Головна

Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження?

  1. B) Систематизация конкретно-научных и общенаучных методов познания.
  2. D. Симплекс-метод
  3. FDDI. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.
  4. I. Внесение сведений в форму ДТС-1 при использовании метода определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами
  5. I. МЕТОДИКА
  6. I. Методические указания для выполнения контрольных работ
  7. I. Методические указания по подготовке

1. Суцільне поточне

2. Суцільне одномоментне

3. Вибіркове поточне

4. Вибіркове одномоментне

В міській поліклініці №2 було проведено профілактичні медичні огляди населення. Який це вид статистичного дослідження по часу проведення та об'єму охоплення?

1. Вибіркове одномоментне

2. Суцільне одномоментне

3. Вибіркове поточне

4. Суцільне поточне

Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об'єкт дослідження були обрані мешканці пунктових сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використати у дослідженні?

1. Основного масиву

2. Комбінований

3. Вибірковий

4. Суцільний

Проведеного збір статистичного матеріалу щодо захворюваності населення на ІХС. Що є наступним кроком статистичного дослідження?

1. Розробка і зведення матеріалу

2. Формулювання висновків

3. Прийняття рішення і впровадження його в практику

4. Аналіз отриманої інформації

Головний лікар стаціонару проводив аналіз рівнів госпіталізованої захворюваності. Зробив висновки, надав рекомендації, щодо зниження даного виду захворюваності, з наступним впровадженням їх в практику. Який це етап статистичного дослідження?

1. 4-ий

2. 3-ій

3. 1-ий

4. 2-ий

Програма статистичного спостереження (збирання даних) являє собою:

1. Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження

2. Перелік таблиць для розробки

3. Перелік аналітичних таблиць

4. Перелік шифрів за обліковими ознаками

Для оцінки якості стаціонарної допомоги населенню, завідуючий терапевтичним відділенням провів аналіз обліково-звітної документації. Що з даних документів є програмою збору матеріалу?

1. Облікові документи

2. Звітні документи

3. Оперативні документи

4. Всі варіанти вірні

Одним із видів статистичних таблиць є:

1. Групова

2. Змішана

3. Підсумкова

4. Розгорнута

Об'єктом спостереження може бути:

1. Сукупність осіб чи явищ

2. Окрема особа

3. Окреме явище

4. Окремий метод дослідження

Одиницею спостереження може бути:

1. Випадок окремого явища

2. Певні контингенти осіб

3. Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

4. Певні явища, предметиЩо передбачає мета статистичного дослідження? | Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження.

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає? | Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях? | В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник? | Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати