На головну

Факторний аналіз В ПЕДАГОГІЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. B. Приклад аналізу.
  3. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т. Д.
  4. C. інструменти з оптичними системами
  5. I ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ газоподібних ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗА ДАНИМИ інструментальних ЗАМІРІВ
  6. I Розділ Аналіз рядів Динаміки
  7. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції

П Д.1. ФАКТОР - ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

фактор - Це рушійна сила, причина будь-якого процесу або явища, суттєва обставина в будь-якому процесі чи явищі.

якість - Це сукупність властивостей об'єкта - продукту діяльності природи або людини.

Продукт діяльності людини створюється з метою його подальшого використання, тому ще на стадії проектування процесу його розробки до якості продукту пред'являються конкретні вимоги, висловлені певною системою властивостей.

Навчальний процес - Продукт діяльності людини, тому його результат повинен мати задану якість - задану якісну визначеність.

За аналогією з якістю продукції, Яке визначається сукупністю властивостей, які обумовлюють здатність продукції задовольняти певні потреби відповідно до її призначення, якість результату навчального заняття також має характеризуватися конкретної сукупністю властивостей.

Властивості, що становлять якість продукції, характеризуються за допомогою його показників, що мають кількісний вимірник. Показник якості, який характеризує одну його властивість, називається одиничним, два або більше властивостей - комплексним.

Відносна характеристика якості продукції, заснована на порівнянні її з відповідною сукупністю базових показників, називається рівнем якості продукції.

Критерієм оптимальності рівня якості продукції може служити комплексний інтегральний показник якості продукції.

Критерій - це ознака,на основі якого проводиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь, мірило оцінки.

 Управління якістю продукції-встановлення та підтримання його необхідного рівня - здійснюється шляхом систематичного контролю, т. е перевірки відповідності показників якості встановленим вимогам, і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, від яких залежить якість продукції.

Зі сказаного випливає, що для забезпечення заданої якості результату навчального заняття необхідно:

1) визначити всі фактори, що характеризують якість результату навчального заняття;

2) забезпечити умови, при яких фактори розвивають максимальну рушійну силу.

Очевидна взаємозв'язок фактора і конкретного властивості продукту. Фактор формує властивість, при цьому в залежності від умов, в яких фактор реалізується, його рушійна сила може змінюватися в межах (0 - 100)%. Тому для забезпечення 100% - го якості результату навчального заняття необхідно знати всі фактори, що формують його якісну визначеність і умови, при яких кожен фактор має максимальну рушійну силу.

Дослідження показали, що властивості можуть об'єднуватися за спрямованістю впливу на якість продукту - навчального заняття конкретним ознакою якості. Наприклад, підготовленість аудиторії до навчального заняття є ознакою якості, в межах якого об'єднуються до 30 різних властивостей. Підготовленість викладача до навчального заняття також є ознакою якості, в межах якого об'єднуються до 25 різних властивостей.

Виникає питання про взаємозв'язок понять якість, властивість, фактор, ознака, критерій, одиничний показник, комплексний показник, комплексний інтегральний показник якості, рівень якості та можливості їх використання в процесі прогнозування та оцінки якості навчального заняття.

На основі аналізу вищенаведеної інформації та експериментальних досліджень були зроблені наступні висновки:

1) якість продукту діяльності задається сукупністю ознак якості, кожен з яких має власне ім'я;

2) кожна ознака якості об'єднує в своїх кордонах, як правило, кілька властивостей продукту діяльності або (в деяких випадках) одна властивість, при цьому кожне властивість має власне ім'я, яке виділяє конкретне властивість від інших;

3) кожне властивість продукту діяльності створюється за допомогою реалізації конкретного фактора, рушійна сила якого формує це властивість (фактор може розглядатися як вимога до конкретної операції діяльності, в процесі реалізації якої формується властивість);

4) рушійна сила фактора змінюється в межах (0 - 100)% і залежить від умов реалізації фактора;

5) кожен фактор певним чином впливає на якість результату навчального заняття і, отже, має вагу, що відображає ступінь зазначеного впливу, тому фактор є вихідним «качествообразующім» елементом, а одиничний показник фактора оцінює рівень конкретного властивості якості результату навчального заняття, досягнутого в процесі його проведення.

6) критерій використовується в процесі кількісної оцінки рівня конкретної ознаки якості результату навчального заняття, і так як критерій об'єднує в своїх кордонах кілька чинників, то чисельно він представлений комплексним показником, значення якого формується на основі одиничних показників і вагових коефіцієнтів факторів, що входять до складу критерію ;

7) якість результату навчального заняття визначається комплексним інтегральним показником якості, який є інтегральною сумою комплексних показників всіх критеріїв якості результату навчального заняття або комплексним показником інтегрального критерію якості.

 Необхідно знати, що оцінити можна якість будь-якого результату діяльності - продукту діяльності, наприклад, якість підготовленості викладача до проведення навчального заняття, якість підготовленості аудиторії до проведення навчального заняття, якість підготовленості студента до навчального заняття, якість засвоєння навчального матеріалу студентами, якість прогнозування результатів навчального процесу і т.д.

Слід також знати, що чим вище якість діяльності суб'єктів, що беруть участь в реалізації навчального процесу, використовуваних ними методів і засобів і об'єктивність оцінки їх діяльності, тим вище ефективність процесу навчання і вчення і тим ближче досягнутий результат до ідеального.

П Д.2.ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Якість продукції - сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Властивості, що становлять якість продукції, характеризуються за допомогою безперервних або дискретних величин, званих показниками якості продукції, які повинні мати кількісний вимірник.

Показник якості продукції, який характеризує одну її властивість, називається одиничним, два або більше властивостей - комплексним.

Відносна характеристика якості продукції, заснована на порівнянні її з відповідними базовими показниками, називається рівнем якості продукції (він може бути виражений у відсотках або частках одиниці).

Критерієм оптимальності рівня якості продукції, т. Е може служити комплексний інтегральний показник якості продукції, що відображає співвідношення сумарного корисного ефекту від споживання продукції і сумарних витрат на її створення.

Управління якістю продукції - встановлення, забезпечення і підтримку його необхідного рівня - здійснюється шляхом систематичного контролю, т. Е перевірки відповідності показників якості встановленим вимогам (стандартам), і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, від яких залежить якість продукції.

Зі сказаного випливає, що рівень якості продукції задається, виходячи з сукупності вимог, яким вона повинна задовольняти при її використанні.

Якщо рівень якості продукції заданий, то йому повинні відповідати:

- Сукупність необхідних ознак якості продукції;

- Сукупність необхідних властивостей продукції в межах кожної ознаки якості.

Будь-який об'єкт має певну стійкість, яка характеризується як якісна визначеність.

Якість об'єкта виявляється в сукупності його властивостей.

Якісна визначеність об'єкта залежить, перш за все, від його структури, характеру зв'язку елементів цілого, а також від складу його елементів.

Рівень якості і якісна визначеність є по суті тотожними поняттями, тому що і рівень якості, і якісна визначеність об'єкта характеризуються сукупністю його властивостей.

Одиничним елементом структури якості продукції є його властивість.

Ознака якості може об'єднувати кілька властивостей, внаслідок чого має власну структуру.

Максимально складну структуру має якість продукції, в яку як складові елементи входять структури всіх її ознак якості.

Очевидно, що одиничний показник якості конкретного властивості також є безструктурним елементом, його значення характеризується тільки досягнутим рівнем якісної визначеності (в межах даного властивості).

Рівень якісної визначеності будь-якої ознаки якості, що об'єднує кілька властивостей, характеризується комплексним показником, який є структурованим елементом, значення якого залежить від рівнів якісної визначеності всіх властивостей, об'єднаних конкретним ознакою якості.

Максимально складну структуру має комплексний інтегральний показник якості продукції, в структуру якого, як складові елементи, входять структури всіх ознак її якості.

Для того щоб визначити комплексний показник якості продукції (як випливає з вищенаведеної інформації) слід знати структуру її якості:

 - Всі ознаки якості продукції;

 - Властивості продукції, об'єднані структурами всіх ознак її якості;

 - Вагові коефіцієнти всіх властивостей, в структурі ознаки;

 - Вагові коефіцієнти всіх ознак якості в структурі якості продукції.

Щоб створити необхідну якісну визначеність продукції - заданий рівень її якості необхідно спроектувати структуру діяльності відповідно до структури заданого рівня якості продукції, т. Е кожному елементу структури має в технології діяльності відповідати операція діяльності, що формує при її реалізації конкретне властивість продукції. Очевидно при цьому, що для формування конкретного ознаки якості повинна бути задіяна сукупність - підсистема операцій, а для формування рівня якості продукції - система операцій. Для отримання якісної визначеності заданого рівня всіх властивостей, слід вибрати необхідні - максимально ефективні методи і засоби. Це особливо має враховуватися при формуванні заданого рівня якісної визначеності кожного властивості, так як саме ці рівні формують відповідно до структури якості продукції заданий рівень її якості.

Далі все це необхідно пов'язати з факторами і критеріями.

Спочатку слід визначити структуру якості продукції (результату діяльності). Нехай ця структура містить три ознаки якості:

- Рівень засвоєння студентами навчального матеріалу лекційного заняття;

- Рівень достатності навчального матеріалу в конспекті кожного студента;

- Рівень задоволеності студентів і викладача навчальним процесом і його результатами після проведення лекційного заняття.

Але навчальний матеріал лекції має певну структуру - він містять поняття, визначення, закони, графіки, малюнки, креслення та інші елементи, кожен з яких повинен бути засвоєний студентом (і для ефективного засвоєння слід в кожному конкретному випадку використовувати ефективну методику подання і закріплення навчального матеріалу ).

Те ж саме можна сказати і про структуру навчального матеріалу, що відображається в конспекті студента.

Може бути представлено певною структурою і задоволеність (ступінь задоволеності) студентів і викладача результатами лекційного заняття.

Очевидно, що при відомій структурі якості результату діяльності - продукції може бути і повинна бути спроектована технологія діяльності у вигляді системи операцій (структури операцій діяльності), що забезпечує формування у результату діяльності всіх ознак якості і всіх елементів структури якості і, отже, досягнення кожним ознакою якості заданого рівня. По суті необхідно розробити таку структуру діяльності (реально здійсненну), в якій кожному елементу структури якості продукту діяльності буде відповідати операція або кілька операцій діяльності, виконання яких обов'язково забезпечить формування зазначеного елемента в структурі якості продукції. Іншими словами структура якості продукції із зазначенням всіх її елементів і зв'язків між елементами є конкретним і докладним завданням на здійснення діяльності по створенню зазначеного рівня якості. При наявності такого завдання суб'єктам, що формує якість продукції, необхідно розробити технологію діяльності з необхідним числом і змістом операцій і вибрати ефективні методи і засоби реалізації технології, враховуючи, що структура операцій діяльності повинна передбачати проектування і реалізацію всіх, необхідних для розробки структури якості продукції - результату діяльності елементів.

Беручи до уваги вищесказане можна стверджувати:

1) первинним при розробці структури діяльності щодо забезпечення заданого рівня якості результату лекційного заняття є структура даного якості із зазначенням всіх її елементів;

2) при виборі рівня якості результату лекційного заняття і структури якості необхідно брати до уваги реальність його досягнення (на основі використовуваних методів і засобів, які може забезпечити навчальний заклад);

3) якщо рівень і структура якості лекції реально досяжні, то необхідно розробити технологію їх формування, структура операцій якої забезпечує створення всіх елементів структури якості результату лекції (при заданому рівні якості).

Слід зазначити, що структура якості результату лекції і прийнятий рівень його якості є основою і оцінки якості зазначеного результату і його прогнозування.

У першому випадку необхідно порівняти структури еталона і отриманого результату і встановити досягнуті рівні якісної визначеності кожного елемента отриманого результату.

У другому випадку необхідно визначити можливі рівні якісної визначеності кожного елемента структури якості результату лекції і на їх основі розрахувати комплексний інтегральний показник якості досягнутого результату.

Якщо вважати структуру формою, то зазначена структура показує число елементів, що формують якість результату лекційного заняття, а зміст елементів в даному випадку буде характеризувати рівень якісної визначеності кожного елемента.

Абсолютна якість продукції (результату діяльності природи, людини, апарату) досягається, очевидно, в тому випадку, якщо структура якості містить всі необхідні елементи (формують рівень якості продукту), а зміст кожного елемента забезпечує максимально можливу його якісну визначеність.

 Якість результату діяльності - це інтегральна сума якостей результатів діяльності суб'єктів її виконують.

 Якість кінцевого продукту (продукції) - це інтегральна сума якостей всіх проміжних продуктів, одержуваних послідовно при реалізації всіх етапів технологічного процесу - при створенні кінцевого продукту.

 Діяльністю керує її технологія, яка є обґрунтованим змістом діяльності - задає число послідовність і зміст всіх операцій діяльності.

 Будь-який об'єкт має певну стійкість, яка характеризує його якісну визначеність.

 Коли структура діяльності по створенню структури якості продукту визначена, то всі операції діяльності необхідно розподілити між суб'єктами, які зазначені операції повинні виконувати.

 Структура якості продукції та структура діяльності щодо забезпечення даного якості взаємопов'язані, так як якісна визначеність кожного елемента структури якості продукту створюється конкретної операцією діяльності, а послідовність операцій діяльності задається структурою якості продукції, місцем розташування та значимістю кожного елемента цієї структури.
ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ | МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ - продукту ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ | Дубовець А. Н. | ТЕМА №1 | Творчість - це не розкіш для обраних, а загальна біологічна потреба людини, часто неусвідомлена нами | ТЕМА № 2 | ТЕМА № 3 | ТЕМА № 4 | Приклад. Швидкість пересування гребних судів поступово підвищувалася за рахунок збільшення числа весел, але не перевищувало 7-8 вузлів. | Приклад 3 (продовження). Сформулює загострене протиріччя (ОП). | Слід знати, що етап виявлення загостреного протиріччя являє собою точну постановку задачі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати