На головну

Мовна норма

  1. C) социальная норма
  2. G-норма амортизации.
  3. I. Нормативно-правовые акты
  4. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя математики
  5. v Нарушение нормальных кредитно денежных отношений в промышленности и снижение доли денежных средств поступающих от продажи продукции.
  6. V1: Раздел 2. Правовые теоретические и нормативные основы регулирования сделок с недвижимостью в Российской Федерации
  7. VI. Нормативне забезпечення практики

Головною ознакою літературної мови є унормованість, для якої обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність висловлювання. Будь-яке мовне явище може виступати мовною нормою Але слід пам'ятати, що мовна норма - категорія історична, оскільки піддається змінам разом із розвитком суспільства.

Сукупність загальноприйнятих, усталених правил, якими керуються мовці в усному та писемному мовленні, складає норми літературної мови, які є обов'язковими для всіх її носіїв.

Орфоепічні норми - належна вимова звуків і звукосполучень, наголошування та інтонація.

Графічні норми - передача звуків на письмі.

Орфографічні норми -написання слів відповідно до останнього видання "Українського правопису".

Лексичні норми - слововживання у властивих їм значеннях за змістом на сучасному етапі.

Морфологічні норми - уживання значущих частин слова (морфем).

Синтаксичні норми - поєднання і розміщення слів, речень, керування, узгодження.

Стилістичні норми - відбір мовних засобів відповідно до мовленнєвої ситуації.

Пунктуаційні норми - уживання розділових знаків.

Ці правила оберігають літературну мову від проникнення в неї суржику, сленгу, діалектизмів і всього того, що може розхитати, спотворити її структуру.Роль та значення мови в житті суспільства. Функції мови | Основи культури мовлення

Терміни та їх місце в діловому мовленні | Джерела української фразеології | Синонімічний вибір слова | Антонімічно-синонімічні пари | Водичка вода | B)(просторове значення) прямувати по степах - прямувати степами. | В последнее время - останнім часом | У с к л а д е н и х сполучниках кожна частина завжди пишеться о к р е м о : тому що, через те що. | Види і жанри публічних виступів | Види нарад |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати