На головну

II. Етапи виконання курсової роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  6. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

1. Вибір теми і наукового керівника.

На кафедрі або на електронній сторінці кафедри студент повинен ознайомитися з пропонованою тематикою курсових робіт. Кафедра визначає на кожен курс по кілька керівників курсових робіт, тому студент може вибрати сам не тільки тему, а й наукового керівника. Вибравши тему і визначившись з науковим керівником студент повинен з'явитися на консультацію до наукового керівника. На консультацію він повинен з'явитися до орієнтовного плану роботи, підготувати список літератури, визначити наукову концепцію роботи. Студент може самостійно сформулювати потрібну йому тему в рамках заданої дисципліни, але в обов'язковому порядку повинен узгодити її з науковим керівником. Науковий керівник, в свою чергу, скоректує концепцію, план і список літератури, дасть корисні поради з написання роботи і призначить дні консультацій.

У разі якщо студент приступає до виконання курсової роботи, не погодивши тему і план з науковим керівником, останній може відмовитися від керівництва.

2. Тематика курсових робіт щорічно оновлюється і в вересні-жовтні затверджується засіданням кафедри за поданням наукового керівника. Визначитися з темою і науковим керівником і прийти на першу консультацію студент повинен не пізніше листопада місяця.

3. Зміна теми і перехід від одного наукового керівника до іншого допускається у виняткових випадках. (Наприклад, концептуальні, наукові, особисті розбіжності) перехід здійснюється через узгодження із завідувачем кафедри при пред'явленні обгрунтування і не пізніше грудня.

На II-III курсі студенту бажано визначитися з темою Випускний кваліфікаційної роботи і вибирати теми курсових робіт так, щоб вони стали в майбутнє складовими частинами ВКР. Це дозволить заощадити час написання роботи і виконати якісну ВКР.

4. Щоб написати курсову роботу на високу позитивну оцінку студенту рекомендується неодноразово консультуватися з науковим керівником і обов'язково представити чернетку. Чернетка повинен бути представлений не пізніше 15 квітня. Науковий керівник його перевіряє, вносить свої корективи, вказує на недоліки.

5. У чистовому вигляді робота повинна бути представлена ??на кафедру не пізніше 20 травня. До 25 травня наукові керівники проводять захист курсових робіт і виставляють оцінки. Обов'язковий захист курсових робіт для студентів IV курсу.

Студенти не здали своєчасно і не захистили курсові роботи адміністрацією не допускаються до здачі екзаменаційної сесії.

III. Захист курсової роботи здійснюється на підставі чистовик Студенту для виступу відводиться 5-7 хвилин, за які він повинен представити свою роботу за таким кліше:

1. Актуальність теми дослідження

2. Новизна (якщо є)

3. Мета роботи

4. Завдання

5. Аналіз джерел і літератури

6. Структура роботи.

7. Висновки.

IV. Оцінку по роботі виставляє науковий керівник або комісія з захисту. Вирішальне слово за науковим керівником.

Критерії оцінки курсової роботи:

 ОЦІНКА  КРИТЕРІЇ
 «ВІДМІННО»  Відповідність змісту роботи означеної теми. Досягнута мета роботи, виконані завдання. Грамотність, логічність викладу, оригінальність (якщо така є) подачі матеріалу. Масштабність, характер використовуваних літературних джерел відповідає сучасним поглядам вітчизняних і зарубіжних фахівців з досліджуваної проблеми. Використання джерел по даній темі. Повно представлені фактичні матеріали, дається всебічний аналіз, висновки аргументовані. Робота оформлена відповідно до вимог. Ілюстрований матеріал виконаний добре і вміло використаний. Доповідь на захисті курсової розкриває зміст роботи.
 "ДОБРЕ"  Відповідність критеріїв в п. 1 при достатній глибині розкриття теми, однак є деякі похибки, які не мають принципового характеру.
 «ЗАДОВІЛЬНО»  Поверхневе виконання одного з розділів: не досліджена історія розглянутих питань або недостатньо повно проаналізовано сучасний стан. Залучений невеликий обсяг фактичного матеріалу, але його аналіз виконаний на рівні констатації фактів чи висновки розпливчасті, пропозиції не конкретні, не обгрунтовані. Робота оформлена недбало. Відсутня або слабо представлена ??самостійність студента при написанні роботи.
 «НЕЗАДОВІЛЬНО»  Розділи виконані поверхнево. Робота містить плагіат. Зміст не відповідає темі. Не виконано вимоги до виконання роботи. Відсутні або недостовірні висновки до роботи. Невірно вибудувана концепція роботи.


ВИСНОВОК | оформлення тексту

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ББК Ф0п2р30 | I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи | Вимоги до мови викладу | Вступ | Основна частина | Суспільно-політичне становище в Росії на початку XIX ст. Формування ідей декабристів | Оформлення титульного аркуша | Порівняльна характеристика політичних проектів декабристів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати