На головну

на магістерську дисертацію

____________________________________________________________________

(Найменування теми)

____________________________________________________________________

автор роботи-магістрантАкадеміі управління при Президентові Республіки Білорусь ____________________________________________________________

(прізвище ім'я по батькові)

Інститут управлінських кадрів

Факультетінноваціонной підготовки

спеціальність_______________________________________________________

зміст рецензії

 Рецензент __________________ (вчений ступінь, звання)  ________________________________________ (Прізвище, ім'я, по батькові) "____" ___________ 20 ...... м ._____________ (підпис)

навчальне видання

Підготовка і захист курсових
 і дипломних робіт,
 магістерських дисертацій


Методичні рекомендації

укладачі:

ШаврукСергій Валентинович

Солдатова Ольга Миколаївна

Сашнева Тетяна Михайлівна

В авторській редакції

художник обкладинки О. А. Стасевич

технічний редактор Т. В. Жибуль

Комп'ютерна верстка Т. М. Сашнева

Підписано до друку 16.01.2013. Формат 60'84 /16. Папір офсетний. Ризография.

Ум. печ. л. 3,0. Уч.-вид. л. 3,2. Тираж 100 прим. Замовлення 11.

Віддруковано з оригінал-макету замовника

в Редакційно-видавничому центрі

Академії управління при Президентові Республіки Білорусь.

ЧИ № 02330/0494319 від 04.03.2009.

Вул. Московська, 17, 220007, Мінськ.


[1] Про освіту: Кодекс Республіки Білорусь, 13 січня. 2011, № 243-З // Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2011. - № 13. - 2/1795; № 140. - 2/1877; 2012. - № 62. - 2/1928.

Інструкція з оформлення дисертації, автореферату і публікації за темою дисертації. Державний вищий атестаційний комітет Республіки Білорусь. Затверджено Постановою президії ВАК Білорусі 24 грудня 1997 № 178 (в ред. Постанови Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь від 15 серпня 2007 р № 4);

Інструкція про атестацію слухачів установ (їх підрозділів), що забезпечують підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Затверджено Постановою Міністерства освіти Республіки Білорусь від 22 вересня 2006 № 90;

Інструкція з підготовки, оформлення та подання до захисту дипломних проектів (робіт) у вищих навчальних закладах. Затверджена наказом Міністра освіти Республіки Білорусь від 27 червня 1997 № 356;

Положення про державних екзаменаційних комісіях вищих навчальних закладів Республіки Білорусь. Затверджено наказом Міністра освіти Республіки Білорусь від 27 червня 1997 № 356.

[2] Посилання - це словесне або числову індикацію всередині роботи, адресу читача до іншої роботи (бібліографічна посилання) або до фрагменту тексту (внутритекстовой посилання).

 * Заява може бути надруковано або написано від руки розбірливим почерком

 * Заява може бути надруковано або написано від руки розбірливим почерком

[3] Більш детально приклади бібліографічного опису джерел можна подивитися в Додатку до Інструкції з оформлення дисертації, автореферату і публікацій по темі дисертації (затв. ПЗупинений президії Державного вищого атестаційного комітету Респ. Білорусь 24.12.1997 № 178 (в ред. Постанови Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь 15.08.2007 р № 4)

 * Рецензія зовнішнього рецензента має бути завірений печаткою за місцем його роботи

 * Рецензія зовнішнього рецензента має бути завірений печаткою за місцем його роботи

 * Заява може бути надруковано або написано від руки розбірливим почерком

 * Рецензія зовнішнього рецензента має бути завірений печаткою за місцем його роботиМАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ | Навчальна практика

ББК 74.58я73 | Основні вимоги до курсової роботи | Основна частина | Організація виконання курсової роботи | Захист курсової роботи | Основні вимоги до дипломної роботи | Організація виконання дипломної роботи | Структура дипломної роботи | Основна частина | Організація захисту дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати