Головна

Зразкові тестові завдання

  1. I частина завдання
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. II частина завдання
  4. II. практичні завдання
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
  7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

1. Фінансові відносини:

а) відносини, пов'язані з одержанням позикових джерел;

б) відносини, пов'язані із забезпеченням фінансовими ресурсами;

в) відносини, пов'язані з оплатою поставок продукції.

2. Після закінчення періоду накопичення витрати приводять:

а) до утворення активів;

б) до отримання збитку;

в) до витрат;

г) до отримання прибутку.

3. Сприятливим ситуацією для підприємства в частині руху коштів є:

а) дохід (приплив) від основної діяльності;

б) загальне перевищення приток над відтоком;

в) збільшення касового залишку за періодами.

4. Принцип самофінансування виражається в:

а) забезпечення окупності всіх поточних витрат;

б) забезпеченні фінансування розвитку організації власними джерелами;

в) забезпечення мінімального терміну обороту капіталу.

5. Під платоспроможністю розуміється:

а) здатність фірми здійснювати грошові виплати в обсязі і в строки, передбачені контрактами;

б) здатність в мінімальні терміни реалізувати майно за балансовою вартістю;

в) здатність розрахуватися з кредиторами за товари і послуги.

6. Зростанню показника рентабельності продажів (комерційної маржі) сприяє:

а) зростання цін на продукцію при постійних витратах;

б) галузеві умови діяльності;

в) економічна стратегія підприємства.

7. Ефект фінансового важеля - це:

а) приріст до загального доходу фірми в результаті ефективної фінансової діяльності протягом звітного періоду;

б) приріст до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використанню кредиту, незважаючи на платність останнього;

в) приріст до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використанню додаткового фінансування в звітному періоді.

8. Коли для підприємства вигідно нове запозичення?

а) коли плече фінансового важеля зростає;

б) коли диференціал фінансового важеля позитивний;

в) коли нове запозичення збільшує ефект фінансового важеля.

9. Сила впливу операційного важеля показує:

а) на яку кількість відсотків змінюється прибуток при зміні виручки на один відсоток;

б) зміна виручки під впливом зміни прибутку;

в) яку частку становить прибуток у виручці від реалізації.

10. Сфери діяльності комерційної організації:

а) інвестиційна

б) комерційна;

в) фінансова;

г) господарська;

д) некомерційна;

е) діяльність на принципах компенсації витрат.

11. Більш швидка оборотність дебіторської заборгованості в днях на тривалість фінансового циклу впливає наступним чином:

а) тривалість циклу зростає;

б) тривалість циклу знижується;

в) тривалість циклу не змінюється.

12. Що відноситься до інших доходів:

а) доходи від продажу власних акцій;

б) доходи від продажу частини майна організації;

в) курсові різниці.

13. Оборотність дебіторської заборгованості в днях 34, кредиторської 35, а матеріально-виробничих запасів - 5. Визначити тривалість фінансового циклу.

а) 39 днів;

б) 69 днів;

в) 4 дня.

14. Більш широким поняттям є:

а) вартість;

б) собівартість.

15. При методі виплати дивідендів у вигляді фіксованої суми, незалежно від результату, норма розподілу прибутку на дивіденд з ростом величини прибутку:

а) не змінюється;

б) зростає;

в) зменшується.

16. EBIT - це показник:

а) прибутку до сплати податків і відсотків за кредит;

б) валового прибутку, за мінусом комерційних і управлінських витрат;

в) прибутку до оподаткування, збільшеної на відсотки до сплати за кредитами.

17. Чим більше норма доданої вартості, тим поточні фінансові потреби:

а) менше;

б) більше;

18. У чисельнику показника оборотності кредиторської заборгованості варто:

а) чистий прибуток;

б) виручка нетто;

в) собівартість.

19. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості може бути досягнуто шляхом збільшення:

а) виручки від продажів;

б) кредиторської заборгованості;

в) запасів.

20. Загальна сума лізингових платежів відповідно до Федерального закону «Про фінансову оренду (лізингу)» включає:

а) відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу;

б) відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг;

в) відшкодування комерційних і управлінських витрат лізингодавця;

г) дохід лізингодавця.

21. До власних і залученими джерелами відносяться:

а) кошти, що мобілізуються від продажу власних облігацій;

б) резерви;

в) цільові надходження;

г) кредити.

22. Специфіка комерційного розрахунку:

а) розрахунок без участі фінансових посередників;

б) суб'єкти господарювання мають фінансовою незалежністю;

в) у підприємства складаються різного роду взаємини з банками, страховими організаціями та державою;

г) обов'язковий статус юридичної особи.

23. Некомерційні організації здійснюють діяльність на принципах:

а) кошторисного фінансування;

б) самоокупності;

в) самофінансування.

24. Похідні фінансові інструменти:

а) дебіторська заборгованість;

б) грошові кошти;

в) форвардні контракти.

25. Надзвичайними доходами (витратами) є:

а) доходи (витрати), пов'язані зі стихійними лихами;

б) непостійна частина доходів (витрат), що носить разовий (випадковий) характер;

в) доходи (витрати) організації, що знаходиться на стадії банкрутства.

26. Під ліквідністю балансу розуміється:

а) ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань;

б) наявність більшої частки власних джерел коштів;

в) частка грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень в активі балансу і співвідношення їх з поточними зобов'язаннями.

27. Недоліком (-аміі) методу «прямого рахунку» при плануванні прибутку є (-ются):

а) не дозволяє виявити фактори, що впливають на розмір прибутку в плановому періоді;

б) надає неточний результат;

в) досить складний в інтерпретації;

г) непридатний при великому асортименті;

д) може застосовуватися тільки для порівнянної продукції.

28. порогове значення EBIT, при якому однаково вигідне використання власних коштів і запозичення, відповідає ситуація, коли:

а) диференціал фінансового важеля більше нуля;

б) плече фінансового важеля дорівнює 1;

в) ефект фінансового важеля дорівнює нулю.

29. За основу при розрахунку грошового потоку касовим методом береться:

а) прибуток;

б) надходження за продану продукцію;

в) різниця залишків грошових коштів за грошовими рахунками.

30. Більш швидка оборотність кредиторської заборгованості в днях на тривалість фінансового циклу впливає наступним чином:

а) тривалість циклу зростає;

б) тривалість циклу знижується;

в) тривалість циклу не змінюється.

31. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості може бути досягнуто:

а) наданням знижок покупцям;

б) використання знижок, наданих постачальниками;

в) введенням в обіг при розрахунках з покупцями векселів.

32. Що відноситься до доходів від основної діяльності підприємства:

а) курсові різниці;

б) доходи від продажу частини майна;

в) виручка від продажу продукції допоміжного виробництва.

33. Чистий оборотний капітал і власні оборотні кошти:

а) один і той же;

б) один і той же за відсутності довгострокових позик і кредитів;

в) в будь-якому випадку різні поняття.

34. Обсяг товарної продукції - 30 т. Р., Залишки товарів на складі на початок і кінець року 3 і 4 т. Р. відповідно, залишки товарів відвантажених 2 і 1 т. р. відповідно. Визначити обсяг продажів, якщо спосіб обліку проданої продукції - з оплати.

а) 29 т. р .;

б) 30 т. р .;

в) 31 т. р .;

г) 35 т. р.

35. Джерела фінансування основного капіталу:

а) цільові надходження;

б) короткострокові кредити;

в) додатково залучені кошти.

36. При методі виплати дивідендів по постійному процентному розподілу прибутку норма розподілу прибутку на дивіденд з ростом величини прибутку:

а) не змінюється;

б) зростає;

в) зменшується.

37. Залежність між внутрішніми темпами приросту і рентабельністю власного капіталу за інших рівних умов:

а) пряма;

б) зворотна;

в) дані показники не залежать один від одного.

38. Витрати на соціально-культурні заходи включають:

а) витрати на підвищення кваліфікації працівників;

б) відрахування в соціальні фонди;

в) витрати на підготовку кадрів;

г) витрати на оплату вихідної допомоги при скороченні працівника.

39. Комерційні витрати включають витрати:

а) з транспортування продукції покупцеві;

б) загальноцехові витрати;

в) по рекламі продукції;

г) на виробництво продукції.

40. Валовий прибуток організації визначається як різниця:

а) між виручкою і собівартістю;

б) між прибутком до оподаткування та комерційними та управлінськими витратами;

в) між прибутком від продажів і сальдо інших доходів / витрат.

41. Джерелами фінансування оборотних активів повинні бути:

а) залучені від власників кошти;

б) довгострокові позики;

в) фінансування лізингової компанії.

42. Оборотні кошти підприємства відносяться до:

а) основних виробничих фондів;

б) мобільних активів;

в) короткострокових зобов'язань.

43. У чисельнику показника оборотності дебіторської заборгованості знаходиться:

а) чистий прибуток;

б) виручка нетто;

в) собівартість.

44. Між чистим прибутком і величиною відсотків, сплачених за кредит існує залежність:

а) зворотна;

б) пряма;

в) показники не залежать один від одного.

45. Залежність між внутрішніми темпами приросту і нормою розподілу прибутку на дивіденд:

а) пряма;

б) зворотна;

в) дані показники не залежать один від одного.

46. ??Більш швидка оборотність матеріально-виробничих запасів в днях на тривалість фінансового циклу впливає наступним чином:

а) тривалість циклу зростає;

б) тривалість циклу знижується;

в) тривалість циклу не змінюється.

47. До альтернативних методів фінансування оборотних активів відносяться (-ітся):

а) відстрочка платежів (комерційне кредитування);

б) бартерні відносини;

в) фінансова оренда (лізинг);

г) укладення форвардних контрактів.

48. При складанні звіту про рух грошових коштів непрямим методом:

а) збільшення активу еквівалентно притоку грошових коштів, а зменшення - відтоку;

б) збільшення активу еквівалентно відтоку грошових коштів, а зменшення - притоку;

в) збільшення пасиву еквівалентно відтоку грошових коштів, а зменшення - притоку;

г) збільшення пасиву еквівалентно притоку грошових коштів, а зменшення - відтоку.

49. Щоб забезпечити стабільність виробничого і збутового процесів необхідно, щоб чистий оборотний капітал був порівнянний з:

а) запасами;

б) кредиторською заборгованістю;

в) дебіторською заборгованістю.

50. Основне завдання аналізу грошових потоків:

а) виявлення причин нестачі (надлишку) грошових коштів, визначення джерел надходження і напрямків використання;

б) прийняття оперативних рішень з управління грошовими коштами і пояснення розбіжностей між фінансовим результатом і зміною грошових коштів.
Фактичний випуск товарної продукції | Додаток 1

Корпоративні фінанси | Вступ | Тема 1. Принципи організації фінансів господарюючого суб'єкта | Завдання на контрольну роботу. | Показники діяльності підприємства, тис. Руб. | Показники діяльності підприємства, тис. Руб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати