На головну

I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України

 1. B) Систематизация конкретно-научных и общенаучных методов познания.
 2. C. инструменты с оптическими системами
 3. Chmod права список_файлов
 4. D) основные признаки права.
 5. D. Симплекс-метод
 6. Direct-Costing-System как подсистема управленческого учета.
 7. FDDI. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:

1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року //Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - додаток до №50. - Ст.375.

2. Конституція України від 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141.

3. Господарський кодекс від 16 січня 2003 року //Голос України. - 2003. - №49-50. - Ст.141.

4. Цивільний кодекс від 16 січня 2003 року //Голос України. - 2003. - №47-48.

5. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996р. //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №2. - Ст.4.

6. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - Ст.682.

7. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №52. - Ст.490.

8. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №33. - Ст.175.

9. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№14. - Ст.171.

10. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№36 - Ст. 361.

11. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№17 - Ст. 121.

12. Закон України "Про охорону праці" від14 жовтня 1992р /в редакції Закону від 21 листопада 2002р. //Голос України. - 2002. - №239.

13. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998р. //Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №34. - Ст.227.

14. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р. //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170.

15. Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р. // "Відомості Верховної Ради України" 2003 р. № 45 від 07/11/2003, стаття 363.

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року №9 //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - №2.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бару М. На шляху до нового Трудового кодексу. // Право України. - 1995. - № 5-6. - С. 26.
 2. Венедиктов В. Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи. // Вісник ун-ту внутр. справ. - 1997. - № 2. - С. 186-188.
 3. Вишновецька С. Трудові правовідносини як об'єкт дослідження трудового права. //Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С. 60-63.
 4. Вишновецька С. Поняття та особливості трудових процесуальних відносин. //Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 4. - С. 71-74.
 5. Данилюк О. Фактичні склади у трудовому праві України // Право України. - 2007. - №7. - С.15.
 6. Жернаков В. Новий погляд на систему трудового права України. // Право України. - 1999. - № 11 - С. 141.
 7. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права. // Право України. - 2000. - № 7. - С.49-53.
 8. Карпенко Д., Хуторян Н. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує вдосконалення. // Право України. - 1998. - № 6. - С. 54-58.
 9. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. - 1998. - № 3. - С. 41-44.
 10. Козінцев І. Законодавство про працю і зайнятість населення. // Право України. - 1991. - № 11. - С. 33.

11. Лившиц Р. З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. М.,1989.

 1. Луганцев В. М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права. // Государство и право. - 2004. - № 5. - С. 28-37.
 2. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу законів про працю. // Право України. - 1996. - № 9. - С. 63.
 3. Пилипенко П. Про концепцію трудового права України. // Право України. - 1993. - № 4. - С. 17.
 4. Пилипенко П. Про підготовку нового Трудового кодексу. // Вісник Львівського ун-ту. - Серія юридична. - 2003. - Випуск 38. - С. 357-361.
 5. Пилипенко П. Д. Місце трудового права в системі права України. // Вісник ЛДУ. - Серія юрид. - Випуск 34. - С.107.

17. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. Львів, 1999.

 1. Пилипенко П. Д. Способи укладення трудового договору. // Право України. - 2001. - № 4. - С. 56.
 2. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права. // Право України. - 1999. - № 10. - С. 58.
 3. Прокопенко В.І. Предмет трудового права України: Посібник. - К., 1995.

21. Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М.1972.

 1. Процевський О. Про предмет трудового права України. // Право України. - 2001. - № 12. - С.81.
 2. Процевський О. Яким бути новому Кодексу законів про працю? // Право України. - 1995. - № 9-10. - С. 28.

24. Сліпенько Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права // Право України. - 2007. - №7. - С.41.

25. Стичинський Б. С., Зуб І. В, Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. К., А. С. К., 2000.

 1. Сыроватская Л. А. Сфера действия трудового права. // Государство и право. - 1994. - № 1.
 2. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.
 3. Трудове право України: Підручник. / Н. Б. Болотіна та ін.; За ред. Н. Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. - К., 2001.
 4. Хуторян Н. Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку // Право України. - 1992. - №8. - С.6.
 5. Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання). // Право України. - 1999. - № 9. - С. 13-19.


Завдання вивчення дисципліни. | ІІ. функції та основні принципи трудового права

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ | Iіі. Джерела трудового права України | ІV. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА | VІ. Правові засади соціального партнерства. Колективні договори та угоди | VIІ. Правове регулювання робочого часу | VIIІ. Час відпочинку за трудовим правом | ІX. Правове регулювання оплати праці | X. Трудова дисципліна. дисциплінарна відповідальність. | XІ. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору | XIІ. Правове регулювання охорони праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати