії | Класифікація споживчих товарів | Тема 7. Життєвий цикл товару та рішення про розробку нового продукту | Де взяти гроші? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати