На головну

Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої?

  1. Вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.
  2. Вибір методу розрахунку штучного заземлювача
  3. Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності.
  4. Визначення середньої маси однієї дози
  5. Вихідні дані для розрахунку економічних показників
  6. Відбір середньої проби концентрованих кормів
  7. Відбір середньої проби соковитих кормів для аналізу

1. Число спостережень

2. Частота варіант

3. Амплітуда ряду

4. Мода або медіана

Назвіть способи обчислення середньої арифметичної:

1. Простий, зважений, спосіб моментів

2. Ранговий, метод найменших квадратів

3. Групової середньої, ковзної середньої

4. Арифметичний, гармонійний, геометричний

Дайте визначення варіанти:

1. Окреме числове значення однорідної сукупності параметрів, явищ тощо

2. Числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину

3. Числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається

4. Загальна кількість спостережень досліджуваної однорідної сукупності

Назвіть види варіаційних рядів:

1. Простий, згрупований, інтервальний

2. Простий, груповий, комбінаційний

3. Простий, правильний, неправильний

4. Простий, зважений, за способом моментів

Назвіть види середньої арифметичної величини:

1. Проста, зважена, розрахована способом моментів

2. Показники екстенсивності, інтенсивності, співвідношення і наочності

3. Варіанта, частота, мода, медіана, амплітуда

4. Середня арифметична, гармонійна, геометрична

Дайте визначення варіаційного ряду:

1. Ряд варіант і їх частот

2. Ряд середніх величин

3. Ряд абсолютних величин

4. Ряд відносних величин

Назвіть складові варіаційного ряду:

1. Варіанти і їх частоти

2. Періоди та відповідні їм рівні

3. Групи та інтервали

4. Середні величини

Особливості нерангованого ряду:

1. розміщення варіант у несистематизованому порядку їх числового значення

2. розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення

3. варіанти представлені тільки цілими числами

4. варіанти представлені цілими та дробовими числами

Особливості рангового ряду:

1. розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення

2. об'єднання в групи варіант, однакових за числовим значенням

3. варіанти представлені тільки цілими числами

4. варіанти представлені цілими та дробовими числами

Особливості інкретного ряду:

1. варіанти представлені цілими та дробовими числами в результаті виміру

2. варіанти представлені цілими та дробовими числами в результаті підрахунку

3. варіанти представлені тільки цілими числами

4. розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення

Особливості дискретного ряду:

1. варіанти представлені тільки цілими числами в результаті підрахунку

2. варіанти представлені тільки цілими числами

3. розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення

4. варіанти представлені тільки цілими числами в результаті виміру

Дайте визначення моди:

1. Числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається

2. Окреме числове значення однорідної сукупності параметрів, явищ тощо

3. Різниця між мінімальним і максимальним значенням варіаційного ряду

4. Числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину

Дайте визначення медіани:

1. Числове значення варіаційного ряду, яке ділить його навпіл

2. Окреме числове значення однорідної сукупності параметрів чи явищ

3. Різниця між мінімальним і максимальним значеннями варіаційного ряду

4. Числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається

Дайте визначення амплітуди:

1. Різниця між мінімальним і максимальним значеннями варіаційного ряду

2. Числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину

3. Числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається

4. Окреме числове значення однорідної сукупності параметрів чи явищПоказник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду?

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Що передбачає мета статистичного дослідження? | Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає? | Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях? | В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник? | Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати