На головну

Оцінка усних відповідей учнів з математики

  1. III. Порядок проведення профілактичних заходів з оздоровлення учнів, які перенесли гострі респіраторні вірусні інфекції
  2. V2: Тема 3.4. Оцінка інвестицій в нерухомість.
  3. VIII. ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
  4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ
  5. Аналіз прогнозного та фактичного попиту на ринку за періодами і оцінка причин відхилення фактичного попиту від прогнозованого.
  6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
  7. Б. Дослідження і оцінка запиленості повітря

Відповідь оцінюється відміткою «5», якщо учень:

O повно розкрив зміст матеріалу в обсязі, передбаченому програмою і підручником;

O виклав матеріал грамотною мовою, точно використовуючи математичну термінологію і символіку, в певній логічній послідовності;

O правильно виконав малюнки, креслення, графіки, супутні відповіді;

O показав вміння ілюструвати теорію конкретними прикладами, застосовувати її в новій ситуації при виконанні практичного завдання;

O продемонстрував знання теорії раніше вивчених супутніх тим, сформованість і стійкість використовуваних при відповіді умінь і навичок;

O відповідав самостійно, без навідних запитань вчителя;

O можливі одна - дві неточності при освітлення другорядних питань або в викладках, які учень легко виправив після зауваження вчителя.

Відповідь оцінюється відміткою «4», якщо задовольняє в основному вимогам на оцінку «5», але при цьому має один з недоліків:

O у викладі допущені невеликі прогалини, не спотворити математичний зміст відповіді;

O допущені один - два недоліки при висвітленні основного змісту відповіді, виправлені після зауваження вчителя;

O допущені помилка або більше двох недоліків при висвітленні другорядних питань або в викладках, легко виправлені після зауваження вчителя.

Відмітка «3» ставиться в наступних випадках:

O неповно розкрито зміст матеріалу (зміст викладено фрагментарно, не завжди послідовно), але показано загальне розуміння питання і продемонстровані вміння, достатні для засвоєння програмного матеріалу (визначені «Вимогами до математичної підготовки учнів» у цій програмі з математики);

O були труднощі або допущені помилки у визначенні математичної термінології, кресленнях, викладках, виправлені після кількох навідних запитань вчителя;

O учень не впорався із застосуванням теорії в новій ситуації при виконанні практичного завдання, але виконав завдання обов'язкового рівня складності з даної теми;

O при достатньому знанні теоретичного матеріалу виявлена ??недостатня сформованість основних умінь і навичок.

Відмітка «2» ставиться в наступних випадках:

O не розкрито основний зміст навчального матеріалу;

O виявлено незнання учнем більшою або найбільш важливої ??частини навчального матеріалу;

O допущені помилки у визначенні понять, при використанні математичної термінології, в малюнках, кресленнях або графіках, в викладках, які виправлені після кількох навідних запитань вчителя.

Відмітка «1» ставиться, якщо:

O учень виявив повне незнання і нерозуміння досліджуваного навчального матеріалу або не зміг відповісти на жодне з поставлених питань з вивченого матеріалу.

Робоча програма вчителя

Робоча програма педагога повинна показувати, як з урахуванням конкретних умов, освітніх потреб і особливостей розвитку учнів, педагог створює індивідуальну педагогічну модель освіти на основі державних стандартів.

Робоча програма навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів) загальноосвітнього закладу (далі Робоча програма) - Нормативно-управлінський документ освітнього закладу, що характеризує систему організації освітньої діяльності. Робоча програма є компонентом основних освітніх програм, засобом фіксації змісту освіти на рівні навчальних предметів, елективних, факультативних, додаткових освітніх курсів для учнів.

Робочі програми розробляються:

- З навчальних предметів;

- До елективний курсів;

- До факультативним курсам;

Робоча програма вчителя ГО Майкопського району складається відповідно до Наказу УО Адміністрації МО «Майкопський район» від 04 червня 2013 р № 308 «Про затвердження примірного положення про структуру, порядок розробки та затвердження робочої програми», включає три розділи:

- Титульна сторінка;

- Пояснювальну записку;

- Календарно-тематичне планування (основний зміст з зразковим (в модальності «не менше») розподілом навчальних годин за розділами курсу та рекомендованою послідовністю вивчення тематичних блоків, вимоги до рівня підготовки учнів).

Титульна сторінка можливо оформляти за таким зразком:

1. Повне найменування освітньої організації;

2. Грифи узгодження (методичним або педагогічною радою школи) і затвердження даної програми (директором);

3. Назва навчального предмета;

4. Вказівка ??ступені, на якій вивчається програма (основне загальне, середнє (повне) загальне, клас);

5. Кількість годин, рівень (базовий, профільний);

6. ПІБ вчителя, вчителів (повністю);

7. Назва приблизною або авторської програми, на основі якої розроблена робоча програма (із зазначенням видавництва, року видання).

Впояснювальній записцівказується приблизна або авторська програма, на основі якої розроблена робоча програма (відомості про навчальну програму з зазначенням найменування, автора, видавництва, року видання). Містить відомості: про кількість годин, на які розрахована програма (в тому числі кількість годин для проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт, екскурсій, проектів, досліджень); про навчально-методичному комплекті, додаткової літератури, засобах навчання (технічних і електронних). Конкретизуються загальні цілі освіти з урахуванням специфіки навчального предмета: загальна характеристика навчального предмета; опис місця навчального предмета в навчальному плані; опис ціннісних орієнтирів змісту навчального предмета; предметні, метапредметние і особистісні результати освоєння конкретного навчального предмета.

Вкалендарно-тематичному плануванні є розділи: «Розділ програми», «Тема уроку», «Кількість годин», «Елементи змісту», «Вимоги до рівня підготовки учнів», «Контроль, практична, лабораторна робота», «Дата проведення, план» , «Дата проведення, факт». Кількість стовпців (розділів) і їх найменування залежить від специфіки предмета і визначається спільним рішенням методичного об'єднання вчителів.

Важливою частиною основної освітньої програми початкової загальної освіти є Програма формування універсальних навчальних дій (далі УУД). Суть універсальних навчальних дій полягає в умінні вчитися, т. Е здатності суб'єкта до саморозвитку і вдосконалення шляхом свідомого і активного присвоєння нового соціального досвіду.

У зв'язку з необхідністю організації цілеспрямованої роботи з підготовки до ЄДІ з математики доцільнопередбачити в календарно-тематичному плануванні використання тестових форм контролю знанійобучающіхся. Контроль за реалізацією робочих програм здійснюється відповідно до плану внутрішкільного контролю.

O

O VII. Список літератури і рекомендовані сайти

Ресурси єдиної колекції (Колекції) цифрових освітніх ресурсів (ЦОР) можуть використовувати всі учасники освітнього процесу: вчителі при підготовці і веденні занять, учні на уроках і при самостійних заняттях, методисти, розробники навчально-методичних матеріалів, працівники органів управління освітою, батьки. Колекція представляє інтерес для широкого загалу (для самоосвіти та інших цілей). Ресурси Колекції використовуються в навчальному процесі як самостійно, так і в складі комплексних навчально-методичних матеріалів. Всім зацікавленим учасникам освітнього процесу надається безкоштовний і вільний (в технічному і правовому відношенні) доступ до якісної і повного набору різноманітних навчальних матеріалів, представлених в Колекції.

Цифрові освітні ресурси (ЦОР) до підручників видавництва "Мнемозина" представлені на сайті http://school-collection.edu.ru/Оцінка письмових контрольних робіт учнів з математики | методичні розробки

МУНІЦИПАЛЬНЕ КАЗЕННЕ УСТАНОВА | I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики | II. Характеристика стандартів другого покоління | Стара школа | IV. Підсумкова атестація випускників. ДПА і ЄДІ. | Єдиний державний іспит з математики. | Електронні джерела для підготовки учнів до олімпіад. | Про видах письмових робіт | Порядок перевірки письмових робіт учителями. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати