Головна

Методичні вказівки щодо виконання завдань до контрольних робіт студентів заочної форми навчання

  1. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  2. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  3. I. Залежно від форми власності
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  6. I. Методичні вказівки з підготовки
  7. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Метою виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова» є практичне оволодіння граматичними навичками і розвиток умінь роботи з літературою за фахом, створення мовної бази для подальшого професійного самовдосконалення в області даного мови.

В ході виконання контрольних робіт ставляться наступні завдання:

- Розвиток умінь і навичок іншомовного спілкування в сфері побутової та професійної комунікації, у термінологічній, загальнонаукової, офіційної та інших сферах;

- Вдосконалення граматичних навичок, що забезпечують комунікацію без спотворення сенсу при письмовому спілкуванні;

- Розвиток умінь і навичок перекладу літератури за фахом;

- Реферування та анотування текстів за фахом.

В процесі виконання контрольних робіт студенти повинні вивчити певні розділи курсу досліджуваної іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою.

Виконання і оформлення контрольних робіт

1. Студент повинен виконати один з п'яти варіантів контрольної роботи в залежності від останньої цифри номера своєї залікової книжки: студенти, номери залікових книжок яких закінчуються на 1, 6, виконують варіант № 1, на 2, 7 - варіант № 2, на 3, 8 - варіант № 3, на 4, 9 - варіант № 4, на 5, 0 - варіант № 5.

2. Контрольна робота виконується в звичайному учнівському зошиті будь разлиновки або в надрукованому вигляді на аркуші формату А4.

3. Робота може бути виконана будь-яким кольором, крім червоного.

4. На зошити, в якій виконується контрольна робота, потрібно вказати прізвище, ім'я, по батькові студента, його адреса із зазначенням поштового індексу, номер залікової книжки, номер контрольної роботи і варіанти.

5. Сторінки слід пронумерувати.

6. Контрольна робота виконується на розгорнутому аркуші зошита, який слід розділити на три рівні частини. Зліва пишеться іноземний текст, праворуч - російський текст (переклад) і виконується умова завдання (необхідно стежити за синхронністю правої і лівої частин). Умова кожного завдання переписується повністю через всю зошит. Середня частина призначається для зауважень, пояснень і вказівок рецензента.

7. Завдання контрольних робіт повинні бути виконані в тій послідовності, в якій вони дані в методичних вказівках.

8. Виконані контрольні роботи надсилаються для перевірки і рецензування в інститут у встановлені терміни.

9. Якщо контрольна робота виконана з порушенням даних вказівок або в повному обсязі, вона повертається студенту без перевірки.

10. Якщо робота не зарахована, слід уважно ознайомитися з рецензією на неї, розібрати всі відмічені викладачем помилки і неточності, простудіювати незасвоєним розділи граматики, виправити помилки, контрольну роботу переробити відповідно до рекомендацій рецензента і знову подати її на перевірку разом з незарахована роботою і рецензією на неї.

До заліку допускаються студенти, які виконали контрольні роботи і здали залік по позааудиторний читання за фахом в обсязі 5000 знаків за кожен семестр.

Позааудиторний читання та частина самостійної роботи студента, яка виконується без допомоги викладача. Воно є невід'ємною частиною контролю з боку викладача, так як читання і переклад спеціальної літератури передбачені Робочої програми з дисципліни «Іноземна мова» в немовних ВНЗ.

Сформовані навички читання і перекладу відкривають доступ до додаткового каналу отримання необхідної професійної інформації із зарубіжних джерел.

Матеріали для позааудиторного читання можна брати з підручників за фахом, газет і журналів на іноземних мовах, а також з Інтернету.

Перевірка позааудиторного читання може проводитися частково на групових заняттях контролю самостійної роботи, частково на індивідуальних контрольних консультаціях.

Як підготувати позааудиторний читання

1. Виберіть один або кілька текстів загальним обсягом не менше 5 000 знаків (знаком вважається будь-який надрукований символ) за фахом або суспільно політичного характеру.

2. При першому перегляді тексту спробуйте витягти загальну інформацію.

3. Розподіліть детальний переклад тексту на кілька етапів. Не намагайтеся перевести весь обсяг за один раз.

4. У спеціальний зошит випишіть все незнайомі слова з тексту в тому порядку, в якому вони зустрічаються в тексті.

5. Маркером виділіть терміни і лексику за фахом.

6. На кожну 1 000 знаків виписуйте не менше 15 ЛЕ, які ви повинні вивчити.

7. Зробіть письмовий переклад тексту.

8. Переклад не повинен бути буквальним або дослівним, він повинен бути адекватним. Адекватний переклад на російську мову - це точна і повна передача смислового змісту іншомовного тексту засобами російської мови.

9. Прочитайте Ваш переклад ще раз і внесіть необхідні зміни.

10. Спробуйте перевести текст з опорою лише на виписані ключові слова.

11. Переведіть текст усно без опор.

На закінчення необхідно відзначити, що самостійна робота передбачає обов'язкову самоконтроль, який є вищим показником володіння іноземною мовою, запорукою його подальшого вдосконалення.

Самоконтроль означає здатність студента до критичної оцінки своїх знань і дій, що виявляється за його власною ініціативою. Вона розвивається під час оволодіння мовою і проходить розвиток від її зовнішньої, усвідомлюваної форми - до внутрішньої, автоматичної. При зовнішньому самоконтролі відбувається звірення сприйманого або відтворюваного студентом з еталоном, що містяться в об'єктивному джерелі інформації, тобто в довіднику, словнику і т.д. В результаті звірення при виявленні відхилень робиться самокоррекция.

Самостійна робота з її можливостями активізувати вчення сприяє розвитку зовнішнього самоконтролю. Завдання, навідні запитання, пам'ятки і опори ведуть до розчленування цілого, що дає можливість зосередити довільну увагу на суттєвих ознаках і в кінцевому підсумку веде до розуміння цілого. Зовнішній контроль створює комфортну атмосферу, так як студент на всьому протязі самостійної роботи отримує підтвердження (або спростування) правильності своїх дій, що вселяє впевненість і мотивує подальший хід роботи.

Як працювати зі словниками та довідниками?

1. Перш ніж взяти в руки словник, чітко дайте собі відповідь на питання: чи дійсно для розкриття змісту тексту необхідно знати невідоме слово. Якщо так, то чи не можна розкрити значення слова за аналогією з іншими лексичними одиницями; по словотворчих елементів; здогадатися.

2. Як знайти шукане слово.

Всі слова розташовані в алфавітному порядку. Іменники дані у формі називного відмінка, однини. Після кожного з них вказаний рід іменника і закінчення форми множини. Дієслова дані у формі інфінітива, вказана їх перехідність або непереходность, а також управління дієслів, і з його урахуванням значення.

Якщо Ви шукаєте складне іменник, то найчастіше воно може бути відсутнім. В цьому випадку шукати потрібно останню частину слова, яка вкаже Вам на узагальнене значення лексеми, конкретизувати його можна, відшукавши значення інших частин складного іменника.

У кожному з ряду складових іменників вкажіть головне (визначальне) слово.

3. Як правильно вибрати значення слова з ряду запропонованих.

Часто слово має кілька значень. Правильне можна вибрати тільки в зв'язку з контекстом.проміжна атестація | мовний матеріал

Вступ | КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 | II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх. | Die Bundesrepublik Deutschland | VIII. Перепишіть і перекладіть письмово пропозиції та словосполучення, зверніть увагу на багатозначність прийменників von і an. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 3-й. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно, потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 1, 2, 5-й. | IV. Переведіть пропозиції з модальними дієсловами. | X. Прочитайте текст і переведіть його усно; потім перепишіть і переведіть письмово назву і абзаци 3, 5-й. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати