На головну

Тема 7. Облік депозитних операцій.

  1. IІІ. Відомості обліку господарських операцій
  2. Аналітичний облік витрат виробництва.
  3. Б) облік у комітента
  4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
  5. Бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій банків
  6. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами
  7. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами.

Проведення депозитних операцій банку регламентується Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженими постановою Правління НБУ 03.12.03 № 516. Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних і фізичних осіб на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

Отже, вкладна (депозитна) операція - це операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банках на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами.

Вклади (депозити) поділяються:

на вклади (депозити) на вимогу;

строкові вклади (депозити):

Вклади (депозити) на вимогу - це грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунка.

Вклади (депозити) строкові - це грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк.

Сума, строки та умови приймання вкладів (депозитів) визначаються між банком та вкладником на договірних засадах.

Залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується:

договором банківського рахунка;

договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки;

договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката.

Виплата процентів за вкладом (депозитом) здійснюється у строки, що обумовлені в договорі.

Бухгалтерський облік депозитних (вкладних) операцій регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженою постановою Правління НБУ 15.09.04 № 435.

Активними депозитними операціями вважаються операції з розміщення банком коштів на депозит, а пасивними депозитними операціями - операції із залучення банком коштів на депозит.

На дату залучення коштів на вклад (депозити) в обліку здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дебет рахунків 1001 "Банкноти та монети в касі банку", 1002 "Банк-

ноти та монети в касі відділень банку", 1200 "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб";

Кредит рахунків 1332 "Короткострокові вклади (депозити)

Національного банку України", 1335 "Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України", 1612 "Короткострокові вклади (депозити) інших банків", 1615 "Довгострокові вклади (депозити) інших банків", 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, 2610 "Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання", 2615 "Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання", 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання платіжних карток, 2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб", 2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб".

Повернення вкладу (депозиту) у визначений договором банківського вкладу (депозиту) строк відображається в обліку такими бухгалтерськими проведеннями:

Дебет рахунків для обліку залучених вкладів (депозитів) - на суму

вкладу (депозиту) з урахуванням суми процентів у разі їх капіталізації;

Кредит рахунків для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунків клієнтів.

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після закінчення строку, установленого договором банківського вкладу, то такий вклад переноситься на рахунок з обліку вкладів на вимогу, якщо інше не встановлено договором, наприклад, для фізичної особи:

Дебет рахунка 2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

Кредит рахунка 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб".

Бухгалтерський облік нарахованих, отриманих (сплачених), наперед отриманих (сплачених) доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями здійснюється згідно з порядком, визначеним Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими постановою Правління НБУ 18.06.03 № 255.

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки "Нараховані витрати", на яких нагромаджуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Нарахування процентів за депозитами відображається проведеннями:

Дебет рахунків груп 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України", 701 "Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання", 703 "Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України", 704 "Процентні витрати за операціями з фізичними особами".

Кредит рахунків нарахованих витрат.

Під час нарахування доходів за розміщенням міжбанківськими депозитами (вкладами) здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Дебет рахунків 1208 "Нараховані доходи за коштами на вимогу в

Національному банку України", 1218 "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України",

1508 "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках",

1518 Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що

розміщені в інших банках";

Кредит рахунків 6000 "Процентні доходи за коштами на вимогу, що

розміщені в Національному банку України", 6003 "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України", 6010 "Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках", 6012 "Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках", 6013 "Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках".Тема 6. Облік операцій з кредитування. | Тема 8. Облік операцій з цінними паперами.

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках. | Тема 2. Облік капіталу | Тема 3. Облік доходів і витрат. | Тема 4. Облік касових операцій. | Тема 5. Облік розрахункових операцій банку | Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті. | Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами. | Тема 12. Облік операцій з лізингу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати