На головну

Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального?

  1. I. МЕТОДИКА
  2. I. Методические указания для выполнения контрольных работ
  3. I. Методические указания по подготовке
  4. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  5. I. Организационно-методический раздел
  6. I. Организационно-методический раздел
  7. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Непараметричні

2. Параметричні

3. Аналітичні

4. Описові

Назвіть головні вимоги до вибірки?

1. Якісна однорідність та достатній обсяг

2. Кількісна однорідність та достатній обсяг

3. Одномоментне дослідження та достатній обсяг

4. Одномоментне дослідження та якісна однорідність

Для чого використовується похибка величини?

1. Визначення довірчих меж

2. Визначення сигмального відхилення

3. Визначення коефіцієнту варіації

4. Визначення динаміки

Що таке інтервал, всередині якого з певною імовірністю знаходиться середня чи відносна величина генеральної сукупності?

1. Довірчі межі

2. Сигмальні відхилення

3. Репрезентативність

4. Амплітуда ряду

Якою є ймовірність безпомилкового прогнозу, якщо критерій вірогідності дорівнює 1?

1. 68,3 %

2. 50,0 %

3. 95,5 %

4. 99,7 %

Якою є ймовірність безпомилкового прогнозу, якщо критерій вірогідності дорівнює 2?

1. 95,5 %

2. 50,0 %

3. 68,3 %

4. 99,7 %

Який довірчий інтервал у медико-біологічних дослідженнях вважається «нормою»?

1. 95,5 %

2. 68,3 %

3. 99,7 %

4. 100,0 %

Якою є ймовірність безпомилкового прогнозу, якщо критерій вірогідності дорівнює 3?

1. 99,7 %

2. 68,3 %

3. 95,5 %

4. 100,0 %

Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є випадковими і несуттєвими. Що це означає?

1. Альтернативна гіпотеза підтвердилася

2. Нульова гіпотеза не підтвердилася

3. Нульова гіпотеза підтвердилася

4. Всі гіпотези підтвердились

 Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає?

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Що передбачає мета статистичного дослідження? | Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях? | В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник? | Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати