На головну

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Chmod права список_файлов
  2. Internet-джерела
  3. Iіі. Джерела трудового права України
  4. O РГ составляет список возможных экспертов.
  5. VI. Список рекомендованих джерел
  6. X. Библиографический список
  7. X. Библиографический список

1. Білик В. М. Інформаційні технології та системи: навч. посіб. / В. М. Білик, В. С. Костирко. - К.: ЦУЛ, 2006. - 231c.

2. Височан О. С. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навчально-методичний посібник. - Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка",2005. - 192 с.

3. Волот О. І. Організація інформаційної системи управлінського обліку / О.І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - C. 23-25.

4. Гуцайлюк З. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 7. - C. 8-13.

5. Гушко С. В. Управлінські інформаційні системи: навч. посібник / С. В. Гушко, А. В. Шайкан. - Львів: Магнолія Плюс, 2006. - 318c.

6. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. К.:Держстандарт України, 1995. 32с.

7. ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації. Розроблення систем. К.:Держстандарт України, 1995. 32с.

8. Жадько К. С. Аналіз впровадження інформаційних систем обліку і контролю на підприємствах різних форм власності / К. С. Жадько // Збірник національного аграрного університету. - 2010. - Вип. 5. - C. 148-152.

9. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. - К.: Професіонал, 2007. - 432 c.

10.Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навчальний посібник / П. В. Іванюта. - К.: ЦНЛ, 2007. - 180 c.

11.Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посібник / С. В. Івахненков. - 4-те вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2008. - 343c.

12.Інформаційні системи бухгалтерського обліку : Підручник / Мін-во освіти і науки України, ЖІТІФ. Ф. Бутинець, С. В.Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук; Ред. Ф. Ф. Бутинець. - 2-ге вид., перероб. і доп. . - Житомир: Рута, 2002. - 544 c.

13.Інформаційні системи в менеджменті : Навч. посібн. для студ. вуз. / С. В. Глівенко, Є. В. Лапін, О. О. Павленко, В. М. Лебідь. - Суми: Унів. книга, 2005. - 407 c.

14.Інформаційні системи в менеджменті : підручник / В. О. Новак, Ю. Г. Симоненко, В. П. Бондар, В. В. Матвєєв. - К.: Каравела, 2008. - 615 c.

15.Інформаційні системи і технології в обліку : підручник / м-во освіти і науки України, ЖДТУФ. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук; ред. Ф. Ф. Бутинець. - 3-тє вид., перероб. і доп.. - Житомир: Рута, 2007. - 467 c.

16. Клименко, О. В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Клименко; Полтав. ун-т споживчої кооп.. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 c.

17. Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 7. - C. 27-31.

18. Марущак A.I. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник / А.І. Марущак; Ред. Ю. С. Червонный. - К.: КНТ, 2007. - 532 c.

19. Олійник А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник / А. В. Олійник; О. Ф. Мельников. - Львів: Новий Світ-2000, 2007. -436 c.

20. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: навчальний посібник / Л. А. ПавленкоХарківський Національний Економічний Університет. - Х.: Інжек, 2005. -257 c.

21. Пісьмаченко Л. М. Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством / Л. М. Пісьмаченко, В. Г. Васильєва, І. В. Яковенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 9. - C. 43-47.

22. Сиротинська А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навч. посіб. для студ. вузів / Національний університет водного господарства і природокористування А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К.: ЦУЛ, 2008. - 264c.

23. Сопко В. В. Інформаційні технології в організації облікового процесу / В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - C.205-211.

24. Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними об'єктами: матеріали регіональної наук. - практ. конф. молодих вчених та студентів, 12 квітня 2011 р. / ред. С. В. Коляденко ; М-во аграр. політики України, ВНАУ, ННІАЕ, К-ра економічнї кібернетики. - К., 2011. - 148 c.

25. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник / Київський національний економічний університет Л. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко. - К.: КНЕУ, 2004. - 187 c.

26. Ус Р. Л. Аудит інформаційних технологій як складова системи аудиту організацій / Р. Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - C.163-168.

27. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 439с.

28.1С:Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета: Описание типовой конфигурации редакции 4.2/ А. Алексєєв, О. Дерут, В. Егоров, С. Кравченко. - М.: Фірма "1С", 2001. - 396 с.
Передмова | Додатки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати