На головну

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях?

  1. Web із зворотним зв'язком(для вивчення думок, соціологічних досліджень, оцінки ефективності...).
  2. В) обраним вважається кандидат, за якого віддали свої голоси більше, як 50 відсотків виборців, які прийшли на вибори.
  3. Виберіть обліковий документ дитячої поліклініки?
  4. Використання прийомів комплексної рейтингової оцінки в аналізі кредитоспроможності суб'єктів господарювання.
  5. Відносні показники оцінки фінансової стійкості ТОВ «Санаторій «Псьол» за 2010 - 2012 рр.
  6. ДОВІДКОВІ ДАНІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Т-критерій відповідності c2 Пірсона

2. Т-критерій Вілкоксона

3. Критерій Колмогорова-Смирнова (l2)

4. Коефіцієнт Стьюдента

На сільськогосподарському підприємстві вивчали частоту виробничого травматизму, в залежності від стажу роботи. Які показники застосовуються для такої оцінки?

1. Стандартизовані

2. Інтенсивні загальні

3. Інтенсивні спеціальні

4. Співвідношення

У районі П. проводилося вивчення рівнів смертності у різних населених пунктах. Відомим є склад населення та його віковий розподіл. Який з методів стандартизації найбільш доцільно використати у цьому випадку?

1. Прямий

2. Опосередкований

3. Зворотній

4. Простий

У районі П. проводилося вивчення рівнів захворюваності на хейліт у різних населених пунктах. Відомим є склад населення, але чисельність груп при цьому розподілі є незначною. Який з методів стандартизації найбільш доцільно використати у цьому випадку?

1. Опосередкований

2. Прямий

3. Зворотній

4. Змішаний

Для порівняння показників захворюваності на пародонтит у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є першим у розрахунку стандартизованих показників?

1. Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників

2. Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

3. Вибір та розрахунок стандарту

4. Обчислення стандартизованих показників

Для порівняння показників захворюваності на пародонтоз у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є другим у розрахунку стандартизованих показників?

1. Вибір та розрахунок стандарту

2. Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників

3. Обчислення стандартизованих показників

4. Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

Для порівняння показників захворюваності на сіалоаденіт у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є другим у розрахунку стандартизованих показників?

1. Вибір та розрахунок стандарту

2. Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників

3. Обчислення стандартизованих показників

4. Аналіз результатів, висновки

Оцінюючи якість лікування у терапевтичних відділеннях центральної міської лікарні міста Р., встановили, що середня тривалість госпіталізації у відділенні № 2 перевищує середню тривалість госпіталізації у відділенні № 1 у 1,5 рази. Порівняння яких показників дозволить зробити правильні висновки щодо якості лікування?

1. Стандартизованих та інтенсивних

2. Стандартизованих та екстенсивних

3. Стандартизованих та показників кореляції

4. Стандартизованих та показників наочності

Для порівняння показників захворюваності на пульпіт у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є третім у розрахунку стандартизованих показників?

1. Обчислення стандартизованих показників

2. Вибір та розрахунок стандарту

3. Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників

4. Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

У місті В. проводилась оцінка якості лікування у хірургічних стаціонарах лікарень. Післяопераційна летальність у хірургічному стаціонарі № 1 становила - 1,3 %, а у хірургічному стаціонарі № 2 - 1,5 %. Які дані можна взяти за стандарт для оцінки отриманих результатів?

1. Всі відповіді правильні

2. Віковий склад хворих у хірургічному стаціонарі № 1

3. Склад хворих за діагнозом у хірургічному стаціонарі № 2

4. Віковий склад хворих у хірургічному відділенні № 3 (еталонному)

У В-ому районі проводився аналіз показників смертності у міських та сільських поселеннях. Показник загальної смертності у міських поселеннях становив - 9,3 %о, а у сільських - 14,5 %о. Які дані можна взяти за стандарт для оцінки отриманих результатів?

1. Всі відповіді правильні

2. Розподіл жителів за віком у міських поселеннях

3. Сумарний розподіл жителів за віком у міських і сільських поселеннях

4. Загальнодержавний віковий розподіл

Аналізуючи захворюваність на гінгівіт у різних цехах заводу, встановлено, що інтенсивні показники вищі у цеху № 1, тоді як стандартизовані за віком показники вищі у цеху № 2. Оцініть отримані результати?

1. У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у цеху №2

2. У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у цеху №1

3. У разі усунення вікової неоднорідності показники були б однаковими

4. У разі усунення вікової неоднорідності інтенсивні показники не зміняться

У місті Л. проводилось вивчення рівнів захворюваності на хвороби нервової системи серед чоловіків і жінок. Співвідношення стандартизованих за статтю показників повторює співвідношення інтенсивних показників. Оцініть отримані результати?

1. Стать не має істотного впливу на захворюваність нервової системи

2. Стать має істотний вплив на рівень захворюваності нервової системи

3. У разі усунення різниці за статтю показники були б однаковими

4. У разі усунення різниці за статтю захворюваність були б вищою серед жінок

Аналізуючи показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності внаслідок ГРВІ, серед працівників поліклінік № 7 та № 8 міста Н.; встановлено, що співвідношення інтенсивних показників та показників стандартизованих за стажем роботи не відрізняється. Оцініть отримані результати?

1. Стаж не має істотного впливу на рівень інтенсивних показників

2. Стаж має істотний вплив на рівень інтенсивних показників

3. У разі усунення різниці у стажі роботи показники були б однаковими

4. У разі усунення різниці у стажі захворюваність була б вищою у поліклініці №8

Середня тривалість лікування у пульмонологічному відділенні становить 15,4 дні, а у гастроентерологічному відділенні - 12,3 дні. Стандартизовані за віком показники становлять відповідно 15,7 дні та 13,3 дні у пульмонологічному та гастроентерологічному відділеннях. Оцініть отримані результати.

1. Вік не має істотного впливу на тривалість лікування

2. Вік має істотний вплив на тривалість лікування

3. Якщо усунути вікову неоднорідності, тривалість лікування була б однаковою

4. Якщо усунути вікову неоднорідності, тривалість лікування була б вищою у гастроентерологічному відділенні

Показник летальності у терапевтичному відділенні № 1 ЦРЛ міста Г. становить 0,8 %, а показник летальності у терапевтичному відділенні № 2 - 1,2 %. Показники стандартизовані за строком госпіталізації становлять 1,3 % та 0,7 % відповідно у відділенні № 1 та № 2. Оцініть отримані результати.

1. У разі усунення неоднорідності летальність була б вищою у відділенні № 1

2. У разі усунення неоднорідності летальність була б вищою у відділенні № 2

3. Якщо усунути неоднорідності - летальність не зміниться

4. Якщо усунути неоднорідності - летальність була б однаковою

У молодших класах шкіл міста Д. проводили медичні огляди учнів. Встановлено, що ріст та вага дітей є взаємопов'язаними. Так, зі збільшенням росту спостерігається збільшення маса тіла. Як називається такий вид залежності?

1. Кореляційний зв'язок

2. Функціональний зв'язок

3. Сильний зв'язок

4. Слабкий зв'язок

На підприємстві хімічної промисловості проводили комплексний медичний огляд всіх працівників для оцінки стану здоров'я. Окрім інших ознак вивчали зв'язок між концентрацією шкідливих речовин у виробничих приміщення та рівнем захворюваності працівників. Як називається такий вид взаємозв'язку?

1. Кореляційний зв'язок

2. Функціональний зв'язок

3. Сильний зв'язок

4. Слабкий зв'язок

У дитячих дошкільних закладах вивчали деякі фактори, які можуть мати вплив на здоров'я дітей. Отримано точні числові дані. Для подальшого аналізу необхідно отримати дані про наявність взаємозв'язку між ознаками, що вивчаються. Який метод обчислення коефіцієнта кореляції доцільно використати?

1. Прямолінійної кореляції (Пірсона)

2. Рангової кореляції (Спірмена)

3. Коефіцієнт регресії

4. Критерій Вілкоксона

Вивчення багатьох факторів та ознак у медико-біологічних дослідженнях проводиться для прогнозування очікуваних змін у взаємопов'язаних явищах. Який коефіцієнт використовують для визначення розмірів цих змін?

1. Коефіцієнт регресії

2. Коефіцієнт рангової кореляції (Спірмена)

3. Коефіцієнт прямолінійної кореляції (Пірсона)

4. Критерій Вілкоксона

Для визначення величини на яку зміниться одне явище при зміні іншого на одиницю виміру, використовується один з методів аналізу взаємозв'язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей. Який саме?

1. Регресія

2. Рангова кореляція

3. Парна кореляція

4. Стандартизація

Під час обстеження контингенту пацієнтів, які регулярно приймають медичні препарати, встановлено кореляційний зв'язок між тривалість вживання ліків та рівнем захворюваності органів травлення. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,23; mrxy= ± 0,09. Охарактеризуйте силу і напрямок зв'язку.

1. Слабкий і прямий

2. Слабкий і зворотний

3. Середній і прямий

4. Середній і зворотний

Працівники санітарно-епідеміологічної станції міста С. вивчали кореляційний зв'язок між рівнем концентрації фтору у питній воді та кількістю осіб, поражених флюорозом. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,86; mrxy= ± 0,11. Охарактеризуйте силу і напрямок зв'язку.

1. Сильний і прямий

2. Сильний і зворотний

3. Слабкий і зворотний

4. Слабкий і прямий

У місті У. проводились вивчення кореляційного зв'язку між тривалістю перегляду телевізійних програм і рівнем IQ у підлітків. Коефіцієнт кореляції становить rxy= - 0,91; mrxy= ± 0,11. Охарактеризуйте силу і напрямок зв'язку.

1. Сильний і зворотний

2. Сильний і прямий

3. Слабкий і зворотний

4. Слабкий і прямий

Серед лікарів-рентгенологів, які працюють у закладах охорони здоров'я області, вивчали кореляційний зв'язку між стажем роботи та рівнем онкологічної захворюваності. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,54; mrxy= ± 0,12. Охарактеризуйте силу і напрямок зв'язку.

1. Середній і прямий

2. Середній і зворотний

3. Сильний і прямий

4. Слабкий і зворотний

Працівники санітарно-епідеміологічної станції міста С. вивчали кореляційний зв'язок між показниками ураженості зубів карієсом, захворювань тканин пародонта та поширеністю зубощелепних аномалій. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,81; mrxy= ± 0,11. Охарактеризуйте силу і напрямок зв'язку.

1. Сильний і прямий

2. Сильний і зворотний

3. Слабкий і зворотний

4. Слабкий і прямий

Наука, яка вивчає закономірності територіального розміщення населення, його чисельність, структуру, механічний і природній рух та процеси відтворення, причини і наслідки цих явищ, це:

1. Демографія

2. Статика

3. Динаміка

4. Біостатистика

Характеристика населення на певний час (його чисельність, склад, особливості розселення тощо), це:

1. Статика

2. Демографія

3. Динаміка

4. Біостатистика

Характеристика процесів зміни чисельності населення чи рух населення, це:

1. Динаміка

2. Статика

3. Демографія

4. Біостатистика

До механічного руху населення не відноситься:

1. Народжуваність

2. Еміграція

3. Урбанізація

4. Маятникоподібний рухВідмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає? | В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Що передбачає мета статистичного дослідження? | Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати